OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIX/157/2016 w sprawie: zmiany budżetu na 2016 rok

Uchwała Nr XIX/157/2016 w sprawie: zmiany budżetu na 2016 rok

Numer uchwały: 157
Numer sesji: XIX
Rok: 2016

UCHWAŁA NR XIX/157/2016
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 26 sierpnia 2016 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit "i" oraz pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz.. 446 ), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2016 rok określonych w § 1 Uchwały Nr XI/83/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok o kwotę 232.462,00 złote, z czego dochody bieżące zmniejsza się o 20.800,00 złotych, a dochody majątkowe zwiększa o 253.262,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zwiększenie, o którym mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 130.262,00 złote, co daje kwotę ogólną dotacji w wysokości 8.014.035,87 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 34.992.855,87 złotych, w tym dochodów bieżących 34.250.593,87 złotych i dochodów majątkowych 742.262,00 złote.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu na rok 2016 określonych w § 2 Uchwały Nr XI/83/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok o kwotę 232.462,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. W wyniku dokonanych zmian
1) zwiększa się wydatki bieżące o 335.513,00 złotych i ogółem po zmianie wynoszą 33.205.731,67 złotych, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się 335.513,00 złotych i ogółem wynoszą 23.651.633,87 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 11.690,00 złotych i ogółem wynoszą 14.387.423,20 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 326.810,00 złotych i ogółem wynoszą 9.264.210,67 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą ogółem 1.471.980,00 złotych,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zmieniają się i ogółem wynoszą 7.867.944,00 złote,
d) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 200.000,00 złotych,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 14.173,80 złotych.
2) zmniejsza się wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały o 103.051,00 złotych, których kwota ogółem wynosi 4.143.537,00 złotych, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym dotacje dla:
a) jednostek sektora finansów publicznych 139.178,00 złotych,
b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 158.500,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
3. Zwiększenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje w szczególności zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 130.262,00 złote, a kwota ogółem wynosi 8.014.035,87 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 37.349.268,67 złotych, w tym wydatków bieżących 33.205.731,67 złotych i wydatków majątkowych 4.143.537,00 złotych.

§ 3. Zwiększa się wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych o środki niewykorzystane w roku ubiegłym w kwocie 31.233,00 złote, które ogółem wynoszą 228.233,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.Przewodniczący Rady Gminy

Irena Przezbór


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-09-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-09-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06