OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokoł Nr XIX/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Protokoł Nr XIX/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Numer dokumentu: XIX
Rok: 2016

P r o t o k ó ł   Nr XIX/2016
-------------------------------------------
z XIX Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 26 sierpnia 2016 r. w sali widowiskowej we Włoszakowicach w godzinach od 10.00 do 12.15.

Otwarcia XIX Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 13 radnych (ogólny stan Rady Gminy: 15 radnych), w związku z czym obrady były prawomocne do podejmowania uchwał. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Radni nie wnieśli uwag do kompletności otrzymanego materiału sesyjnego.

Przewodnicząca zgłosiła wniosek w sprawie przyjęcia następujących zmian do porządku obrad przekazanego radnym:
1) w związku z rozstrzygnięciami nadzorczymi Wojewody Wielkopolskiego jakie wpłynęły do Urzędu, a dot. uchylenia uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Zbysława Drożdżyńskiego i uchylenia uchwały w sprawie niestwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Leszka Jagodzika oraz ze sprzecznymi stanowiskami stron w niniejszych sprawach - wniosek  o wprowadzenie do porządku sesyjnego punktu: podjęcie uchwał w sprawie wniesienia skarg na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu - celem rozpatrzenia. Rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące uchwał Rady Gminy zostały dostarczone radnym. Propozycja zmiany porządku w ww. punkt została przyjęta w głosowaniu przy jednym głosie wstrzymującym;
2) wniosek o podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego (pomoc w budowie drogi dojazdowej do ronda najazdowego do drogi S5). Propozycja zmiany została przyjęta w głosowaniu jednogłośnie.

Porządek obrad przyjęty ze zmianami w głosowaniu przy jednym głosie wstrzymującym przedstawia się następująco:
1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Włoszakowice do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.
4. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025. Zmiana budżetu Gminy Włoszakowice na rok 2016.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Dominice.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/158/2008 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkowi ochotniczej straży pożarnej.
8. Podjęcie uchwał w sprawie wniesienia skarg na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego: dot. Uchwały Nr XVII/151/2016; dot. Uchwały Nr XVII /152/2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na uchwałę Rady Gminy Włoszakowice Nr XVII/152/2016 z dnia 8 lipca 2016 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego.
11. Interpelacje. Wolne głosy i wnioski.
12. Zakończenie.

Ad. 1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
Informację Wójta z realizacji uchwał, wniosków i pracy w okresie międzysesyjnym złożyła Sekretarz Gminy Monika Klemenska. Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Do rozstrzygnięć nadzorczych ustosunkowali się pracownicy Urzędu i tak:
1) Agnieszka Knop - do rozstrzygnięcia w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminów i miejsca deklaracji;
2) Magdalena Fórmanowska do rozstrzygnięcia w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice dla części obrębu Zbarzewo;
3) Albert Cygan do rozstrzygnięcia do załącznika „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszakowice”, potwierdzając wątpliwości radnego Arkadiusza Pawlaka, że Wojewoda Wielkopolski uchylił zapis o 2 letnim okresie przechowywania dowodów zapłaty za wykonane usługi.
Ponadto w związku z wnioskiem z ostatniej sesji poinformował o częstotliwości usuwania nieczystości z koszy ulicznych znajdujących się w pasach drogowych, przystankach, parkingach. Kosze niniejsze opróżniane są przez Zarząd Dróg Gminnych raz w tygodniu, za wyjątkiem miejscowości letniskowych gdzie kosze opróżniane są z różną częstotliwością w zależności od pory roku.
Rozstrzygnięcia nadzorcze stanowią załączniki do uchwał opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznych.
Radni uznali za niecelowe ustawianie ograniczenia na gruntowych odcinkach ul. Zalesie we Włoszakowicach w związku z wnioskiem dotyczącym wprowadzenia ograniczenia prędkości na tej ulicy. Na ul. Zalesie (jej utwardzonej części) obowiązuje ograniczenie prędkości, założone też zostały progi zwalniające.
Radny Zbysław Drożdżyński wniósł uwagę do odpowiedzi Wójta dotyczącej publikowania informacji o wyłączeniach prądu. Według radnego jego wnioski były odrębnymi pismami i dotyczyły skierowania wniosku do „operatora” oraz publikacji informacji przez gminę/sołtysów. Sekretarz Gminy poinformowała, że sprawa zostanie sprawdzona.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że projekt protokołu był udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej i zaproponowała jego przyjęcie bez czytania, informując o wprowadzeniu pominiętego słowa „uczestniczy” w zdaniu w sesji uczestniczy cały skład Rady.
Do projektu protokołu uwagi złożył radny Zbysław Drożdżyński (załącznik nr 3 do protokołu). Uwagi radnego nie zostały przyjęte (przeciwnych przyjęciu uwag było dziewięciu radnych; za przyjęciem uwag było trzech radnych; wstrzymał się od głosowania - jeden radny).
Protokoł został przyjęty bez ww. uwag w głosowaniu przy jednym głosie przeciwnym i trzech głosach wstrzymujących.

Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Włoszakowice do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.
Projekt uchwały przedstawił prezes Spółki Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. Rafał Jagodzik informując jednocześnie o czynnościach zmierzających do podpisania umowy o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej” wstępnie odnosząc się do planowanego harmonogramu robót do 2019 r.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o wprowadzonej do przedstawionego radnym projektu uchwały kwoty dofinansowania w wysokości: 10.593.744,19 zł.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XIX/155/2016
------------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 4 do protokołu.

Ad. 4. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025. Zmiana budżetu Gminy Włoszakowice na rok 2016.
Propozycje zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025 przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Rolka, informując że aktualizacja uwzględnia przebudowę drogi powiatowej wraz z budową obwodnicy Boguszyna oraz rozbudo wę i modernizację infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wyjaśniając też sprawę zadłużenia gminy.
Skarbnik Gminy zwróciła uwagę na zał. nr 1 do uchwały i uzupełnienie jednej z kolumn.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła przy
  dwóch głosach wstrzymujących

U C H W A Ł Ę Nr XIX/156/2016
------------------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 5 do protokołu

Zmiana budżetu gminy na 2016 r.
Propozycje zmian budżetu gminy na 2016 r. przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Rolka, wyjaśniając sprawy: dotacji do instytucji kultury oraz dofinansowania klubów sportowych. Projekt uchwały przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XIX/157/2016
------------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 6 do protokołu.

Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego w wysokości 10.000 zł na wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogi powiatowej na odcinku: część wsi Boszkowo i z Boszkowa w kierunku Bucza przestawiła przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice Irena Przezbór. Kierownik Zarządu Dróg Gminnych Jerzy Michalski zapoznał Radę Gminy z wnioskiem Powiatu Leszczyńskiego o niniejszą pomoc.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie

U C H W A Ł Ę Nr XIX/158/2016
------------------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 7 do protokołu.


Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Dominice.
Propozycje nazewnictwa dróg w Dominicach wraz z projektem uchwały jej uzasadnieniem oraz lokalizację ulic w terenie przedstawił pracownik Urzędu Bogusław Olejnik. Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice zwróciła uwagę na konieczność zastąpienia w § 1 projektu uchwały punktów ustępami (zmiana jednostki redakcyjnej).

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie

U C H W A Ł Ę Nr XIX/159/2016
------------------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 8 do protokołu.

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/158/2008 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkowi ochotniczej straży pożarnej.
Projekt uchwały przedstawił pracownik Urzędu Piotr Wiązania. Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie

U C H W A Ł Ę Nr XIX/160/2016
------------------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 9 do protokołu.

Ponadto przedstawił wysokość kosztów ubezpieczenia strażaków oraz badań lekarskich dla 65 strażaków. Rada Gminy uznała poniesienie powyższych kosztów za konieczne.

Ad. 8. Podjęcie uchwał w sprawie wniesienia skarg na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego:
- dot. Uchwały Nr XVII/151/2016
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody z dnia 17 sierpnia 2016 r. stwierdzające nieważność Uchwały Nr XVII/151/2016 r. Rady Gminy Włoszakowice w sprawie niestwierdzenia mandatu radnego.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła
przy dwóch głosach wstrzymujących i jednym głosie przeciwnym

U C H W A Ł Ę Nr XIX/161/2016
------------------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 10 do protokołu.

- dot. Uchwały Nr XVII /152/2016
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody z dnia 17 sierpnia 2016 r. stwierdzające nieważność Uchwały Nr XVII/152/2016 r. Rady Gminy Włoszakowice w sprawie stwierdzenia mandatu radnego.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła
przy trzech głosach wstrzymujących

U C H W A Ł Ę Nr XIX/162/201
jak w załączniku nr 11 do protokołu.


Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na uchwałę Rady Gminy Włoszakowice Nr XVII/152/2016 z dnia 8 lipca 2016 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła projekt uchwały w sprawie przekazania skargi radnego Zbysława Drożdżyńskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu (ze zmianą treści § 1 w stosunku do przekazanego projektu uchwały w materiałach sesyjnych). Skarga (kserokopia) została przekazana radnym w materiałach sesyjnych. Pomimo uwagi radnego Zbysława Drożdżyńskiego, i pytania czy zgodne z prawem jest przekazywanie skargi na unieważnioną przez Wojewodę Wielkopolskiego uchwałę, przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła
przy trzech głosach wstrzymujących

U C H W A Ł Ę Nr XIX/163/2016
------------------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 12 do protokołu.

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego.
Projekt uchwały przedstawił kierownik Zarządu Dróg Gminnych Jerzy Michalski. Ponadto odniósł się do wątpliwości w sytuacji nieuzyskania dofinansowania i ewentualnego postępowania . Najważniejszym efektem dotychczasowych prac jest dokumentacja techniczna (uwzględnienie w dokumentacji technicznej połączenia do drogi S5).

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła
przy jednym głosie wstrzymującym U C H W A Ł Ę Nr XIX/164/2016
------------------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 13 do protokołu

Przed punktem interpelacje. Wolne głosy i wnioski - przewodnicząca zarządziła 5 minutową przerwę.


Ad. 11. Interpelacje. Wolne głosy i wnioski.
Radna Irena Przezbór - zgłosiła wniosek o uporządkowanie terenu przy kontenerach na odzież używaną oraz o zamontowanie uchwytów dla osób niepełnosprawnych w sanitariatach w salach wiejskich.
Radna Mirosława Urbaniak - usunięcie krzewów ograniczających widoczność na drodze Grotniki - Włoszakowice (na tzw. białym moście).
Radny Zbysław Drożdżyński - wnioskował o przesunięcie tablicy z nazwą ul. „Sokołów” w Bukówcu Górnym na drugą stronę ulicy (lepsza widoczność) oraz o uprzątnięcie terenu przed tablicą przy stawie w Bukówcu Górnym (interpelacja stanowi załącznik nr 14 do protokołu).
Sekretarz Gminy Monika Klemenska - przedstawiła treść apelu skierowanego do Rady Gminy Włoszakowice oraz do Wójta Gminy Włoszakowice mieszkańców rejonu Krzycka Wielkiego podpisaną przez 264 osoby. W związku z tym została radnym przedstawiona propozycja odpowiedzi Wójta Gminy Włoszakowice (rezygnacja z koncepcji budowy drogi). Radni w głosowaniu akceptując niniejszą odpowiedź, przychylili się do stanowiska w nim wyrażonego w głosowaniu przy jednym głosie wstrzymującym. Treść apelu oraz propozycja odpowiedzi stanowią załącznik nr 15 do protokołu.
Radna Marzena Ratajczak - poinformowała o podjętych przez firmę czynnościach w zakresie eliminowania hałasu oraz o spotkaniach z mieszkańcami w związku z wystąpieniem radnego Zbysława Drożdżyńskiego o zorganizowanie zebrania, aby ustalić o co wnioskodawcom chodziło. Dyskusję przerwała przewodnicząca uznając za dyskusję zbędną ze względu na nieaktualność sprawy (rezygnacja z budowy drogi, eliminowanie hałasu przez instalacje wyciszające prace maszyn).
Ponadto przewodnicząca stwierdziła, że do Rady Gminy Włoszakowice pan Jakub Mąkowicz skierował pismo (pismo/wniosek - z dnia 14 sierpnia 2016 r.), które zostało przekazane radnym do zapoznania - zadając pytanie odnośnie sposobu załatwienia wniosku. Rada Gminy Włoszakowice przy jednym głosie wstrzymującym i jednym głosie przeciwnym postanowiła o negatywnym załatwieniu wniosku.

Ad. 12. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodnicząca Rady Irena Przezbór i zamknęła XIX Sesję Rady Gminy Włoszakowice.

 

załączniki od Nr 4 do nr 13 stanowią podjęte uchwały Nr XIX/155-164/2016 opublikowane w zakładce Dokumenty i Informacje - Uchwały Rady

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: -
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-09-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-10-06
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06