OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 52/2016 w sprawie zmiany budżetu

Zarządzenie Nr 52/2016 w sprawie zmiany budżetu

Numer dokumentu: 52
Rok: 2016

ZARZĄDZENIE NR 52/2016
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 31 sierpnia 2016 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2016 rok.


Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami ) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr XI/83/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2016 rok określonych w § 1 Uchwały Nr XI/83/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok o kwotę 50.040,00 złotych, co dotyczy dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Zwiększenie, o którym mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 50.040,00 złotych, co daje kwotę ogólną dotacji w wysokości 8.064.075,87 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 35.042.895,87 złotych, w tym dochodów bieżących 34.300.633,87 złotych i dochodów majątkowych 742.262,00 złote.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu na rok 2016 określonych w § 2 Uchwały Nr XI/83/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok o kwotę 50.040,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
2. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się wydatki bieżące o 50.040,00 złotych i ogółem po zmianie wynoszą 33.255.771,67 złotych, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się 50.040,00 złotych i ogółem wynoszą 23.701.673,87 złotych, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 53.040,00 złotych i ogółem wynoszą 14.440.463,20 złotych,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o 3.000,00 złotych i ogółem wynoszą 9.261.210,67 złotych,
2) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą ogółem 1.471.980,00 złotych,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zmieniają się i ogółem wynoszą 7.867.944,00 złote,
4) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 200.000,00 złotych,
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 14.173,80 złotych.
3. Zwiększenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje w szczególności zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 50.040,00 złotych, a kwota ogółem wynosi 8.064.075,87 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 37.399.308,67 złotych, w tym wydatków bieżących 33.255.771,67 złotych i wydatków majątkowych 4.143.537,00 złotych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2016.Wójt Gminy

Stanisław Waligóra

Uzasadnienie:
1. Po stronie dochodów zostaje wprowadzona dotacja Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na dofinansowanie działalności ŚDS w kwocie 50.040,00 zł
2. Po stronie wydatków wprowadza się zadanie wynikające z dotacji w kwocie 50.040,00 zł
oraz dokonuje przeniesień między paragrafami na wnioski złożone przez Przedszkole (3.000,00 zł ) i ZDG ( 10.000,00 zł ).


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-09-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-09-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06