OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XX/168/2016 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Włoszakowice na lata 2016 – 2019.

Uchwała Nr XX/168/2016 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Włoszakowice na lata 2016 – 2019.

Numer uchwały: 168
Numer sesji: XX
Rok: 2016

U C H W A Ł A NR XX/168/2016

z dnia 27 września 2016r
Rady Gminy Włoszakowice

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy
Włoszakowice na lata 2016 – 2019.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. Z 2016r poz.446 /, art.176 pkt 1 i art.179 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /Dz.U. z 2016r poz.575 / uchwala się, co następuje:§ 1.


Uchwala się Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Włoszakowice na lata 2016 – 2019 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy

Irena Przezbór


Załącznik do uchwały Nr XX/168/2016
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 27 września 2016 r.
GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY

DLA GMINY WŁOSZAKOWICE

NA LATA 2016 - 2019


SPIS TREŚCI


I. Wprowadzenie……………………………………………………………………….

II.Cele programu wspierania rodziny…………………………………………………..

III.Odbiorcy programu………………………………………………………………….

IV.Realizatorzy programu……………………………………………………………...

V.Realizacja postawionych celów……………………………………………………..

VI.Czas realizacji programu…………………………………………………………...

VII.Przewidywane efekty realizacji programu………………………………………...

VIII.Źródła finansowania programu…………………………………………………...

IX.Monitoring programu………………………………………………………………I. WPROWADZENIE

Program został opracowany w oparciu o założenia ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Głównym celem programu jest szeroko rozumiana pomoc rodzinie wychowującej dziecko. Rodzina jest podstawową komórką społeczną oraz naturalnym środowiskiem rozwoju i dobra wszystkich ich członków, a w szczególności dzieci. To rodzina szczególnie oddziałuje na osobowość dziecka, przekazując mu swój system wartości, tradycji ukierunkowując jego aktywność i postępowanie na całe życie. Może skutecznie przeciwdziałać niekorzystnym zjawiskom zarówno w okresie dzieciństwa jak i w okresie dojrzewania. Dzieci potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony osób dorosłych. Dziecko ma prawo do wychowania w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia. Jednak nie wszystkie rodziny prawidłowo realizują zadania opiekuńcze, wychowawcze, socjalizacyjne i ekonomiczne. W dysfunkcyjnych rodzinach występują problemy, które zakłócają ich funkcjonowanie oraz zaburzają prawidłowy rozwój dziecka i proces wychowawczy. Trudności w rodzinie mogą być spowodowane:
czynnikami zewnętrznymi takimi jak bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność,
czynnikami tkwiącymi w samej rodzinie tj. uzależnienia, przestępczość, przemoc w rodzinie, brak umiejętności wychowawczych, zaniedbywanie obowiązków.
Dlatego w programie położono nacisk na pomoc rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, rodzinom dysfunkcyjnym, i wieloproblemowym.
Wsparcie rodziny powinno być w miarę możliwości wczesne i mieć charakter profilaktyczny. Wszelkie działania powinny być prowadzone za zgodą rodziny i z jej aktywnym udziałem, uwzględniając zasadę pomocniczości. Podstawą działania jest nie tylko przywrócenie rodzinie zdolności do właściwego wypełniania funkcji rodzicielskich, ale do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w funkcjonowaniu spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz organach administracji rządowej. Obowiązek ten jest realizowany w szczególności we współpracy ze środowiskiem lokalnym, sądami i organami pomocniczymi, policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi.

Prowadzenie profilaktycznych działań wspierających dziecko w rodzinie jest formą pomocy tańszą i skuteczniejszą. Natomiast praca z rodziną biologiczną w przypadku, gdy zaistnieje konieczność umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, ma na celu jak najszybszy powrót dziecka do rodziny. Działania wspierające w utrzymaniu pełnej rodziny są ze względów społecznych i ekonomicznych szczególnie wskazane także z uwagi na obniżenie kosztów związanych z pobytem dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Program będzie realizowany w oparciu o następujące akty prawne:

Ustawa z 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016r poz.575 z późn.zm.),
Ustawa z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016r poz.930 z późn.zm.),
Ustawa z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015r poz. 1390),
Ustawa z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 poz. 487),
Ustawa z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2016r poz.224 z późn. zm.),
ustawa z dnisa 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Z 2015r poz.114 z późn.zm),
Ustawa z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2016r poz. 169 z późn.zm.),
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2016r poz. 239 z późn.zm.),
ustawa z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r poz.446 ),
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016r poz.645 z późn.zm.).


II. CELE PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY.

Cel główny:


Tworzenie systemu wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zintegrowane i wspólne działanie na rzecz dziecka i rodziny w gminie Włoszakowice w zakresie wzmocnienia roli i funkcji rodziny będącej naturalnym środowiskiem rozwoju dziecka.

Cele szczegółowe :

1. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb dziecka i rodziny.
2. Rozwój konsultacji i poradnictwa specjalistycznego oraz pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego oraz dostępu do terapii i mediacji rodzinnych.
3. Rozwój usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych.
4. Działanie edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży i rodziców w tym promowanie właściwych postaw rodzicielskich poprzez uczestnictwo rodzin w projektach do nich kierowanych.
5. Zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych i monitorowanie środowisk rodzinnych przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji.
6. Stwarzanie rodzinom możliwości w organizowaniu grup wsparcia, samopomocowych mających na celu wymianę doświadczeń oraz zapobieganie izolacji.
7. Współpraca z osobami, instytucjami i organizacjami pracującymi z dziećmi i rodzicami.
8. Podejmowanie wszechstronnych działań w kierunku powrotu dziecka do rodziny naturalnej.III. ODBIORCY PROGRAMU


Odbiorcami programu są rodziny zamieszkujące na terenie gminy Włoszakowice w szczególności rodziny wykluczone społecznie lub zagrożone tym zjawiskiem oraz rodziny wymagające wsparcia ze strony profesjonalnych służb społecznych.
Program kierowany jest głównie do :
rodzin niepełnych,
rodzin wielodzietnych,
rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym,
małoletnich matek
rodzin wychowujących dzieci w wieku 0 – 5 lat,
rodzin zmagających się z trudnościami wychowania dzieci w wieku dojrzewania,
rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
rodzin przeżywających trudności związane ze stanem zdrowia dziecka,
rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych i zagrożonych kryzysem, w których występują konflikty, uzależnienia, ubóstwo, bezrobocie i inne negatywne zjawiska zachodzące w rodzinach,
rodzin dotkniętych przemocą,
rodzin naturalnych w związku z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej.


IV. REALIZATORZY PROGRAMU


Realizatorami programu będą podmioty działające na terenie gminy Włoszakowice i powiatu leszczyńskiego, które poprzez swoją pracę z dzieckiem, rodziną oraz środowiskiem lokalnym, powinny tworzyć lokalny system opieki nad dzieckiem i rodziną we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Włoszakowicach:

1.Urząd Gminy we Włoszakowicach
2.Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Lesznie
3.Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
4.Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Lesznie
5.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
6.Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie
7.Komenda Powiatowa Policji w Lesznie
8.Sąd Rejonowy III Wydział Rodzinny w Lesznie
9.Placówki oświatowe działające na terenie gminy Włoszakowice
10.Placówki wsparcia dziennego działające w powiecie leszczyńskim
11.Poradnie terapeutyczne i zakłady opieki zdrowotnej
12.Organizacje pozarządowe
13.Parafie i związki wyznaniowe.


V.REALIZACJA POSTAWIONYCH CELÓW


Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszakowicach jest głównym realizatorem programu, który we współpracy z wszystkimi wymienionymi wcześniej podmiotami będzie podejmował szeroko rozumiane działania mające na celu pomoc rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do właściwego wypełniania funkcji rodzicielskich oraz odpowiedniego pełnienia ról społecznych.

Realizacja postawionych celów będzie przebiegać poprzez:

1.Rozeznanie środowiska lokalnego w formie diagnozowania potrzeb społecznych.

2.Zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej rodzinom znajdującym, się w trudnej
sytuacji materialno-bytowej, w tym objęcie dożywianiem wszystkich dzieci, które
tego wymagają.

3.Organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
wieloproblemowych.

4.Wspieranie rodzin zagrożonych kryzysem, przeżywających trudności w
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez asystenta rodziny i
pracownika socjalnego.

5.Wspieranie działań prowadzonych przez instytucje, organizacje społeczne i osoby
fizyczne na rzecz pomocy dziecku i rodzinie.

6.Realizowanie programów profilaktycznych z zakresu dysfunkcji rodziny.

7.Udział w szkoleniach i konferencjach z zakresu problematyki rodzinnej w celu
podnoszenia kwalifikacji pracowników wspierających rodzinę.

8.Organizowanie porad i warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców.

9.Organizowanie grup wsparcia i grup samopomocowych.

10.Poszerzanie dostępu do poradnictwa specjalistycznego, w tym zwiększenia
bezpłatnych konsultacji psychologicznych, pedagogicznych, prawnych dla rodzin
doświadczających trudności opiekuńczo-wychowawcze.

11.Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka w rodzinie zagrożonej kryzysem.

12.Współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

13.Informowanie o możliwości i dostępie uzyskania pomocy dla rodziców
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -wychowawczych.

14.Pozyskiwanie środków na zadania związane z realizacją programu w formie:
dotacji celowych z budżetu państwa, dotacji na realizację rządowych programów
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.VI.CZAS REALIZACJI PROGRAMU

Realizacja programu odbywać się będzie na zasadach współpracy z partnerami wyszczególnionymi w programie. Zadania będą realizowane w sposób ciągły i systematyczny w ramach czasowych objętych programem tj. w latach 2016 – 2019.VII.OCZEKIWANE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU


1.Poprawa funkcjonowania społecznego dzieci, młodzieży i rodzin ze środowisk
zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2.Zminimalizowanie liczby dzieci kierowanych do pieczy zastępczej.

3.Zwiększenie dostępności rodziny do poradnictwa specjalistycznego.

4.Wzmocnienie więzi rodzinnych

5.Nabycie przez rodzinę umiejętności i wiedzy na temat właściwego rozwiązywania
konfliktów wewnątrzrodzinnych, a w stosunku do dzieci właściwe rozwiązywanie
konfliktów w środowisku szkolnym i grupie rówieśniczej.

6.Integracja społeczności lokalnej i rozwój grup samopomocowych.

7.Wzrost kompetencji i aktywności rodzin oraz poziomu ich zaangażowania w życie
społeczne.

8.Wzrost zaangażowania organizacji lokalnych w zakresie podejmowania działań
środowiskowych.

9.Skuteczniejsze i efektywniejsze wykorzystywanie istniejących zasobów.


VIII.ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU


Realizacja poszczególnych zadań programu może być finansowana:

ze środków własnych budżetu samorządu terytorialnego
ze środków pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł
z dotacji celowych z budżetu państwa.IX.MONITOROWANIE PROGRAMU

Celem bieżącego monitoringu będzie obserwacja zmian ilościowych i jakościowych jakie będą się pojawiać podczas realizacji podejmowanych działań. W przypadku stwierdzenia rozbieżności między założeniami a rezultatami, na bieżąco będą one weryfikowane i dostosowywane do potrzeb.

Monitoringiem programu zajmować się będzie Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszakowicach na podstawie pozyskiwanych informacji oraz danych ze sprawozdań dostępnych na poziomie gminy uzyskiwanych od podmiotów
uczestniczących w realizacji zadania.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Elżbieta Guć
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-10-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-10-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06