OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XX/169/2016 w sprawie uchwalenia: Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Włoszakowice na lata 2016 – 2022.

Uchwała Nr XX/169/2016 w sprawie uchwalenia: Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Włoszakowice na lata 2016 – 2022.

Numer uchwały: 169
Numer sesji: XX
Rok: 2016

U C H W A Ł A NR XX/169/2016

z dnia 27 września 2016r
Rady Gminy Włoszakowice


w sprawie uchwalenia: Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy
Włoszakowice na lata 2016 – 2022.Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r poz.446), art.6 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2015r poz.1390) uchwala się, co następuje:


§ 1.


Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Włoszakowice na lata 2016 – 2022.


§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


` § 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

IRENA PRZEZBÓRZałącznik do uchwały Nr XX/169/2016
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 27 września 2016 r.


GMINNY PROGRAM

PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

DLA GMINY WŁOSZAKOWICE

NA LATA 2016 - 2022
,SPIS TREŚCI


I. Wprowadzenie…………………………………………………………………………….

II. Podstawy prawne programu……………………………………………………………

III. Cele programu…………………………………………………………………………..

IV. Zadania programu………………………………………………………………………

V. Mierniki realizacji programu…………………………………………………………….

VI. Adresaci programu ……………………………………………………………………..

VII. Podmiot realizujące program ………………………………………………………...

VIII. Zasady finansowania ……………...…………………………………………………

IX. Przewidywane efekty…………………………………………………………………..

X. Monitoring programu …………………………………………………………………...

I. WPROWADZENIE


Ustawa z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie definiuje przemoc w rodzinie jako „ jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.
Jako przyczyny stosowania przemocy w rodzinie możemy wskazać normy społeczne i kulturowe. Przez wieki istniało silne społeczne przyzwolenie na stosowanie przemocy wobec najbliższych, w szczególności kobiet i dzieci. Nadal w wielu środowiskach to zjawisko znajduje odzwierciedlenie w obyczajach – społecznej akceptacji bicia, stosowania kar cielesnych – w przekonaniach związanych z rolą mężczyzny w rodzinie.
Niebagatelny wpływ na stosowanie przemocy w rodzinie ma również dziedziczenie wzorca przemocy z rodziny pochodzenia. Dzieci wychowujące się w rodzinach z problemem przemocy przyswajają sobie zachowania dorosłych, których są świadkami lub ofiarami. Uczą się, że najlepszym i najbardziej skutecznym sposobem rozwiązywania konfliktów jest przemoc.
Przemoc w rodzinie jest jednym z podstawowych zagrożeń zarówno dla rodzin rozumianych jako instytucja podlegająca ochronie i opiece państwa jak i dla ich poszczególnych członków.
Nie budzi wątpliwości fakt, że zadaniem państwa jest ochrona rodziny przed zagrożeniami płynącymi z zewnątrz i wewnątrz, w tym zwłaszcza przed przemocą ze strony osób najbliższych.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 33 wskazuje , że kobieta i mężczyzna mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym , społecznym i gospodarczym, a zgodnie z art.72 Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka, a każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją.
Natomiast artykuły 18 i 71 Konstytucji wskazują, że instytucja rodziny objęta jest szczególną ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej, a jej dobro państwo ma obowiązek uwzględnić w swojej polityce społecznej, zwłaszcza poprzez udzielanie szczególnej pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji społecznej.
Rodziny dotknięte przemocą pozostają w trudnej sytuacji społecznej, co jest podstawą do udzielenia im szczególnej pomocy przy użyciu metod i narzędzi określonych w obecnie obowiązującym porządku prawnym.
Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, pomaganie osobom dotkniętym przemocą, a także oddziaływanie na osoby stosujące przemoc jest nadrzędnym celem, który powinien łączyć działania sektora publicznego i organizacji pozarządowych. Właśnie w tym celu opracowano „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Włoszakowice na lata 2016 – 2022 „


II. PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU

Program będzie realizowany o następujące akty prawne:

1.Ustawa z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /tekst jednolity Dz.U. z
2015r poz.1390/.
2.Ustawa z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej /tekst jednolity Dz.U. z 2016r poz.930 z
późn. zm./.
3.Ustawa z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi / tekst jednolity Dz.U. z 2016r poz.487 z późn. zm./.
4.Ustawa z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii /tekst jednolity Dz. U. z 2016r
poz.224 i poz.437/.
5.Ustawa z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2016r .
poz.446/.
6.Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020


III. CELE PROGRAMU


Cel główny : Zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
zmniejszenie skali tego zjawiska na terenie gminy Włoszakowice

Cele szczegółowe:

1.Zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy

2.Zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych przemocą
w rodzinie.

3.Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

4.Zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących
zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu podniesienia jakości i
dostępności świadczonych usług.


IV. ZADANIA

W celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym realizacji celów ustawowych oraz celów wskazanych w programie, określono cztery podstawowe obszary zawierające kierunki działań oraz sprecyzowano oddziaływania wobec różnych grup odbiorców.

1.Profilaktyka i edukacja społeczna : obszar kierowany do ogółu społeczeństwa gminy w tym do osób i rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie:

1) upowszechnianie informacji na temat przemocy w rodzinie

2)organizacja lokalnych kampanii społecznych lub współudział w organizacji kampanii o
zasięgu powiatowym, wojewódzkim lub krajowym ukierunkowanych na przeciwdziałania
przemocy w rodzinie,

3)prowadzenie akcji informacyjnych na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz możliwości
uzyskania pomocy ze strony instytucji gminnych lub innych obejmujących swym działaniem
teren Gminy Włoszakowice,

4)realizację programów profilaktycznych w placówkach oświatowych, służby zdrowia oraz
wsparcia dziennego,

5)realizację szkoleń nastawionych na umiejętności wychowawcze rodziców.

2. Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie /kobiety, mężczyźni, dzieci, współmałżonkowie lub partnerzy w związkach nieformalnych, osoby starsze, osoby niepełnosprawne, osoby niesamodzielne/:

1) wczesne rozpoznanie i reagowanie na sytuacje, w których istnieje podejrzenie
występowania przemocy domowej,

2)udzielanie natychmiastowej pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie,
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci oraz osób starszych i niepełnosprawnych,

3)wspieranie programów interwencyjnych, psychoedukacyjnych i innych dla dzieci, które są
ofiarami lub świadkami przemocy domowej,

4)wspieranie działań osłonowych pomocy społecznej zapewniających bezpieczeństwo
socjalne ofiarom przemocy.


3.Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie: obszar kierowany do osób stosujących przemoc w rodzinie , jak również do właściwych służb lub podmiotów zajmujących się oddziaływaniem na osoby stosujące przemoc:

1)kierowanie przez Zespół Interdyscyplinarny do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym
dla sprawców przemocy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie

2)kierowanie sprawców przemocy do udziału w terapiach uzależnień /alkoholizm, narkomania/

3)współpraca z Sądem Rejonowym w Lesznie w sprawie przymusowego skierowania na
leczenie i udział w terapii uzależnień a także wprowadzania nowych uregulowań prawnych
/natychmiastowa eksmisja, zakaz zbliżania się itp./.

4.Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie: obszar kierowany jest do przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

1)zintegrowanie środowisk oraz zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników
jednostek, służb oraz organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,

2)szkolenia dla osób realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,

3)opracowanie i wdrożenie procedur oraz standardów współpracy jednostek, służb oraz innych
organizacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w
rodzinie,

4)wprowadzenie superwizji dla osób pracujących bezpośrednio z ofiarami lub sprawcami
przemocy domowej /dla osób tworzących system przeciwdziałania przemocy w rodzini


V. MIERNIKI REALIZACJI PROGRAMU

1. Liczba sporządzonych formularzy Niebieskich Kart – A

2.Liczba posiedzeń Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

3.Liczba utworzonych grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z
wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach

4.Liczba osób objętych wsparciem w rozwiązywaniu problemów istotnych dla ich
funkcjonowania oraz pomocą w formie poradnictwa psychologicznego, rodzinnego
socjalnego, zawodowego, prawnego , medycznego

5.Liczba osób, które uczestniczyły w programach terapeutycznych i skorzystały z pomocy
psychologicznej.

6.Liczba osób, które skorzystały z mieszkania chronionego przeznaczonego dla osób
doznających przemocy w rodzinie.

7.Liczba opracowanych i upowszechnionych materiałów informacyjnych w zakresie możliwości
uzyskania pomocy przez osoby doznające przemocy w rodzinie.

8.Liczba osób stosujących przemoc w rodzinie, z którymi zostały przeprowadzone rozmowy
motywujące do udziału w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.

9.Liczba sprawców przemocy biorących faktycznie udział w programach korekcyjno-
edukacyjnych /ukończyły program/.

10.Liczba osób stosujących przemoc w rodzinie i mających problem z alkoholem, z którymi
zostały przeprowadzone rozmowy motywujące do podjęcia odwykowego.

11. Liczba zakończonych procedur „Niebieskiej Karty” z uwagi na ustanie przemocy w rodzinie.

12. Liczba osób poddanych różnym formom wsparcia psychologicznego.

13. Liczba zorganizowanych szkoleń.

14. Liczba osób uczestniczących w szkoleniach


VI. ADRESACI PROGRAMU

Program skierowany jest do:

1.Ogółu społeczeństwa Gminy Włoszakowice, w tym osób zagrożonych przemocą w rodzinie.

2.Osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

3.Osób stosujących przemoc w rodzinie.

4.Świadków przemocy w rodzinie

5.Służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.


VII. PODMIOTY REALIZUJĄCE PROGRAM

1.Gminny Zespół Interdyscyplinarny we Włoszakowicach

2.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

3.Samorząd gminy

4.Szkoły i placówki oświatowe działające na terenie gminy

5.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

6.Niepubliczne Zespoły Opieki Zdrowotnej – w Krzycku Wielkim i Włoszakowicach,

7.Poradnie zdrowia psychicznego w Lesznie
8.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie

9.Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Lesznie

10.Policja

11.Sądy

12.Organizacje pozarządowe.


VIII. ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU

Realizacja działań Programu finansowana będzie :

a) ze środków własnych gminy Włoszakowice w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów alkoholowych na dany rok

b) z dotacji celowych budżetu państwa


IX. PRZEWIDYWANE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU


Zakłada się, że zadania realizowane w ramach Programu doprowadzą do zwiększenia skuteczności pomocy i wsparcia osobom i rodzinom zagrożonym i dotkniętym przemocą poprzez:

- wzmocnienie i upowszechnienie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie,

- podniesienie świadomości społecznej w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- zmniejszenie liczby osób i rodzin dotkniętych przemocą,

- zwiększenie dostępności do pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom doświadczającym
przemocy w tym zapewnienie miejsc w całodobowych placówkach udzielających pomocy,

- podniesienie jakości usług świadczonych przez przedstawicieli instytucji realizujących
zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy rodzinie,

- zintensyfikowanie i podniesienie jakości działań w stosunku do osób stosujących przemoc w
rodzinie,

- wzrost liczby osób profesjonalnie zajmujących się świadczeniem usług na rzecz osób i rodzin
zagrożonych i dotkniętych przemocą oraz osób stosujących przemoc w rodzinie.


X. MONITORING


Na monitoring programu składać się będą następujące działania:

1) coroczne gromadzenie danych statystycznych i informacji dotyczących realizacji programu.

2) analiza zebranych danych i informacji,

3) ocena stopnia wykonania założonych do realizacji celów i przedsięwzięć,

4) planowanie ewentualnych zmian w programie oraz wdrożenie zmodyfikowanych działań,

5) sporządzenie raportu z całości realizacji programu.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Elżbieta Guć
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-10-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-10-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06