OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XX/170/2016 w sprawie: zmiany budżetu na 2016 rok.

Uchwała Nr XX/170/2016 w sprawie: zmiany budżetu na 2016 rok.

Numer uchwały: 170
Numer sesji: XX
Rok: 2016

UCHWAŁA NR XX/170/2016
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 27 września 2016 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit "i" oraz pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz.. 446 ), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2016 rok określonych w § 1 Uchwały Nr XI/83/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok o kwotę 2.161.224,21 złotych, z czego dochodów bieżących o 2.133.237,96 złotych i dochodów majątkowych o 27.986,25 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zwiększenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:
1) zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.044.406,96 złotych, co daje kwotę ogólną dotacji w wysokości 10.108.482,83 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
2) zwiększenie dotacji celowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 27.986,25 złotych, co daje ogólną kwotę dotacji w wysokości 27.986,25 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 37.204.120,08 złotych, w tym dochodów bieżących 36.433.871,83 złotych i dochodów majątkowych 770.248,25 złotych.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu na rok 2016 określonych w § 2 Uchwały Nr XI/83/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok o kwotę 2.161.224,21 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. W wyniku dokonanych zmian
1) zwiększa się wydatki bieżące o 2.212.724,21 złotych i ogółem po zmianie wynoszą 35.468.495,88 złotych, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się 187.073,21 złotych i ogółem wynoszą 23.888.747,08 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 37.542,00 złote i ogółem wynoszą 14.402.921,20 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 224.615,21 złotych i ogółem wynoszą 9.485.825,88 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o 20.000,00 złotych i ogółem wynoszą 1.491.980,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 2.005.651,00 złotych i ogółem wynoszą 9.873.595,00 złotych,
d) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 200.000,00 złotych,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 14.173,80 złotych.
2) zmniejsza się wydatki majątkowe, zgodnie z załacznikiem Nr 5 do uchwały o 51.500,00 złotych, których kwota ogółem wynosi 4.092.037,00 złotych, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
a) dotacje, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały, dla:
- jednostek sektora finansów publicznych 139.178,00 złotych,
- jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 158.500,00 złotych,
b) na programy finansowane z udziałem środków europejskich 32.925,00 złotych.
3. Zwiększenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje w szczególności:
1) zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 2.044.406,96 złotych, a kwota ogółem wynosi 10.108.482,83 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
2) zwiększenie wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 32.925,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 39.560.532,88 złotych, w tym wydatków bieżących 35.468.495,88 złotych i wydatków majątkowych 4.092.037,00 złotych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiazuje w roku budżetowym 2016.
Przewodniczący Rady Gminy Irena Przezbór

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-10-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-10-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06