OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokoł Nr XX/2016 z dnia 27 września 2016 r.

Protokoł Nr XX/2016 z dnia 27 września 2016 r.

Numer dokumentu: XX
Rok: 2016

Protokoł Nr XX/2016

 --------------------------------------------------------

z XX Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 27 września 2016 r. w sali widowiskowej we Włoszakowicach w godzinach 10.00 - 12.15.

 

Otwarcia XX Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że na ogólny stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.

(po przybyciu, w trakcie sesji,  radnego Arkadiusza Pawlaka w obradach uczestniczyło 14 radnych)

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Proponowany porządek sesji został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:

1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.

2. Informacja z posiedzeń komisji.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowej na działce ewidencyjnej 52/2 położonej w obrębie geodezyjnym Bukówiec Górny

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

6. Uchwalenie programów:

            - Programu współpracy Gminy Włoszakowice z organizacjami pozarządowymi oraz        innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017;

            - Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Włoszakowice na lata 2016-        2019      

            - Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar   Przemocy w Rodzinie dla Gminy Włoszakowice na lata 2016-2022

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r.   

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu leszczyńskiego.

9. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej  o przedłożonej przez Wójta Gminy Włoszakowice informacji o przebiegu  wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.          

10. Sprawozdania dot. oświadczeń majątkowych.

11. Interpelacje. Wolne głosy i wnioski.

12. Zakończenie.

 

Do kompletności materiału sesyjnego radni uwag nie wnieśli.

 

Ad. 1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.

                        Informację Wójta z realizacji uchwał, wniosków i pracy w okresie międzysesyjnym złożyła Sekretarz Gminy Monika Klemenska. Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Ad. 2. Informacja z posiedzeń komisji.

Informację z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty Kultury, Sportu i Zdrowia przedstawił radny Zenon Poloch.

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że protokół z poprzedniej sesji został sporządzony przy jej udziale po dokładnym zapoznaniu się z zapisem z przebiegu sesji. Protokół był opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej stąd zaproponowała przyjęcie protokołu bez czytania. Do projektu protokołu uwagi złożył radny Zbysław Drożdżyński, które zostały poddane pod głosowanie i tak;

1) wniosek o dopisanie do pkt. 8 protokołu informacji, że projekty uchwał przekazano radnym na sesji - odrzucony przy pięciu głosach za przyjęciem wniosku i ośmiu głosach przeciw przyjęciu wniosku;

2) wniosek dopisanie do protokołu, że pominięto dyskusję dotyczącą podjęcia uchwał w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Wielkopolskiego - odrzucony przy dwóch głosach za przyjęciem wniosku i jedenastu głosach przeciw przyjęciu wniosku.

Protokół został przyjęty przy dwóch głosach przeciwnych w brzmieniu projektu.

 

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowej na działce ewidencyjnej 52/2 położonej w obrębie geodezyjnym Bukówiec Górny.

Projekt uchwały wraz z załącznikami Nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i Nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i zasadach ich finansowania    przedstawiła  pracownik Urzędu Gminy Magdalena Fórmanowska. Załącznik graficzny - rysunek planu przedstawił projektant niniejszego planu mgr Wojciech Zabawa.

Radny Zbysław Drożdżyński uzyskał od projektanta wyjaśnienia dotyczące:

- wysokości elektrowni wiatrowej - do 70 m;

- stosunku mocy elektrowni wiatrowej do jej wysokości (do 800kW) - konsekwencja wprowadzenia tzw. ustawy wiatrakowej podczas procesu planistycznego; podane wartości są wartościami maksymalnymi, a nie sztywnymi;

- odległości od najbliższych zabudowań - (723 m); od granic Przemęckiego Parku Krajobrazowego (ok. 1 km );

- sposobu mierzenia odległości elektrowni wiatrowej od zabudowań (uwzględnienie odległości w momencie obrotu „okręcenie się do wiatru”) - musi być zachowana odległość elektrowni wiatrowej od zabudowy będąca 10 krotnością wysokości elektrowni wiatrowej; dokładne ustalenia zawarte będą w pozwoleniu na budowę.

Przewodnicząca  Irena Przezbór poddała pod głosowanie załączniki do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowej na działce ewidencyjnej 52/2 położonej w obrębie geodezyjnym Bukówiec Górny:

- załącznik Nr 2 - rozstrzygnięcie Rady Gminy Włoszakowice o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - przyjęto jednogłośnie;

- załącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Gminy Włoszakowice o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i zasadach ich finansowania - przyjęto jednogłośnie.  

Następnie przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie cały projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowej na działce ewidencyjnej 52/2 położonej w obrębie geodezyjnym Bukówiec Górny.

                                                                               W wyniku przeprowadzonego głosowania

                                                                                    Rada Gminy Włoszakowice podjęła

                                                                                    przy jednym głosie wstrzymującym

                                                                                  U C H W A Ł Ę  Nr XX/165/2016

                                                                       ----------------------------------------------------------

                                                                                  jak w załączniku nr 3 do protokołu

 

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

(W trakcie realizacji powyższego punktu porządku obrad  przybył radny Arkadiusz Pawlak i dalszy ciąg sesji odbywał się przy uczestnictwie 14 radnych).

Projekt uchwały przedstawiła pracownik Urzędu Gminy Agnieszka Knop. Ponadto poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oaz Komisji Oświaty Kultury, Sportu i Zdrowia zaproponowano - stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - odbieranymi w sposób nieselektywny w wysokości 18 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość (w projekcie uchwały było 17 zł).

Zdaniem radnego - Zbysława Drożdżyńskiego - stawki można podwyższać w nieskończoność - należy patrzeć na mieszkańców i im służyć, a nie być dla samych siebie.

 Radna Zofia Strzymińska poinformowała, że rejonizacja włączyła Gminę Włoszakowice do Zakładu Zagospodarowania w Trzebani i stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi należy rozpatrywać w powiązaniu z tym Zakładem.

 Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że zaproponowano, aby Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa do czasu przetargu na odbiór odpadów komunalnych (czerwiec 2017 r.) przeanalizowała wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami Jak wynika z powyższego przy analizie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uwzględniać zakres świadczonych usług i częstotliwości odbioru odpadów.

Pracownik Urzędu Albert Cygan wyjaśnił sprawę przynależności gmin do regionów gospodarki odpadami komunalnymi, co wynika w WPGO (wojewódzkie plany gospodarki odpadami), których częścią jest podział województwa na regiony gospodarki odpadami komunalnymi wraz ze wskazaniem gmin wchodzących w skład regionu do tzw. RIPOK-u (regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych). Zgodnie z tym planem Gmina Włoszakowice należy do Zakładu w Trzebani podobnie jak pozostałe gminy skupione w Komunalnym Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Koszty i opłaty należy więc porównywać z ww. gminami w tym z Gminą Osieczna - (9 zł i 15 zł),  która realizuje system zbiórki odpadów komunalnych podobnie jak Gmina Włoszakowice. W tym przypadku należy wziąć pod uwagę fakt, że Zakład Trzebania znajduje się na terenie Gminy Osieczna zatem koszty transportu są minimalne.

 Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą pokryć koszty - system musi się sfinansować.

 Radny Krzysztof Kasperski zwrócił uwagę, że korespondencja z mieszkańcami w tym poinformowane o zmianie stawki zaliczane jest do kosztów zbiórki odpadów (dwukrotna zmiana stawki na 9 zł i na 10 od stycznia 2017 r. to dwukrotne koszty korespondencji).

 Radna Marzena Ratajczak wnioskowała, aby przy okazji informowania mieszkańców o zmianie stawki dokładnie uzasadnić konieczność wprowadzenia podwyżki.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zmianę stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - odbieranymi w sposób nieselektywny z 17 zł na 18 zł od osoby. W głosowaniu za zmianą głosowało dziesięciu radnych, czterech radnych wstrzymało się od głosu.

 

                                                                  

                                                                         W wyniku przeprowadzonego głosowania

                                                                                 Rada Gminy Włoszakowice podjęła

                                                                                   przy jednym głosie przeciwnym

                                                                                  i trzech głosach wstrzymujących  

                                                                                U C H W A Ł Ę  Nr XX/166/2016

                                                                       ----------------------------------------------------------

                                                                                  jak w załączniku nr 4 do protokołu

 

Ad. 6. Uchwalenie programów:

            - Programu współpracy Gminy Włoszakowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Projekt uchwały przedstawiła pracownik Urzędu Gminy Mirosława Poloszyk-Miś. W związku z przekazaniem radnym w materiałach sesyjnych projektu programu odstąpiono od jego czytania.

                                                                           W wyniku przeprowadzonego głosowania

                                                                       Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie

                                                                                  U C H W A Ł Ę  Nr XX/167/2016

                                                                       ----------------------------------------------------------

                                                                                  jak w załączniku nr 5 do protokołu

 

- Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Włoszakowice na lata 2016 -           2019      

Projekt uchwały przedstawiła kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach Elżbieta Guć (odstąpiono od czytania programu j.w.)

 

                                                                             W wyniku przeprowadzonego głosowania

                                                                       Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie

                                                                                  U C H W A Ł Ę  Nr XX/168/2016

                                                                       ----------------------------------------------------------

                                                                                  jak w załączniku nr 6 do protokołu

 

            - Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Włoszakowice na lata 2016-2022

Projekt uchwały przedstawiła kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach Elżbieta Guć (odstąpiono od czytania programu j.w.)

 

                                                                            W wyniku przeprowadzonego głosowania

                                                                       Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie

                                                                                  U C H W A Ł Ę  Nr XX/169/2016

                                                                       ----------------------------------------------------------

                                                                                  jak w załączniku nr 7 do protokołu

 

Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r.   

            Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Rolka informując o dodatkowych zmianach jakie należy wprowadzić do budżetu, a mianowicie dotację Wojewody do zakupu podręczników i na dożywianie w szkołach oraz wprowadzenie programu dofinansowywanego ze środków europejskich pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - Etap I.

 

 

                                                                          W wyniku przeprowadzonego głosowania

                                                                       Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie

                                                                                  U C H W A Ł Ę  Nr XX/170/2016

                                                                       ----------------------------------------------------------

                                                                                  jak w załączniku nr 8 do protokołu

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu leszczyńskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy w wysokości 5.250.000 zł na przebudowę drogi powiatowej wraz z budową obwodnicy Boguszyna i  wysokością tej dotacji w latach  w 2017 i 2018.

 

                                                                           W wyniku przeprowadzonego głosowania

                                                                       Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie

                                                                                  U C H W A Ł Ę  Nr XX/171/2016

                                                                       ----------------------------------------------------------

                                                                                  jak w załączniku nr 9 do protokołu

 

 

 

Ad. 9. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej  o przedłożonej przez Wójta Gminy Włoszakowice informacji o przebiegu  wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.   

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wydał pozytywną opinię o informacji Wójta Gminy Włoszakowice o przebiegu wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za I półrocze 2016 r. Uzasadnienie do opinii przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Rolka. Skarbnik odniosła się do wykazanych w opinii uchybień i błędów.

Materiał niniejszy stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

Ad.10. Sprawozdania dot. oświadczeń majątkowych.

            Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przebór przedstawiła informacje dotyczące oświadczeń majątkowych złożonych do wójta Gminy Włoszakowice i do przewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice. Informacje stanowią załącznik nr 11 do protokołu.

 

Ad. 11. Interpelacje. Wolne głosy i wnioski.

Radny Krzysztof Kasperski wnioskował o założenie dodatkowej lampy oświetlenia ulicznego na ul. Machcińskiej w Bukówcu Górnym.

Radny Arkadiusz Pawlak wnioskował o ustawienie tablicy z nazwą ulicy Strażackiej we Włoszakowicach.

Radny Marek Wąsowicz wnioskował o ograniczenie prędkości na ul. Powstańców Wlkp. we Włoszakowicach dla samochodów ciężarowych (załącznik nr 12 do protokołu).

Radna Zofia Strzymińska wnioskowała o ustawienie wiaty na rondzie we Włoszakowicach dla osób korzystających z komunikacji autobusowej (załącznik nr 13 do protokołu).

Radny Zbysław Drożdżyński wnioskował o poinformowaniu o sposobie załatwienia wniosku zgłoszonego przez radnego Krzysztofa Kasperskiego w sprawie założenia monitoringu.

Ponadto wnioskował, aby przewodnicząca Rady Gminy uczestniczyła w głosowaniach przez podniesienie ręki.

Odnosząc się również do zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego dotyczącego uchwały w sprawie wygaszenia mandatu radnego stwierdził, że jego zdaniem niepotrzebne było zaskarżanie rozstrzygnięcia, w którym Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann uznał jego rację. Wskazał, że postępowanie sądowe może toczyć się przez najbliższy rok.

 

Ad. 12. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice Irena Przezbór zamknęła XX Sesję Rady Gminy Włoszakowice.

 

 

Załączniki od nr 3  do nr 9  tj. Uchwały Nr XX/165-171/2016 zostały opublikowane w zakładce "Uchwały Rady"

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: -
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-10-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-11-23
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06