OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XVI/04 z dnia 28 czerwca 2004 r.

Protokół Nr XVI/04 z dnia 28 czerwca 2004 r.
P r o t o k ó ł Nr XVI/04
----------------------------------------------
(treść protokołu przyjęta przez Radę Gminy Włoszakowice w dniu 20 września 2004 r.)

z XVI Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 28 czerwca 2004 r. w sali Urzędu Gminy w godzinach od 16.00 do 18.30.

Otwarcia XVI Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 13 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.

Program:

 1. Informacja Wójta Gminy o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.

 2. Informacja o pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.

 3. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy Włoszakowice.

 4. Interpelacje radnych.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w Bukówcu Górnym.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w Dominicach.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2004 r.

 8. Zmiana budżetu Gminy na 2004 r.

 9. Zamiar likwidacji Przedszkola w Jezierzycach Kościelnych.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy.

 11. Uzgodnienie odpowiedzi Rady Gminy na pismo Prokuratora Rejonowego w Lesznie w sprawie zmiany godzin funkcjonowania handlu, usług i gastronomii w Boszkowie.

 12. Sprawy bieżące.

 13. Wolne głosy, wnioski i odpowiedzi na interpelacje.

 14. Zakończenie.


Ad. 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra. Informacja Wójta została przyjęta.

Ad. 2. Informacja o pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
Informację z posiedzeń Komisji złożyli:

 • z posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania - przewodnicząca Komisji Krystyna John,

 • ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Komisji Kultury i Sportu - przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zenon Mejza,

 • ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska i Komisji Rolnictwa - członek Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Stefan Lis.Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Do protokołu z poprzedniej sesji radni nie zgłosili żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radny Zenon Mejza - interpelacja dot. naprawy mostku w Krzycku Wielkim.
Radny Stefan Lis - poinformował o konieczności usunięcia jednego uschniętego kasztana przy ul. Kurpińskiego we Włoszakowicach (przed Bankiem Spółdzielczym).
Radny Paweł Marcinek - stwierdził potrzebę oznakowania skrzyżowań ul. Marcinka w Bukówcu Górnym z utwardzonymi drogami, tj. ul. Dłużyńską i ul. Śliwy.
Radny Bronisław Elimer - wnioskował o spowodowanie usunięcia starego baraku znajdującego się przy ul. Piaskowej w Boszkowie. Barak jest nieużywany, zdewastowany i szpecący.
Radny zwrócił się także z pytaniem o plany wodociągowania Boszkowa - letniska przy okazji wodociągowania Boszkowa - wsi.
Radny Andrzej Czajka - przekazał wniosek mieszkańców ul. Łąkowej w Grotnikach, którzy ponownie zgłaszają potrzebę wykonania dodatkowego odprowadzenia wody deszczowej poza już istniejącą sieć kanalizacji deszczowej, która nie spełnia swoich zadań. Ponadto przekazał wniosek właścicieli nieruchomości przy ul. Łąkowej, u których każde zatkanie sieci kanalizacji sanitarnej powoduje cofanie ścieków. Po ostatniej takiej awarii nie uzyskano informacji, w jaki sposób zostaną pokryte straty i wypłacone odszkodowanie, nie podano terminu wypłaty czy usunięcia skutków zalania lub jakichkolwiek bliższych informacji.


Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w Bukówcu Górnym.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że proponowana do zbycia nieruchomość znajduje się w Bukówcu Górnym przy ul. Jezierzyckiej, oznaczona jest w ewidencji gruntów numerem działki 1017 i stanowi nieużytek - staw o pow. 0,34 ha. Wójt wyjaśnił, że na zebraniu wiejskim w Bukówcu Górnym zgłoszono wniosek o jego zabezpieczenie. W związku z tym, że staw ten jest Gminie zbędny - postanowiono o jego zbyciu.
Radna Krystyna John poinformowała, że jest to naturalny zbiornik, obrośnięty trzciną, kwestionując jednocześnie wyzbywanie się takich miejsc przez Gminę. Wójt poinformował, że tytuł własności m.in. stawu, o jakim mowa, poza kosztami związanymi z użytkowaniem wiąże się również z odpowiedzialnością za wszelkie zdarzenia, jakie mogą tam wystąpić - odpowiedzialność właściciela za nieprawidłowe ogrodzenie, za brak tablic itd.
Innych uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła
przy jednym głosie wstrzymującym
UCHWAŁĘ Nr XVI/128/2004
--------------------------------------------------


Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w Dominicach.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór wyjaśniła, że proponowany do sprzedaży przetargowej grunt znajduje się w Dominicach w sąsiedztwie lasów państwowych. Jest to grunt zadrzewiony, z którego w przeszłości wydobywano piasek.
Radni uwag nie wnieśli.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XVI/129/2004
--------------------------------------------------Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2004 r.
Skarbnik Gminy Maria Rolka poinformowała, że niniejszą uchwałę należy podjąć w celu wyeliminowania błędu rachunkowego i pisarskiego w Uchwale Nr XV/125/2004 z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2004. Zgodnie z Uchwałą Nr 459/2004 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 maja 2004 r. , błąd polegał na omyłkowym wpisaniu w treści § 3 przedmiotowej uchwały kwoty 2.741.857 zł określającej wielkość wydatków inwestycyjnych, zamiast 2.744.664 zł. Powodem takiego zapisu było nieuwzględnienie w załączniku nr 4 tejże uchwały wzrostu wydatków inwestycyjnych na urządzenie stanowiska do realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych w kwocie 2.807 zł.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XVI/130/2004
--------------------------------------------------Ad. 8. Zmiana budżetu Gminy na 2004 r.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że wzrost dochodów następuje w związku z otrzymaniem dotacji na zadania zlecone oraz innych środków:

 • z Krajowego Biura Wyborczego: diety dla członków obwodowych komisji wyborczych przeprowadzających głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego w kwocie 5.880 zł;

 • od Wojewody Wielkopolskiego: na wypłatę dodatków do zasiłków rodzinnych na dojazdy do szkoły poza miejscem zamieszkania w kwocie 9.574 zł; na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 r. w kwocie 29.285 zł; na pomoc materialną dla uczniów szkół wiejskich w kwocie 5.687 zł; na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów klas pierwszych w kwocie 2.736 zł;

 • z Ministerstwa Finansów - subwencja rekompensująca utracone dochody w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w kwocie 23.772 zł;

 • z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych od zakładów pracy chronionej w kwocie 362.181 zł;

 • od firmy „W. K. sp. zo.o.” darowizna na adaptację Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 50.000 zł; dofinansowanie do prac na zatoce drogowej w Krzycku Wielkim w kwocie 5.000 zł;

Rezerwa ogólna w na nieprzewidziane wydatki wysokości 126.942 zł.

Planuje się zwiększenie środków:
- na drogi, w związku z dodatkowymi robotami drogowymi oraz wzrostem cen (Krzycko Wielkie - zatoka drogowa, utwardzenie ul. 11 Listopada we Włoszakowicach, przygotowanie pomieszczeń socjalnych dla pracowników Zarządu Dróg Gminnych itp.);
- na prace melioracyjne (dofinansowanie czyszczenia kanałów łączących jeziora na terenie Gminy);
- na sporządzenie koncepcji dalszej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie, na nadzór inwestorski prowadzonych zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska;
- na zakup wyposażenia dla urzędu (komputery, ksero, rzutnik itp.) oraz opału w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem.

Wójt wyjaśnił konieczność pozostawienia rezerwy w budżecie. Powodem jest niewyjaśniona sprawa podatku VAT od inwestycji, który planowany był w wysokości 7% zamiast 22%.
Innych uwag nie było.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XVI/131/2004
--------------------------------------------------


Ad. 9. Zamiar likwidacji Przedszkola w Jezierzycach Kościelnych.
Sekretarz Gminy Monika Klemenska wyjaśniła, że zamiar likwidacji Przedszkola w Jezierzycach Kościelnych podyktowany jest względami organizacyjnymi i finansowymi. Przedszkole zostanie włączone w struktury szkoły i stworzona zostanie jedna jednostka organizacyjna Gminy. W Zespole Szkół w Jezierzycach Kościelnych są warunki na utworzenie przyszkolnego oddziału klasy „0”. Proponowana zmiana jest skutkiem zmniejszania się liczby dzieci.
Wątpliwości dotyczące likwidacji Przedszkola w Jezierzycach Kościelnych wyjaśnił sołtys wsi Bogdan Wieland, pytając jednocześnie, czy budynek po przedszkolu zostanie wykazany do sprzedaży, czy wróci do byłych właścicieli.
Wójt odpowiedział, że jeżeli sprawy organizacyjne dotyczące Przedszkola zostaną sfinalizowane i budynek okaże się zbędny Szkole i Gminie, przedłożona zostanie Radzie Gminy propozycja jego sprzedaży. Sprzedaż może odbyć się na zasadach określonych w ustawie: w przetargu albo w drodze pierwokupu, jeżeli takie prawo przysługuje. Powrót budynku do poprzednich właścicieli nie ma podstaw prawnych. Wójt zaproponował, aby sprawę powyższą ponownie przeanalizowano na jednym z najbliższych posiedzeń komisji Rady.
Ponadto Wójt poruszył sprawę liczby dzieci uczęszczających do poszczególnych klas Zespołu Szkół w Jezierzycach Kościelnych (np. do klasy I od września 2004 r. będzie uczęszczało 9 dzieci). Funkcjonowanie Szkoły wiąże się się z jednej strony ze spadkiem ilości dzieci, a z drugiej ze wzrostem kosztów (np. wyższe płace nauczycieli - wykształcenie, mianowanie). Dla dyrektora Szkoły uzyskanie 15.000 zł za prowadzenie klasy „0” jest znaczącą pomocą dla budżetu placówki. Przywileje wynikające z Karty Nauczyciela nie będą możliwe do utrzymania, jeżeli nie będzie uczniów. Należy na bieżąco obserwować, aby dochody placówek pokrywały koszty ich utrzymania. Jeżeli nie zbilansują się dochody z rozchodami, należy przyjmować rozwiązania wykluczające zadłużenia (odłączać gimnazja, stosować przewożenie dzieci, organizować szkołę społeczną). W kraju funkcjonuje obecnie ok 200 szkół prowadzonych przez rodziców, gdzie nauczyciele zatrudniani są na postawie umowy z rodzicami, a nie w oparciu o Kartę Nauczyciela. Od 1 września 2004 r. w takiej formie będzie funkcjonować Szkoła Podstawowa w Starkowie.
Informacje takie należy przekazywać w społecznościach wiejskich, aby nie dochodziło do napięć w przypadku likwidacji placówek.
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XVI/132/2004
--------------------------------------------------


Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła zmiany zaproponowane w projekcie Statutu Gminy doręczone radnym z materiałami sesyjnymi. Zmiany zostały ustalane na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej i Komisji Kultury i Sportu. Radni uwzględnili zmiany i nie wnieśli dodatkowych uwag.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XVI/133/2004
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 9 do protokołuAd. 11. Uzgodnienie odpowiedzi Rady Gminy Włoszakowice na pismo Prokuratora Rejonowego w Lesznie w sprawie zmiany godzin funkcjonowania handlu, usług i gastronomii w Boszkowie.
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła treść pisma Prokuratora Rejonowego w Lesznie w sprawie skrócenia godzin funkcjonowania handlu usług i gastronomi w Boszkowie przy ul. Dworcowej. Prokurator wnosi o powyższą zmianę w związku ze skargami kierowanymi do niego na hałas dyskoteki pod namiotem na parkingu przy ul. Dworcowej. Radni w dyskusji stwierdzili, że nie jest przestępstwem funkcjonowanie placówek i zakładów w godzinach ustalonych przez Radę, ale hałasowanie ponad przyjęte w ustawie normy (prawo ochrony środowiska), winno być karane tak jak prawo nakazuje. Radni przyjęli treść odpowiedzi na pismo Prokuratora Rejonowego w Lesznie.

Ad. 12. Sprawy bieżące.
Wójt poinformował o udzielonej odpowiedzi dotyczącej dofinansowania inwestycji budowy ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego organizowanego przez p. Grażynę Głuszak funkcjonującą jako Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski im. Janusza Korczaka. Rada odpowiedź przyjęła. Sprawa zostanie przeanalizowana na jednym z najbliższych posiedzeń komisji Rady.
Gmina we własnym zakresie organizuje Środowiskowy Dom Samopomocy we Włoszakowicach.

Wójt przedstawił informację o prowadzonej inwestycji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej we Włoszakowicach na ul. Powstańców Wlkp. oraz o podpisanej umowie z wykonawcą na budowę sieci wodociągowej we wsi Boszkowo.

Ad. 13. Wolne głosy, wnioski i odpowiedzi na interpelacje.
Głosów i wniosków radni nie zgłosili.
Wójt udzielił odpowiedzi na niektóre interpelacje.
W sprawie szpecącego obiektu w Boszkowie dwukrotnie interweniowano w nadzorze budowlanym Starostwa Powiatowego - bez skutku. Sprawa ponownie zostanie skierowana do Starostwa Powiatowego.
Wodociągowanie Boszkowa-wsi odbywa się w oparciu o środki z funduszu pomocowego SAPARD według przyjętej dokumentacji. W projekcie główne zasilanie prowadzone jest z hydroforni Ujazdowo i przewiduje podłączenie tylko wsi. Główne zasilanie jest jednak przygotowane na podłączenie w przyszłości osiedla w Ujazdowie, a ponadto zaplanowano wyjścia sieci na ul. Dominicką i ul. Starkowską w Boszkowie.
Spływ wody przy ulewach w Grotnikach na ul. Łąkowej jest znaczny, stąd plany budowy drugiej sieci odprowadzającej wodę (plan na rok bieżący). Jednak bez zatrzymania wody deszczowej na ul. Słonecznej czy Podgórnej, położonych wyżej, nie da się skutecznie odebrać wody na ul. Łąkowej, szczególnie podczas nagłych opadów. Awarie sieci kanalizacyjnej i szkody wyrządzane na niektórych nieruchomościach zmuszają do wykonania oddzielnej studzienki lub rury przelewowej. GZK sp. z.o.o. udzieli stosownego wyjaśnienia radnemu i zainteresowanym.

Ad. 14. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku XVI Sesji Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice Irena Przezbór zakończyła obrady.


Protokołowała                                                                                                   Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mirosława Poloszyk-Miś                                                                                    (-) Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2004-06-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06