OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 69/2016 w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok

Zarządzenie Nr 69/2016 w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok

Numer dokumentu: 69
Rok: 2016

ZARZĄDZENIE NR 69/2016
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 25 października 2016 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2016 rok.


Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami ) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr XI/83/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2016 rok określonych w § 1 Uchwały Nr XI/83/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok o kwotę 134.772,79 złote, co dotyczy dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Zwiększenie, o którym mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 133.056,79 złotych, co daje kwotę ogólną dotacji w wysokości 10.241.506,10 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 37.338.859,35 złotych, w tym dochodów bieżących 36.568.611,10 złotych i dochodów majątkowych 770.248,25 złotych.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu na rok 2016 określonych w § 2 Uchwały Nr XI/83/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok o kwotę 134.772,79 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
2. W wyniku dokonanych zmian
1) zwiększa się wydatki bieżące o 134.772,79 złotych i ogółem po zmianie wynoszą 35.603.235,15 złotych, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 128.172,79 złotych i ogółem wynoszą 24.016.886,35 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 3.004,33 złote i ogółem wynoszą 14.379.883,35 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 131.177,12 złotych i ogółem wynoszą 9.637.003,00 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą ogółem 1.491.980,00 złotych,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 6.600,00 złotych i ogółem wynoszą 9.880.195,00 złotych,
d) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 200.000,00 złotych,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 14.173,80 złotych,
2) dokonuje się przeniesień w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia, nie zwiększając kwoty ogółem, która wynosi 4.092.037,00 złotych, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym dotacje dla:
a) jednostek sektora finansów publicznych 149.178,00 złotych,
b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 158.500,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia..
3. Zwiększenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje w szczególności zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 133.056,79 złotych, a kwota ogółem wynosi 10.241.506,10 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 39.695.272,15 złotych, w tym wydatków bieżących 35.603.235,15 złotych i wydatków majątkowych 4.092.037,00 złotych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

Wójt Gminy

Stanisław Waligóra


Uzasadnienie:
1. Po stronie dochodów zostają uaktualnione dotacje Wojewody Wielkopolskiego przeznaczone na:
1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników w kwocie 131.966,79 zł,
2) wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w kwocie 40,00 zł,
3) dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 216,00 zł,
4) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej w kwocie1.500,00 zł
5) wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki w kwocie 1.050,00 zł.
2. Po stronie wydatków uaktualnia się zadania wynikające z dotacji w kwocie 134.772,79 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami na wnioski złożone przez ZS w Jezierzycach Kościelnych, Środowiskowy Dom Samopomocy we Włoszakowicach, Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach i Urząd Gminy, w tym dokonano przeniesienia 10.000,00 zł między zadaniami majątkowymi, umniejszając wydatki na realizację zadania poprzez zwiększenie dotacji .

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-11-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-11-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06