OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XVII/04 z dnia 28 lipca 2004 r.

Protokół Nr XVII/04 z dnia 28 lipca 2004 r.
P r o t o k ó ł Nr XVII/04
----------------------------------------------
(treść protokółu przyjęta przez Radę Gminy Włoszakowice w dniu 20 września 2004 r.)

z XVII Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 28 lipca 2004 r. w sali Urzędu Gminy.

Otwarcia XVII Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 14 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.

Program:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2004.

  1. Podjęcie uchwały w sprawie usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia.

  2. Sprawy bieżące.

  3. Zakończenie.Ad. 1. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2004.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że zmiana budżetu Gminy na 2004 r. dotyczy programu budowy sali sportowej we Włoszakowicach, w związku przesunięciem terminu jej wykonania oraz zmianą podmiotów, do których Gmina występuje o dofinansowanie. Okres realizacji przedmiotowego programu obejmuje lata 2004 - 2005, z przedłużonym okresem płatności na lata 2004 -2006. Szacowane nakłady finansowe na wykonanie powyższego zadania wynoszą 2.708.872 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:

    • w roku 2004 - 400.000 zł zabezpieczone przez Gminę,

    • w roku 2005 - 2.308.872 zł, w tym środki zabezpieczone przez Gminę 6.331 zł oraz 2.031.654 zł wnioskowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 270.887 zł z budżetu państwa.


Radni uwag nie wnieśli.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł A Nr XVII/134/2004
------------------------------------------------
jak w załączniku nr 2 do protokołu

Ad. 2 Podjęcie uchwały w sprawie usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia.
Przewodnicząca Irena Przezbór przedstawiła pismo skierowane do Rady Gminy Włoszakowice z „Kancelarii Prawnej M. i Wspólnicy” występującej w imieniu p. H. S. właściciela działki położonej w Boszkowie - letnisku i wzywającej Radę Gminy do usunięcia naruszenia jej interesu prawnego lub uprawnienia spowodowanego uchwałą Nr XIII/103/2004 Rady Gminy Włoszakowice dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uwzględnienia bądź odrzucenia protestów wniesionych do projektu planu p.n.: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice dotycząca terenu położonego we Włoszakowicach (Boszkowo - letnisko ul. Turystyczna). Wezwanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Występująca przeciw zasadom przyjętym w uchwale Nr XIII/103/2004 stwierdziła naruszenie polegające na zakazie zabudowania jej działki położonej w Boszkowie drewnianym, wolnostojącym domkiem letniskowym typu: „DANMAR”.
Ograniczenia zabudowy budynkami drewnianymi wynikają z przepisów szczególnych to jest rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zmianami).
Zgodnie z § 271 wyżej cytowanego rozporządzenia w przypadku lokalizacji budynku zaliczanego do kategorii zagrożenia ludzi (ZL) o konstrukcji rozprzestrzeniającej ogień nakazane jest zwiększenie odległości między budynkami usytuowanymi na odrębnych działkach budowlanych z 8,0 m do 16 m ( zwiększenie 100% ).
Oznacza to, że najmniejsza dopuszczalna odległość budynku od granicy sąsiedniej działki wynosić powinna 8, 0 m (czyli łącznie 16 m z obu stron działki). Tymczasem całkowita szerokość frontu działki wynosi 15 m. Zatem nie jest możliwa lokalizacja takiego budynku.
Na działce dopuszczalna jest jedynie lokalizacja budynku murowanego ( niepalnego). Dla takiego budynku ma zastosowanie § 12 ww. rozporządzenia zgodnie z którym odległość budynku od granicy działki wynosić powinna nie mniej niż 4,0 m (dla ścian z otworami okiennymi i drzwiowymi).
Oznacza to, że najmniejsza dopuszczalna odległość od granicy działek sąsiednich powinna wynosić po 4,0 m, a w związku z tym maksymalna szerokość frontu budynku wyniesie 7,0m ( 15,0 m - 8,0 m). Rada Gminy przyjęła takie rozwiązanie jako jedynie możliwe.

W związku wystąpieniem p. H. S. o zmianę stanowiska Rady Gminy uznano powyższe wezwanie za bezzasadne i odmówiono zmiany uchwały Nr XIII/103/2004 Rady Gminy Włoszakowice dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uwzględnienia bądź odrzucenia protestów wniesionych do projektu planu p.n.: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice dotycząca terenu położonego we Włoszakowicach (Boszkowo - Letnisko ul. Turystyczna).
Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł A Nr XVII/135/2004
------------------------------------------------
jak w załączniku nr 3 do protokołuAd. 3. Sprawy bieżące.
Rada Gminy Włoszakowice zleciła radnemu Czesławowi Bartkowiakowi udział w w imieniu Rady w pracach komisji podczas konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Bukówcu i dyrektora Zespołu Szkół w Dłużynie (§ 2 pkt 3 Uchwały Nr III/30/2002 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych w Gminie Włoszakowice).

Ad. 4. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku XVII Sesji Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice Irena Przezbór zakończyła obrady.


Protokołowała                                                                                       Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mirosława Poloszyk-Miś                                                                      (-) Irena Przezbór

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2004-07-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06