OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 73/2016 roku w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2017 - 2026

Zarządzenie Nr 73/2016 roku w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2017 - 2026

Numer dokumentu: 73
Rok: 2016

ZARZĄDZENIE NR 73/2016
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 10 listopada 2016 roku

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice
na lata 2017 - 2026

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 446 ze zmianami ) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami ) Wójt Gminy Włoszakowice zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2017 - 2026 wraz z objaśnieniami podlega przedstawieniu Radzie Gminy Włoszakowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy

Stanisław WaligóraU C H W A Ł A NR
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice
na lata 2017 – 2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 446 ze zmianami) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włoszakowice na lata 2017 – 2026 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Informacja o relacji wielkości dochodów i wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, na lata 2017-2026 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, na lata 2017 –2026 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załacznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Włoszakowice do:
1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć,
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2) upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr IX/84/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015
roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2016-2025.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.Przewodniczący Rady Gminy
Irena PrzezbórObjaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowanej Gminy Włoszakowice
na lata 2017 - 2026

W przedstawianym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice uwzględnia się dyspozycje zawarte w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 8 sierpnia 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego opublikowanym w Dzienniku Ustaw 2014 roku pod pozycją 1127 stosując obowiazujące wzory załączników.
Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano:
1) historyczne dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2014 i 2015 oraz plan na 30 września 2016 w porównaniu z przewidywanym wykonanim na koniec roku 2016, gdzie uwzględniono dane aktualne na dzień 31 października 2016 roku,
2) założenia polityki finansowej państwa,
3) zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej,
4) wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie Gminy w odniesieniu szczególnie do danych roku 2016, 2017 i następnych,
5) uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu zobowiązań.
Wyznacznikiem wymagalnego okresu opracowania WPF jest zmiana szacowanych danych przyjętych w obowiązującej obecnie WPF na lata 2016 - 2025 powodująca założenie dalszego zadłużenia się gminy, a co za tym idzie wydłużenia okresu spłaty, które dotyczą między innymi:
1) aktualizacji danych z ostatniej zmiany WPF według planu za III kwartał 2016 roku,
2) danych dotyczących przewidywanego wykonania za rok 2016, które wykazano według powyższych wskazań,
3) danych dotyczących roku 2017, które są zgodne z danymi przygotowanego projektu budżetu na tenże rok,
4) uaktualnienia planowanych dochodów i realizowanych wydatków w oparciu o analizę wzrostu wykonania jednych i drugich w ostatnich latach,
5) wprowadzenia kwot przychodów ( kredyty i pożyczki ) pokrywających przewidywany deficyt, co powoduje wzrost kwoty długu w poszczególnych latach, wzrost środków na obsługę długu oraz wydłużenie okresu jego spłaty.
W danych dotyczących prognozy spłaty długu wykazano:
1) aktualnie obowiązujące zadłużenie i wielkość rat w oparciu o umowy kredytowe ( ING Bank Śląski w Poznaniu z roku 2011 i BS Włoszakowice z roku 2012 ),
2) założenia do spłaty planowanych do pobrania kredytów w latach 2016 - 2020.
Na koniec 2015 roku zadłużenie w ING wynosić będzie 2.500.000,00 złotych, w BS Włoszakowice 1.625.000,00 złotych, co łącznie daje 4.125.000,00 złotych. W kwotach określonych w WPF uwzględniono kredyt planowany na rok 2016 w kwocie 2.900.000,00 złotych, kredyt planowany na rok 2017 w kwocie 7.700.000,00 złotych, kredyt na rok 2018 w kwocie 3.700.000,00 złotych, kredyt na rok 2019 w kwocie 2.000.000,00 złotych i kredyt na 2020 w kwocie 2.000.000,00 złotych.
Przyczyną założenia wyżej omówionych zmian jest uaktualnienie wartości przedsięwzięcia na lata 2016-2019 pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice, która zgodnie z umową zawartą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu POIiŚ wynosi w całości 20.613.525,47 złotych oraz przewidziane na lata 2017 - 2018 przedsięwzięcie pn. Przebudowa drogi powiatowej 3903P - odcinek DW 305 - granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna, co powoduje zwiększenie płatności za realizowane zadania majątkowe. Ponadto Zarząd Dróg Gminnych systematycznie modernizuje i przebudowuje drogi, na co dodatkowo Gmina musi zapewnić środki. Dodatkowo prawie o jedną czwartą w stosunku do roku 2014 i 2015 wzrosły dochody i wydatki bieżące w związku z wypłatą świadczenia wychowawczego.
Dotychczasowe wykonanie budżetu w roku 2016 przebiega jak zawsze nie do końca zgodnie z planem, czyli proporcjonalnie w odniesieniu do minionego okresu, co najprawdopodobniej będzie przyczyną wprowadzenia dalszych zmian w planie. Istotne zmiany budżetu roku 2016 spowodują potrzebę wprowadzenia zmian również w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Omówione powyżej okoliczności, a przede wszystkim uwzględnienie uaktualnionych przedsięwzięć, co przekłada się na całokształt WPF, wywarły wpływ na ostatecznie przygotowaną i przedstawioną Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Włoszakowice na lata 2017 - 2026.
Wszystkie wskazane powyżej okoliczności przemawiają za uchyleniem aktualnie obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej i zastąpienie jej przedkładanym projektem.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-11-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-11-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06