OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 74/2016 w sprawie projektu budżetu Gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 74/2016 w sprawie projektu budżetu Gminy na 2016 rok

Numer dokumentu: 74
Rok: 2016

ZARZĄDZENIE NR 74/2016
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 10 listopada 2016 roku
w sprawie projektu budżetu Gminy na 2016 rok
Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, pozycja 885 ze zmianami ) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Włoszakowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:
1) projekt uchwały „w sprawie budżetu na 2017 rok” w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
2) objaśnienia do projektu uchwały budżetowej zawarte w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
3) informację o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszakowice za III kwartał 2016 roku stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzania,
4) informację o sytuacji finansowej Gminy na koniec III kwartału 2016 roku stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
mgr Stanisław WaligóraZałącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 74/2016
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 10 listopada 2016 roku

UCHWAŁA NR .......................................
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia ..........................................................

w sprawie: budżetu na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz.446 ze zmianami ), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§ 1. 1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 43.536.748,94 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 38.667.003,00 złote,
2) dochody majątkowe w kwocie 4.869.745,94 złotych.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.562.814,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
2) dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 3.237.745,94 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2. 1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 49.361.748,94 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 37.328.163,85 złotych, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 23.612.990,85 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14.234.183,00 złote,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9.378.807,85 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.487.220,00 złotych,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11.877.953,00 złote,
d) wydatki na obsługę długu w wysokości 350.000,00 złotych.
2) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, w wysokości 12.033.585,09 złotych, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym dotacje dla:
a) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.793.100,00 złotych,
b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 182.000,00 złotych.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.562.814,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
2) wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 4.995.180,81 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3.Deficyt budżetu w kwocie 5.825.000,00 złotych zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7.700.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.875.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4.111.320,00 złotych,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 351.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 6. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 49.500,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 7. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 45.000,00 złotych przeznacza się w całości na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 210.000,00 złotych przeznacza się na:
1) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.500,00 złotych,
2) na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 207.500,00 złotych.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 9.000.000,00 złotych, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.300.000,00 złotych,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budż
etu Gminy w kwocie 5.825.000,00 złotych,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1.875.000,00 złotych.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.300.000,00 złotych,
2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 7.700.000,00 złotych,
3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1.500.000,00 złotych.
4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
a) w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) w zakresie wydatków majątkowych między zadaniami,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
§ 11. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 50.000,00 złotych,
2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120.000,00 złotych,

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Irena Przezbór
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 74/2016
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 10 listopada 2016 rokuObjaśnienia do projektu budżetu na 2017 rok


I Dochody

Dochody budżetu planuje się w wysokości 43.536.748,94 złotych. Składają się na nie subwencja, dotacje, udziały w podatkach będących dochodami budżetu państwa oraz dochody własne, które w znacznej mierze stanowią podatki.
Subwencja to kwota ogółem 11.225.283,00 złote i składa się ona z części oświatowej w wysokości 10.099.724,00 złote oraz części wyrównawczej w kwocie 1.125.559,00 złotych składającej się w roku bieżącym z kwoty uzupełniającej w wysokości 1.028.194,00 złote i kwoty podstawowej w wysokości 97.365,00 złotych.
Gmina jak co roku otrzyma dotacje od Wojewody Wielkopolskiego na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych. Na rok 2017 ma to być odpowiednio kwota 11.561.014,00 złotych oraz 583.280,00 złotych. Dotacje na zadania zlecone dotyczą spraw z zakresu USC i spraw obywatelskich w kwocie 75.225,00 złotych, wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego z pochodnymi w kwocie 2.887.186,00 złotych, prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości 360.000,00 złotych, opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 13.859,00 złotych oraz świadczenia wychowawcze w kwocie 8.224.744,00 złote. Dofinansowanie zadań własnych dotyczy spraw z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w kwocie 1.337,00 złotych, wypłaty zasiłków, świadczenia pomocy w naturze oraz opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 4.382,00 złote, wypłaty zasiłków stałych w kwocie 8.637,00 złotych, prowadzenia GOPS-u w kwocie 9.964,00 złote oraz przyjęto dotację na prowadzenie przedszkoli jako iloraz ilości dzieci w poszczególnych typach oddziałów i kwoty jednostkowej z roku 2016, co daje 102.750,00 złotych na oddziały prowadzone w szkołach i 456.210,00 złotych na pozostałe oddziały przedszkolne. Z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie aktualnego rejestru wyborców jako dotację na zadanie zlecone zadeklarowano 1.800,00 złotych. Dofinansowanie ze środków europejskich poprzez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko planowane jest w kwocie 3.237.745,94 złote.
Prognozę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych Ministerstwo Finansów określiło na kwotę 5.277.792,00 złote, a jako udział w podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje się uzyskać 997.000,00 złotych. Wyszacowane w oparciu o dane z lat ubiegłych pozostałe dochody podatkowe wraz z odsetkami pobierane i przekazywane przez urzędy skarbowe to kwota 458.895,00 złotych. Podatki pobierane bezpośrednio w urzędzie gminy ( rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych oraz odsetki za zwłokę ) planuje się zrealizować w kwocie 5.986.200,00 złotych. Opłaty podatkowe ( targowa, miejscowa, skarbowa, eksploatacyjna, inne lokalne, pozostałe i różne ) realizowane w urzędzie szacuje się w wysokości 167.300,00 złotych. Szczególną opłatę stanowi opłata należna i pobierana za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 210.000,00 złotych. Oddzielną pozycją jest rekompensata z tytułu udzielanych ulg ustawowych z tytułu utraconych dochodów w podatkach od areału pod jeziorami, którą przyjmuje się w wysokości 2.800 złotych. Dochody z majątku wraz z odsetkami od ich nieterminowych wpłat szacuje się na 2.162.100,00 złotych. Pozostałe dochody uzyskane przez ZDG to 15.500,00 złotych, wypracowane przez Przedszkole z odsetek 200,00 złotych oraz pozostałych 133.039,00 złotych, przez szkoły z odsetek bankowych oraz innych opłat 3.300,00 złotych, z zakresu zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 32.300,00 złotych oraz z odsetek, udziału w opłatach pobieranych na rzecz wojewody i usług świadczonych w Środowiskowym Domu Samopomocy 34.700,00 złotych i środki wypracowane przez GOSiR z prowadzonych usług turystycznych 200.600,00 złotych. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu winny wynieść 45.000 złotych. Inne środki zrealizowane w urzędzie ( wpływy z pozostałych usług, wpływyz różych dochodów ) w kwocie 134.000,00 złotych i należności uzyskane z tytułu odsetek bankowych środków budżetu 10.500,00 złotych. Z opłaty za odbiór odpadów pobieranej od mieszkańców oraz innych dotyczących tego zakresu 1.047.400,00 złotych, ze zwrotów z rozliczeń dotacji ( biblioteka i GOK ) 9.000,00 złotych.
Ponadto powyższe dochody należałoby jeszcze podzielić na dwie podstawowe grupy, tj. dochody bieżące stanowiące 38.667.003,00 złote i dochody majątkowe uzyskane ze sprzedaży majątku oraz zadeklarowanego dofinansowania ze środków POIiŚ w wysokości 4.869.745,94 złotych.
Powyższe dane kwotowe w odniesieniu do subwencji, dotacji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w oparciu o pisemne zawiadomienia dysponentów. Pozostałe dane przyjęto na podstawie własnych wyliczeń i szacunków pracowników urzędu gminy oraz jednostek organizacyjnych prowadzących poszczególne zadania.
Poza dochodami omówionymi powyżej, stanowiącymi podstawę finansowania planowanych do wykonania zadań, Gmina zobowiązana została przez Wojewodę Wielkopolskiego do uzyskania i przekazania dochodów z tytułu prowadzenia zleconych zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 49.500,00 złotych, z czego 7.500,00 złotych z odpłatności za udział w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy i 42.000,00 złotych z tytułu środków odzyskanych od dłużników alimentacyjnych. Pozycje te nie stanowią dochodów budżetu gminy tylko środki do rozliczenia. Po uzyskaniu przedmiotowych kwot są one bezzwłocznie, w terminach wynikających z przepisów, przekazywane na konto Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

II Wydatki

Wydatki na rok 2017 zaplanowano w kwocie 49.361.748,94 złotych. Są to wydatki bieżące w kwocie 37.328.163,85 złotych i wydatki majątkowe w kwocie 12.033.585,09 złotych. Pierwsze stanowią 76, drugie zaś 24 procent całości.
Wydatki bieżące realizowane przez jednostki budżetowe ( Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Zarząd Dróg Gminnych, Przedszkole, Zespół Szkół w Bukówcu Górnym, Zespół Szkół w Dłużynie, Zespół Szkół w Jezierzycach Kościelnych, Zespół Szkół w Krzycku Wielkim i Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach ) i przeznaczone są na ich bieżącą działalność i utrzymanie wynoszą 23.612.990,85 złotych z czego oświaty i wychowania dotyczy 11.771.770,00 złotych, co stanowi 50 %. Z wydatków dotyczących jednostek budżetowych większość to wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiące 14.234.183,00 złote ( w oświacie 9.218.113,00 złotych, tj. 65% ) oraz wydatków na wykonywanie ich statutowych zadań z zakresu działalności bieżącej ( wszelkiego rodzaju zakupy materiałów, usług oraz opłaty, składki i inne związane z prowadzeniem bieżącej działalności ) w kwocie 9.378.807,85 złotych, czego spraw oświatowych dotyczy 1.959.670,00 złotych. Ponadto jednostki ponoszą wydatki na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych. Są to wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, diety, zasiłki, stypendia itp. Stanowią one 11.877.953,00 złote, z czego w Ośrodku Pomocy Społecznej wypłacane jest 10.982.256,00 złotych. Znaczny wzrost w stosunku do lat ubiegłych spowodowany został wprowadzeniem do realizacji programu 500+. Wydatki na dotacje realizowane są w urzędzie i z zakresu wydatków bieżących wynoszą 1.487.220,00 złotych, z czego dla Miasta Zielona Góra na opłacenie kursów zawodowych uczniów ZSZ we Włoszakowicach 4.000,00 złotych, na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej przeznacza się 232.950,00 złotych, dla Gminnego Ośrodka Kultury 1.072.870,00 złotych, na działalność klubów sportowych 134.000,00 złotych, dla organizacji pożytku publicznego 10.000,00 złotych, dla Gminnej Spółki Wodnej na zadania przez nią wykonywane 25.000,00 złotych i do Miasta Leszna przeznaczone na prowadzenie schroniska dla zwierząt 8.400,00 złotych. Także poprzez urząd wydatkowane będą środki na obsługę długu publicznego ( odsetki od wcześniej pobranych oraz planowanych do zaciągniecia kredytów i pożyczek ) w kwocie 350.000,00 złotych.
Ponadto w wydatkach bieżących dokonano wyodrębnienia wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 11.562.814,00 złotych, na których wykonanie otrzymano w tejże kwocie dotację od Wojewody Wielkopolskiego i z Krajowego Biura Wyborczego.
Jak już wskazano na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć 12.033.585,09 złotych. W formie dotacji realizowana ma być kwota 175.000,00 złotych planowana jako dopłaty do zakupionych i instalowanych przez mieszkańców Gminy urządzeń służących ochronie środowiska, tj. piecy na ekogroszek i usuwania pokryć dachowych zawierających azbest, kwota 7.000,00 złotych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbarzewie na zakup samochodu, kwota 2.630.000,00 złotych dla Powiatu Leszczyńskiego na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy oraz 163.100,00 złotych dla GOK-u na prace modernizacyjne na sali w Krzycku Wielkim. Na zakupy inwestycyjne przeznacza się 65.500,00 złotych na zakupy w Zarządzie Dróg Gminnych sprzętu specjalistycznego, 107.600,00 złotych na wykupy gruntów pod planowane do poszerzenia drogi, 20.000,00 złotych na wykup nieruchomości i 13.300,00 złotych na zakupy na wyposażenie OSP. Pozostała kwota, tzn. 8.852.085,09 złotych dotyczy wydatków inwestycyjnych w jednostkach budżetowych. Zadanie pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice z zakresu infrastruktury wodociągowej i gospodarki ściekowej, na które gmina otrzymała dofinansowanie za kwotę 6.342.885,09 złotych realizowane będzie przy współudziale merytorycznym i nadzorczym Gminnego Zakładu Komunalnego przy obsłudze finansowej prowadzonej przez urząd gminy. Kolejne zadania inwestycyjne realizowane przez urząd to zadania z zakresu OSP za kwotę 14.700,00 złotych, z zakresu obrony cywilnej za kwotę 4.800,00 złotych, kontynuacja rozbudowy szkoły w Jezierzycach Kościelnych za 1.155.000,00 złotych oraz zadania na boiskach sportowych za 40.000,00 złotych. Poprzez Zarząd Dróg Gminnych wykonywane będą zadania związane z drogami (projekty, przebudowa i modernizacja ) za 1.138.700,00 złotych, z czego zadania na drogach powiatowych za 65.000,00 złotych i prace modernizacyjne oświetlenia ulicznego za 136.000,00 złotych. Ponadto na wykonanie projektu przyłącza gazowego dla szkoły w Krzycku Wielkim przeznacza się 20.000,00 złotych.
Przedstawiony projekt wydatków budżetu znacznie odbiega od budżetu realizowanego w latach poprzednich. Kwota wydatków bieżących zwiększyła się znacznie w związku z wprowadzeniem wypłat świadczeń wychowawczych, a wydatków majątkowych w związku z możliwością uzyskania dofinansowania zewnętrznego oraz przystąpienia do dofinansowania przebudowy dróg powiatowych.
W projekcie budżetu ujęto wydatki na wszystkie niezbędne zadania, do wykonania których Gmina Włoszakowice aktualnie jest zobowiązana. Jeśli nie występują wydatki na jakieś zadania przypisane działalności gmin, to znaczy że nie występują one w Gminie Włoszakowice.

III Przychody

W związku z niemożliwością uzyskania dochodów w kwocie pokrywającej planowane wydatki oraz niezbędne rozchody ( spłata rat kredytów pobranych w latach ubiegłych ) w budżecie planowanym na rok 2017 niezbędne jest zrównoważenie go przychodami. Jest to kredyt w kwocie 7.700.000 złotych pobrany z Banku wyłonionego w trakcie postępowania przetargowego, zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych. Na koniec roku 2016 Gmina posiada zadłużenie w ING Bank Śląski Oddział w Poznaniu w wysokości 2.500.000,00 złotych, w Banku Spółdzielczym we Włoszakowicach w wysokości 1.625.000 złotych. W roku bieżącym zakłada się jeszcze spłatę 75.000 złotych do ING Poznań, 80.000 złotych do Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach. Jeśli do końca roku zaistnieje potrzeba pobrania zakładanego w kwocie 2.900.000 złotych kredytu zwiększy się zadłużenie na koniec roku 2016, nie zwiększą się jednak rozchody, ponieważ w spłatach planowanych na rok 2017 jest uwzględniona pierwsza rata spłaty tego kredytu.

IV Rozchody

Planowane rozchody stanowią spłatę rat pobranego w latach ubiegłych kredytu z ING Bank Śląski Oddział w Poznaniu w kwocie 1.275.000,00 złotych, kredytu z Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach w kwocie 150.000 złotych zgodnie z zawartymi umowami i zakładane 450.000,00 złotych od ewentualnie pobranego kredytu do końca bieżącego roku.Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 74/2016
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 10 listopada 2016 roku


Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków
budżetu Gminy Włoszakowice
za III kwartał 2016 roku


W okresie trzech kwartałów 2016 roku planowane w kwocie 37.204.086,56 złotych dochody zrealizowano w wysokości 28.027.824,90 złotych, co stanowi 75 %. Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 395.065,37 złotych na 770.248,25 złotych planowane co wynosi 51 %. Głównym wpływem z dochodów majątkowych jest dofinansowanie do przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych otrzymane poprzez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w kwocie 123.000,00 złotych oraz dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na instalację ogrzewania gazowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w kwocie 130.262,00 złote. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 27.632.759,53 złotych na planowane 36.433.838,31 złotych, a więc w 76 %. Wzkaźnik realizacji dochodów bieżących i majątkowych oraz dochodów ogółem jest porównywalny do odpowiednich wskaźników z roku ubiegłego. Szczegółowe wykonanie dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej, przy jednoczesnym wskazaniu źródła dochodu przedstawia załącznik Nr 1 do przedmiotowej informacji.
W tym samym okresie planowane w kwocie 39.560.499,36 złotych wydatki zostały wykonane w kwocie 25.218.122,62 złote, co stanowi 64 %.
Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1.874.065,51 złotych na planowane 4.092.037,00 złotych, czyli w 46 %. Są zadania, które już zakończono i poniesiono z tego tytułu płatności, są zadania w trakcie realizacji lub też zakończone ale nie zapłacone oraz zadania do realizacji w IV kwartale lub takie od których realizacji planuje się odstąpić. W porownaniu do anologicznego okresu roku ubiegłego realizacja wydatków majątkowych jest o około jedną czwartą niższa. Wydatki majątkowe realizowane w roku bieżącym ponoszone są w urzędzie w planowanej kwocie 1.942.487,00 złotych, w Zespole Szkół w Dłużynie 14.000,00 złotych, w Zespole Szkół w Krzycku Wielkim 20.000,00 złotych, w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji 30.200,00 złotych oraz w Zarządzie Dróg Gminnych we Włoszakowicach 2.085.350,00 złotych.
Wydatki bieżące wykonano w kwocie 23.344.057,11 złotych na 35.468.582,36 złotych planowane, czyli w 66 %. Wydatki bieżące realizowały wszystkie jednostki organizacyjne Gminy. Największa kwota wydatkowana została przez Zespoły Szkół i wyniosła 7.589.364,89 złotych, z czego w Zespole Szkół w Bukówcu Górnym zrealizowano 1.210.318,43 złotych, w Zespole Szkół w Dłużynie 851.082,84 złote, w Zespole Szkół w Jezierzycach Kościelnych 1.094.027,14 złotych, w Zespole Szkół w Krzycku Wielkim 1.202.255,96 złotych, w Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach 3.231.680,52 złote. W Przedszkolu wydatkowało 966.176,97 złotych, w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji 424.953,60 złotych, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 6.621.483,48 złotych, w tym na świadczenia społeczne 5.937.846,42 złotych, w Środowiskowym Domu Samopomocy 445.173,01 złotych, w Zarządzie Dróg Gminnych 3.162.443,01 złotych i w urzędzie gminy 6.008.527,66 złotych, z czego na dotacje na działalność bieżącą instytucji kultury 906.100,00 złotych i obsługę długu 94.660,90 złotych. Szczegółowe wykonanie wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do przedmiotowej informacji. W oparciu o zawarte w nim dane, korzystając przede wszystkim z rozbicia na paragrafy, można dokonać wyliczenia kwot różnych rodzajów i grup wydatków oraz odnieść je w stosunku do całego budżetu.Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 74/2016
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 10 listopada 2016 roku


Informacja o sytuacji finansowej Gminy
na koniec III kwartału 2016 roku


Dochody na 30 września 2016 roku zostały zrealizowane w kwocie 28.027.824,90 złotych, co stanowi 75 % planu. Wydatki zrealizowano w wysokości 25.218.122,62 złotych, czyli w wysokości 64 % do planu. Wynikiem jest nadwyżka w kwocie 2.809.702,28 złotych, którą wykorzystano na spłatę pobranych w latach ubiegłych kredytów i pożyczki w kwocie 752.242,20 złotych. Ponadto budżet zasilają wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 373.566,10 złotych. W bieżącym roku, na początku sierpnia oraz w pierwszych dniach września Gmina w minimalnym stopniu korzystała z kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego niedoboru środków zadłużając się w rachunku bieżącym. Do spłaty w czwartym kwartale pozostaje czwarta rata do ING w kwocie 75.000 złotych oraz czwarta rata do BS w kwocie 90.000,00 złotych. Pożyczka do WFOŚiGW w Poznaniu została w roku bieżącym spłacona. Innych zobowiązań z tytułu zadłużeń Gmina nie posiada. Umowa na poręczenie dotyczące spłaty zobowiązań MZO w Lesznie w związku z pobranym przez niego kredytem na budowę zakładu przerobu śmieci w Trzebani została anulowana i Gmina obecnie nie posiada żadnych zobowiazań z tytułu poręczeń i gwarancji. Z inwestycji realizowanych w roku bieżącym na dwie otrzymano dofinansowanie z zewnątrz. Jest to przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Zbarzewo, Włoszakowice i Grotniki, na którą otrzymano dofinansowanie w wysokości około jednej trzeciej wydatków z Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu oraz instalacja ogrzewania gazowego w Środowiskowym Domu Samopomocy we Włoszakowicach, na którą środki w wysokości 130.262,00 złote otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, ponieważ jest to zadanie przez niego zlecone. Przedsięwzięcie pn. "Budowa sieci wodociągowo–kanalizacyjnej w Boszkowie Letnisku, Dominicach, Ujazdowie i w Boszkowie", a wskazany zakres dotyczy projektu zostało zrealizowane w całości ze środków własnych. Przedsięwzięcie „Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w Jezierzycach Kościelnych“ w aktualnie realizowanym zakresie finansowane jest ze środków własnych, jednak został złożony wniosek na dofinansowanie do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, który przeszedł pozytywną ocenę formalną i został skierowany do oceny merytorycznej. Na największe przedsięwzięcie „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice“, której zakres realizowany w roku bieżącym dotyczy prac początkowych, Gmina ma podpisaną umowę o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Ze sprawozdań za III kwartał wynika, że gospodarka finansowa z zakresu wydatków prowadzona jest bardzo oszczędnie, co być może uchroni Gminę przed dalszym zadłużaniem się planowanym w roku bieżącym w kwocie 2.900.000,00 złotych, ewentualnie będzie to kwota niższa. Zadłużenie na koniec roku bieżącego z tytułu już pobranych kredytów wyniesie 2.500.000,00 złotych wobec ING Bank Śląski i 1.625.000,00 złotych, łącznie 4.125.000,00 złotych i będzie na pewno niższe od zakładanego aktualnie w WPF 7.025.000,00 złotych. Porównując łączną wielkość realizowanych zadań majątkowych, po spadku i utrzymującym się poziomie w latach 2013 - 2015, następuje zakładany wzrost. W latach przyszłych Gmina realizować będzie kolejne zadania z zakresu kanalizacji ściekowej i wodociągowej, na co ma przyrzeczone dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Dofinansowanie obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej w Dłużynie, Sądzi i wraz z wymianą sieci wodociągowej w Krzycku Wielkim. Kolejny zakres dotyczący Boszkowa Letniska, Dominic, Ujazdowa i Boszkowa realizowany będzie w późniejszym czasie. Dodatkowym priorytetem jest też kolejne przedsięwzięcie „Przebudowa drogi powiatowej 3903P – odcinek DW 305 – granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna“, która ma być realizowana w latach 2017- 2019 poprzez Powiat Leszczyński przy wsparciu finansowym Gminy Wijewo, Włoszakowice, Śmigiel we współpracy z Powiatem Kościańskim. Zadania będą realizowane w miarę możliwości finansowych, możliwości dalszego zadłużania się aby przy obecnych realiach dochodowych przestrzegając obowiązujących przepisów, móc zachować obowiązujące wskaźniki.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-11-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-11-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06