OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XV/04 z dnia 27 kwietnia 2004 r.

Protokół Nr XV/04 z dnia 27 kwietnia 2004 r.


UntitledP r o t o k ó ł Nr XV/04
-------------------------------------------
(treść protokołu przyjęta na XVI Sesji w dniu 28 czerwca 2004 r.)

z XV Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 27 kwietnia 2004 r. w sali Urzędu Gminy.

Otwarcia XV Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 15 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.

Porządek posiedzenia:
Informacja Wójta Gminy o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
Informacja o pracy komisji w okresie międzysesyjnym.
Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy Włoszakowice.
Interpelacje radnych.
Sprawa absolutorium dla Wójta Gminy Włoszakowice.
- wniosek Komisji Rewizyjnej
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. wniosku Komisji Rewizyjnej.
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2003 r.
- debata budżetowa
- podjęcie uchwały
Zmiana budżetu Gminy na 2004 r.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 1 we Włoszakowicach.
Sprawy bieżące:
- pismo Wojewody Wielkopolskiego dot. Spółki Hermes
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie.

Ad. 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra. Informacja Wójta została przyjęta.

Ad. 2. Informacja o pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
Informację ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Komisji Kultury u Sportu, Komisji Rolnictwa złożył Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Andrzej Patelka.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy Włoszakowice.
Do treści protokołu z sesji radni nie zgłosili żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radny Andrzej Czajka zgłosił sprawę równania ul. Piaskowej w Grotnikach i uregulowania własności gruntu tej drogi na odcinku przy sali wiejskiej.

Ad. 5. Sprawa absolutorium dla Wójta Gminy Włoszakowice.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że sprawozdanie z wykonania budżetu za 2003 r. zostało przekazane radnym celem zapoznania się i przygotowania do debaty budżetowej. Dnia 7 kwietnia 2004 r. szczegółowo analizą sprawozdania z wykonania budżetu gminy zajęła się Komisja Rewizyjna Rady Gminy, analizując ponadto sprawozdania statystyczne oraz wyniki kontroli przeprowadzonych przez Komisję w ciągu 2003 r. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna skierowała do Rady Gminy wniosek o udzielenie Wójtowi Gminy Włoszakowice absolutorium za 2003 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej i wniosek Komisji o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Włoszakowice przedstawił Przewodniczący Komisji Zenon Mejza.

Zarządzenie Wójta Gminy Włoszakowice Nr 12/2004 z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2003 r. i wniosek Komisji Rewizyjnej zostały przekazane do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Przewodnicząca przedstawiła Uchwałę Nr SO-3/41/A/2004/Ln Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włoszakowice w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Włoszakowice za 2003 r. Skład Orzekający wyraził opinię, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włoszakowice został podjęty i uzasadniony zgodnie z wymogami prawa.

Ponadto Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła uchwałę Nr SO-17/11/S/Ln/2004 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za rok 2003. Skład Orzekający wyraził o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2003 r. opinię pozytywną z zastrzeżeniami.
Do wskazanych zastrzeżeń ustosunkowała się Skarbnik Gminy Maria Rolka.
Radni wyjaśnienia przyjęli.

W debacie budżetowej Radni poruszyli sprawy z zakresu dochodów budżetu gminy dotyczące:

  • wpływów odsetek bankowych zrealizowanych w wysokości 25% na skutek likwidacji wieloletniej lokaty wcześniej niż planowano,

  • wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat wykonanych w wysokości 41% na skutek szacunku na podstawie ubiegłych lat, co nie jest jednak miarodajne.

Radni przeanalizowali wyniki kontroli dokonywanych przez Komisję Rewizyjną w roku 2003.

Ponadto Radni wskazali, że rok 2003 był dobrym rokiem w zakresie wykonania budżetu. Zostały wykonane prawie wszystkie większe planowane zadania. Rok zamknął się nadwyżką budżetową, zostały też rozliczone wszystkie zobowiązania z pobranych wcześniej kredytów i pożyczek. Na dzień dzisiejszy Gmina nie posiada żadnych długów. Uzyskano środki pomocowe z funduszu SAPARD i wykorzystano je na dalsze prace kanalizacyjne i modernizację wodociągów.
Innych uwag nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdziła, że radni zapoznali się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji Rewizyjnej, uczestniczyli w debacie budżetowej, na swoje uwagi i wątpliwości uzyskali wyjaśnienia. W związku z tym przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Włoszakowice.
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XV/124/2004
-------------------------------------------------


Ad. 6. Zmiana budżetu Gminy na 2004 r.
Postanowiono zwiększyć dochody i wydatki o kwotę 11.055,- zł.
Po dokonanych zmianach ogólna kwota budżetu Gminy na rok 2004 wynosi:
po stronie dochodów 12.464.194,- złote,
po stronie wydatków 13.947.840,- złotych.

Skarbnik Gminy Maria Rolka wyjaśniła, że uchwała wprowadza zmiany w wydatkach budżetu polegające na zwiększeniu wydatków realizowanych w Zespole Szkół w Dłużynie dotyczących spraw z zakresu dokończenia urządzenia boiska sportowego, przeprowadzenia modernizacji schodów oraz sali gimnastycznej i pomieszczeń przyległych ze środków pozostałych z roku ubiegłego. Dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków oraz zadań zleconych w związku z otrzymaną informacją z Krajowego Biura Wyborczego w sprawie przydzielenia Gminie środków na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 4.824,- złote oraz od Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przyznania środków na zadania związane ze zwiększonym zakresem wypłat świadczeń rodzinnych w kwocie 6.231,- złotych.
Uwag nie było
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XV/125/2004
-------------------------------------------------


Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła projekt uchwały określającej wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celach :
prowadzenia robót w pasie drogowym;
umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione wyżej.

Wyjaśnienia zapisów uchwały przedstawił Kierownik Zarządu Dróg Gminnych Jerzy Michalski. Radni uwag nie zgłosili.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XV/126/2004
-------------------------------------------------

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 1 we Włoszakowicach.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że uchwała jest następstwem wcześniejszej decyzji o zamiarze likwidacji Przedszkola Nr 1 we Włoszakowicach z dniem 31 sierpnia 2004 r. W spawie tej uzyskano pozytywna opinię Kuratorium Oświaty.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XV/127/2004
-------------------------------------------------

Ad. 9. Sprawy bieżące:
- pismo Wojewody Wielkopolskiego dot. Spółki Hermes
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła pismo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie dostępu Zakładu „Hermes” do własnego ujęcia wody pozwalającego na zaspokojenie potrzeb zakładu. Pismo takie zostało skierowane do Rady Gminy celem wyjaśnienia jak to nazwał Wojewoda Wielkopolski „sporu” i przedstawienia oficjalnego, merytorycznego stanowiska Gminy Włoszakowice w przedmiotowej sprawie.
Wójt poinformował, że według Starostwa Powiatowego nie ma dwóch zasobów wód i zarówno Gmina jak i Spółka „Hermes” korzystają z jednego zasobu. Z zasobu korzystali mieszkańcy Włoszakowic. Po uruchomieniu wytwórni wód „Hermes” w latach 90-tych Gminie umniejszono przydział wody o 5 m3 a przydzielono go Spółce „Hermes”. Właścicielowi podano inne rozwiązanie dotyczące korzystania z zasobów znajdujących się na głębokości poniżej 100m. Właściciel nie przyjmuje takiego rozwiązania i stara się udowodnić, że obecnie eksploatowany zasób przez Gminę i Spółkę to niezależne dwa zasoby. Poprawność zlecanych przez Spółkę „Hermes” badań w zakresie wielkości zasobów wód zweryfikuje sama przyroda. W ostatnim sezonie lustro wody obniżyło się o ok. 10m.
Radny Stefan Lis poinformował, o spotkaniu które odbyło się z pracownikami w zakładzie.
Rada Gminy przygotowała swoje stanowisko w sprawie celem przekazania Wojewodzie Wielkopolskiemu.

Ponadto Wójt poinformował o wykonaniu zatoki autobusowej w Krzycku Wielkim, o wizycie strażaków w Stavoren (Holandia) oraz o programie obchodów uroczystości majowych w Gminie.

Ad. 10. Wolne głosy i wnioski.
Radna Irena Przezbór zgłosiła wniosek dotyczący placu zabaw Włoszakowicach i pozamykanych furtkach wejściowych.
Wójt wyjaśnił, że otwarte jest tylko jedno wejście. Otwieranie placu zabaw z każdej strony powoduje tzw. przechodzenie na skróty przez plac.

Ad. 11. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad XV Sesji Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice Irena Przezbór zakończyła obrady.


Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy

(-) Mirosława Poloszyk-Miś (-) Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2004-04-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06