OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXI/172/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXI/172/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Numer uchwały: 172
Numer sesji: XXI
Rok: 2016

UCHWAŁA Nr XXI/172/2016
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 22 listopada 2016 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
----------------------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 446 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U z 2016 roku poz. 716 ze zm.) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje :

§ 1.

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Włoszakowice:

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,68 zł
od 1m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi
jezior i zbiorników sztucznych 4,54 zł
od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,22 zł
od 1m2 powierzchni, z wyjątkiem zajętych pod drogi wewnętrzne oznaczonych w
ewidencji gruntów jako drogi, a niezaliczonych do żadnej kategorii dróg publicznych,
dla których stawka wynosi 0,02 zł
od 1 m2 powierzchni
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia
9 października 2015 o rewitalizacji (Dz.U. poz.1777), i położonych na terenach, dla
których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie
pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym
obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu
w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono
budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 1 zł od 1m2 powierzchni:”


2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,70 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej- 17,00zł
od 1m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - 10,50 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o
działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,61 zł
od 1m 2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,18 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 3.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała IX/69/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 16 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i Uchwała nr XI/92/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Włoszakowice z dnia 16 października 2015 roku Nr IX/69/2015

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2017 rokuPrzewodniczący Rady Gminy
Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Danuta Poloszyk
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-12-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-12-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06