OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXI/174/2016 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług

Uchwała Nr XXI/174/2016 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług

Numer uchwały: 174
Numer sesji: XXI
Rok: 2016



Uchwała Nr XXI/174/2016
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 22 listopada 2016 r.

w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług



Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 7 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) oraz art. 24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:


§ 1
1. Ustala się dopłatę dla taryfowej grupy odbiorców usług określonej symbolem
“OŚM” w taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. uchwałą Nr XXI/173/2016
Rady Gminy Włoszakowice z dnia 22 listopada 2016 r.

2. Wysokość dopłaty wynosi 1,20 zł netto do 1,0 m3 ścieków odprowadzanych od
określonej w ust.1 grupy taryfowej.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy
Irena Przezbór



U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XXI/174/2016
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 22 listopada 2016 r.




Gminny Zakład Komunalny sp. z o. o. we Włoszakowicach złożyła do Wójta Gminy Włoszakowice dnia 20 października 2016 r. wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Przygotowana kalkulacja cen została sprawdzona pod względem prawidłowości opracowania.

Rada Gminy Uchwałą Nr XXI/173/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. zatwierdziła taryfę dla taryfowej grupy odbiorców usług określonej w taryfie symbolem “OŚM” na kwotę 6,10 zł/1 m3 (netto).

Mając na uwadze koszty ponoszone przez odbiorców usług komunalnych dot. ścieków komunalnych oraz celowości ich ponoszenia należy uznać, iż dopłata dla taryfowej grupy odbiorców usług określonej w taryfie symbolem “OŚM” w wysokości 1,20 zł netto/1 m3 jest w pełni uzasadniona.
Uchwalenie dopłaty pozwoli na obniżenie ceny w tej grupie odbiorców do kwoty 4,90 zł/1 m3.





Informacje powiązane:




Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Roman Hałupka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-12-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-12-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie




Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06