OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XIV/04 z dnia 30 marca 2004 r.

Protokół Nr XIV/04 z dnia 30 marca 2004 r.


Untitled


P r o t o k ó ł Nr XIV/04
---------------------------------------
(treść protokołu została przyjęta przez Rade Gminy na sesji w dniu 27 kwietnia 2004 r.)

z XIV Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 30 marca 2004 r. w sali Urzędu Gminy.

Otwarcia XIV Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 15 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.

W sesji uczestniczyli:

 • byli sołtysi: Michał Ratajczak, Henryk Małecki, Tadeusz Tyczyński.


Porządek:

 1. Informacja Wójta Gminy o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.

 2. Informacja o pracy komisji w okresie międzysesyjnym.

 3. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy Włoszakowice.

 4. Interpelacje radnych.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w Dłużynie.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w Zbarzewie.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych w Krzycku Wielkim.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej we Włoszakowicach przy ul. K.Kurpińskiego.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej we Włoszakowicach przy ul. Powstańców Wlkp.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej w Boszkowie - Letnisku.

 12. Określenie dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności.

 13. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Włoszakowice.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 15. Zmiana budżetu Gminy na 2004 r.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu.

 17. Wolne głosy i wnioski.

 18. Zakończenie.


Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice Irena Przezbór i Wójt Gminy Włoszakowice Stanisław Waligóra podziękowali byłym sołtysom:
p. Michałowi Ratajczakowi z Dłużyny
p. Henrykowi Małeckiemu z Jezierzyc Kościelnych
p. Tadeuszowi Tyczyńskiemu z Boguszyna
za wieloletnią pracę dla dobra społeczności wiejskich, wręczając im pamiątkowe grawertony.

Ad. 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra. Informacja Wójta została przyjęta.


Ad. 2. Informacja o pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
Informację z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska złożył Przewodniczący Komisji Andrzej Patelka.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji.
Do treści protokołu z sesji radni nie zgłosili żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. Interpelacje radnych.
n i e b y ł o

Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków.
Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. we Włoszakowicach złożyła do Rady Gminy Włoszakowice dnia 16 stycznia 2004 r. wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Przygotowana kalkulacja cen i stawek opłat została sprawdzona pod względem prawidłowości opracowania.
Mając na uwadze koszty ponoszone przez odbiorców usług komunalnych dot. ścieków komunalnych i ścieków komunalnych zagniłych przywożonych beczkowozami oraz celowość ich ponoszenia Rada Gminy Uchwałą Nr XIII/111/2004 z dnia 26 lutego 2004 r. obniżyła zawnioskowane taryfy dla w/w ścieków z kwoty 3,01 zł/1m3 (netto) do 2,44 zł/1m3 (netto).
W związku z tym w projekcie uchwały postanowiono o dopłacie do 1 m3 ścieków komunalnych i ścieków komunalnych zagniłych przywożonych beczkowozami, która stanowi różnicę pomiędzy wysokością taryfy wnioskowanej a zatwierdzonej przez Radę Gminy tj. 0,57 zł. Uwag do projektu uchwały Radni nie wnieśli.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIV/112/2004
--------------------------------------------------
jak w załączniku do protokołu.


Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w Dłużynie.
Planowana do zbycia nieruchomość gruntowa w Dłużynie to działka nr 340 o powierzchni 0,26 ha, stanowiąca grunt rolny klasy V. Działka jest Gminie zbędna w związku z tym planuje się wykazać ją do sprzedaży.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIV/113/2004
--------------------------------------------------
jak w załączniku do protokołu.

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w Zbarzewie.
Planowana do zbycia nieruchomość gruntowa w Zbarzewie to działka nr 221 o powierzchni 0,07 ha oznaczona w ewidencji gruntów jako pastwisko. Działka położona jest przy szosie w terenie zabudowanym.
Radni nie zgłosili uwag.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIV/114/2004
--------------------------------------------------
jak w załączniku do protokołu.Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych w Krzycku Wielkim.
Planowane do zbycia nieruchomości gruntowe w Krzycku Wielkim to dwie działki nr 160/10 i 161/1 o ogólnej powierzchni 0,59 ha (grunt rolny kl. V i VI oraz nieużytki).
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIV/115/2004
--------------------------------------------------
jak w załączniku do protokołu.

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej we Włoszakowicach przy ul. K. Kurpińskiego.
Planowana do zbycia nieruchomość gruntowa we Włoszakowicach przy ul. Kurpińskiego to działka nr 482/10 o powierzchni 17 m2. Działka jest Gminie zbędna, w związku z czym proponuje się wykazać ją do sprzedaży. Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIV/116/2004
--------------------------------------------------
jak w załączniku do protokołu.


Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej we Włoszakowicach przy ul. Powstańców Wlkp.
Planowana do zbycia nieruchomość gruntowa we Włoszakowicach przy ul. Powstańców Wlkp. to działka nr 442 o powierzchni 0,16 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest jako nieużytek, zagospodarowana i użytkowana obecnie jako trawnik. W związku z zainteresowaniem tym gruntem proponuje się wykazać go do sprzedaży w formie przetargu.
Uwagę zgłosił radny Bronisław Elimer, stwierdzając że pozbywamy się terenu zielonego w centrum wsi. Wyjaśnień udzielił Wójt informując, że zainteresowanie gruntem dotyczy usytuowania tam biurowca w otoczeniu zieleni.. Innych uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła przy 2 głosach wstrzymujących
UCHWAŁĘ Nr XIV/117/2004
--------------------------------------------------
jak w załączniku do protokołu.


Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej w Boszkowie - Letnisku.
Planowana do zbycia nieruchomość w Boszkowie - letnisku to działka nr 993/2 o powierzchni 0,16 ha - Ośrodek Wypoczynkowy na ul. Pocztowej.
W zasobie komunalnym Gminy znajdują się cztery ośrodki rekreacyjno-wypoczynkowe w Boszkowie i Dominicach. Podnoszenie standardu bytowania w tych ośrodkach powoduje zwiększenie kosztów ich utrzymania. Środki uzyskane ze sprzedaży pomogą w przeprowadzeniu niezbędnych remontów na pozostałych ośrodkach.
Wójt wyjaśnił, że jego sprzedaż będzie uzależniona od wysokości wyceny. W przypadku niskiej wyceny, ośrodek nie zostanie wykazany do sprzedaży.
Radny Bronisław Elimer zwrócił się o wyjaśnienie czy ten ośrodek jest rentowny. Wójt poinformował, że ośrodki rozliczane są wspólnie. Obowiązujący standard ośrodków wypoczynkowych to 1-2 pokoje, kuchnia, węzeł sanitarny. Z takich obiektów mogą korzystać większe i mniejsze rodziny. Na ul. Pocztowej dokonano remontu, w pokojach znajdują się sanitariaty i prysznic. Nie ma możliwości wykonania małych kuchni.
Radny Piotr Mądrzak proponował wziąć pod uwagę dzierżawę ośrodka (dłuższa umowa dzierżawy z określonymi zadaniami remontowymi dla dzierżawcy. Wójt stwierdził, że w interesie dzierżawcy są przede wszystkim zyski. Zamiast dzierżawy lepiej prowadzić ośrodek jak dotychczas.
Innych uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIV/118/2004
--------------------------------------------------
jak w załączniku do protokołu.

Ad. 12. Określenie dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności.
Wójt wyjaśnił, że projekt uchwały zmienia dotychczasowe godziny funkcjonowania placówek handlowych, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie Boszkowa. Na spotkaniu z prowadzącymi działalność gospodarczą w Boszkowie przyjęto wniosek o poszerzenie o ul. Starkowską terenu na którym handel, gastronomia i usługi mogą funkcjonować przez całą noc. Ponadto wnioskowano o wydłużenie godzin funkcjonowania ww. placówek i zakładów na ul. Dominickiej w piątki i soboty. Zaproponowano wydłużenie do godz. 1.00.
Do projektu uchwały uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIV/119/2004
--------------------------------------------------
jak w załączniku do protokołu.

Ad. 13. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Włoszakowice
Do przedstawionego projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Radni nie wnieśli zastrzeżeń.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIV/120/2004
--------------------------------------------------
jak w załączniku do protokołu.

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Projekt uchwały zakłada zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w kwocie 820.000 zł na dalszą realizację III etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Włoszakowice, które to zadanie w roku bieżącym zamierza się wydatkować łącznie 1.640.000 zł.
Uwag ze strony radnych nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIV/121/2004
--------------------------------------------------
jak w załączniku do protokołu.Ad. 15. Zmiana budżetu Gminy na 2004 r.
Skarbnik Gminy Maria Rolka wyjaśniła, że planuje zwiększyć dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2004 dochody o kwotę 4.035,- zł
Po dokonanych zmianach ogólna kwota budżetu gminy na rok 2004 wyniesie:

 1. po stronie dochodów 12.453.139,- zł.

 2. po stronie wydatków 13.936.785,- zł.


Uchwała wprowadza po stronie dochodów dotację Wojewody Wielkopolskiego na zadania inwestycyjne z zakresu zorganizowania w Gminie stanowiska pracy zajmującego się świadczeniami rodzinnymi, a głównie na zakup komputera i oprogramowania, w związku z wprowadzeniem tych zadań do gmin. Środki te mają swoje odzwierciedlenie po stronie wydatków oraz w środkach na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także wpływają na wzrost wydatków inwestycyjnych. Poprzez przeniesienia dokonuje się regulacji dotyczących wprowadzonych zadań w oświacie oraz w urzędzie gminy, wprowadzając zadania nieuwzględnione dotychczas w budżecie w żadnej z jednostek organizacyjnych, a wymagające natychmiastowej realizacji w zakresie bieżących potrzeb, np. wydatki na świetlice wiejskie, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wydatki na oczyszczanie wsi realizowane przez Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. we Włoszakowicach (dofinansowanie do odbioru ścieków), wydatki na konserwację oświetlenia oraz na utrzymanie budynków komunalnych. Ponadto uchwała ta zmniejsza wydatki na zadania zlecone, wprowadzone w poprzedniej zmianie do budżetu wraz z dotacją na oświetlenie uliczne dotyczące rozliczeń roku poprzedniego. Następną sprawą, którą reguluje niniejsza uchwała, jest wprowadzenie rzeczywistych środków FOŚiGW pozostałych z roku 2003 oraz przeznaczenie ich do wydatkowania na zadania z zakresu ochrony środowiska prowadzone przez Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIV/122/2004
--------------------------------------------------
jak w załączniku do protokołu.


Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu.
W projekcie uchwały zaplanowano przeznaczyć środki pochodzące z umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 146.250 zł na dalszą budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dominice i Włoszakowice.
Uwag ze strony Radnych nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIV/123/2004
--------------------------------------------------
jak w załączniku do protokołu.
Ad. 17. Wolne głosy i wnioski.
Radna Irena Przezbór zgłosiła uwagi dot. podcięcia drzew we Włoszakowicach szczególnie przy ul. K. Kurpińskiego. Ponadto zgłosiła wniosek dotyczący potrzeby wyczyszczenia studzienek kanalizacji deszczowej na ul. Spokojnej przy kościele i na ul. Zachodniej we Włoszakowicach. Poinformowała o konieczności ubicia drogi do Charbielina po zasypaniu dziur kruszonym kamieniem (kamienie po przejechaniu samochodem rozsypują się po drodze).
Radny Zenon Mejza - wnioskował o wyrównanie zagłębienia powstałego w drodze - ul. Szkolna w Krzycku Wielkim.
Wójt Stanisław Waligóra udzielił wyjaśnień stwierdzając, że obcinanie drzew nadzorował inż. Walter Wilk inspektor d/s zieleni Służby Ochrony Zabytków w Lesznie. Obcinanie drzew było wnioskowane m.in. przez właścicieli nieruchomości przy ul. K. Kurpińskiego. Nadmierne zacienianie powoduje wilgoć wokół domów, wpadanie liści do rynien i wylewanie się wody po murach.
Zagłębienie w ul. Szkolnej zostało bezpośrednio na sesji zgłoszone Kierownikowi Dróg Gminnych jak i pozostałe sprawy drogowe.
Wójt przedstawił informację dot. spotkania z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Lesznie odbytego w sprawie budowy drogi do Skarżynia. Projekt drogi został sporządzony przez Starostwo Powiatowe. Sporządzona jest lista osób, od których zostanie wykupiony grunt pod poszerzenie drogi. W obecnej chwili Starostwo proponuje podpisanie umów użyczenia gruntu, aby koszt wykupu rozliczyć z dofinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Ze strony Starostwa Powiatowego skierowano prośbę o zorganizowanie spotkania z właścicielami gruntów. We Włoszakowicach na ul. Powstańców Wlkp. oprócz kanalizacji sanitarnej podczas prac ziemnych będzie prowadzona budowa kanalizacji deszczowej przez Zarząd Dróg Powiatowych przy współpracy z Gminą. Planowana jest również we współpracy z Zarządem Dróg Gminnych przebudowa chodnika na ul. K. Kurpińskiego (przesunięcie chodnika w kierunku łąk, pas zieleni). W przypadku Krzycka Wielkiego Starostwo Powiatowe zaakceptowało plan Gminy dot. budowy chodnika z 2-3 płyt. Prowadzona jest wspólnie z Zarządem Dróg Powiatowych ścinka poboczy. Ziemia ze ścinki wywożona jest na boisko pomiędzy Bukówcem Górnym a Włoszakowicami.
Istnieje plan budowy kolektora kanalizacji sanitarnej do Sądzi i do Krzycka Wielkiego po przeprowadzeniu zadania: budowa kanalizacji sanitarnej drugiej części Bukówca Górnego.

Ad. 18. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku XIV Sesji Rady Gminy Włoszakowice Przewodnicząca Irena Przezbór zakończyła obrady.


Protokołowała Przewodnicząca
(-) Mirosława Poloszyk-Miś (-) Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2004-03-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06