OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXI/180/2016 w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok

Uchwała Nr XXI/180/2016 w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok

Numer uchwały: 180
Numer sesji: XXI
Rok: 2016

UCHWAŁA NR XXI/180/2016
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 22 listopada 2016 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2016 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit "i" oraz pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz.. 446 ), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu na 2016 rok określonych w § 1 Uchwały Nr XI/83/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok o kwotę 542.868,12 złotych, co jest wynikiem zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 544.605,00 złotych i zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 1.736,88 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) zmniejszenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 576.431,00 złotych, co daje kwotę ogólną dotacji w wysokości 9.665.075,10 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
2) zwiększenie dotacji celowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 1.306,88 złotych, co daje ogólną kwotę dotacji w wysokości 29.293,13 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 36.795.991,23 złotych, w tym dochodów bieżących 36.024.006,10 złotych i dochodów majątkowych 771.985,13 złotych.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu na rok 2016 określonych w § 2 Uchwały Nr XI/83/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok o kwotę 542.868,12 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
2. W wyniku dokonanych zmian
1) kwota wydatków bieżących zmniejsza się o 497.165,00 złotych i wynosi 35.106.070,15 złotych, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 40.105,00 złotych i ogółem wynoszą 24.043.511,35 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 15.210,00 złotych i ogółem wynoszą 14.335.743,35 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 24.895,00 złotych i ogółem wynoszą 9.707.768,00 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o 31.000,00 złotych i wynoszą ogółem 1.522.980,00 złotych, zgodnie z załacznikiem Nr 5 do uchwały,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o 568.270,00 złotych i ogółem wynoszą 9.325.405,00 złotych,
d) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 200.000,00 złotych,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 14.173,80 złotych,
2) zmniejsza się wydatki majątkowe, zgodnie z załacznikiem Nr 6 do uchwały o 45.703,12 złotych, których kwota ogółem wynosi 4.046.333,88 złotych, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:a) dotacje, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, dla:
- jednostek sektora finansów publicznych 149.178,00 złotych,
- jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 158.500,00 złotych,
b) na programy finansowane z udziałem środków europejskich 34.462,50 złotych.
3. Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
1) zmniejszenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 576.431,00 złotych, a kwota ogółem wynosi 9.665.075,10 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
2) zwiększenie wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 1.537,50 złotych i wynosi 34.462,50 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 39.152.404,03 złote, w tym wydatków bieżących 35.106.070,15 złotych i wydatków majątkowych 4.046.333,88 złotych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

Przewodniczący Rady Gminy
Irena PrzezbórUzasadnienie:
1. Po stronie dochodów ( załącznik Nr 1 ) -542.868,12 zł
zostają uaktualnione:
1) dotacja Wojewody na pomoc w wychowywaniu dzieci ( 500+ ) -580.290,00 zł,
2) dotacja Wojewody do zakupu wyprawki szkolnej 853,00 zł,
3) dotacja Wojewody na składki ubezpieczeniowe w OPS -1.800,00 zł,
4) dotacja Wojewody na pomoc uczniom 3.382,00 zł,
5) dotacja Wojewody na wypłatę zasiłków stałych 4.650,00 zł,
6) dotacja Wojewody na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych 5.941,00 zł,
7) dotacja Wojewody na zadania realizowane przez USC 5.659,00 zł,
8) środki wypracowane przez Przedszkole 17.430,00 zł,
9) środki z programu unii europejskiej 1.306,88 zł,

w tym dotacje celowe ( załacznik Nr 2 ), poz. nr 1 i 3 -576.431 zł.

2. Po stronie wydatków ( załącznik Nr 4 i 7 ) -542.868,12 zł
1) wprowadza się dodatkowe środki w kwocie dla:
a) Zespołu Szkół w Dłużynie 6.750,00 zł,
b) Przedszkola 80.180,00 zł
c) GOK-u 31.000,00 zł
2) zmniejsza się środki dla:
a) GOPS -571.499,00 zł,
b) dla szkół na wyprawkę -660,00 zł,
c) dla UG -88.639,12 zł.
3) dokonuje się przeniesień na wnioski złożone przez urząd gminy, Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach, Środowiskowy Dom Samopomocy we Włoszakowicach, Zespół Szkół w Bukówcu Górnym i Zespół Szkół w Dłużynie.

3. Wydatki majątkowe ( załącznik Nr 6 ) zmniejsza się o 45.703,12 zł
w, tym:
1) zmniejsza się na:
a) instalację ogrzewania gazowego w ŚDS -102.049,62 zł,
b) dotację do społdzielni socjalnej -20,00 zł,
2) zwiększa na:
a) projekt kotlowni ZSO we Włoszakowicach 14.145,00 zł,
b) rozbudowę i modernizację infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej
Aglomeracji Włoszakowice - Etap I 3.521,50 zł,
c) modernizację budynku szkolnego w Bukówcu Górnym przy ul. Powst.
Wlkp.114A 38.700,00 zł.

4. Dotacje udzielone ( załącznik Nr 5 ) zwiększa się o 31.000,00 zł
w związku z zwiększeniem dotacji dla GOK-u o kwotę 31.000,00 zł

5. Zwiększa się program dofinansowywany ze środków europejskich poprzez POIiŚ pn. Rozbudowa i modernizacjia infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - Etap I ( załącznik Nr 3 ) o kwotę 3.521,50 zł.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-12-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-12-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06