OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokoł Nr XXI/2016 z dnia 22 listopada 2016 r.

Protokoł Nr XXI/2016 z dnia 22 listopada 2016 r.

Numer dokumentu: XXI
Rok: 2016

Protokoł Nr XXI/2016
--------------------------------------------------------
z XXI Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 22 listopada 2016 r. w sali widowiskowej we Włoszakowicach w godzinach 11.00 - 13.40

Otwarcia XXI Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że na ogólny stan 15 radnych w sesji uczestniczy 12 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.
Podczas otwierania sesji i przedstawiania projektu porządku na sesję przybył radny Krzysztof Kasperski, w związku z tym obrady odbywały się przy udziale 13 radnych.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Projekt porządku obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
Porządek sesji:
1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
2. Informacja z posiedzeń komisji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
5. Podatek rolny.
( informacja na podstawie komunikatu prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017.)
6. Podatek leśny.
(informacja na podstawie komunikatu prezesa GUS o cenie sprzedaży 1m3 drewna do ustalenia podatku leśnego na rok podatkowy 2017)
7. Podatek od środków transportowych.
(dane wynikające z obwieszczeń: Ministra Finansów oraz Ministra Rozwoju i Finansów do ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.)
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Leszczyńskiego.
10. Podj ęcie uchwały w sprawach:
- nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Bukówcu Górnym;
- nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Boszkowie-Letnisku;
- zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie-Letnisku w drodze zamiany.
11. Rozpatrzenie skargi.
12 Zmiana budżetu na 2016 r.
13. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego.
15. Sprawozdania dot. oświadczeń majątkowych.
16. Interpelacje. Wolne głosy i wnioski.
17. Zakończenie.

Ad. 1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
Informację Wójta z realizacji uchwał, wniosków i pracy w okresie międzysesyjnym złożyła Sekretarz Gminy Monika Klemenska. Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór wyjaśniła, że do Zarządu Powiatu Leszczyńskiego ponownie zostanie skierowany wniosek o ograniczenie prędkości na ul. Powstańców Wlkp. we Włoszakowicach w związku z uwagami do odpowiedzi Powiatu Leszczyńskiego udzielonej na interpelację radnego Marka Wąsowicza.
Rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego omówiły:
1) Magdalena Fórmanowska - rozstrzygnięcie nadzorcze unieważniające uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowej na działce ewidencyjnej 52/2/ położonej w Bukówiec Górny informując, że wpływ na unieważnienie uchwały Rady Gminy miała tzw. ustawa wiatrakowa, która weszła w życie 16 lipca 2016 r. (Wojewoda Wielkopolski wskazał na datę 15 lipca 2016 r.) tj. w trakcie wyłożenia projektu planu uznając, że czynności związane z wyłożeniem projektu planu nie zostały dokonane. Pracownik Urzędu Magdalena Fórmanowska zwróciła uwagę, że ogłoszenie o obwieszczeniu o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu ukazało się w prasie dnia 28 czerwca 2016 r. tj. przed publikacją tzw. ustawy wiatrakowej. Ten zarzut jest podstawowym wpływającym na unieważnienie przez Wojewodę Wielkopolskiego uchwały. Pozostałe zarzuty na co zwrócił uwagę radny Zbysław Drożdżyński zdaniem pracownika Urzędu Magdaleny Fórmanowskiej są wskazaniami, które nie mają wpływu na unieważnienie uchwały. W związku z tymi rozbieżnościami dotyczącymi interpretacji przepisów przejściowych tzw. ustawy wiatrakowej planuje się zaskarżyć rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego
2) Mirosława Poloszyk-Miś - rozstrzygnięcie nadzorcze dot. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie uchylenia zapisów dotyczących ustalania składów komisji konkursowych przez Radę Gminy. Ustalenie składów komisji należy do kompetencji Wójta Gminy.

Ad. 2. Informacja z posiedzeń komisji.
Informację ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Rewizyjnej złożył radny Zenon Poloch.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że protokół z poprzedniej sesji został sporządzony przy jej udziale po dokładnym zapoznaniu się z zapisem z przebiegu sesji, ponadto był opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej i zaproponowała jego przyjęcie bez czytania.
Poprawki i uzupełnienia do protokołu zgłosił radny Zbysław Drożdżyński jak w załączniku nr 3.
Rada Gminy w głosowaniu kolejno odnosiła się do proponowanych poprawek i uzupełnień.
W związku ze zgłoszoną poprawką przedstawioną w pkt 2 i pkt 3 ww. pisma, a dotyczących danych Związku „Obra” przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice zgłosiła wniosek o wykreślenie z protokołu całej treści dotyczącej Związku „Obra”, gdyż nie dotyczy to naszej Gminy.
W głosowaniach większością głosów Rada Gminy odrzuciła zgłoszone uwagi uwzględniając wniosek o wykreśleniu z protokołu zapisów dot. Związku „Obra”.
Protokół w brzmieniu projektu z wykreśloną treścią dotyczącą Związku „Obra” został przyjęty przy jednym głosie przeciwnym i jednym głosie wstrzymującym.

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Projekt uchwały przedstawiła pracownik Urzędu Gminy Romana Pitrowska.
Uwag radni nie zgłosili.W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXI/172/2016
----------------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 4 do protokołu.

Ad. 5. Podatek rolny (informacja na podstawie komunikatu prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017.)
Pracownik Urzędu Gminy Romana Pitrowska przedstawiła propozycję przyjęcia do naliczania podatku rolnego na 2017 r. ceny kwintala żyta w wysokości podanej przez Prezesa GUS tj. 52,44 zł. Podatek rolny wyniesie 52,44 zł x 2,5q żyta = 131,10 zł od 1 hektara przeliczeniowego dla gospodarstw rolnych.
Uwag nie było.
Ad. 6. Podatek leśny (informacja na podstawie komunikatu prezesa GUS o cenie sprzedaży 1m3 drewna do ustalenia podatku leśnego na rok podatkowy 2017.)
Pracownik Urzędu Gminy Romana Pitrowska przedstawiła propozycję przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna do ustalenia podatku leśnego w wysokości podanej przez Prezesa GUS tj. 191,01 zł. Podatek leśny wyniesie - 191,01 zł x 0,220m3= 42,02 zł od 1 ha.
Uwag nie było.
Ad. 7. Podatek od środków transportowych (dane wynikające z obwieszczeń: Ministra Finansów oraz Ministra Rozwoju i Finansów do ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 r. )
Pracownik Urzędu Gminy Romana Pitrowska przedstawiła propozycję pozostawienia na terenie Gminy Włoszakowice stawek podatku od środków transportowych w wysokości dotychczas obowiązującej.
Uwag nie było.

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług.
Projekt uchwały przedstawił pracownik Spółki GZK sp. z o.o. Roman Hałupka omawiając fragmenty załącznika do uchwały szczególnie w zakresie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
Radny Zbysław Drożdżyński stwierdził, że kiedyś wodociągami zarządzał związek we Wschowie (chodzi o: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie) i odejście miało na celu m.in. korzyść dla mieszkańców gminy. Powiedział, że nie oznacza to że podwyżka nie jest potrzebna, ale cena jest prawie taka jak w związku.
Pracownik Spółki GZK sp. z o.o. wyjaśnił, że wzrost ceny wody wynika m.in. z konieczności spłaty kredytu zaciągniętego na wykonanie stacji uzdatniania wody we Włoszakowicach (redukcja żelaza i manganu ze względu na przekroczone normy) oraz z powodu zatrudnienia jednego pracownika (prace konserwacyjno- remontowe). Pracownik Spółki Roman Hałupka stwierdził, że cena wody w ostatnim roku została podwyższona o 10 groszy przedtem przez okres 3 lat cena wody nie była zmieniana (podwyższana). Natomiast od czasu wystąpienia ze Związku we Wschowie tj. od 1996 r. zostały zmodernizowane wszystkie stacje wodociągowe (Włoszakowice, Krzycko Wielkie, Bukówiec Górny, Boguszyn, Dominice - nowa stacja). Powyższy remont wymuszał ich „opłakany” stan.
Stacje w gminie zostały ze sobą połączone siecią.
Dyskusję przerwała przewodnicząca Irena Przezbór stwierdzając, że przedstawianie co miało miejsce 20 lat temu, jest zbędne przy ustalenia taryf. Faktem jest, że koszty zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków są takie jakie zostało przedstawione we wniosku.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXI/173/2016
----------------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 5 do protokołu.

Dopłatę z budżetu gminy w wysokości 1,30 zł do każdego metra sześciennego oczyszczonych ścieków dla II grupy taryfowej (budynki mieszkalne) zaproponowano na posiedzeniu komisji. Na sesji podana została druga propozycja dopłaty w wysokości 1,20 zł. Radna Marzena Ratajczak wskazała, że z dopłaty do ścieków nie korzystają mieszkańcy części gminy, gdzie nie ma kanalizacji sanitarnej, a ścieki wywożone są beczkowozami. Przewodnicząca poddała pod głosowanie propozycję dopłaty w wysokości 1,20 zł - za taką wysokością głosowało jedenastu radnych, przeciwny był jeden radny, wstrzymał się od głosowania jeden radny.
Projekt uchwały w sprawie dopłaty w wysokości 1,20 zł do każdego metra sześciennego oczyszczonych ścieków dla II grupy taryfowej (budynki mieszkalne) przedstawiła przewodnicząca Irena Przezbór. Natomiast korektę zapisu w § 1 ust. 1 przedstawił pracownik Spółki Roman Hałupka.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła przy jednym głosie przeciwnym
U C H W A Ł Ę Nr XXI/174/2016
----------------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 6 do protokołu.

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Leszczyńskiego.
Projekt uchwały przedstawił kierownik Zarządu Dróg Gminnych Jerzy Michalski wyjaśniając zasadność wykonania chodnika tymczasowego w Boszkowie i jego lokalizację (pytania radnego Zbysława Drożdżyńskiego).
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXI/175/2016
----------------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 7 do protokołu.

Przed realizacją kolejnego punktu przewodnicząca zarządziła 5 minut przerwy.

Ad. 10. Podj ęcie uchwały w sprawach:
- nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Bukówcu Górnym;
- nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Boszkowie-Letnisku;
- zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie-Letnisku w drodze zamiany.
Projekty uchwał przedstawił i omówił pracownik Urzędu Gminy Mateusz Mroziński (wraz z przedstawieniem lokalizacji nieruchomości).W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXI/176/2016
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Bukówcu Górnym
----------------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 8 do protokołu.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXI/177/2016
nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Boszkowie-Letnisku
----------------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 9 do protokołu.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXI/178/2016
zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie-Letnisku w drodze zamiany
----------------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 10 do protokołu.


Ad.11. Rozpatrzenie skargi.
Skargę uznano za niezasadną po wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej z uwzględnieniem zmiany wskazanej przez przewodniczącą i wysłuchaniem odpowiedzi radcy prawnego. Radny Zbysław Drożdżyński miał wątpliwości pomimo wyjaśnień radcy prawnego.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła przy jednym głosie wstrzymującym
U C H W A Ł Ę Nr XXI/179/2016
----------------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 11 do protokołu.

(W trakcie realizacji ww. punktu porządku obrad przewodnicząca zarządziła przerwę w celu uzyskania odpowiedzi radcy prawnego. Ponadto przed podjęciem uchwały dotyczącej rozpatrzenia skargi - zrealizowano punkt 12 porządku).


Ad. 12. Zmiana budżetu na 2016 r.
Skarbnik Gminy Maria Rolka poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2016 r. uległ zmianie na skutek zmian w dotacjach do budżetu i w przeniesieniach oraz przedstawiła informacje dotyczące wielkości tych zmian. Ponadto wyjaśniła przyczynę umniejszenia dotacji na wypłatę tzw. 500+.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2016 przedstawiła Skarbnik Gminy.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXI/180/2016
----------------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 12 do protokołu.


Ad. 13. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025.
Skarbnik Gminy Maria Rolka wyjaśniła, że zmiany uchwalone w budżecie gminy na 2016 r. zostały uwzględnione w zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXI/181/2016
----------------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 13 do protokołu.

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego.
Projekt uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego przedstawiła przewodnicząca Irena Przezbór.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła przy jednym głosie przeciwnym
U C H W A Ł Ę Nr XXI/182/2016
----------------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 14 do protokołu.

Radny Zbysław Drożdżyński prosił o podanie ile czasu trwało opracowywanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdyż procedura odwoławcza będzie trwała od 1,5 do 2 lat.
Przewodnicząca Irena Przezbór, że w przypadku planowania na podstawie nowych przepisów należy uwzględnić także czas na przygotowanie przed planem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Ad. 15. Sprawozdania dot. oświadczeń majątkowych.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przebór przedstawiła sprawozdania/informacje dotyczące oświadczeń majątkowych przekazane przez:
- Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lesznie
- Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wolsztynie
- Wojewody Wielkopolskiego.
Materiał stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad. 16. Interpelacje. Wolne głosy i wnioski.
Radna Marzena Ratajczak wnioskowała o remont wjazdu/ chodnika na wjeździe do posesji w Krzycku Wielkim ul. Prymasa A. Krzyckiego 40 oraz ustawienie kosza na śmieci na przystanku autobusowym (w środku wsi).
Radna Aniela Poloszyk - przedstawiła wnioski do Wójta Gminy w sprawie oświetlenia ulicznego w Ujazdowie (załącznik nr 16 do protokołu) oraz w sprawie modernizacji boiska sportowego w Dłużynie (załącznik nr 17 do protokołu).
Radny Zbysław Drożdżyński - złożył interpelacje w sprawie:
- uszkodzeń powstałych na wysepce ronda w Bukówcu Górnym wnosząc o ponowną naprawę oraz uzupełnienia oświetlenia ulicznego przy ww rondzie od ul. Wiatracznej (załącznik nr 18 do protokołu);
- udzielenia odpowiedzi z czyjej inicjatywy przygotowano projekty uchwał w sprawie wniesienia skarg na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego - dot. projektów uchwał Nr XIX/161-162/2016 (załącznik nr 19 do protokołu).
Ponadto radny wniósł uwagi do oznakowania ścieżki rowerowej w Bukówcu Górnym (wjazdy na ul. Wańskiego) oraz do prac planistycznych dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego (jego zmiany we wsi Zbarzewo) w kontekście artykułu w prasie, w którym Wójt Gminy powiedział, że dokumenty powyższe zostaną przedłożone Radzie Gminy Włoszakowice w listopadzie br.
Radny Marek Wąsowicz wnioskował o przekazanie kserokopii odpowiedzi na pisma skierowane: do Wójta Gminy dot. ul. Spacerowej oraz do Zarządu Powiatu Leszczyńskiego w sprawie ul. Powstańców Wlkp. we Włoszakowicach.
Radny Paweł Marcinek zaproponował uhonorowanie osób działających społecznie w zakresie kultury, sportu i innych dziedzin na rzecz mieszkańców gminy oraz lokalnych środowisk - proponując aby tematem zajęła się Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowa.
Radna Hanna Michalska wnioskowała o remont chodnika w Jezierzycach Kościelnych (niektóre miejsca na całej długości chodnika wymagają naprawy - zapadnięte płytki chodnikowe).
Natomiast przewodnicząca Irena Przezbór przedstawiła korespondencję jaka została przekazana do Rady Gminy Włoszakowice przez Wojewodę Wielkopolskiego w sprawie terminu i zakresu kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Włoszakowicach oraz pism do wiadomości Rady Gminy w sprawie wniosków mieszkańców ul. Dominickiej, Kwiatowej i Jaśminowej w sprawie budowy chodnika i oświetlenia ulicznego i ul. Spacerowej w zakresie oświetlenia ulicznego.

Ad.17. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodnicząca Irena Przezbór zamknęła XXI Sesję Rady Gminy Włoszakowice.

 

Załączniki Nr 4-14 stanowią uchwały Nr XXI/172-182/2016 opublikowane w zakładce "Dokumenty i Informacje-Uchwały Rady"

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: -
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-12-30
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06