OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 76/2016 w sprawie zmiany budżetu na 2016 r.

Zarządzenie Nr 76/2016 w sprawie zmiany budżetu na 2016 r.

Numer dokumentu: 76
Rok: 2016

ZARZĄDZENIE NR 76/2016
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 listopada 2016 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2016 rok.


Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami ) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr XI/83/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu na 2016 rok określonych w § 1 Uchwały Nr XI/83/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok o kwotę 10.816,00 złotych, co dotyczy dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Zmniejszenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w całości zmniejszenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.816,00 złotych, co daje kwotę ogólną dotacji w wysokości 9.654.259,10 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 36.785.175,23 złotych, w tym dochodów bieżących 36.013.190,10 złotych i dochodów majątkowych 771.985,13 złotych.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu na rok 2016 określonych w § 2 Uchwały Nr XI/83/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok o kwotę 10.816,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
2. W wyniku dokonanych zmian
1) kwota wydatków bieżących zmniejsza się o 10.816,00 złotych i wynosi 35.095.254,15 złotych, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 907,00 złotych i ogółem wynoszą 24.044.418,35 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 16.870,00 złotych i ogółem wynoszą 14.318.873,35 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 17.777,00 złotych i ogółem wynoszą 9.725.545,00 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą ogółem 1.522.980,00 złotych,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o 11.723,00 złote i ogółem wynoszą 9.313.682,00 złote,
d) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 200.000,00 złotych,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 14.173,80 złotych,
2) dokonuje się przeniesień w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia, nie zwiększając kwoty ogółem, która wynosi 4.046.333,88 złotych, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym dotacje dla:
a) jednostek sektora finansów publicznych 149.178,00 złotych,
b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 158.500,00 złotych, zgodnie z
c) na programy finansowane z udziałem środków europejskich 34.462,50 złotych.
3. Zmniejszenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje w szczególności zmniejszenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 10.816,00 złotych, a kwota ogółem wynosi 9.654.259,10 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.


4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 39.141.588,03 złotych, w tym wydatków bieżących 35.095.254,15 złotych i wydatków majątkowych 4.046.333,88 złotych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

Wójt Gminy

Stanisław Waligóra

Uzasadnienie:
1. Po stronie dochodów zostają uaktualnione dotacje Wojewody Wielkopolskiego przeznaczone na:
1) dofinansowanie działalności ŚDS-u w kwocie 4.107,00 zł,
2) dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie -1.000,00 zł,
3) dofinansowanie wypłat zasiłków rodzinnych w kwocie -13.923,00 zł.

2. Po stronie wydatków uaktualnia się zadania wynikające ze zmian dotacji zmniejszając je o kwotę 10.816 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami i rozdziałami na wnioski złożone przez ZSO we Włoszakowicach, Środowiskowy Dom Samopomocy we Włoszakowicach, Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszakowicach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszakowicach, Przedszkole we Włoszakowicach i Urząd Gminy, w tym dokonano przeniesienia 30.000,00 zł między zadaniami majątkowymi, umniejszając wydatki inwestycyjne, a zwiększając środki na zakupy inwestycyjne w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-12-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06