OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokoł Nr XXI/05 z dnia 23 lutego 2005 r.

Protokoł Nr XXI/05 z dnia 23 lutego 2005 r.

P r o t o k ó ł Nr XXI/05
----------------------------------------------
z XXI Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 23 lutego 2005 r. w sali Urzędu Gminy
(treść protokołu została przyjęta na sesji w dniu 31 marca 2005 r.

Otwarcia XXI Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy cały skład Rady (15 radnych), w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.


Porządek sesji:

 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.

 2. Informacja z posiedzeń Komisji Rady Gminy.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Interpelacje radnych.

 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. regulaminu określającego na rok 2005 wysokość stawek i warunków przyznawania oraz wypłacania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, a także szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny zastępstw i nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Włoszakowice,

 2. ustalenia kryterium i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli oraz sposobu podziałów środków na te nagrody, dla których organem prowadzącym jest Gmina Włoszakowice,

 3. wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad przyznawania, i wypłacania dla nauczycieli uczących w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Włoszakowice.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Przedszkola w Jezierzycach Kościelnych.

 2. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zbycia nieruchomości gruntowej w Dominicach z przeznaczeniem pod potrzeby rekreacyjno-wypoczynkowe,

 2. zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Boszkowie - wsi,

 3. zbycia gruntu rolnego w Charbielinie w drodze zamiany,

 4. zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Krzycku Wielkim,

 5. nabycia nieruchomości zabudowanej w Zbarzewie.

 1. Dokonanie zmian w budżecie Gminy na 2005 r.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji wniosku o dokonanie zmiany nazwy urzędowej miejscowości Boszkowo.

 4. Przyjęcie Programu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Włoszakowice.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Włoszakowice do wystąpienia z petycją do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego w sprawie podziału środków pomocowych UE w ramach „Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego” przez Regionalny Komitet Sterujący w Poznaniu oraz do występowania przed innymi organami Wspólnot Europejskich.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

 3. Sprawa diet dla sołtysów.

 4. Analiza zażaleń.

 5. Sprawy bieżące oraz wolne głosy i wnioski.

 6. Zakończenie.
Ad. 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Stanisław Waligóra. Informacja Wójta została przyjęta.

Ad. 2. Informacja o pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
Informację ze wspólnego posiedzenia:

 • Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Kultury, Sportu i Zdrowia złożył przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zenon Mejza.

 • Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty i Wychowania złożyła przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania Krystyna John.

 • Komisji Rolnictwa oraz Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska złożył przewodniczący Komisji Rolnictwa Marek Dworczak.


Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Do protokołu z poprzedniej sesji radni nie zgłosili żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radny Bronisław Elimer - wnioskował o przestawienie tablicy z nazwą miejscowości „Włoszakowice” na początek ul. Powstańców Wlkp. od strony Boszkowa.
Radny Ryszard Lipowy - wnioskował o utwardzenie drogi na ul. Kółka Rolniczego w Bukówcu Górnym.

Ad. 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) regulaminu określającego na rok 2005 wysokość stawek i warunki przyznawania oraz wypłacania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, a także szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny zastępstw i nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Włoszakowice

Sekretarz Gminy Monika Klemenska wyjaśniła, że regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
Zmiana ustawy - Karta Nauczyciela z 2004 r. nałożyła na gminy obowiązek corocznego ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom przysługujących dodatków oraz innych składników wynagrodzenia. Projekt regulaminu został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.
Po wyjaśnieniu uwag dotyczących zapisów regulaminu przekazanych radnym w materiałach sesyjnych, projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła przy 2 głosach wstrzymujących
U C H W A Ł Ę Nr XXI/163/2005
---------------------------------------------------


b) ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli oraz sposobu podziału środków na te nagrody, dla których organem prowadzącym jest Gmina Włoszakowice.

Sekretarz Gminy Monika Klemenska poinformowała, że na specjalny fundusz nagród dla nauczycieli pracujących w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Włoszakowice w budżecie Gminy przeznacza się corocznie środki w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli z przeznaczeniem na wypłaty nagród przyznawanych przez: wójta - 40% oraz dyrektorów szkół i przedszkoli - 60%.
Po wyjaśnieniu uwag dotyczących niektórych zapisów określających kryteria i tryb podziału nagród, Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poddała projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła przy 1 głosie wstrzymującym
U C H W A Ł Ę Nr XXI/164/2005
---------------------------------------------------


c) wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania nauczycielom uczącym w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Włoszakowice
Sekretarz Gminy Monika Klemenska wyjaśniła, że nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, posiadającemu kwalifikacje do zajmowanego stanowiska, przysługuje dodatek mieszkaniowy, którego wysokość uzależniona jest od stanu rodzinnego nauczyciela.
Po uzyskaniu przez radnych wyjaśnienia, że ten dodatek przysługuje wszystkim nauczycielom niezależnie od tego czy wynajmują mieszkanie czy posiadają własne - Przewodnicząca Rady Gminy poddała uchwałę pod głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła przy 4 głosach wstrzymujących
U C H W A Ł Ę Nr XXI/165/2005
---------------------------------------------------


Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Przedszkola w Jezierzycach Kościelnych.
Sekretarz Gminy Monika Klemenska wyjaśniła, że uchwała jest następstwem wcześniejszej decyzji Rady o zamiarze likwidacji Przedszkola w Jezierzycach Kościelnych.
Likwidacja jednooddziałowego Przedszkola podyktowana jest względami organizacyjnymi, spowodowanymi małą ilością dzieci w poszczególnych rocznikach. Przedszkole z dniem 1 września 2005 r. zacznie funkcjonować jako oddział przyszkolny przy Zespole Szkół w Jezierzycach Kościelnych. Warunki bytowe dzieci nie ulegną pogorszeniu. Zamiar likwidacji przedszkola został pozytywnie zaopiniowany przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu - Delegaturę w Lesznie.
Radni uwag do projektu uchwały nie zgłosili.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXI/166/2005
---------------------------------------------------
Ad. 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zbycia nieruchomości gruntowej w Dominicach z przeznaczeniem pod potrzeby rekreacyjno-wypoczynkowe
Przewodniczaca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że planowana sprzedaż w drodze przetargu dotyczy nieruchomości gruntowej tj. dz. Nr 49 położonej w Dominicach o powierzchni 1,60 ha. Nieruchomość stanowi teren rekreacyjno - wypoczynkowy nazywany młodzieżowym schroniskiem, którego całoroczne koszty utrzymywania nie rekompensują w pełni dochody uzyskiwane w okresie letnim. Nieruchomość planuje się wykazać do sprzedaży po uprzednim wydzieleniu gruntów pod zabudowaniami i działek niezabudowanych.
Uwag ze strony radnych nie było.W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXI/167/2005
---------------------------------------------------


b) zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Boszkowie -wsi.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że planowana sprzedaż w drodze przetargu dotyczy nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Boszkowie wsi z przeznaczeniem pod budownictwo letniskowe:

 • dz. Nr 170/3 o powierzchni 973 mInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2005-02-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06