OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XIII/04 z dnia 26 lutego 2004 r.

Protokół Nr XIII/04 z dnia 26 lutego 2004 r.


Untitled


P r o t o k ó ł Nr XIII/04
---------------------------------------
(treść protokołu przyjęta przez Radę Gminy dnia 30 marca 2004 r)


z XIII Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 26 lutego 2004 r. w sali Urzędu Gminy.

Otwarcia XIII Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 14 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.

W sesji uczestniczyli:

 • projektanci projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dominicach i w Boszkowie,

 • właściciele działek objętych projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dominicach i w Boszkowie.


Program:

 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.

 2. Informacja o pracy komisji w okresie międzysesyjnym.

 3. Przyjęcie protokołów z XI i XII Sesji Rady Gminy Włoszakowice.

 4. Interpelacje radnych.

 5. Rozpatrzenie protestów i zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej w Dominicach.

 6. Rozpatrzenie zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej i jednorodzinnej w Dominicach.

 7. Rozpatrzenie protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Boszkowo - letnisko ul. Turystyczna.

 8. Uchwalenie budżetu Gminy na 2004 r.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Włoszakowice oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnienia w podatku od nieruchomości.

 11. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych we Włoszakowicach i w Krzycku Wielkim.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 1 we Włoszakowicach.

 13. Upoważnienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń rodzinnych.

 14. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 15. Sprawy bieżące.

 16. Wolne głosy i wnioski.

 17. Zakończenie.


Ad. 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra.

Ad. 2. Informacja o pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
Informację z posiedzeń Komisji złożyli:

 • z posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania - przewodnicząca Komisji Krystyna John,

 • z posiedzenia Komisji Rewizyjnej - przewodniczący Komisji Zenon Mejza,

 • z posiedzenia Komisji Kultury i Sportu - przewodniczący Komisji Paweł Marcinek,

 • z posiedzenia Komisji Rolnictwa - przewodniczący Komisji Marek Dworczak.


Ad. 3. Przyjęcie protokołów z XI i XII sesji.
Do treści protokołów z sesji radni nie zgłosili żadnych uwag. Protokoły zostały przyjęte jednogłośnie.

Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radny Zenon Mejza - wnioskował o wycinkę drzew przy drodze powiatowej w Krzycku Wielkim.
Radny Czesław Bartkowiak - wnioskował o przeniesienie lampy oświetlenia ulicznego w Bukówcu Górnym
Radny Ryszard Lipowy - zgłosił potrzebę pilnego równania dróg w Bukówcu Górnym przede wszystkim na ulicy Marcinka i Wańskiego.

Ad. 5. Ad. 6. Ad. 7.
Rozpatrzenie protestów i zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej w Dominicach.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór ustaliła, że do poszczególnych punktów zainteresowani mogą składać swoje uwagi, pomimo wcześniejszego zgłoszenia ich w formie protestów i zarzutów na piśmie. Do uwag odniosą się planiści, po czym Rada Gminy podejmie uchwały o przyjęciu bądź odrzuceniu zarzutów i protestów. Uwagi przedstawili:
Pan S. Rz. - w sprawie dotyczącej szerokości drogi (10 m), która w odczuciu właścicieli działek znajdujących się przy tej drodze jest niewłaściwa, jeśli chodzi o przeznaczenie tego terenu dla wypoczynku i rekreacji. Zaplanowana szerokość drogi w porównaniu do istniejącej 8- metrowej drogi z Boszkowa do Dominic mija się z celem.
Pan S. P. - wystąpienie na piśmie dot zaplanowania szerokich dróg na jego działce.
Pan J. B. - zakwestionował zaprojektowanie na końcu drogi o długości 80 m i szerokości 4 m prowadzącej do jego działki placu manewrowego o wymiarach 12 m x 12 m. Plac taki jest zbędny.
Pan A. W. - zarzucił, że projekt planu narusza prawa właściciela parceli. Rada Gminy przystępując do zmiany przyjęła jego działkę do obszaru planowanych zmian, a w projekcie planu nie została ujęta jako działka rekreacyjna.
Pani B. R. - negowała zaprojektowanie na swojej nieruchomości stacji transformatorowej, zadając pytanie: - kto wykupi grunt pod stację ?
Pan Z. Z. - wnioskował generalnie o zaprojektowanie na tym obszarze węższych dróg.
Na uwagi udzielił odpowiedzi i wyjaśnień planista stwierdzając, że zmiana planu jest sporządzana na podstawie starej nieobowiązującej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. Prace mogą być kontynuowane, gdyż projekt zmiany został wyłożony do wglądu przed dniem 11 lipca 2003 r., to jest przed wejściem w życie nowych przepisów dotyczących planowania przestrzennego. W przypadku niedotrzymania tego terminu temat zmiany planu byłby dziś nieaktualny. Podstawowym celem przystąpienia do zmiany planu było uporządkowanie stanu prawnego terenu wraz z istniejącą już zabudową, pomimo tego, że jest to teren bez prawa do zabudowy.
Tworzenie planu to łączenie interesów właścicieli nieruchomości z wiedzą urbanistyczną. Teren objęty zmianą jest terenem trudnym ze względu na ilość właścicieli (ok. 200 osób), tj. stron uczestniczących w postępowaniu, które zgodnie z prawem musiały być informowane o każdym etapie planu. Powierzchnia objęta zmianą to ok. 40 hektarów. W terenie dokonano wcześniejszego podziału gruntów rolnych na działki o różnej powierzchni. Nieruchomości wydzielone są punktowo z drogami dojazdowymi nieodpowiadającymi wymogom prawa.
Zaprojektowany układ komunikacyjny uwzględnia ukształtowanie terenu i istniejące podziały terenu. W obrębie planu znalazły się chronione powierzchnie leśne. Zaprojektowane pasy drogowe 10 m to nie jest szerokość jezdni. W tym pasie mieszczą się pasy ruchu pieszego i pasy zieleni. Korekta szerokości dróg będzie wiązała się z opracowaniem nowej koncepcji, ponownym wyłożeniem projektu do publicznego wglądu i powtórzeniem ustawowych terminów i czynności planistycznych.
Wypowiedź planisty uzupełnił Wójt Stanisław Waligóra stwierdzając, że przystąpienie do zmiany planu było wyłącznie w interesie osób, które przyczyniły się do podzielenia tego terenu i jego zasiedlenia w różny sposób. Celem zmiany było objęcie możliwie największej liczby właścicieli gruntów w tym rejonie. Nabyty przez niektóre osoby las, znajdujący się w granicach większego kompleksu leśnego pozostawiono jako las. Projekt zmiany planu usankcjonował więc pod tym względem stan istniejący.
Zaplanowane place manewrowe na końcach dróg dojazdowych pomimo uwag o celowości ich tworzenia stają się niezbędne w sytuacji zagrożenia pożarem czy konieczności dojazdu karetki pogotowia. Zawrócenie takich pojazdów na drogach 4 - metrowych nie jest możliwe.

Rozpatrzenie zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej i jednorodzinnej w Dominicach.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór otworzyła dyskusję nad zmianą planu dla terenu nadjeziornego w Dominicach. Swoje uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej i jednorodzinnej zgłosili:
Pani A. B.-B. - wnioskowała o ponowne skierowanie sprawy wyłączenia lasów z produkcji leśnej.
Pani U. K. - poinformowała, że odmowa Wojewody Wielkopolskiego na przekwalifikowanie gruntów leśnych jest niejasna, gdyż tenże nad brzegiem jeziora takiego przekwalifikowania wcześniej dokonał.
Pan E. K. - zwrócił się z pytaniem czym, się Gmina kierowała w projekcie ustalając tereny ogólnodostępne nad jeziorem, skoro poza granicami planu takie same tereny są sprzedawane i grodzone do jeziora.
Pani M. - stwierdziła, że działki znajdujące się w sąsiedztwie jeziora decyzjami projektu planu są pozbawione możliwości bezpośredniego korzystania z wody. Otwarcie drogi dojazdowej (obecnie zagrodzonej barierką) spowoduje korzystanie przez sobotnio-niedzielnych wczasowiczów z jeziora i pozostawianie bałaganu po takich wyprawach. W krajach zachodnich taka sytuacja jest niemożliwa.
Wójt Gminy Stanisław Waligóra przedstawił swój punkt widzenia dotyczący wypowiedzi negujących projekt zmiany planu w tym rejonie. Kolejność postępowania dotycząca zabudowy na Zachodzie jest następująca: najpierw w teren wychodzi urbanista sporządzając plan zagospodarowania terenu i ustając szerokość dróg, wielkość działek, dostępność wszelkich mediów, chroniąc maksymalnie środowisko. Dopiero po nim w teren wychodzi geodeta dzieląc działki w sposób wcześniej naznaczony. W przypadku Dominic mamy sytuację odwrotną, ale za to typowo polską. Słabe polskie prawo doprowadziło do bezprawia na tym terenie. Powstały samowole budowlane. Na Zachodzie samowole likwiduje się szybciej niż one powstają i to na koszt właścicieli. Pomosty na Zachodzie ustawia się w jeziorach zgodnie z prawem (zgoda właściciela jeziora, projekt, pozwolenie). Gmina, chociaż nie miała wpływu na taki stan, zaprosiła urbanistów do legalizowania tego co w terenie zrobili geodeci. Wcześniej władze Gminy przejęły od Nadleśnictwa pas nadbrzeżny przy ul. Dominickiej, tzw. promenadę, aby uchronić jezioro od zawłaszczenia. Teren ten był traktowany jako typowo prywatny, bez możliwości korzystania przez osoby postronne. Odsunięcie od jeziora umożliwia kontrolowanie tego obszaru i uczynienie go ogólnodostępnym. Promenadę oświetlono, ustawiono ławki. Teren ten jest sprzątany przez pracowników Gminy. Z jeziora co roku po i przed sezonem wyciągane są śmieci. Gmina planowała promenadę przedłużyć aż do Dominic, jednak podział gruntów rolnych dokonywany na terenach bez planu uniemożliwił przedłużenie promenady. Tereny będące lasem nie zyskały pozytywnych decyzji wyłączających ani w postępowaniu przed wojewodą, ani w postępowaniu odwoławczym przed ministrem, chociaż i ten teren Gmina proponowała do zmiany.
W tym czasie władze zewnętrzne, przede wszystkim władze Przemęckiego Parku Krajobrazowego, robiły wszystko, aby nie dopuścić do zabudowy tego terenu ze względu na przekroczoną chłonność. Określano granicę terenu przeciążonego na 500 m wokół jeziora. Stanowisko takie spowodowało powstanie zamiast legalnej zabudowy - zgodnej z wymogami prawa, w tym również z zakresu ochrony środowiska - samowoli budowlanych, które zaskakują pomysłowością, np. dwa obudowane ciężarowe samochody w Dominicach.

Rozpatrzenie protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Boszkowo letnisko ul. Turystyczna.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór otworzyła dyskusję dot. protestów do projektu planu zagospodarowania przestrzennego w Boszkowie ul. Turystyczna.
Uwagi zgłoszone przez p. B.D.-P. i A.K. zostały uwzględnione w projekcie przygotowywanej uchwały.
Pan M. J. - zgłosił zapytanie, czy na zakupionej łące można pobudować drewniana altanę.
Projektant wyjaśnił, że geodeta podzielił grunt jako grunt rolny. Na gruncie rolnym nie stawia się budynków.

Po 20-minutowej przerwie zarządzonej przez Przewodniczącą Rady Gminy Irenę Przezbór wznowiono sesję i ustalono, że stan liczebny Rady Gminy zmniejszył się do 13 osób, co nie miało wpływu na prawo do podejmowania uchwał przez Radę Gminy.

 • Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia protestów i zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej w Dominicach, w której zaproponowano przyjęcie niektórych zarzutów w całości lub w części.

Projekt uchwały przedłożono pod głosowanie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła przy jednym głosie wstrzymującym
UCHWAŁĘ Nr XIII/101/2004
-------------------------------------------------- • Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej i jednorodzinnej w Dominicach. Projekt uchwały poddano pod głosowanieW wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła przy jednym głosie wstrzymującym
UCHWAŁĘ Nr XIII/102/2004
--------------------------------------------------


 • Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawił i poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Boszkowo-letnisko ul. Turystyczna.W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIII/103/2004
--------------------------------------------------


Ad. 8. Uchwalenie budżetu Gminy na 2004 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła projekt budżetu Gminy na 2004 r. i poinformowała, że projekt. został przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania. Uchwała Nr SO-17/13/B/Ln/2003 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu została odczytana. Analiza projektu budżet Gminy była przedmiotem obrad stałych komisji Rady Gminy. Opinie Komisji zostały przekazane Wójtowi, a także odczytane na sesji. Generalnie opinie dotyczyły uchwalenia budżetu Gminy na 2004 r. jak w opracowanym projekcie po uwzględnieniu uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej i uwzględnieniu zwiększenia subwencji oświatowej. Skarbnik Gminy i Wójt odnieśli się do uwag zawartych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Skarbnik Gminy Maria Rolka wyjaśniła, że uzupełniono treść uchwały, wprowadzając kwotę wydatków na realizację zadania realizowanego wspólnie z Gminą Święciechowa na podstawie porozumienia. W uchwale zawarto upoważnienie dla Wójta do zaciągania długu. Po stronie dochodów wprowadzono kwotę 900 zł, stanowiącą dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i stanowiącą 5% planowanych dochodów z tego zakresu, wyeliminowano zaś pozycje w kwocie 235.000 zł i w kwocie 732.141 zł, dotyczące wnioskowanych środków z SAPARD-u, na które Gmina nie posiada promesy, oraz zmieniono kwotę subwencji oświatowej - zgodnie z aktualnym powiadomieniem Ministra Finansów - na 5.902.862 zł. Posunięcia te spowodowały zmianę kwoty dochodów ogółem, która obecnie wynosi 12.430.044 zł. Ponadto prawidłowo zakwalifikowano i ujęto środki należne z PEFRON-u jako rekompensatę utraconych dochodów z tytułu ulg ustawowych dla zakładów pracy chronionej.
Po stronie wydatków umniejszono rezerwę celową o kwotę 35.820 zł, doliczając pominięty rachunkowo dział 756 w wysokości 35.820 zł. Środki uzyskane za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wydatkuje się również na zapobieganie narkomanii, a więc dokonuje się przesunięcia z rozdziału Przeciwdziałanie alkoholizmowi do rozdziału Zwalczanie narkomanii kwoty 100 zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie prelekcji zapobiegawczej z tego zakresu. Posunięcia te nie spowodowały zmian w wydatkach ogółem i utrzymano je w wysokości uwzględnionej w projekcie, tj. 13.913.690 zł.
Powyższe zmiany spowodowały wzrost deficytu do kwoty 1.483.646 zł, który należy pokryć środkami nie tylko z pożyczki z WFOŚIGW, na którą gmina posiada promesę w wysokości 820.000 zł, ale ponadto środkami z innego dodatkowego kredytu lub pożyczki. Zmieniła się również sytuacja po stronie rozchodów. Na złożony wniosek umorzono Gminie pozostały do spłaty kredyt z BOŚ ( w grudniu 2003) pobrany w latach ubiegłych oraz spłacono i uzyskano umorzenie (w styczniu 2004) kredytu pobranego w roku 2003 z WFOŚIGW.

W tej sytuacji gmina nie posiada zobowiązań z tytułu spłat kredytów i pożyczek.

Nie planuje się również oddzielnych wydatków z zakresu ochrony i konserwacji zabytków. Środki na utrzymanie obiektu zabytkowego przeznacza i wydatkuje jednostka będąca właścicielem lub użytkownikiem danego obiektu. Gmina obecnie nie posiada wolnych środków, które mogłaby przeznaczyć na ochronę i konserwację zabytków. Natomiast zadania z zakresu oczyszczania miast i wsi ponoszone są przez Zarząd Dróg Gminnych i ujmowane w rozdziale, który jest wiodący dla prowadzonej przez niego działalności, oraz przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
Do projektu dołączono w formie załączników oraz wskazano w treści uchwały te zadania ujęte w wieloletnich programach inwestycyjnych, które będą realizowane w roku 2004, a więc “III etap budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Włoszakowice”, “Modernizacja i rozbudowa gminnej sieci wodociągowej” i “Budowa hali sportowej dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach”. Nie ujęto natomiast zadania “ Rozbudowa sieci dróg gminnych “ w związku z odstąpieniem od realizacji prac we wskazanym zakresie w roku 2004. W załącznikach do uchwalanego budżetu wprowadzono niezbędne zmiany, uaktualniając je do ostatecznej postaci z roku 2003.
Innych uwag nie było.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIII/104/2004
--------------------------------------------------Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Włoszakowice oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała o stanowisku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu zawartej w uchwale Nr 40/2004 z dnia 21 stycznia 2004 r. i dotyczącej wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XII/97/2003 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu. Do przygotowanego projektu uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu uwag nie zgłoszono.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIII/105/2004
--------------------------------------------------Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnienia w podatku od nieruchomości.
Przewodnicząca Rady Gminy, poinformowała, że zachodzi konieczność zwolnienia w podatku od nieruchomości budynków, budowli i gruntów stanowiących własność Gminy zajętych na działalność ochrony środowiska w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
Do przedstawionego projektu uchwały radni uwag nie wnieśli.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIII/106/2004
--------------------------------------------------Ad. 11. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych we Włoszakowicach i w Krzycku Wielkim.
Włoszakowice
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór wyjaśniła, że proponowany do sprzedaży grunt (dz. Nr 1116 o powierzchni 0,0160 ha; dz. Nr 1122 o powierzchni 0,0244 ha; dz. Nr 1129 o powierzchni 0,0296 ha) graniczy z działkami budowlanymi będącymi własnością osób fizycznych i ze względu na jego prawidłowe zagospodarowanie stał się punktem zainteresowania właścicieli działek przyległych. Grunt stanowi pas ziemi pomiędzy działkami, jest zbędny Gminie, zatem proponuje się go wykazać do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
Uwag do projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej we Włoszakowicach nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIII/107/2004
--------------------------------------------------


Krzycko Wielkie
Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w Krzycku Wielkim dotyczy dz. Nr 646 o powierzchni 0,0807 ha położonej na Osiedlu 700-lecia. Grunt stanowi działkę w kształcie trójkąta. Działka ta jest zbędna Gminie, w związku z tym proponuje się ją przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. Uwag do projektu uchwały nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIII/108/2004
--------------------------------------------------

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 1 we Włoszakowicach.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Nr 1 we Włoszakowicach przy ul. Spokojnej nr 4 z dniem 31 sierpnia 2004 r.
Sekretarz Gminy Monika Klemenska wyjaśniła, że likwidacja Przedszkola Nr 1 we Włoszakowicach jest podyktowana względami organizacyjnymi. We Włoszakowicach istnieją dwa przedszkola pięciogodzinne, mieszczące się w dwóch budynkach, wykonujące to samo zadanie. W każdym z przedszkoli są trzy oddziały. Formalne zlikwidowanie Przedszkola Nr 1 z dniem 31 sierpnia 2004 r. w celu kontynuowania jego zadań w ramach jednego przedszkola jako jednostki organizacyjnej jest uzasadnione względami organizacyjnymi w zakresie zarządzania, finansowania i statystyki. Ponadto dyrektorom przedszkoli upływa okres sprawowania stanowiska dyrektora z dniem 31 sierpnia 2004 r. W drodze konkursu zamierza się wyłonić jednego dyrektora Przedszkola we Włoszakowicach. Likwidacja Przedszkola Nr 1 we Włoszakowicach w niczym nie zakłóci funkcjonowania przedszkola, nie zamierza się również wprowadzać żadnych zmian w zatrudnieniu pracujących nauczycieli i personelu pomocniczego.
Do projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Nr 1 we Włoszakowicach uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIII/109/2004
--------------------------------------------------


Ad. 13. Upoważnienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń rodzinnych.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że zamierza się udzielić Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczeń rodzinnych, w tym do wydawania decyzji w sprawach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255). Uwag do projektu uchwały nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIII/110/2004
--------------------------------------------------


Ad. 14. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła wniosek Gminnego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 1 kwietnia 2004 r. do 31 marca 2005 r.. Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie przychodów niezbędnych dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Włoszakowice. Po analizie wniosku Rada Gminy postanowiła obniżyć taryfy za odprowadzanie 1m3 ścieków komunalnych z kwoty 3,01 zł netto określonej we wniosku na podstawie kalkulacji i pozostawienie taryfy w wysokości roku ubiegłego tj. 2,44 zł netto. Ustalone taryfy:
1. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę za 1 m3 wody w wysokości:
- dla miejscowości Jezierzyce Kościelne i Zbarzewo ..................... 1,91 zł netto

 • dla pozostałych miejscowości na terenie gminy Włoszakowice .... 1,71 zł netto


2. za zbiorowe odprowadzenie ścieków za 1 m3 ścieków w wysokości:
- ścieki komunalne ......................................................... 2,44 zł netto
- ścieki przemysłowe ......................................................... 5,50 zł netto
- ścieki komunalne zagniłe przywożone beczkowozami ... 2,44 zł netto
Taryfy zwiększa się o należny podatek VAT (7%)
Taryfy określone w § 1 mają zastosowanie do dostaw wody i odprowadzenia ścieków dokonanych w okresie od dnia 1 kwietnia 2004 r. do 31 marca 2005 r.
W związku z zastosowaną przez Radę Gminy obniżką taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków dot. ścieków komunalnych Rada Gminy wyraziła jednogłośnie zgodę na podjęcie na najbliższej sesji uchwały o dopłacie do 1m3 odprowadzanych ścieków komunalnych w wysokości 0,57 zł.


Innych uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIII/111/2004
--------------------------------------------------Ad. 15. Sprawy bieżące.
Wójt Gminy Stanisław Waligóra przedstawił pismo Prezesa Zarządu Spółki “Hermes”, w którym opisano pięć problemów, które zdaniem Prezesa Zarządu wymagają uzgodnień i decyzji Wójta co do sposobu ich rozwiązania. Do wiadomości Radnych Gminy została przedłożona odpowiedź na pismo. Radni do treści odpowiedzi nie wnieśli żadnych zastrzeżeń.
Ponadto Wójt zapoznał Radnych z ofertą Gminnego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. skierowaną do firmy “Hermes” w sprawie sprzedaży wody.
Wójt przekazał informacje dotyczącą interwencji zgłoszonej do Ministra Rolnictwa przez: Ryszarda Lipowego, Marka Dworczaka i Stanisława Skorupińskiego dotyczącą sytuacji na rynku nawozowym.

Ad. 16. Wolne głosy i wnioski.
Radna Irena Przezbór - zgłosiła wniosek w sprawie dziur w drodze (powstałych po robotach kanalizacyjnych) na dojeździe do sklepu Wodstal we Włoszakowicach.

Ad. 17. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku XIII Sesji Rady Gminy Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła obrady.


Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mirosława Poloszyk-Miś (-) Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2004-02-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06