OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 83/2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r.

Zarządzenie Nr 83/2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r.

Numer dokumentu: 83
Rok: 2016

ZARZĄDZENIE NR 83/2016
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 19 grudnia 2016 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2016 rok.


Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870
ze zmianami ) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr XI/83/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2016 rok określonych w § 1 Uchwały Nr XI/83/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok o kwotę 307.023,00 złote, co dotyczy dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Zwiększenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w całości zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 307.023,00 złote, co daje kwotę ogólną dotacji w wysokości 9.961.282,10 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 37.092.198,23 złotych, w tym dochodów bieżących 36.320.213,10 złotych i dochodów majątkowych 771.985,13 złotych.

§ 2. 1. Dokonuje się przeniesień i zwiększenia wydatków budżetu na rok 2016 określonych w § 2 Uchwały Nr XI/83/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok o kwotę 307.023,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
2. W wyniku dokonanych zmian
1) kwota wydatków bieżących zwiększa się o 307.023,00 złote i wynosi 35.402.277,15 złotych, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się o 3.400,00 złotych i ogółem wynoszą 24.041.018,35 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 23.500,00 złotych i ogółem wynoszą 14.342.373,35 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o 26.900,00 złotych i ogółem wynoszą 9.698.645,00 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą ogółem 1.522.980,00 złotych,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 310.423,00 złote i ogółem wynoszą 9.624.105,00 złotych,
d) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 200.000,00 złotych,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 14.173,80 złotych,
2) dokonuje się przeniesień w wydatkach majątkowych, zgodnie z załacznikiem Nr 4 do zarządzenia, nie zwiększając kwoty ogółem, która wynosi 4.046.333,88 złotych, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym dotacje dla:
a) jednostek sektora finansów publicznych 149.178,00 złotych,
b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 158.500,00 złotych,
c) na programy finansowane z udziałem środków europejskich 34.462,50 złotych.
3. Zwiększenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje w szczególności zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 307.023,00 złote, a kwota ogółem wynosi 9.961.282,10 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 39.448.611,03 złotych, w tym wydatków bieżących 35.402.277,15 złotych i wydatków majątkowych 4.046.333,88 złotych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

Wójt Gminy
(-) Stanisław Waligóra

Uzasadnienie:
1. Po stronie dochodów zostają uaktualnione dotacje Wojewody Wielkopolskiego przeznaczone na:
1) dofinansowanie pomocy w wychowywaniu dzieci w kwocie 30.000,00 zł,
2) dofinansowanie wypłat zasiłków rodzinnych w kwocie 277.023,00 zł.

2. Po stronie wydatków uaktualnia się zadania wynikające ze zmian dotacji zwiększając je o kwotę 307.023,00 złote oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami i rozdziałami na wnioski złożone przez ZSO we Włoszakowicach, ZS w Dłużynie, Środowiskowy Dom Samopomocy we Włoszakowicach, Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszakowicach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszakowicach, Przedszkole we Włoszakowicach i Urząd Gminy, w tym dokonano przeniesienia 10.000,00 zł między zadaniami majątkowymi, umniejszając wydatki inwestycyjne, a zwiększając środki na zakupy inwestycyjne w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-12-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-12-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06