OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XIX/2004 z dnia 30 listopada 2004 r.

Protokół Nr XIX/2004 z dnia 30 listopada 2004 r.P r o t o k ó ł Nr XIX/2004
---------------------------------------------------------
treść protokołu przyjęta na XX Sesji Rady Gminy Włoszakowice w dniu 30 grudnia 2004 r.

z XIX Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 30 listopada 2004 r. w sali Urzędu Gminy Włoszakowice

Otwarcia XIX Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 14 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.

Program sesji:

 1. Informacja o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.

 2. Informacja o pracy komisji w okresie międzysesyjnym.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Interpelacje radnych.

 5. Podjęcie uchwał w sprawie podatków i opłat na 2005 rok:

- podatek rolny,

- podatek od nieruchomości,

- podatek od środków transportowych,

- podatek od posiadania psów,

- opłata miejscowa.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2005 rok

 2. Zmiana budżetu Gminy na 2004 r.

 3. Ustalenie stawek dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego „Boszkowo”

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z opłat za dokonanie zmiany zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości diet dla radnych.

 6. Propozycja zmiany nazwy Boszkowo na „Boszkowo-Letnisko”.

 7. Rozpatrzenie skargi dotyczącej zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boszkowie przy ul. Piaskowej.

 8. Sprawy bieżące: (sprawozdania dot. składanych oświadczeń majątkowych, zapoznanie się z projektem technicznym sali sportowej)

 9. Wolne głosy i wnioski.

 10. Zakończenie.
Ad. 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra. Informacja Wójta została przyjęta.

Ad. 2. Informacja o pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
Informację z posiedzeń Komisji złożyli:
- ze wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa oraz Komisji Oświaty i Wychowania - przewodniczący Komisji Rolnictwa Marek Dworczak,
- ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Kultury, Sportu i Zdrowia - przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Zdrowia Paweł Marcinek.


Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Do protokołu z poprzedniej sesji radni nie zgłosili żadnych uwag. Protokół został przyjęty przy 1 głosie wstrzymującym się.

Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radny Stefan Lis - poinformował, że we Włoszakowicach ul. Grotnicka przy posesji p. R. należy obciąć gałęzie sosny zacieniające lampę oświetlenia ulicznego.
Radny Marek Dworczak - wnioskował o dalszą budowę chodnika w drugiej części wsi Zbarzewo.

Ad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie podatków i opłat na 2005 rok:
podatek rolny
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że podstawą opodatkowania podatkiem rolnym jest liczba hektarów przeliczeniowych.
Stawka podatku rolnego jest uzależniona od ceny kwintala żyta ogłoszonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Rada Gminy dla celów podatkowych może cenę kwintala żyta obniżyć.
Podatek rolny wymierzany jest również dla użytków rolnych do 1 ha (oznaczonych w ewidencji gruntów jako użytki rolne) i liczony jest od 1 ha gruntów - równowartość pieniężną 5 kwintali żyta. Dla gospodarstw przelicznik ten wynosi 2,5 kwintala.
Propozycję obniżenia ceny żyta do 32 zł/q zaproponowała Komisja Rolnictwa Rady Gminy.
Propozycja Komisji została przyjęta przez Wielkopolską Izbę Rolniczą.
Rada Gminy propozycję przyjęła i obniżyła średnią cenę skupu żyta za 1q ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przyjmowaną jako podstawę do naliczania podatku rolnego na 2005 r. z kwoty 37,67 zł do kwoty 32,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIX/148/2004
--------------------------------------------------

podatek od nieruchomościProjekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2005 r. przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór wraz z propozycjami Komisji Rolnictwa oraz Komisji Oświaty i Wychowania. Do proponowanych stawek ustosunkowywano się kolejno i ustalano wysokości poszczególnych podatków.

Przyjęto następujące stawki:

od gruntów:


 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,48 zł od 1m2 powierzchni,

 1. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,52zł od 1 ha powierzchni,

 2. gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,09 zł od 1m2 powierzchni,

od budynków lub ich części:


 1. mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,54 zł od 1m2 ,

 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 14,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,37 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

 4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,61 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

 5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

od budowli - 2% ich wartości.


Innych uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIX/149/2004
--------------------------------------------------

podatek od środków transportowych

Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nadaje radom gmin uprawnienia: do stanowienia szczegółowych stawek podatku od środków transportowych, zakresu uprawnień co do wysokości stawek szczegółowych, różnicowania stawek co do wskazanych przedmiotów opodatkowania.
W celu pobrania podatku od środków transportowych konieczne jest ustanowienie stawek podatku od poszczególnych przedmiotów opodatkowania. Zakres uprawnienia dla Rady Gminy co do wysokości stawek podatku jest obwarowany kwotą maksymalną oraz w niektórych przypadkach kwotą minimalną i maksymalną.
Radni ustalali stawki podatku od środków transportowych w wysokości obowiązującej w roku 2004. Innych zastrzeżeń radni nie wnieśli.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIX/150/2004
--------------------------------------------------

podatek od psów

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że w zakresie podatku od psów ustawodawca nadał radom gmin pełne uprawnienia, a mianowicie: stanowienie stawek szczegółowych, z tym, że podatek od jednego psa w roku 2005 nie może przekroczyć kwoty 51,91 zł. Obligatoryjnie dwa psy w gospodarstwie są zwolnione z podatku. Rada Gminy po dyskusji postanowiła zachować stosowane w Gminie Włoszakowice zwolnienie do jednego psa na nieruchomości. Od pozostałych psów podatek ustalono w wysokości 40,00 zł.
Innych uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIX/151/2004
--------------------------------------------------

opłata miejscowa

Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w miejscowościach posiadających korzystne warunki klimatyczne i walory krajobrazowe za każdy dzień pobytu. W Gminie Włoszakowice takie miejscowości to Boszkowo i Dominice. Opłaty nie pobiera się od osób przebywających w szpitalach, zorganizowanych grup dzieci i młodzieży, osób, które płacą podatek od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych w takiej miejscowości.
Rada Gminy ustaliła dzienną stawkę opłaty miejscowej w wysokości 1,20 zł, a od dzieci i młodzieży do lat 18 oraz od emerytów i rencistów w wysokości 0,60 zł. Innych uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIX/152/2004
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 7 do protokołu


Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2005 rok
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że Rada Gminy może wprowadzić zwolnienia określonych przedmiotów opodatkowania takich jak budynek, budowla, grunty. Zwolnienia Takie mają charakter przedmiotowy.
Radni postanowili zachować zwolnienie na 2005 r. w podatku:


 • od nieruchomości oraz ich części (budynki, budowle, grunty) stanowiące własność gminy lub będące w posiadaniu lub trwałym zarządzie instytucji kultury, ochrony przeciwpożarowej oraz gminnych jednostek budżetowych (wyjątek: zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej),

 • od nieruchomości oraz ich części (budynki, budowle, grunty), które stanowią własność gminy lub będące w posiadaniu lub trwałym zarządzie zajęte na działalność ochrony środowiska w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Dodatkowo postanowiono zwolnić nieruchomości oraz ich części ( budynki, budowle, grunty) zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług krawieckich, szewskich, wytwarzania mioteł i wyrobów wikliniarskich oraz rymarstwa.
Do projektu uchwały uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIX/153/2004
--------------------------------------------------


Ad. 7. Zmiana budżetu Gminy na 2004 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że zmian w budżecie Gminy na 2004 r. należy dokonać w związku z otrzymanymi dotacjami: dotacji Wojewody (na zasiłki i świadczenia z OPS-u - 135.000 zł, na refundacje kosztów oświetlenia ulicznego za 2003 r. - 5.404 zł, na dowozy dzieci sześcioletnich - 3.470 zł) dotacji z PFRON-u (refundacja ulg ustawowych w podatkach będących dochodami Gminy dla zakładów pracy chronionej - 322.398 zł) uzupełnienie subwencji ogólnej ze środków rezerwy - 77.481 zł, zwiększenie dochodów własnych wg realnego wykonania - 107.200 zł.
W budżecie Gminy na 2004 r. w wydatkach planuje się dokonanie następujących zmian: zwiększenie środków na drogi w Bukówcu Górnym, zwiększenie środków na adaptację pomieszczeń na Środowiskowy Dom Samopomocy, zwiększenie dotacji dla GOK, środki na przygotowanie mieszkań w Zbarzewie, środki na prowadzenie sali i przedszkola przez Zespół Szkół w Jezierzycach Kościelnych.
W budżecie zaproponowano przeniesienia między paragrafami na wniosek zainteresowanych gminnych jednostek organizacyjnych tj: Zarząd Dróg Gminnych, Zespoły Szkół (Bukówiec Górny, Krzycko Wielkie, Włoszakowice), Przedszkole w Krzycku Wielkim, Gospodarstwo Pomocnicze „Boszkowo”, Urząd Gminy.
Do zmiany planuje się wydatki inwestycyjne:

 • wzrost wydatków na Środowiskowy Dom Samopomocy i wodociągowanie Boszkowa;

 • zmniejszenie wydatków na remizy strażackie i budowę sali sportowej

 • zwiększenie wydatków w wieloletnim planie inwestycyjnym dotyczącym modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowej.

Do zmiany w budżecie Gminy na 2004 r. radni nie wnieśli uwag.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIX/154/2004
--------------------------------------------------

Ad. 8. Ustalenie stawek dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego „Boszkowo”.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej służącej do skalkulowania dotacji dla gospodarstwa Pomocniczego Boszkowo. Zaproponowano dotację w wysokości 1,85 zł do dnia pobytu jednej osoby w Schronisku Młodzieżowym w Dominicach.
Radni propozycje przyjęli. Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. W głosowaniu dotyczącym tylko uchwały w sprawie stawek dotacji dla gospodarstwa pomocniczego „Boszkowo” udział wzięło 12 radnych.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIX/155/2004
--------------------------------------------------


Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z opłat za dokonanie zmiany zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Przedstawiony przez Przewodnicząca Rady Gminy Irenę Przezbór projekt uchwały zakładał zwolnienie z opłaty zgłoszenia o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej składanych przez przedsiębiorców jeżeli zmiana dotyczy uszczegółowienia zakresu przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacja Działalności (PKD). Ponadto postanowiono w protokole zamieścić uszczegółowienie dla zapisów uchwały w zakresie obowiązywania zwolnienia z opłat od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. dla wszystkich przedsiębiorców, którzy w tym czasie zmiany dokonali.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIX/156/2004
--------------------------------------------------Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości diet dla radnych.
W dyskusji nad wysokością diet dla radnych ustalono, że diety pozostaną w wysokości dotychczas obowiązujących. W związku z powyższym uchwały o zmianie diet nie podjęto.

Ad. 11. Propozycja zmiany nazwy Boszkowo na „Boszkowo-Letnisko”.
Wójt Stanisław Waligóra poinformował, że Boszkowo zwane potocznie Boszkowo-letnisko jest osadą miejscowości statystycznej Grotniki. (osada - niewielka jednostka osadnicza o odmiennym wyróżniającym się charakterze zabudowy albo zamieszkała przez ludność związaną z określonym miejscem lub rodzajem pracy, w szczególności,: osada młyńska, osada leśna, osada rybacka, osada kolejowa, osada po byłym państwowym gospodarstwie rolnym).
Boszkowo tzw. letnisko wchodzi w skład obrębu geodezyjnego Grotniki i obrębu geodezyjnego Włoszakowice i przynależy do sołectwa Grotniki.
Boszkowo - wieś stanowi samodzielny obręb geodezyjny i samodzielne sołectwo.
Zmiana nazwy na Boszkowo-Letnisko
Postępowanie w sprawie zmiany nazwy na Boszkowo-Letnisko reguluje: ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych ( Dz. U. Nr 166 poz. 1612). Wg ustawy termin dostarczenia wniosku do ministra: do dnia 31 marca (w tym należy uwzględnić są dwa terminy miesięczne dla starosty i wojewody na wydanie swoich opinii)

Boszkowo-Letnisko (pozostałoby jako osada wsi Grotniki w granicach sołectwa Grotniki i w tym samym obrębie geodezyjnym)
Wniosek Rady Gminy o zmianę urzędowej nazwy miejscowości skierowany do ministra właściwego do spraw administracji publicznej za pośrednictwem wojewody. Wniosek zawiera:
- uchwałę rady gminy w sprawie wystąpienia o zmianę urzędowej nazwy z uzasadnieniem;
- uchwałę wnioskodawcy w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami,
- omówienie wyników konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami miejscowości, której wniosek dotyczy
- opinię starosty powiatu, na którego terenie miejscowość jest położona jako właściwego w sprawach geodezji i gospodarki gruntami,
- mapę topograficzną z zaznaczonymi granicami miejscowości będącej przedmiotem wniosku,
- informację o kosztach finansowych proponowanej zmiany.
Rada zobowiązała Wójta do przygotowania projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.

Ad. 12. Rozpatrzenie skargi dotyczącej zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boszkowie przy ul. Piaskowej.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła skargę przedmiocie przedłużającego się postępowania w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boszkowie przy ul. Piaskowej. Po zapoznaniu się z procedurą przygotowywania zmian w planie w granicach tego opracowania stwierdzono konieczność dwukrotnego opracowania planu. Powodem była wcześniejsza skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Powtórne opracowanie również napotkało na skargi. Stąd przedłużający się proces planistyczny. Na etapie planowana należy uwzględnić dojazd do wszystkich działek przyjętych do zmiany. Prawdopodobnie juz w trakcie zmian właściciele działek dokonali dalszych podziałów co będzie niezgodne z ustaleniami planu jeśli dojdzie w przyszłości do jego uchwalenia..

Ad. 13. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła sprawozdania dotyczące składanych oświadczeń majątkowych. Sprawozdania takie przekazał Radzie Gminy Włoszakowice Wojewoda Wielkopolski, Wójt Gminy Włoszakowice, Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice oraz Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lesznie. .

Wójt Gminy zapoznał radnych z projektem technicznym na budowę sali sportowej we Włoszakowicach oraz poinformował o wniesionym odwołaniu od decyzji Komitetu Sterującego dokonującego podziału środków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła pismo w sprawie rekompensaty za sad w Krzycku Wielkim. Na skutek przeprowadzonych czynności i uzgodnień z wnioskodawczynią poczynionych uznano wniosek za załatwiony.

Ad. 14. Wolne głosy i wnioski.
Radny Aleksy Zaremba - wnioskował o nasadzenie przy drodze z Boszkowa do Starkowa lip.
Radny Marek Dworczak - wyjaśnił sprawę przygotowanego mieszkania w Zbarzewie dla rodziny z Kazachstanu.

Ad. 15. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku XIX Sesji Rady Gminy Włoszakowice Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła obrady.         Protokołowała                                                                                                                              Przewodnicząca
                                                                                                                                                   Rady Gminy Włoszakowice
(-) Mirosława Poloszyk-Miś
                                                                                                                                                           (-) Irena Przezbór

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2004-11-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06