OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXII/183/2016 w sprawie: budżetu na 2017 rok

Uchwała Nr XXII/183/2016 w sprawie: budżetu na 2017 rok

Numer uchwały: 183
Numer sesji: XXII
Rok: 2016

(Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 338 z dnia 9 stycznia 2017 r.)

 

UCHWAŁA NR XXII/183/2016
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 29 grudnia 2016 roku
w sprawie: budżetu na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz.446 ze zmianami ), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§ 1. 1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 43.536.748,94 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 38.667.003,00 złote,
2) dochody majątkowe w kwocie 4.869.745,94 złotych.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.562.814,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
2) dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 3.237.745,94 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2. 1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 49.361.748,94 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 37.328.163,85 złotych, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 23.612.270,85 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14.332.783,00 złote,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9.279.487,85 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.487.220,00 złotych,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11.878.673,00 złote,
d) wydatki na obsługę długu w wysokości 350.000,00 złotych.
2) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, w wysokości 12.033.585,09 złotych, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym dotacje dla:
a) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.763.100,00 złotych,
b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 182.000,00 złotych.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.562.814,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
2) wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 4.995.180,81 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3.Deficyt budżetu w kwocie 5.825.000,00 złotych zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7.700.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.875.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4.081.320,00 złotych,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 351.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 6. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 49.500,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 7. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 45.000,00 złotych przeznacza się w całości na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 210.000,00 złotych przeznacza się na:
1) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.500,00 złotych,
2) na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 207.500,00 złotych.

§ 9. Dochody z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów w kwocie 1.047.400,00 złotych przeznacza się w całości na finansowanie prowadzonej gospodarki odpadami.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 9.000.000,00 złotych, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.300.000,00 złotych,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 5.825.000,00 złotych,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1.875.000,00 złotych.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.300.000,00 złotych,
2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 7.700.000,00 złotych,
3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1.500.000,00 złotych.
4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
a) w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) w zakresie wydatków majątkowych między zadaniami,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 50.000,00 złotych,
2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120.000,00 złotych,


§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący Rady Gminy


Irena Przezbór

Uzasadnienie:
W przedkładanej uchwale uwzględniono wskazania Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące opiniowanego projektu, tzn.
1) w załączniku Nr 5 "Wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2017" w dziale 600 wprowadzono ( zgodnie z załącznikiem Nr 4 " Plan wydatków na rok 2017" ) rozdział 60016 zamiast mylnie wskazanego 60015.
2) zmniejszono kwotę dotacji dla powiatu do kwoty wynikającej z wcześniejszej uchwały dotyczącej pomocy finansowej, tzn. zamiast 2.630.000,00 złotych wskazano 2.600.000,00 złotych; zmianę uwzględniono w zał. nr 4, nr 5 i nr 9. Różnicę w kwocie 30.000,00 przeznaczono na zwiększenie środków na budowę i modernizację dróg gminnych realizowaną przez Zarząd Dróg Gminnych
3) w postanowieniach uchwały w paragrafie 9 wskazano kwotę dochodów i wydatków związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami.
Ponadto uwzględniono przesunięcia wynikające z przedłożonych przez jednostki planów finansowych, co spowodowało zmianę kwot w poszczególnych paragrafach i jednocześnie w wyszczególnionych grupach wydatków.
W związku z otrzymaniem informacji po uchwaleniu projektu budżetu z Gminy Świeciechowa wprowadzono kwotę dochodów związaną z uczęszczaniem dzieci z tej gminy do przedszkola na terenie gminy Włoszakowice - dział 801, rozdział 80104, paragraf 2900 ( załącznik Nr 1 ) w kwocie 21.600,00 złotych złotych, umniejszając jednocześnie o tą samą kwotę wpływy w dziale 756, rozdział 75621, paragraf 0020.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-01-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06