OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXII/184/2016 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2017 – 2026.

Uchwała Nr XXII/184/2016 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2017 – 2026.

Numer uchwały: 184
Numer sesji: XXII
Rok: 2016

U C H W A Ł A NR XXII/184/2016
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 29 grudnia 2016 roku
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice
na lata 2017 – 2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 446 ze zmianami) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włoszakowice na lata 2017 – 2026 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Informacja o relacji wielkości dochodów i wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, na lata 2017-2026 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, na lata 2017 –2026 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załacznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Włoszakowice do:
1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć,
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2) upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XI/84/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015
roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2016-2025.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.
Przewodniczący Rady Gminy

Irena Przezbór


Uzasadnienie - objaśnienie:

1. W przedkładanym projekcie uchwały w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2017-2026 uwzględniono wskazania Regionalnej Izby Obrachunkowej, a więc:
1) urealniono w stosunku do roku 2017 kwoty dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach następnych, co spowodowało wzrost dochodów bieżących,
2) uzyskane środki przeznaczono na wzrost wydatków bieżących ( częściowo na wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi ), co spowodowało ich urealnienie,
3) uaktualniono dane cząstkowe, które w projekcie przytoczone zostały w mylnych kwotach.
2. Uaktualniono dane dotyczące roku 2017 w związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu, które okazały się niezbędne i wynikły w okresie po złożeniu projektu.
3. Dochody majątkowe wykazane w latach 2017-2019 wynikają z umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-0021/16-00 Projektu " Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - Etap I" zawartej we wrześniu 2016 roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
4. W załączniku dotyczącym przedsięwzięć urealniono łączny limit zobowiazań uwzględniając podpisane umowy w okresie od dnia przedłożenia projektu do dzisiaj.
5. Na poprawę sytuacji finansowej w roku 2018, 2019 oraz następnych wpływ będzie miał fakt, że w roku 2016 zamiast planowanego kredytu w kwocie 2.900.000,00 złotych najprawdopodobniej zaciągnięty zostanie kredyt w wysokości do 1.000.000,00 złotych, co spowoduje niższe spłaty rat oraz niższe niż zakłada się zadłużenie ogółem na koniec roku 2016.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-12-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06