OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXII/185/2016 w sprawie: zmiany budżetu na 2016 rok.

Uchwała Nr XXII/185/2016 w sprawie: zmiany budżetu na 2016 rok.

Numer uchwały: 185
Numer sesji: XXII
Rok: 2016

UCHWAŁA NR XXII/185/2016
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 29 grudnia 2016 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit "i" oraz pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz.. 446 ), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu na 2016 rok określonych w § 1 Uchwały Nr XI/83/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok o kwotę 24.611,00 złotych, co wynika ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 69.994,00 złote i zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 94.605,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 37.067.587,23 złotych, w tym dochodów bieżących 36.390.207,10 złotych i dochodów majątkowych 677.380,13 złotych.

§ 2. 1. Dokonuje się przeniesień i zmniejszenia wydatków budżetu na rok 2016 określonych w § 2 Uchwały Nr XI/83/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok o kwotę 24.611,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. W wyniku dokonanych zmian
1) kwota wydatków bieżących zwiększa się o 111.239,00 złotych i wynosi 35.513.516,15 złotych, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 135.211,00 złotych i ogółem wynoszą 24.176.229,35 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 41.162,00 złote i ogółem wynoszą 14.301.211,35 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 176.373,00 złote i ogółem wynoszą 9.875.018,00 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą ogółem 1.522.980,00 złotych,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o 23.972,00 złote i ogółem wynoszą 9.600.133,00 złotych,
d) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 200.000,00 złotych,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 14.173,80 złotych,
2) dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 135.850,00 złotych, zgodnie z załacznikiem Nr 3 do uchwały, która po zmianie wynosi 3.910.483,88 złotych, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym dotacje dla:
a) jednostek sektora finansów publicznych 149.178,00 złotych,
b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 158.500,00 złotych,
c) na programy finansowane z udziałem środków europejskich 39.635,70 złotych.
3. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 39.424.000,03 złotych, w tym wydatków bieżących 35.513.516,15 złotych i wydatków majątkowych 3.910.483,88 złotych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.Przewodniczący Rady Gminy

Irena PrzezbórUzasadnienie:

1. Po stronie dochodów ( załącznik Nr 1 ) uaktualnia się w oparciu o otrzymaną informację kwoty dochodów realizowanych w urzędzie gminy, czego efektem jest zmniejszenie o 24.611,00 złotych.

2. Po stronie wydatków ( załącznik Nr 2 )
1) dokonuje się przeniesień na wnioski złożone przez urząd gminy, Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach, Zespół Szkół w Jezierzycach Kościelnych, Zarząd Dróg Gminnych, Przedszkole oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji,
2) zmniejsza się wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w oparciu o otrzymaną od jednostki informację o kwotę 70.900,00 złotych oraz zwiększa się środki dla Urzędu Gminy o 46.289,00 złotych

3. Wydatki majątkowe ( załącznik Nr 3 ) zmniejsza się o 135.850,00 złotych w oparciu o informację złożoną przez Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-12-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06