OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXII/187/2016 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice dla części obrębu Zbarzewo.

Uchwała Nr XXII/187/2016 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice dla części obrębu Zbarzewo.

Numer uchwały: 187
Numer sesji: XXII
Rok: 2016

UCHWAŁA NR XXII/187/2016
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice dla części obrębu Zbarzewo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.), art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr VI/52/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice dla części obrębu Zbarzewo Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się zmianę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice dla części obrębu Zbarzewo” przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 15.12.2005 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice, zwaną dalej „zmianą studium”.

§ 2. Zmiana studium dotyczy obszaru wyznaczonego granicami ustalonymi w uchwale Nr VI/52/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice dla części obrębu Zbarzewo i obejmuje podwórzec, park i obiekty folwarczne zespołu pałacowo folwarcznego wybudowanego na przełomie XIX i XX w we wsi Zbarzewo.

§ 3. Załącznikami do niniejszej uchwały są kolejno:
1) część tekstowa – ujednolicony tekst „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice” stanowiący załącznik Nr 1,
2) część graficzna, na którą składa się:
a) rysunek „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice – Uwarunkowania Zagospodarowania przestrzennego”, sporządzony na kopii mapy topograficznej w skali 1:15000, stanowiący załącznik Nr 2a;
b) rysunek „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice – kierunki zagospodarowania przestrzennego”, sporządzony na kopii mapy topograficznej w skali 1:15000, stanowiący załącznik Nr 2b.
3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Włoszakowice o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany studium, stanowiące załącznik Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXII/187/2016
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 29 grudnia 2016 r.Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu Studium


Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice dla części obrębu Zbarzewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, był wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy we Włoszakowicach w dniach: od 4 listopada 2016 r. do 28 listopada 2016 r. W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice dla części obrębu Zbarzewo oraz w czasie przewidzianym na składanie uwag tj. w okresie od dnia 4 listopada 2016 r. do dnia 20 grudnia 2016 r. nie wniesiono żadnych uwag.

Ze względu na brak uwag wniesionych do projektu zmiany studium podczas wyłożenia do publicznego wglądu Rada Gminy Włoszakowice nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 778 z późn. zm.).
Uzasadnienie
Wójta Gminy Włoszakowice
do uchwały Rady Gminy Włoszakowice
Nr XXII / 187 / 2016. z dnia 29 grudnia 2016 roku
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice
dla części obrębu Zbarzewo.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 w związku art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) w celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, rada gminy podejmuje uchwałę o zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Studium jest jedynym obowiązkowo wykonywanym dokumentem planistycznym, które musi obejmować obszar całej gminy. Zadaniem Studium jest ustalenie kierunków i zasad polityki przestrzennej, na podstawie gruntownego rozpoznania jej potrzeb oraz możliwości rozwojowych.
Celem opracowanej zmiany studium jest dostosowanie polityki przestrzennej gminy do aktualnych realiów, na które w dużym stopniu rzutuje m. in. fakt poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej i dalszy rozwój gminy.
Zakres opracowania obejmuje obszar wyznaczony w uchwale Nr VI/52/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice dla części obrębu Zbarzewo.
Zmiany studium zostały ograniczone do obszaru wyznaczonego w uchwale w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice dla części obrębu Zbarzewo, dlatego nie ma podstawy do wprowadzenia zmian wykraczających poza obszar i zakres wyznaczony w w/w uchwale.
W części zawierającej uwarunkowania w formie tekstowej i graficznej wskazano obszar objęty zmianą oraz wprowadzono uwarunkowania dotyczące tego obszaru, który nie był określony w dokumencie pierwotnym. Odniesiono się również do analiz ekonomicznych, środowiskowych i społecznych, prognozy demograficznej oraz bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę.
W części zawierającej kierunki zagospodarowania przestrzennego wprowadzone zmiany dotyczą:
1. ustalenia nowego przeznaczenia dla części obrębu geodezyjnego Zbarzewo umożliwiającego zabudowę mieszkaniową, usługowa oraz wprowadzenie zieleni urządzonej, wskazano również dopuszczalne przeznaczenie terenów;
2. ustalono wskaźniki w zakresie podziału i zagospodarowania terenu;
3. ustalono zasady w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów oraz ochrony przyrody i środowiska kulturowego;
4. ustalono zasady w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5. ustalono zasady w zakresie rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
6. wyszczególniono obszary, których granice nie obejmują terenu zmiany studium, dlatego nie wskazano ustaleń w tym zakresie.

Rada Gminy Włoszakowice uchwałą Nr XVI/135/2016 z dnia 22.06.2016r. uchwaliła zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice dla części obrębu Zbarzewo. Wojewoda Wielkopolski dnia 29.07.2016r. Rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził nieważność uchwały Nr XVI/135/2016 z dnia 22.06.2016r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice dla części obrębu Zbarzewo, ze względu na nieuwzględnienie bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę w studium.
W związku z powyższym wprowadzono zmiany wynikające z przepisów art. 10 ust 2 w związku z art. 9 ust. 3a ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zmiany są uzasadnione przeprowadzonymi analizami, prognozą demograficzną i wnioskami wynikającymi z bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę.
Na załączniku graficznym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice dla części obrębu Zbarzewo” obszar zmiany oznaczono granicą obszaru objętego zmianą.
Inne ustalenia studium, jako nieobjęte przedmiotem niniejszej zmiany, pozostały bez zmian.
Dokonano ponownie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice dla części obrębu Zbarzewo.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Magdalena Fórmanowska
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-12-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06