OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXII/188/2016 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Grotniki

Uchwała Nr XXII/188/2016 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Grotniki

Numer uchwały: 188
Numer sesji: XXII
Rok: 2016

UCHWAŁA NR XXII/188/2016

RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 29 grudnia 2016 r.

 

 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Grotniki

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

 

§1

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Grotniki.

 

§2

Zakres merytoryczny planu obejmuje problematykę wskazaną w art.15 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zmianami)

§3

Granice obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o którym mowa w §1 wyznaczono na mapie ewidencyjnej w skali 1:2000, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

 

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                  Rady Gminy Włoszakowice

 

                                                                                              Irena Przezbór

 

 

 

 

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXII/188/2016

RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 29 grudnia 2016 r.

 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Grotniki.

 

 

                                 Teren objęty niniejszą uchwałą obejmuje część obrębu ewidencyjnego Grotniki.

                                 Na terenie objętym niniejszą uchwałą obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej w Grotnikach – Boszkowo-Letnisko rejon ul. Źródlanej  przyjętym Uchwałą Nr XXIX/238/2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2005r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 26, poz. 666 z dnia 16.02.2006r.) oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek 391/11, 392/3, 393, 386, 385, 387/2, 440, 439, 368/15, 368/16, 368/17, 368/18, 368/19, 368/20, 368/21, 368/22, 368/23, 368/24, 368/25, 368/26, 368/27, 368/28, 368/29, 368/30, 368/31, 368/32, 368/33, 368/34, 384/17, 384/18, 383/7, 367/23, 389/1, 389/2, 389/3, 389/4, 389/5 w miejscowości Grotniki- Ujazdowo, gmina Włoszakowice przyjętym Uchwałą Nr XXVIII/230/2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 15 grudnia 2005r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 14, poz. 347 z dnia 25.01.2006r.). W obu planach miejscowych, działki które są objęte uchwałą przeznaczone są pod tereny lasu z zakazem zabudowy.

                                 Z związku z potrzebą uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne dla obszaru działek ewidencyjnych znajdujących się na terenie objętym uchwałą, zaistniała potrzeba opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Stosownie, do art. 14 ust 5 ww. ustawy przeprowadzono analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz oceniono stopień zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice, a także ustalono niezbędny zakres prac planistycznych.

Opracowanie zmiany niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu ewidencyjnego Grotniki, ma na celu kompleksowe rozwiązanie układu komunikacyjnego, uwzględnienie aktualnych potrzeb inwestycyjnych oraz określenie zasad zagospodarowania terenu.

W związku z tym, że nie występują okoliczności faktyczne i prawne uniemożliwiające podjęcie prac planistycznych rekomenduje się Radzie Gminy Włoszakowice podjęcie niniejszej uchwały.

 

 

 

 

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Magdalena Fórmanowska
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-12-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06