OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXII/189/2016 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Krzycko Wielkie

Uchwała Nr XXII/189/2016 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Krzycko Wielkie

Numer uchwały: 189
Numer sesji: XXII
Rok: 2016

UCHWAŁA NR XXII/189/2016

RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 29.12.2016 r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Krzycko Wielkie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

 

§1

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Krzycko Wielkie.

 

§2

Zakres merytoryczny planu obejmuje problematykę wskazaną w art.15 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zmianami)

§3

Granice obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o którym mowa w §1 zaznaczono na mapie ewidencyjnej w skali 1:2000, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

 

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                  Rady Gminy Włoszakowice

                                                                                              Irena Przezbór

 

 

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXII/189/2016

RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 29.12.2016 r.

 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Krzycko Wielkie.

 

 

                                 Teren objęty niniejszą uchwałą obejmuje część obrębu ewidencyjnego Krzycko Wielkie.

                                 Niniejszą uchwałę, podejmuje się w związku z planowaną rozbudową istniejącego zakładu produkcyjnego,  na podstawie złożonego wniosku o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Stosownie, do art. 14 ust 5 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                          i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zmianami) przeprowadzono analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz oceniono stopień zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice, a także ustalono niezbędny zakres prac planistycznych.

Teren objęty planem miejscowym znajduje się na obszarach chronionych w myśl ustawy         z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1651) – Obszar Chronionego Krajobrazu Kompleks Leśny Śmigiel-Święciechowa.

 Analiza wykazała, że sporządzenie planu, poprzez określenie granic terenów               o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania oraz zasad kształtowania ładu przestrzennego i zabudowy, będzie służyło uporządkowaniu struktury przestrzennej omawianego obszaru i poprawie struktury sieci komunikacyjnej

W związku z tym, że nie występują okoliczności faktyczne i prawne uniemożliwiające podjęcie prac planistycznych rekomenduje się Radzie Gminy Włoszakowice podjęcie niniejszej uchwały.

 

 

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Magdalena Fórmanowska
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-01-02
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06