OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XI z dnia 19 grudnia 2003 r.

Protokół Nr XI z dnia 19 grudnia 2003 r.


P r o t o k ó ł Nr XI/2003
---------------------------------------


z XI Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 19 grudnia 2003 r. w sali Urzędu Gminy.

Otwarcia XI Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 13 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.

Program:

 1. Dokonanie zmian w budżecie Gminy na rok 2003.

 2. Zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia inkasentów oraz ich wynagrodzenia za inkaso podatków.

 5. Zakończenie.
Ad. 1. Dokonanie zmian w budżecie Gminy na rok 2003.
Skarbnik Gminy Maria Rolka wyjaśniła, że należy dokonać zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych dotyczących:

 • III etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Włoszakowice

 • modernizacji i rozbudowy gminnej sieci wodociągowej.


W obu programach należy zamiast realizatora Gminnego Zakładu Komunalnego wpisać Gminę Włoszakowice, a środki z funduszu SAPARD rozdzielić w następujący sposób:

 • środki wykorzystane w 2003 r. oznaczyć jako SAPARD I,

 • środki planowane do wykorzystania w 2004 r. oznaczyć jako SAPARD II.


Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli:

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XI/91/2003
--------------------------------------------------
jak w załączniku do protokołu


Ad. 2. Zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zgodnie z uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2003 r. zachodzi konieczność skorygowania wysokości pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 585.000 zł. przy wcześniejszym zapisie uchwały umożliwiającym zaciągnięcie pożyczki w wysokości 740.000 zł.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XI/92/2003
--------------------------------------------------
jak w załączniku  do protokołu


Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.
Wójt wyjaśnił podjęcie uchwały upoważniającej do wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenia zwrotu kwoty 462.970 pochodzącej z umorzenia kredytu udzielonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w przypadku niewykorzystania jej na zadania z zakresu ochrony środowiska. Uchwała taka jest potrzebna przy podpisywaniu umowy na umorzenie części kredytu. Kwotę z umorzonego kredytu planuje się wykorzystać na dalszą budowę kanalizacji sanitarnej. Uwag nie było.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XI/93/2003
--------------------------------------------------
jak w załączniku do protokołu


Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia inkasentów oraz ich wynagrodzenia za inkaso podatków.
Zgodnie z uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2003 r.  wszczęto postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr X/90/2003 r. Rady Gminy Włoszakowice z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso podatków. Powodem wszczęcia postępowania jest nieokreślenie inkasentów, co leży w kompetencji Rady Gminy.
W projekcie uchwały na inkasentów podatków wyznaczono sołtysów.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XI/94/2003
--------------------------------------------------
jak w załączniku do protokołu


Ad. 5. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła XI Sesję Rady Gminy Włoszakowice.


Protokołowała                                                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mirosława Poloszyk-Miś                                                                                                      (-)  Irena Przezbór
Uchwała Nr XI/ 91 /2003
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 19 grudnia 2003 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2003.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 roku ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz.1568 ) oraz art.109, art.110 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 roku ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2003 r. Nr 189, poz.1851 ) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w wieloletnich programach inwestycyjnych dotyczących:


 1. dalszej budowy kanalizacji sanitarnej, załącznik nr 1 do uchwały,

 2. modernizacji i rozbudowy gminnej sieci wodociągowej, załącznik nr 2 do uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
Włoszakowice
(-) Irena Przezbór


Załącznik nr 1do
Uchwały nr XI/ 91 /2003
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 19 grudnia 2003 r.


 • Wieloletni program inwestycyjny
  III etap budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Włoszakowice


 1. Zakres tego zadania obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Włoszakowice i Dominice.


 1. Celem tego przedsięwzięcia jest wzrost działań służących ochronie środowiska.


 1. Realizatorem powyższego zadania jest Gmina Włoszakowice.


 1. Okres realizacji przedmiotowego programu obejmuje lata 2002 - 2004.


 1. Szacowane nakłady finansowe na wykonanie powyższego zadania wynoszą 2.816.600,-złotych.


 1. Wydatki do poniesienia

- w roku 2002 ogółem wynoszą 3.500,-złotych, w tym środki zabezpieczone przez gminę 3.500,- złotych,
- w roku 2003 ogółem wyniosą 1.173.100,-złotych, w tym środki
zabezpieczone przez gminę 46.100,- złotych, otrzymane z
SAPARD-u 542.000,- złotych ( Sapard I ), z kredytu z WFOŚ i GW 585.000,- złotych.
- w roku 2004 ogółem wyniosą 1.640.000,-złotych w tym środki
zabezpieczone przez gminę 77.859,- złotych, wnioskowane ze
SAPARD-u 742.141,- złotych (Sapard II ), przyrzeczone jako pożyczka z WFOŚiGW 820.000,- złotych.


Załącznik nr 2 do
Uchwały nr XI/ 91 /2003
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 19 grudnia 2003 r. • Wieloletni program inwestycyjny
  Modernizacja i rozbudowa gminnej sieci wodociągowej.


 1. Zakres tego zadania obejmuje modernizację ujęcia wody w Krzycku Wielkim oraz budowę sieci wodociągowej we wsi Boszkowo.


 1. Celem tego przedsięwzięcia jest zabezpieczenie miejscowej społeczności w potrzebne ilości wody o wymaganych parametrach konsumpcyjnych i pożarowych.


 1. Realizatorem powyższego zadania jest Gmina Włoszakowice.


 1. Okres realizacji przedmiotowego programu obejmuje lata 2002 - 2004.


 1. Szacowane nakłady finansowe na wykonanie powyższego zadania wynoszą 925.502,-złote.

 2. Wydatki do poniesienia

- w roku 2002, z przeznaczeniem na modernizację hydroforni w Krzycku Wielkim ogółem wynoszą 22.310,-złotych, w tym środki zabezpieczone przez gminę 22.310,- złotych,
- w roku 2003, z przeznaczeniem na modernizację hydroforni w Krzycku Wielkim ogółem wyniosą 425.320,-złotych, w tym środki zabezpieczone przez gminę 217.356,- złotych, otrzymane SAPARD-u 207.964,- złotych ( Sapard I ).
- w roku 2004, z przeznaczeniem na wodociągowanie Boszkowa ogółem wyniosą 477.872,-złotych w tym środki zabezpieczone przez gminę 242.872,- złote, wnioskowane z SAPARD-u 235.000,- złotych.
( Sapard II )UCHWAŁA Nr XI/93/2003
--------------------------------------------
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 19 grudnia 2003r.


w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. “c” i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ostatnia zmiana Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568) oraz art. 52 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 189, poz. 1851) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1


Upoważnia się Wójta Gminy Włoszakowice do wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenia zwrotu kwoty 462.970,00 zł ( słownie: czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych) pochodzącej z umorzenia kredytu udzielonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie umowy Nr 5/97/OW - bis/k /056 z dnia 30 kwietnia 1997 r. z przeznaczeniem na “Budowę kanalizacji sanitarnej Gminy Włoszakowice w miejscowościach: Włoszakowice, Bukówiec Górny, Boszkowo i Dominice”.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Irena PrzezbórUCHWAŁA Nr XI/94/2003
--------------------------------------------
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 19 grudnia 2003r.


w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso podatkówNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15, art. 40 ust. 1 i art 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2003 roku Nr 162 poz. 1568) oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 roku Nr 9 poz.84 z późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana Dz.U z 2003 roku Nr 110 poz. 1039) oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U z 1993 roku Nr 94 poz. 431 z późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana Dz.U z 2003 roku Nr 162 poz.1568) oraz art.6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 roku Nr 200 poz. 1682 z późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2002 roku Nr 216, poz.1826) i art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 roku Nr 137 poz.926 z późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana; Dz.U. z 2003 roku Nr 170 poz. 1660) uchwala co następuje:§ 1

Zarządza się na terenie Gminy Włoszakowice, w sołectwach: Boguszyn, Boszkowo, Bukówiec Górny, Charbielin, Dłużyna, Dominice, Grotniki, Jezierzyce Kościelne, Krzycko Wielkie, Sądzia, Skarżyń i Zbarzewo pobór w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, należnych od osób fizycznych.

§ 2

Na inkasentów poboru podatków w sołectwach o jakich mowa w § 1, wyznacza się sołtysów jak w załączniku do uchwały.

§ 3

Ustala się procentowe wynagrodzenie za inkaso podatków od wpłat osobiście zainkasowanych przez inkasenta w wysokości:

 1. 3,0% w sołectwach wymienionych w §1 za wyjątkiem przewidzianym w pkt 2 niniejszego paragrafu,

 2. dla sołectwa Bukówiec Górny - 2,5%.§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 5

1. Uchyla się Uchwałę Nr X/90/2003 r. Rady Gminy Włoszakowice z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso podatków.
2. Tracą moc: uchwała Rady Gminy Włoszakowice Nr X/100/99 z dnia 14 grudnia 1999 roku w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości i uchwała Rady Gminy Włoszakowice Nr XII/116/2000 z dnia 24 lutego 2000 roku w sprawie rozszerzenia inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości o sołectwa Boszkowo, Charbielin, Skarzyń.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena Przezbór

Załącznik
do Uchwały Nr XI/94/2003
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 19 grudnia 2003 r.


Wykaz sołtysów wyznaczonych do poboru podatków


Boguszyn - Edmund Poprawa


Boszkowo - Aleksy Zaremba


Bukówiec Górny - Telesfor Dudzik


Charbielin - Helena Sobecka


Dłużyna - Kazimierz Poloch


Dominice - Ludwik Mrozkowiak


Grotniki - Andrzej Czajka


Jezierzyce Kościelne - Bogdan Wieland


Krzycko Wielkie - Zenon Mejza


Sądzia - Zenon Poloch


Skarżyń - Jacek Skorupiński


Zbarzewo - Jan MichalewiczPrzewodniczący Rady Gminy
(-) Irena PrzezbórUzasadnienie
do uchwały Nr XI /94 /2003
z dnia 19 grudnia 2003 r.
Rady Gminy Włoszakowice
Określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków : rolnego, leśnego i od nieruchomości należy do ustawowych kompetencji Rady Gminy .
Dla ułatwienia dokonywania wpłat przez podatników Rada Gminy zarządza pobór podatków przez inkasentów. Stawka w sołectwie Bukówiec Górny jest niższa o 0,5 % ze względu na wysokie kwoty kasowanych podatków.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2003-12-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06