OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXII/190/2016 w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach

Uchwała Nr XXII/190/2016 w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach

Numer uchwały: 190
Numer sesji: XXII
Rok: 2016

U C H W A Ł A NR XXII/190/2016
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we WłoszakowicachNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§ 1

Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór
Załącznik
do Uchwały Nr XXII/190/2016
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 29 grudnia 2016 r.S T A T U T
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach określa:
1) podstawy prawne działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach,
2) cele i przedmiot działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach,
3) organizację wewnętrzną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach,
4) zasady prowadzenia przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszakowicach działalności finansowej i gospodarowania majątkiem.

§ 2.
Ilekroć w Statucie jest mowa o:
1) Ośrodku – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszakowicach,
2) Statucie – należy przez to rozumieć niniejszy Statut,
3) Kierowniku – należy przez to rozumieć kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach,
4) Pracownikach – należy przez to rozumieć pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach.

§ 3.
Ośrodek działa w szczególności na podstawie:
1) Uchwały Nr XI/53/90 Gminnej Rady Narodowej we Włoszakowicach z dnia 26 kwietnia 1990 r. w sprawie powołania jednostki budżetowej – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszakowicach,
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z zm.),
4) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 930),
5) niniejszego statutu.

§ 4.
1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną gminy Włoszakowice.
2. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Włoszakowice.
3. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Włoszakowice ul. Karola Kurpińskiego 29.
4. Organem nadzorującym działalność Ośrodka jest Wójt Gminy Włoszakowice.
5. Nadzór merytoryczny nad wykonaniem zadań zleconych sprawuje Wojewoda Wielkopolski


ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA OŚRODKA

§ 5.
Celem działania Ośrodka jest rozpoznawanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin wymagających pomocy oraz wspieranie ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia tych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Celem Ośrodka jest także organizowanie wynikających z rozpoznania potrzeb działań i inspirowanie działalności innych sił społecznych, działających w sferze pomocy społecznej w celu doprowadzenia do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

§ 6.
Do zadań Ośrodka należy prowadzenie całokształtu spraw w zakresie pomocy społecznej wynikających z ustawy z dnia 12 marca 200r4 roku o pomocy społecznej, a w szczególności:
1) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z pomocy społecznej,
2) praca socjalna, rozpoznanie socjalnych potrzeb społecznych,
3) prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,
4) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
5) realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
6) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,
7) realizacja programów aktywności lokalnej, odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej i grup,
8) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
9) dożywianie dzieci,
10) organizacja usług opiekuńczych.

§ 7. Ośrodek realizuje również inne zadania zgodnie z przepisami :
1) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz.114 ze zm.) poprzez ustalanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, weryfikacji świadczeń rodzinnych oraz wstrzymywania tych świadczeń w przypadkach przewidzianych w ustawie,
2) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 169) poprzez ustalanie uprawnień, przyznawanie i wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych,
3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz.1390) w szczególności poprzez opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy, a także zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego,
4) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz.575) poprzez realizację zadań własnych gminy w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym opracowanie i realizację gminnego programu wspierania rodziny,
5) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 546),
6) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz.1828),
7) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 963),
8) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz.1793),
9) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943),
10) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 ze zm.),
11) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz.645 ze zm.),
12) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz.487),
13) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz.224),
14) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz.1255),
15) uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (tekst jednolity M.P. z 2015 r. poz.821),
16) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz.195 ),
17) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz.785),
18) innych ustaw, których przepisy dotyczą zakresu działalności i zadań Ośrodka,
19) przepisów wykonawczych do ustaw,
20) uchwał Rady Gminy Włoszakowice,
21) zarządzeń Wójta Gminy Włoszakowice,
22) niniejszego statutu.

§ 8.
Przy realizacji zadań statutowych Ośrodek współpracuje z organami administracji rządowej oraz samorządowej na szczeblu gminy, powiatu, województwa, instytucjami i organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim i innymi Kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, sądami, prokuraturą, komornikami, pracodawcami, osobami fizycznymi i prawnymi oraz innymi podmiotami realizującymi cele i zadania określone w statucie Ośrodka i wynikających z przepisów prawa.
ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚRODKIEM

§ 9.
1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Ośrodka.
2. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Kierownika wykonuje Wójt Gminy Włoszakowice.
3. Kierownik w imieniu Ośrodka działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Włoszakowice.
4. Kierownik Ośrodka działa w granicach upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych udzielonych przez Wójta Gminy Włoszakowice.
5. Kierownik Ośrodka ustala w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka strukturę organizacyjną oraz zakres zadań pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy.

§ 10.
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszakowicach jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
2. Czynności w zakresie prawa pracy w stosunku do pracowników wykonuje Kierownik Ośrodka.

§ 11.
Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczną ocenę zasobów pomocy społecznej, która stanowi podstawę przygotowania budżetu na rok następny.

ROZDZIAŁ IV
MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA OŚRODKA

§ 12.
1. Majątek Ośrodka jest własnością Gminy Włoszakowice.
2. Kierownik Ośrodka zarządza powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

§ 13.
1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy sporządzany przez Kierownika Ośrodka na podstawie budżetu Gminy uchwalonego przez Radę Gminy, przyjmowany przez Wójta Gminy w formie zarządzenia jako element układu wykonawczego do budżetu Gminy.
2. W planie finansowym Ośrodka w ciągu roku mogą być dokonywane zmiany w następstwie uchwał Rady Gminy lub zarządzeń Wójta Gminy.

§ 14.
1. Ośrodek prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową i pokrywa wydatki ze środków otrzymanych z budżetu Gminy, a uzyskane dochody odprowadza do tego budżetu.
2. Ośrodek rozlicza się z dochodów i wydatków oraz otrzymanych środków na wydatki budżetowe na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.


ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15.
Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy Włoszakowice w formie przewidzianej dla jego przyjęcia.
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXII/190/2016
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 29 grudnia 2016 r.


Zmiana Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach wynika z konieczności dostosowania przedmiotu działalności i organizacji wewnętrznej Ośrodka do zadań wynikających ze zmian przepisów prawa.
Opracowanie zmian związane jest również z koniecznością ujednolicenia oraz uporządkowania prawnego zapisów Statutu, tak by odzwierciedlały faktycznie wykonywane zadania, w tym również nowo nałożone przez ustawodawcę.

Biorąc powyższe pod uwagę, dla prawidłowej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach niezbędne jest wprowadzenie nowego Statutu i podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Elżbieta Guć
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-01-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-01-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06