OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXII/195/2016 w sprawie nadania nazw ulic drogom w miejscowościach: Włoszakowice i Krzycko Wielkie

Uchwała Nr XXII/195/2016 w sprawie nadania nazw ulic drogom w miejscowościach: Włoszakowice i Krzycko Wielkie

Numer uchwały: 195
Numer sesji: XXII
Rok: 2016

(Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 4 z dnia 4 stycznia 2017 r.)UCHWAŁA NR XXII/195 /2016
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie nadania nazw ulic drogom w miejscowościach: Włoszakowice i Krzycko Wielkie

Na podstawie art. 6 i art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku z art. 8 ust.1 pkt.1 a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity z 2016 r. poz.1440) oraz art. 4 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 296) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1.

Nadaje się nazwę ulicy „Poprzeczna” drodze położonej we Włoszakowicach stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 678 należącą do Gminy Włoszakowice, której granice i położenie przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Nadaje się nazwę ulicy „Osiedle Zatorze” drogom wewnętrznym położonym we Włoszakowicach na działce o numerze ewidencyjnym 179 i działce numer 186 należącym do Gminy Włoszakowice oraz działce o numerze ewidencyjnym 185/16 po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody właścicieli nieruchomości na której jest ona zlokalizowana. Granice i położenie ulicy przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Nadaje się nazwę ulicy „Krótka” drogom wewnętrznym położonym w Krzycku Wielkim stanowiącym działki o numerach ewidencyjnych 456 i 457/3 należącym do Gminy Włoszakowice oraz działkę o numerze ewidencyjnym 457/2 po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody właścicieli nieruchomości, na której jest ona zlokalizowana. Granice i położenie ulicy przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Irena Przezbór
U z a s a d n i e n i e

Do Uchwały Rady Gminy nr XXII/195/2016
z dnia 29 grudnia 2016 r.
W związku z podziałem gruntów na działki budowlane i związany z nim rozpoczęty proces inwestycyjny, w celu uporządkowania numeracji nieruchomości zachodzi konieczność nadania nazw drogom należącym do osób fizycznych ( na ich wniosek i po uzyskaniu pisemnej zgody jak i propozycji nazw ulic) oraz należących do Gminy Włoszakowice i wprowadzenia numeracji porządkowej powstałych przy nich nieruchomości.
Przychylając się do wniosków właścicieli dróg nazwy ulic zostały ustalone w oparciu o propozycje nazw zawartych w tych wnioskach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do kompetencji Rady Gminy należy nadawanie nazw ulic.
Artykuł 8 ust. 1 pkt 1 a Ustawy o drogach publicznych nakazuje otrzymanie pisemnej zgody właścicieli na nadanie nazw ulic drogom wewnętrznym.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Bogusław Olejnik
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-01-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-01-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06