OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XII z dnia 29 grudnia 2003 r.

Protokół Nr XII z dnia 29 grudnia 2003 r.


Untitled


P r o t o k ó ł Nr XII/2003
---------------------------------------


z XII Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 29 grudnia 2003 r. w sali Urzędu Gminy w godzinach od 10.00 do 13.00.

Otwarcia XII Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 14 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.

Program:

 1. Informacja o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.

 2. Informacja o pracy komisji w okresie międzysesyjnym.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Interpelacje radnych.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie stawek dotacji przedmiotowej do Gospodarstwa Pomocniczego “Boszkowo”

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.

 7. Podjęcie uchwały o procedurze uchwalania budżetu.

 8. Podjęcie uchwały o zamianie nieruchomości gruntowych w Dłużynie.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokali mieszkalnych w Dłużynie.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej we Włoszakowicach.

 11. Sprawy bieżące.

 12. Wolne głosy i wnioski.

 13. Zakończenie.
Ad. 1. Informacja o pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
Informację z posiedzeń Komisji złożyli:

 • z posiedzenia Oświaty i Wychowania - przewodnicząca Komisji Krystyna John,

 • z posiedzenia Rewizyjnej - przewodniczący Komisji Zenon Mejza,

 • z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - członek Komisji Stefan Lis.

Sprawozdania Komisji przyjęto. Zobowiązano Komisję do dokonania analizy projektu budżetu gminy na 2004 r. przed jego uchwaleniem.


Ad. 2. Informacja Wójta o realizacji uchwał z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra. Informacja Wójta została przyjęta. Stanowi zał. nr 1 do protokołu.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Do protokołu z poprzedniej sesji radni nie zgłosili żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radny Tadeusz Szalewski zgłosił potrzebę wycięcia bądź podcięcia drzew (olszyn) w Dłużynie utrudniających wjazd na posesję p. Wojciechowskiego. Zainteresowany osobiście zgłaszał wniosek w Urzędzie.
Ponadto wniósł uwagę dot. za małej ilości piasku przywiezionego do posypywania dróg i usuwania skutków gołoledzi w Dłużynie na podjeździe przy kościele.
Radny Marek Dworczak zgłosił wniosek mieszkańców sołectwa Jezierzyce Kościelne w sprawie zaplanowania przebudowy kuchni i sanitariatów w sali w Jezierzycach Kościelnych.

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie stawek dotacji przedmiotowej do Gospodarstwa Pomocniczego “Boszkowo”.
Skarbnik Gminy Maria Rolka poinformowała, że zgodnie z ustawa o finansach publicznych istnieje obowiązek ustalania przez Radę Gminy stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla gospodarstw pomocniczych. Wykalkulowano stawkę dotacji do Gospodarstwa Pomocniczego “Boszkowo” na 2004 r. w wysokości 17.221,68 zł. Radni stwierdzili, że stawka w stosunku do roku 2003 (ok. 53.000 zł) jest znacznie mniejsza. Skarbnik Gminy poinformowała, że w roku 2003 wpływ na wielkość dotacji miały nakłady na inwestycje. Poza ośrodkami wypoczynkowymi do kompetencji Gospodarstwa Pomocniczego należy utrzymanie porządku w całym Boszkowie wraz z oświetleniem ulicznym itp. Innych uwag radni nie wnieśli.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XII/95/2003
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 2 do protokołu


Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2003.
Skarbnik Gminy Maria Rolka przedstawiła zakres zmian, jakie winny znaleźć w budżecie Gminy na 2003 r.

 1. zwiększyć dochody budżetu o środki otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego na wypłacenie odszkodowań rolnikom w związku z klęską suszy występującą w roku bieżącym w wysokości 10.234 zł,

 2. zwiększyć dochody budżetu o środki otrzymane jako wkład w budowę kanalizacji sanitarnej od właścicieli posesji nią objętych obecnie lub w przyszłości o 100.000 zł.


Środki te, po stronie wydatków, przeznacza się:

 1. na wypłatę pomocy rolnikom - 10.234 zł,

 2. na dodatkowe prace oraz zwiększone koszty już planowanych zadań prowadzonych przez Zarząd Dróg Gminnych na drogach i w parku we Włoszakowicach - 80.737 zł,,

 3. na dodatkowe koszty, w związku ze zmianami personalno - kadrowymi, występującymi w szkole w Jezierzycach Kościelnych -9.000 zł,

 4. na przebudowę kotłowni w Krzycku Wielkim - 10.000 zł,

 5. na uzupełnienie kosztów dowozu -50 zł,

 6. na uzupełnienie kosztów obsługi meczów przez sędziów 213 zł.


Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć między paragrafami w wydatkach szkół, przedszkoli, Zarządu Dróg Gminnych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gospodarstwa Pomocniczego “Boszkowo” na ich wnioski.
Ponadto kwotę 10.234 zł. wprowadza się po stronie dotacji oraz jej wydatkowania w zadaniach zleconych na rok 2003.
Po dokonanych zmianach ogólna kwota budżetu gminy na rok 2003 wynosi:

 1. po stronie dochodów 13.389.282 zł, w tym dotacje na zadania zlecone 500.573,- zł,

 2. po stronie wydatków 13.535.532 zł, w tym wydatki dotyczące zadań zleconych 500.573 zł.


Uwag nie było.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XII/96/2003
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 3 do protokołu

Ad. 7. Podjęcie uchwały o procedurze uchwalania budżetu.
Projekt uchwały określa zakres czynności, jakie winny być zachowane przed uchwaleniem budżetu Gminy. Poprzednia uchwała Rady Gminy Włoszakowice z 1999 r. w procedurze uwzględniała zadania dla Zarządu Gminy. Obecnie te zadania przypisane są Wójtowi.
Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XII/97/2003
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 4 do protokołu


Ad. 8. Podjęcie uchwały o zamianie nieruchomości gruntowych w Dłużynie.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, ze zgodnie z wieloletnim programem gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy lokale mieszkalne w budynku przy szkole w Dłużynie przeznaczone zostały do zbycia na rzecz najemców. Przed sprzedażą zachodzi potrzeba wymiany gruntów pomiędzy sąsiadującymi działkami celem uregulowania istniejącego stanu władania.
Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XII/98/2003
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 5 do protokołuAd. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokali mieszkalnych w Dłużynie.
Zbycie dotyczy lokali mieszkalnych położonych w Dłużynie nr 42a przy budynku szkoły i połączone jest z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu działek o łącznej powierzchni 0,0723 ha. W dyskusji radni poruszyli temat zabezpieczenia mieszkania dla nauczycieli uczących w szkole w Dłużynie po sprzedaży budynku.
Wójt wyjaśnił, że budynek ten jest zamieszkały, a lokatorzy mają prawo meldować w nim dzieci swych współmałżonków itd. Można więc lokale te traktować jako zabezpieczenie mieszkania dla nauczycieli tylko teoretycznie. W takiej sytuacji ponoszenie dalej kosztów administrowania tym budynkiem nie jest ekonomicznie wskazane.
Innych uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XII/99/2003
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 6 do protokołu


Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej we Włoszakowicach.
Projekt uchwały przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice. Planowana sprzedaż dotyczy części nieruchomości o powierzchni ok. 1,25 ha położonej na terenie byłej cegielni we Włoszakowicach przy ul. Podgórnej. Wójt Gminy Stanisław Waligóra wyjaśnił, że cały teren byłej cegielni obejmuje powierzchnię ok. 7 ha.
Nie mogąc tam realizować składowiska odpadów można wykorzystywać teren pod działalność gospodarczą. Teren ten można bez większych nakładów uzbroić: teren zaopatrzony jest w prąd, małym nakładem można utwardzić drogę, zakłada się budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Jana Otto, nie ma większego oddziaływania na tereny zamieszkałe. Do zbycia proponuje się teren z kominem po byłej cegielni, którego stan techniczny stwarza niebezpieczeństwo zawalenia. Droga dojazdowa będzie drogą publiczną.
Gmina, chcąc rozwiązać problem ze stałymi odpadami komunalnymi przystąpiła do Spółki Miejski Zakład Oczyszczania w Lesznie. Gmina Włoszakowice sama nie jest wstanie w oparciu o obowiązujące przepisy i możliwości uzyskania pomocy finansowej w ramach funduszy pomocowych wybudować składowisko odpadów stałych.
Radny Bronisław Elimer wnioskował o wyjaśnienie zasad sprzedaży budynków znajdujących na tym terenie.
Wycenę gruntów i nakładów na nim poniesionych należy zlecić biegłemu z listy Wojewody. Wartość ustalona przez biegłego jest wartością, której nie można obniżyć.
Innych uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XII/100/2003
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 7 do protokołu.

Ad. 11. Sprawy bieżące.
Wójt przedstawił sprawę z ostatnich tygodni dotyczącą firmy “Hermes”. Pomimo prowadzonych badań nie ustalono jednoznacznie, czy ujęcie wody Gminy i ujęcie wody firmy Hermes znajdują się na wspólnym zasobie czy na zasobach oddzielnych. Dnia 27 sierpnia 2003 r. odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy, w której uczestniczył właściciel firmy Hermes Athanasios Zanganas oraz dyrektor Mirosław Karandys. Podczas posiedzenia właściciel firmy Athanasios Zanganas oświadczył, że zlecił wykonanie badań dla ustalenia rzeczywistych zasobów ujęć wody eksploatowanych przez jego firmę i Gminę Włoszakowice. Ponadto właściciel firmy oświadczył, że w żadnym wypadku nie zamierza doprowadzić do podebrania wody z obecnie eksploatowanych ujęć Gminy lub obniżenia ich zasobów albo posiadanego przydziału.
W przypadku negatywnych wyników badań niepozwalających na czerpanie większych ilości wody firma Hermes zamierza poszukiwać wody poza tym obszarem, z którego zasilane jest ujęcie Gminy i Hermesu.
Badania, polegające na wykonaniu dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych plejstoceńskich ZPCH “Hermes” z wykonania otworu S-1a i likwidacji otworu S-1n, wykonała spółka Arcadis Ekokonrem z Wrocławia.
Starostwo Powiatowe w Lesznie wszczęło postępowanie administracyjne w celu przyjęcia dodatku do dokumentacji hydrologicznej i wystąpiło do Wójta Gminy Włoszakowice o zajęcie stanowiska w sprawie zrzeczenia się części przyznanych Gminie zasobów eksploatacyjnych. W związku z ,takim stanowiskiem Wójt wystąpił o sprawdzenie opracowania wykonanego przez spółkę Arkadis Ekokonrem. Koreferat wykonał mgr Zbigniew Balcerkiewicz z Poznania.


W koreferacie zawarte są negacje dotyczące opracowania spółki Arkadis. Na rozprawie administracyjnej w Starostwie Powiatowym w Lesznie w dniu 11 grudnia 2003 r. przyznane limity na pobór wody przez Gminę i przez firmę “Hermes” nie zostały zmienione. Decyzja Starosty Leszczyńskiego stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Wójt poinformował, że rozwój firmy “Hermes” jest również w interesie Gminy i dlatego od początku istnienia ze strony Gminy były podejmowane następujące zadania:

 • na skutek przyznania limitu poboru wody dla firmy “Hermes” i umniejszenia limitu Gminy wybudowano hydrofornię w Ujazdowie dla zrównoważenia braków wody we Włoszakowicach,

 • wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej pod ul. Wolności we Włoszakowicach do firmy “Hermes”,

 • sprzedano grunt na powiększenie zakładu,

 • umożliwiono nocny przejazd samochodów ciężarowych przez teren Gminy.


Wójt Gminy Stanisław Waligóra przedstawił bieżącą sytuację dotyczącą Środowiskowego Domu Samopomocy. Środki finansowe na przystosowanie pomieszczeń nad hala targową znajdują się na wyodrębnionym koncie gminy. Środki na ten cel przekazał p. Werner Kenkel.
Gmina posiada zapewnienie Wojewody Wielkopolskiego, że będzie pokrywał bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy. Pismo Wojewody Wielkopolskiego stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad.12. Wolne głosy i wnioski.
Radny Piotr Mądrzak prosił o informacje dot. podstawowej opieki zdrowotnej w naszej gminie. Wójt wyjaśnił, ze oficjalnie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia poradnie lekarzy rodzinnych w gminie Włoszakowice będą funkcjonowały do końca roku. Od stycznia prawnie funkcjonować mogą tylko te placówki, które podpiszą umowy z NFZ, który to jest odpowiedzialny za organizację służby zdrowia w kraju.
Radny Aleksy Zaremba zwrócił się z pytaniem dot. własności budynków, w których mieszczą się poradnie. Wójt wyjaśnił, że obiekt w Krzycku Wielkim należy do Gminy, obiekt we Włoszakowicach należy do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.
Radny Zenon Mejza wnioskował, aby sesje odbywały się w godzinach popołudniowych. Radni wniosek przyjęli.

Ad. 13. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku XII Sesji Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła obrady.Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mirosława Poloszyk-Miś (-) Irena Przezbór


Uchwała Nr XII/ 95 /2003
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 29 grudnia 2003 r.

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Gospodarstwa Pomocniczego Boszkowo.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Na podstawie art. 117 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 poz.148 z 2003 roku ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. Nr 189, poz.1851) Rada Gminy we Włoszakowicach uchwala co następuje:§ 1


 1. Ustala się stawkę jednostkową służącą do skalkulowania dotacji do Gospodarstwa Pomocniczego Boszkowo dla osobodnia w Schronisku Młodzieżowym w Dominicach w kwocie 1,5946 złotych.

 2. Kwota dotacji zostanie określona w uchwale budżetowej.§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2004 roku.


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena Przezbór

Przyg. M.RolkaUzasadnienie:
Stosownie do art.117 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych istnieje obowiązek ustalenia przez Radę Gminy stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla gospodarstw pomocniczych.
Według tych stawek wykalkulowano kwotę dotacji przedmiotowej dla Gospodarstwa Pomocniczego Boszkowo na rok 2004.
120 łóżek x 90 dni x 1,5946 zł = 17.221,68 złotych, co w zaokrągleniu do pełnych złotych daje 17.222,- złote i jest to kwota dotacji ujęta w projekcie budżetu na rok 2004.

Uchwała Nr XII/ 96 /2003
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 29 grudnia 2003 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2003.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 roku ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz.1568 ) oraz art.109, art.110 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 roku ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz.1611 ) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się zmienić dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2003 określone w
§ 1 uchwały Nr III/ 18 /2002 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok
1 ) dochody zwiększyć o kwotę 110.234,- złote, w tym dotacje na zadania zlecone o kwotę 10.234,- złote,
2 ) wydatki zmniejszyć o kwotę 110.234,- złote, w tym wydatki dotyczące zadań zleconych o kwotę 10.234,- złote.

§ 2

Po dokonanych zmianach ogólna kwota budżetu gminy na rok 2003 wynosi:

 1. po stronie dochodów 13.389.282,- złote, w tym dotacje na zadania zlecone 500.573,- zł,

 2. po stronie wydatków 13.535.532,- złote, w tym wydatki dotyczące zadań zleconych 500.573,- złote.


§ 3

Zmniejsza się dotację przedmiotową do Gospodarstwa Pomocniczego Boszkowo określoną w § 5 uchwały Nr III/ 18 /2002 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok o 15.000,- złotych i obecnie wynosi ona 63.000,- złotych oraz dokonuje się zmniejszeń i przeniesień między paragrafami w wydatkach tegoż gospodarstwa.

§ 4

1. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych określonych w § 8 uchwały Nr III/ 18 /2002 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok o kwotę 32.700,- złotych i ogółem wydatki inwestycyjne po zmianie wynoszą 2.064.924,- złote.
2. Zmienia się wieloletni program inwestycyjny dotyczący dalszej budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

§ 5

Zwiększa się dotację podmiotową dla Towarzystwa Muzycznego we Włoszakowicach określoną w § 6 uchwały Nr III/ 18 /2002 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok o kwotę 5.000,- złotych i obecnie wynosi ona 38.000-, złotych.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003.


Uchwałę przygotowała Przewodniczący Rady Gminy
Maria Rolka (-) Irena Przezbór

Uzasadnienie:
Zwiększa się dochody budżetu o środki otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego na wypłacenie odszkodowań rolnikom w związku z klęską suszy występującą w roku bieżącym w wysokości 10.234,- złote oraz o środki otrzymane jako wkład w budowę kanalizacji sanitarnej od właścicieli posesji nią objętych obecnie lub w przyszłości o 100.000,- złotych. Środki te, po stronie wydatków, przeznacza się na wypłatę pomocy rolnikom 10.234,- złote, na dodatkowe prace oraz zwiększone koszty już planowanych zadań prowadzone przez Zarząd Dróg Gminnych na drogach i w parku oraz utrzymaniu sprzętu
80.737,- złotych, na dodatkowe koszty, w związku ze zmianami personalno - kadrowymi występującymi w szkole w Jezierzycach Kościelnych 9.000,- złotych, na przebudowę kotłowni w Krzycku Wielkim 10.000,- złotych oraz na uzupełnienie kosztów dowozu 50,- złotych i obsługi meczów przez sędziów 213,- złotych. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć między paragrafami w wydatkach szkół, przedszkoli, zarządu dróg, ośrodka pomocy społecznej, urzędu gminy i gospodarstwa pomocniczego na ich wnioski. Ponadto kwotę 10.234,- złotych wprowadza się po stronie dotacji oraz jej wydatkowania w zadaniach zleconych na rok 2003, dokonuje się zmiany w załączniku dotyczącym Gospodarstwa Pomocniczego, podmiotów otrzymujących dotacje podmiotowe oraz zadań inwestycyjnych, uaktualniając je.
 1. Uchwała Nr XII/ 97 /2003

Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 29 grudnia 2003 roku

w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy Włoszakowice oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych dotyczących opracowania projektu budżetu.

Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 roku ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz.1568 ) Rada Gminy uchwala co następuje:


§ 1

 1. W celu opracowania projektu budżetu, Wójt w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy, wydaje zarządzenie w sprawie opracowania materiałów planistycznych przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy i urzędu oraz przez kierowników biur urzędu.

 2. Powyższe osoby przygotowując przedmiotowe dane uwzględniają w nich między innymi:

1) prognozowaną stopę inflacji,
2) prognozowany wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej,
3) planowany wzrost lub spadek zatrudnienia.

 1. Materiały planistyczne winny zawierać objaśnienia do planowanych dochodów i wydatków.

 2. Materiały planistyczne są przekazywane Skarbnikowi Gminy do 15 października roku, poprzedzającego rok budżetowy.§ 2

1. Na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych, wykazów zadań inwestycyjnych, otrzymanych wniosków o dotacje, informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, informacji Wojewody Wielkopolskiego oraz innych podmiotów o wysokości przyznanych dotacji na zadania zlecone, skalkulowanych dochodów własnych oraz innych posiadanych informacji Wójt opracowuje projekt budżetu, który winien zawierać:
1) dochody budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy według obowiązującej klasyfikacji budżetowej,
2) wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy według obowiązującej klasyfikacji budżetowej,
3) źródła pokrycia deficytu budżetowego lub przeznaczenie nadwyżki budżetowej,
4) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na poszczególne programy,
5) wyodrębnione dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce odrębnymi ustawami,
6) plany dochodów, przychodów i wydatków funduszy celowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych,
7) kwoty i adresatów dotacji podmiotowych,
8) plan dochodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych w drodze porozumień między jst,
9) przychody i rozchody jednostki,
10) upoważnienie dla Wójta do zaciągania długu oraz spłat zobowiązań.
2. Wszystkie pozycje klasyfikacji budżetowej określone są z nazwy.
3. Projekt uchwały budżetowej może zawierać również upoważnienie dla Wójta do:
1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, łącznie z paragrafami 4010 i 6050,
2) samodzielnego zaciągania zobowiązań,

 1. lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4. W projekcie budżetu mogą być planowane:
1) rezerwa ogólna nie wyższa niż 1% planowanych wydatków ogółem,
2) rezerwy celowe, których łączna suma nie może przekroczyć 5% planowanych wydatków ogółem,
5. Do projektu budżetu Wójt dołącza również:
1) wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych i dofinansowywanych z budżetu gminy,
2) odrębne plany dochodów i wydatków dla zadań wyszczególnionych w § 2, ust. 1, pkt. 5 - 8 oraz inne uzasadnione załączniki zawierające określone wyodrębnione zadania.
6. Wraz z projektem uchwały budżetowej Wójt przedstawia:
1) objaśnienia dotyczące planowanych dochodów,
2) objaśnienia dotyczące planowanych wydatków,
3) informację o stanie mienia komunalnego zawierającą:
a) dane dotyczące przysługujących gminie praw własności,
b) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych,
c) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności oraz innych
praw majątkowych,
d) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w poz. a i b
od dnia złożenia poprzedniej informacji,
e) inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia komunalnego.

§ 3

Projekt budżetu Wójt przedkłada Radzie Gminy ( doręczając na ręce przewodniczącego i pozostałych radnych ) oraz celem zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 4

Przewodniczący Rady Gminy ( w okresie do momentu uchwalenia budżetu ) zwołuje posiedzenia poszczególnych komisji stałych, na których przygotowany projekt budżetu podlega analizie i jest omawiany przez Wójta, Skarbnika Gminy lub kierowników biur i jednostek organizacyjnych gminy i urzędu w zakresie ich dotyczącym.

§ 5

Projekt budżetu Wójt przesyła poszczególnym jednostkom organizacyjnym gminy celem opracowania przez nie planów finansowych z zakresu zadań przez nie wykonywanych w wysokości ujętej w projekcie budżetu w terminie 14 dni.


§ 6

Wójt może na podstawie wniosków zawartych w opiniach komisji dokonywać autopoprawek w przygotowanym projekcie budżetu lub w przypadku nie uwzględnienia ich zobowiązany jest przedstawić swoje stanowisko w sprawie złożonych wniosków.

§ 7

Przewodniczący Rady Gminy wyznacza termin sesji budżetowej w okresie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do 31 marca roku budżetowego.

§ 8

W ciągu 21 dni od uchwalenia budżetu Wójt opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zawiadamia kierowników jednostek organizacyjnych o ostatecznych kwotach wynikających z budżetu, a dotyczących ich planów finansowych oraz opracowuje harmonogram dochodów i wydatków w układzie miesięcznym co najmniej na I kwartał.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 10

Traci moc uchwała Nr VII/92/99 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 3 listopada 1999 roku w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy Włoszakowice oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych dotyczących opracowania projektu budżetu.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przyg. M Rolka
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena Przezbór


U C H W A Ł A Nr XII/ 98 /2003
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 29 grudnia 2003 r.

w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych w Dłużynie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U z 2003r Nr 162 poz. 1568) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. Nr 46 poz. 543 z 2000 r. ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U z 2003r Nr 162 poz.1568) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości położonych w Dłużynie, w ten sposób, że działki oznaczone nr ewidencyjnym 339/1 o pow. 0,0026 ha i nr ewidencyjnym 515/1 o pow. 0,0012 ha, będące własnością Gminy Włoszakowice, przechodzą na rzecz współwłaścicieli nieruchomości przyległej - Pani Anieli Grażyny Poloszyk zam. Dłużyna 46b i Pani Stefanii Szydlewskiej zam. Dłużyna 46a, a działka oznaczona nr ewidencyjnym 344/1 o pow. 0,0026 ha będąca współwłasnością Pani Anieli Grażyny Poloszyk i Stefanii Szydlewskiej, przechodzi na własność Gminy Włoszakowice bez wzajemnych dopłat.

§ 2
Przedmiotem zamiany nieruchomości są działki wykazane na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały

§ 3
Koszty przeniesienia własności pokrywa Gmina.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia


Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Irena Przezbór
przyg. Z.DurczewskiU z a s a d n i e n i e
do Uchwały nr XII /98 /03
Rady Gminy Włoszakowice


Ponieważ zgodnie z wieloletnim programem gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Włoszakowice, lokale mieszkalne w budynku przy szkole w Dłużynie przeznaczone zostały do zbycia na rzecz najemców nastąpiła konieczność wydzielenia z działki szkolnej niezbędnego gruntu jako części wspólnej nabywców tych lokali.
Położenie wydzielanej działki oraz dotychczasowe użytkowanie części gruntu na konieczny wjazd do nieruchomości przyległej, powoduje dokonanie zamiany działek, jak wykazano na załączonej mapie, celem uregulowania istniejącego stanu władania.
Zatem przed dokonaniem sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z częścią wspólną do budynku i gruntu na rzecz najemców, dokonać należy zamiany wymienionych w projekcie uchwały działek.

        • UCHWAŁA Nr XII/99/03

Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 29 grudnia 2003 r.

w sprawie zbycia lokali mieszkalnych w Dłużynie.

Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ostatnia zmiana Dz.U z 2003 r. Nr 162 poz. 1568), art.28 w związku z art.34 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. Nr 46 poz. 543 z 2000 r. ostatnia zmiana Dz.U z 2003 r. Nr 162 poz. 1568) Rada Gminy uchwala co następuje:

§1
Wyraża się zgodę na sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców wraz z udziałem części wspólnych co do budynku i gruntu - oznaczonego nr działek 339/2, 515/2 i 344/1 o łącznej pow. 0,0723 ha, położonych w Dłużynie nr 42a, zapisanych w Księdze Wieczystej Nr 27195 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2
Sprzedaż udziałów w nieruchomości i lokali mieszkalnych osobom, którym przysługuje ustawowe prawo pierwszeństwa w ich nabyciu w drodze bezprzetargowej następuje za cenę określoną przez rzeczoznawcę majątkowego podwyższoną o koszty przygotowania dokumentacji i wyceny.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice
(-) Irena Przezbór

Przyg. Z. Durczewski
U z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr XII /99/03
Rady Gminy Włoszakowice


Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym oznaczona nr działek 339/2, 344/1 i 515/2 o pow. łącznej 0,0723 ha położona w Dłużynie nr 42a zgodnie z programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy przeznaczona jest do zbycia.
Budynek z trzema lokalami mieszkalnymi i udziałem części wspólnych do budynku i gruntu proponuje się sprzedać na rzecz najemców, z którymi najem został nawiązany na czas nieokreślony.


UCHWAŁA Nr XII /100/03
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 29 grudnia 2003 r.


w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej we Włoszakowicach

Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ostatnia zmiana Dz.U z 2003 r. Nr 162 poz. 1568) art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz.U. Nr 46 poz. 543 z 2000 r. ostatnia zmiana Dz.U z 2003 r. Nr 162 poz. 1568) Rada Gminy uchwala co następuje:

§1
Wyraża się zgodę na sprzedaż części nieruchomości gruntowej, wydzielonej z działki nr 221/6 położonej we Włoszakowicach zapisanej w księdze wieczystej nr KW 30807, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych - w drodze przetargu.
§2
Ceną wywoławczą nieruchomości jest jej wartość ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego podwyższona o koszty przygotowania do sprzedaży.

§3
Przedmiotem sprzedaży jest grunt przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały

§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§5
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice
(-) Irena Przezbór

Przyg. Z. DurczewskiU z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XII/100/03
Rady Gminy WłoszakowiceZ nieruchomości oznaczonej nr działki 221/6 o pow. 5,1 ha położonej we Włoszakowicach na terenach cegielni proponuje się wydzielić część zabudowaną budynkiem wyrobowni piecem i kominem cegielni oraz wiatą - w celu przetargowego zbycia.
Właścicielem wiaty jest dzierżawca gruntu, który przeznacza się do sprzedaży.
Wydzielona działka w swej części obejmować będzie także część nieużytków jakie powstały po wydobyciu gliny co wynika z załączonej mapy.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2003-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06