OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokoł Nr XXII/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Protokoł Nr XXII/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Numer dokumentu: XXII
Rok: 2016


Protokoł Nr XXII/2016
--------------------------------------------------------
z XXII Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 29 grudnia 2016 r. w sali widowiskowej we Włoszakowicach w godzinach 11.00 -14.10

Otwarcia XXII Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że na ogólny stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Projekt porządku obrad przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór.
Uwagi do projektu porządku obrad zgłoszone przez radnego Zbysława Drożdzyńskiego dot.:
- zmian budżetowych na 2016 r. - zostały wyjaśnione (konieczność podjęcia uchwał uwzględniających najaktualniejszy zakres zaistniałych zmian budżetowych);
- opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej - zostały uwzględnione (odczytanie opinii na sesji).

Projekt porządku obrad został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym i przedstawia się następująco:

Porządek sesji:
1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
- budżetu gminy na 2017 r.,
- Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026,
- zmian w budżecie gminy na 2016 r.,
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2025.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice dla części obrębu Zbarzewo,
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Grotniki,
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Krzycko Wielkie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
- nabycia nieruchomości gruntowych położonych we Włoszakowicach,
- nabycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach,
- nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Jezierzycach Kościelnych,
- wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych na okres powyżej 3 lat.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic drogom w miejscowościach: Włoszakowice i Krzycko Wielkie.
8. Interpelacje. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie.

Ad. 1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
Informację Wójta z realizacji uchwał, wniosków i pracy w okresie międzysesyjnym złożyła Sekretarz Gminy Monika Klemenska. Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że protokół z poprzedniej sesji został sporządzony przy jej udziale po dokładnym zapoznaniu się z zapisem z przebiegu sesji, ponadto był opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej i zaproponowała jego przyjęcie bez czytania.
Przewodnicząca zaproponowała rozszerzoną treść punktu 3 protokołu, a radny Zbysław Drożdżyński zgłosił zamianę w punkcie 16 protokołu - poprzez zmianę wyrażenia „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” na „plan zagospodarowania przestrzennego.”
Rada powyższą zmianę przyjęła oraz postanowiła zostawić treść protokołu w brzmieniu opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej.
Protokół został przyjęty przy jednym głosie przeciwnym i jednym głosie wstrzymującym.

Ad. 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
- budżetu gminy na 2017 r.
- Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026
- zmian w budżecie gminy na 2016 r.
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2025

Budżet Gminy na 2017 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2026
Skarbnik Gminy Maria Rolka przedstawiła opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej:
- o projekcie uchwały budżetowej Gminy Włoszakowice na 2017 r.,
- o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2026,
- o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Włoszakowice
oraz omówiła uchybienia, uwagi i zastrzeżenia wskazane w opiniach.
Opinie stanowią załącznik nr 3 do protokołu
Projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na 2017 r. przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła przy jednym głosie wstrzymującym
U C H W A Ł Ę Nr XXII/183/2016
---------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 4 do protokołu

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2017-2026 przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła przy jednym głosie wstrzymującym
U C H W A Ł Ę Nr XXII/184/2016
---------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 5 do protokołu


Zmiany w budżecie gminy na 2016 r.
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2025

Skarbnik Gminy Maria Rolka poinformowała o proponowanych przeniesieniach w budżecie gminy na 2016 r. na wniosek jednostek oraz o uzyskanych dochodach do budżetu zawartych w projekcie uchwały i przedstawiła projekt uchwały.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła przy jednym głosie wstrzymującym
U C H W A Ł Ę Nr XXII/185/2016
---------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 6 do protokołu

Zmiany budżetu gminy na 2016 r. wpłynęły na konieczność zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025 poprzez uaktualnienie danych dotyczących roku 2016.
Projekt uchwały przedstawiła skarbnik Gminy Maria Rolka.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła przy jednym głosie wstrzymującym
U C H W A Ł Ę Nr XXII/186/2016
---------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 7 do protokołu

Ad. 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice dla części obrębu Zbarzewo,
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Grotniki,
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Krzycko Wielkie.

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice dla części obrębu Zbarzewo
Zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Włoszakowice dla części obrębu Zbarzewo przygotował urbanista Łukasz Marciniak w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego i uchyleniem przyjętej w tej sprawie zmiany Studium.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przypomniała, że na obszarze objętym zmianą Studium tj. podwórzec, park i obiekty folwarczne zespołu folwarcznego wraz z parkiem dworskim w Zbarzewie zostanie wyeliminowany dotychczasowy rodzaj działalności (m.in. przetwórstwo odpadów komunalnych) przewidziany w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Zmiana Studium ma na celu przeznaczenie niniejszego obszaru pod zabudowę mieszkaniową jedno i wielorodzinną, pensjonatową usługową i tereny zieleni urządzonej. Proponuje się uwzględnić prowadzenie działalności produkcyjnej nieszkodliwej dla środowiska pod warunkami określonymi w Studium.
Urbanista Łukasz Marciniak wyjaśnił możliwości rozbiórki obiektów zabytkowych.
Projekt uchwały przedstawiła pracownik Urzędu Magdalena Fórmanowska.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXII/187/2016
---------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 8 do protokołu

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Grotniki
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Krzycko Wielkie
Projekty uchwał omówiła i przedstawiła pracownik Urzędu Magdalena Fórmanowska.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXII/188/2016
-------------------------------------------------------
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Grotniki
---------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 9 do protokołuW wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła przy jednym głosie wstrzymującym
U C H W A Ł Ę Nr XXII/189/2016
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Krzycko Wielkie
---------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 10 do protokołu

Radny Zbysław Drożdżyński wnioskował o powiadomienie okolicznych mieszkańców o przystąpieniu do sporządzania ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach.
Projekt Statutu omówiła kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbieta Guć i przedstawiła projekt uchwały.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXII/190/2016
---------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 11 do protokołu

Po tym punkcie przewodnicząca zarządziła 5 minut przerwy.


Ad. 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
- nabycia nieruchomości gruntowych położonych we Włoszakowicach,
- nabycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach,
- nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Jezierzycach Kościelnych,
- wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych na okres powyżej 3 lat.
Projekty uchwał omówił i przedstawił pracownik Urzędu Gminy Mateusz Mroziński.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXII/191/2016
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych we Włoszakowicach
---------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 12 do protokołu

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXII/192/2016
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach
---------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 13 do protokołu

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXII/193/2016
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Jezierzycach Kościelnych
---------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 14 do protokołu

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXII/194/2016
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych na okres powyżej 3 lat
---------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 15 do protokołu

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic drogom w miejscowościach: Włoszakowice i Krzycko Wielkie.
Projekt uchwały przedstawił i omówił pracownik Urzędu Gminy Mateusz Mroziński.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXII/195/2016
------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 16 do protokołu

Ad. 8. Interpelacje. Wolne głosy i wnioski.
Radna Dorota Langner - złożyła interpelację w sprawie założenia progu zwalniającego - liniowego w Bukówcu Górnym na ul. Powstańców Wlkp. przed rondem.
Radny Zenon Poloch - w imieniu mieszkańców wsi Boguszyn złożył interpelację w sprawie założenia dwóch progów zwalniających typu liniowego na skrzyżowaniu dróg w Boguszynie od strony Krzycka Wielkiego i od strony Bronikowa.
Interpelacje stanowią załączniki Nr 17 i 18 do niniejszego protokołu.
Radny Paweł Marcinek - złożył wnioski w sprawie podcięcia gałęzi drzew w Bukówcu Górnym na przejściu z ul. Marcinka na ul. Powstańców Wlkp. przy korcie tenisowym oraz w sprawie zabezpieczenia piasku do posypywania chodników.
Poinformował, także o negatywnych opiniach dotyczących kalendarza z terminami odbioru odpadów komunalnych.
Radny Zbysław Drożdzyński - wnioskował o podanie w jakim celu założono „blokadę” na sali widowiskowej oraz o inicjatora założenia blokady. Przewodnicząca Rady Gminy wyjaśniła, że dla zapewnienia ładu i porządku.
Celowość założenia przegrody sali obrad radni zaakceptowali większością głosów.
Przewodniczący Komisji Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia przedłożyli Radzie Gminy roczne plany pracy (na 2017 r.) - jak w załączniku nr 19 do niniejszego protokołu.
Rada Gminy zatwierdziła przy jednym głosie przeciwnym plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r. (załącznik nr 20 do niniejszego protokołu), a w związku z uwagą radnego Zbysława Drożdżyńskiego Komisja do kolejnej sesji wyjaśni sprawę terminów odbywania posiedzeń i ewentualnie uzupełni plan pracy.

Ad. 9. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła XXII Sesję Rady Gminy Włoszakowice.

 

Załączniki Nr 4-16 stanowią Uchwały Nr XXII/183-195/2016 opublikowane w zakładce "Dokumenty i Informacje"; "Uchwały Rady".

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: -
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-01-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-02-03
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06