OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XVIII/2004 z dnia 20 wrześnai 2004 r.

Protokół Nr XVIII/2004 z dnia 20 wrześnai 2004 r.

P r o t o k ó ł Nr XVIII/04
----------------------------------------------
(treść protokółu została przyjęta na XIX Sesji Rady Gminy Włoszakowice w dniu 30 listopada 2004 r.)
z XVIII Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 20 września 2004 r. w sali Urzędu Gminy.

Otwarcia XVIII Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 13 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.
W sesji uczestniczyli:
- dyrektorzy Przedszkoli:
we Włoszakowicach Nr 1 p. Aniela Bajon,
w Krzycku Wielkim p. Maria Włodarczyk,
w Jezierzycach Kościelnych p. Mirosława Tyrała,
- projektant planu zagospodarowania przestrzennego w Boszkowie ul. Piaskowa,
- właściciele działek objętych projektem zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boszkowie ul. Piaskowa.

Porządek obrad:

 1. Informacja Wójta Gminy o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.

 2. Informacja o pracy komisji w okresie międzysesyjnym.

 3. Przyjęcie protokołów z XVI i XVII Sesji Rady Gminy Włoszakowice.

 4. Interpelacje radnych.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej w Boszkowie ul. Piaskowa.

 6. Przestawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2004.

 7. Wprowadzenie zmiany do Uchwały Nr XVII/134/2004 w sprawie zmiany budżetu Gminy.

 8. Zmiany w budżecie Gminy na rok 2004.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie statutu i regulaminu Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej we Włoszakowicach przy ul. Powstańców Wielkopolskich.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych w Krzycku Wielkim przy ul. M. Górnego.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w Sądzi.

 13. Zmiana uchwały Nr XV/126/2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 27 kwietnia 2004 r. sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

 14. Uchwalenie Regulaminu przyznawania oraz wypłacania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Włoszakowice.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Włoszakowice.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie usunięcia naruszenia interesu prawnego.

 18. Sprawy bieżące.

 19. Wolne głosy i wnioski.

 20. Zakończenie.
Przed początkiem obrad Wójt Stanisław Waligóra i Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór złożyli podziękowania przechodzącym na emeryturę dyrektorom: Przedszkola Nr 1 we Włoszakowicach pani Anieli Bajon i Przedszkola w Krzycku Wielkim pani Marii Włodarczak oraz kończącej pracę na stanowisku dyrektora Przedszkola w Jezierzycach Kościelnych pani Mirosławie Tyrale wyrażając uznanie za wieloletnie sprawne zarządzanie placówkami oraz dziękując za trud nauczania i wychowania dzieci przedszkolnych.

Ad. 1. Informacja Wójta Gminy o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Włoszakowice Stanisław Waligóra. Informacja Wójta została przyjęta.

Ad. 2. Informacja o pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
Informację z posiedzeń Komisji złożyli:

 • ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Oświaty i Wychowania - przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zenon Mejza,

 • z posiedzenia Komisji Rolnictwa - przewodniczący Komisji Marek Dworczak.


Ad. 3. Przyjęcie protokołów z XVI i XVII Sesji Rady Gminy Włoszakowice.
Do protokołów z XVI i XVII sesji radni nie zgłosili żadnych uwag. Protokoły zostały przyjęte jednogłośnie.

Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radny Ryszard Lipowy - poinformował o potrzebie usunięcia suchych drzew przy drodze z Bukówca Górnego do Boguszyna.
Radny Marek Dworczak - wnioskował o zasianie trawy na boisku w Zbarzewie.

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej w Boszkowie ul. Piaskowa.
Projektant planu zagospodarowania przestrzennego w Boszkowie ul. Piaskowa stwierdziła, że przystąpienie do zmiany planu nastąpiło w 2001 roku. Zakres zmian obejmował niewielki teren. Pomimo zmian w przepisach o planowaniu przestrzennym cała procedura odbywa się w oparciu o starą ustawę o planowaniu przestrzennym. Celem planu była wola uporządkowania przestrzennego i prawnego. Projekt planu przeszedł już dwa razy tok postępowania na skutek wniesionych skarg. Planowanie w tym rejonie oparte jest o zasadę jak najmniejszej ingerencji w stan prawny własności. Podczas pierwszego wyłożenia do wglądu złożono protesty i zarzuty. Po uwzględnieniu sądowych propozycji ponownie zgłoszono zarzuty.

Wnosząca zarzuty do planu K.T. negowała objęcie zmianą działki, która nie miała dojazdu. W procesie planistycznym zaprojektowano dojazd kosztem działek sąsiednich. Ze strony właściciela działki bez dojazdu nie ma zainteresowania. Wnoszący zarzuty wręcz postulowali o wyłączenie tej działki z procesu planistycznego.
Projektant wyjaśniła, że w świetle obowiązującego prawa granice opracowań są granicami stałymi i nie można ich zmieniać. W trwającej dyskusji składający zarzuty i protesty zarzucili, że proces planistyczny trwa zbyt długo. Projektant wyjaśniała, że taki stan rzeczy wynika ze strony właścicieli działek, które władze Gminy próbują zmienić w planie posiadających charakter działek rolnych na letniskowe. Brak dobrej woli i porozumienia między właścicielami działek podlegających zmianie powoduje przedłużanie się prac nad planem. Proces planistyczny przerywany jest protestami i zarzutami oraz sprawami sądowymi, których czas jest określony prawem, stąd sprawa rozpoczęta w 2001 r. nadal nie ma finału. Radni stwierdzili, że jeżeli nie dojdzie do stosownych uzgodnień między właścicielami działek, sprawa ta nadal pozostanie niezałatwiona. Zaprojektowana droga w minimalnym stopniu narusza prawa własności i przewiduje powiększenie działki skarżących o teren wydzielony z terenu spornej działki
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła projekt uchwały odrzucającej w całości zarzuty wniesione do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej w Boszkowie ul. Piaskowa. Przyjęte w projekcie planu rozwiązanie jest uzasadnione ze względu na wspomniany brak skomunikowania jednej działki oraz brak innych możliwości rozwiązania tego problemu (poprzednia propozycja została również zaskarżona). Innych uwag radni nie mieli.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XVIII/136/2004
--------------------------------------------------
jak w załączniku do protokołu.

Ad. 6. Przestawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2004.
Do uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Włoszakowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2004 r. radni nie wnieśli uwag.

Ad. 7. Wprowadzenie zmiany do Uchwały Nr XVII/134/2004 w sprawie zmiany budżetu Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa wzniosła zastrzeżenia do Uchwały Nr XVII/134/2004 z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie dokonania zmiany w budżecie Gminy, która dotyczyła zmiany „Wieloletniego programu inwestycyjnego” pod nazwą „Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach”. W programie tym zostały pominięte środki finansowe przeznaczone na budowę sali sportowej w 2003 roku, w którym to zaczęto realizować przedmiotowe zadanie. Projekt niniejszej uchwały uwzględnia środki finansowe wykorzystane na budowę sali w 2003 roku.
Radny Zenon Mejza wnioskował o przedstawienie radnym do wglądu aktualnej dokumentacji technicznej sali sportowej. Innych uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XVIII/137/2004
--------------------------------------------------
jak w załączniku do protokołu.

Ad. 8. Zmiany w budżecie Gminy na rok 2004.
Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice Irena Przezbór poinformowała, że proponuje się zwiększyć dochody i wydatki o kwotę 249.300 zł.
Po dokonanych zmianach ogólna kwota budżetu Gminy na rok 2004 wyniesie:

 1. po stronie dochodów 13.728.123 zł

 2. po stronie wydatków 14.548.123 zł.


Na wzrost dochodów składają się:
1. dotacje Wojewody: na zadania zlecone (zasiłki z OPS-u) - 2.300 zł, na zadania własne (dożywianie dzieci - 6.850 zł, obsługa komisji kwalifikacyjnej nauczycieli - 150 zł).

 1. środki ze sprzedaży ośrodka na ul. Pocztowej w Boszkowie - 240.000- zł


Na wzrost wydatków wydatków składają się : środki na budowę dróg (Boszkowo, Dłużyna, Dominice, Krzycko Wielkie), na adaptację Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach, dotacja dla GOK-u, na prace kanalizacyjno - wodociągowe, na remont centralnego ogrzewania w szkole w Bukówcu Górnym.
Uwag radni nie wnieśli.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XVIII/138/2004
--------------------------------------------------
jak w załączniku do protokołu.


Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie statutu i regulaminu Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach.
Do przedstawionego przez Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice projektu statutu i regulaminu Środowiskowego Domu Samopomocy swoje uwagi wnieśli:

 • Radny Stefan Lis pytał o to, czy obiekt jest ukończony, od kiedy będzie funkcjonował i na jak długie okresy przebywania w nim osoby będą kwalifikowane,

 • Radny Paweł Marcinek pytał o granice wieku,

 • Radny Piotr Mądrzak sugerował zmianę zapisów §3 i § 4 statutu.

Generalnie stwierdzono, że będzie kłopot z naborem.
Wójt Gminy Stanisław Waligóra wyjaśnił, że planowano otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy na 1 września. Aktualnie schną wylane posadzki i przez około 2 miesiące potrwają prace wykończeniowe. Kierowanie do placówki będzie się odbywać na podstawie orzeczeń lekarskich. Wójt potwierdził, że musi nastąpić akceptacja placówki tak ze strony społeczeństwa jak i chorych oraz ich rodzin. Granice wiekowe wynikają z zapisów ustawowych (osoby pełnoletnie). Środowiskowe domy samopomocy są przeznaczone dla osób chorych psychicznie i z zaburzeniami psychicznymi. Zapisy § 2 statutu należy zmienić o wnioskowany zapis dotyczący zwalniania kierownika.
Innych uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XVIII/139/2004
--------------------------------------------------
jak w załączniku do protokołu.

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej we Włoszakowicach przy ul. Powstańców Wielkopolskich.
Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice Irena Przezbór poinformowała, że proponowana sprzedaż w drodze przetargu dotyczy nieruchomości położonej we Włoszakowicach przy ul. Powstańców Wielkopolskich, nr dz. 376 o pow. 1100 m 

Działka ta znajduje się w zasobach komunalnych Gminy Włoszakowice i jest zabudowana budynkiem przeznaczonym do rozbiórki. Przedmiotowa działka jest Gminie zbędna.

Uwag radni nie zgłosili.W wyniku przeprowadzonego głosowania

Rada Gminy podjęła jednogłośnie

UCHWAŁĘ Nr XVIII/140/2004

--------------------------------------------------

jak w załączniku do protokołu.


Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych w Krzycku Wielkim przy ul. M. Górnego.

Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice Irena Przezbór wyjaśniła, że proponuje się wykazać do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowe położone w Krzycku Wielkim przy ul. M. Górnego (dz. nr: 351/2, 351/3, 351/4 i.351/5) przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową. Wymienione w projekcie uchwały działki budowlane powstały w wyniku podziału działki o pow. 0.62 ha w Krzycku Wielkim (nieużytkowany ogród położony przy budynku szkolnym).


W wyniku przeprowadzonego głosowania

Rada Gminy podjęła jednogłośnie

UCHWAŁĘ Nr XVIII/141/2004

--------------------------------------------------

jak w załączniku do protokołu.


Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w Sądzi.

Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice Irena Przezbór wyjaśniła, że sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Sądzi dotyczy działki nr 125/2 o powierzchni 193 m². Z uwagi na jej wielkość sprzedaż odbędzie się w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na powiększenie działki przyległej.

Uwag nie było.


W wyniku przeprowadzonego głosowania

Rada Gminy podjęła jednogłośnie

UCHWAŁĘ Nr XVIII/142/2004

--------------------------------------------------

jak w załączniku do protokołu.Ad. 13. Zmiana uchwały Nr XV/126/2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 27 kwietnia 2004r. sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

Zaproponowano zmianę wysokości stawki opłat rocznych za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przyłączami na 0,00 zł.

Proponowana stawka opłaty rocznych w wysokości 0,00 zł za 1 m2 powierzchni pasa drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonych urządzeń infrastuktury technicznej, takich jak sieć wodociągowa i kanalizacyjna wraz z przyłączami podyktowana jest względami społecznymi.


Roczne opłaty za ww. urządzenia naliczałby gminie Zarząd Dróg Gminnych, a w rezultacie opłaty przeliczone zostałyby na mieszkańców korzystających z tych urządzeń i stanowiłyby nowy ukryty podatek.

Jest absurdem płacenie przez Gminę jednostce administrującej drogami gminnymi opłaty za umieszczanie w tych drogach sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Tym bardziej gdy jednostkę powołała Gmina do realizacji swoich zadań. Gmina po to ma własne drogi, aby po nich odbywał się ruch i aby tam umieszczać bez opłat urządzenia takie jak: sieć kanalizacji, sieć wodociągową itp.

Plan inwestycyjny Gminy, zakładający dalsze inwestycje w zakresie ochrony środowiska poprzez dalszą budowę sieci kanalizacji sanitarnej, staje się niemożliwy do realizacji w związku z ustawowym przyzwoleniem na osiąganie przez administratorów dróg stałych, czasem dość pokaźnych dochodów.

Mając jednak na uwadze chęć chociaż częściowego, lokalne pomniejszenia złych skutków jakie, może wywołać przepis ustawy o drogach, przyjmuje się w Gminie Włoszakowice stawkę w wysokości 0,00 zł.


Ponadto Wójt wyjaśnił, że w procesie nadzoru może dojść do uchylenia zapisu stawki 0,00 zł. Pomimo tego jednak proponuje podjęcie uchwały, gdyż każda inna minimalna opłata np. 0,01 zł powoduje koszty obsługi tej kwoty (naliczanie, przelewanie, prowadzenie rachunkowości itd.).

Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania

Rada Gminy podjęła jednogłośnie

UCHWAŁĘ Nr XVIII/143/2004

--------------------------------------------------

jak w załączniku do protokołu.


Ad. 14. Uchwalenie Regulaminu przyznawania oraz wypłacania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Regulamin został przeanalizowany przez Komisję Rewizyjną oraz Komisję Oświaty i Wychowania, a także przekazany radnym wraz z materiałami sesyjnymi. Dodatkowych wyjaśnień udzieliła Sekretarz Gminy Monika Klemenska. Uwag radni nie zgłosili.


W wyniku przeprowadzonego głosowania

Rada Gminy podjęła jednogłośnie

UCHWAŁĘ Nr XVIII/144/2004

--------------------------------------------------

jak w załączniku do protokołu.Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Włoszakowice.

Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła propozycje zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Włoszakowice.

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli.

W wyniku przeprowadzonego głosowania

Rada Gminy podjęła jednogłośnie

UCHWAŁĘ Nr XVIII/145/2004

--------------------------------------------------

jak w załączniku do protokołu.


Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Włoszakowice.

Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice Irena Przezbór przedstawiła propozycję wynagrodzenia Wójta Gminy Włoszakowice. Uwag nie było.


W wyniku przeprowadzonego głosowania

Rada Gminy podjęła jednogłośnie

UCHWAŁĘ Nr XVIII/146/2004

--------------------------------------------------

jak w załączniku do protokołu.Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie usunięcia naruszenia interesu prawnego.

Wójt Gminy Włoszakowice poinformował, żeUchwałą Rady Powiatu Leszczyńskiego Nr XI/79/04 z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu został naruszony interes prawny Gminy Włoszakowice. W związku z tym postanawia się wezwać Radę Powiatu Leszczyńskiego do usunięcia naruszenia interesu prawnego i wnieść skargę na powyższą uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w przypadku, gdy wezwanie okaże się bezskuteczne.

Zapisy Uchwały Rady Powiatu Leszczyńskiego Nr XI/79/04 z dnia 20 kwietnia 2004 r. w części ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w celu umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej pominęły rozróżnienie rodzaju urządzenia umieszczanego w pasie drogowym, a taki obowiązek nakłada art. 40 ust. 9 ustawy o drogach publicznych.

W oparciu o taki zapis Uchwały Rady Powiatu Leszczyńskiego, sprzecznej z ustawą, Gminie Włoszakowice zostały bezzasadnie naliczone stawki za umieszczenie w drogach administrowanych przez Powiat Leszczyński urządzeń kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, co uzasadnia wniosek, że interes prawny Gminy Włoszakowice został naruszony.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że wady prawne zawarte w Uchwale Rady Powiatu Leszczyńskiego, które naruszają interes prawny Gminy Włoszakowice, muszą zostać usunięte.

W interesie Gminy Włoszakowice zatem leży podjęcie stosownych działań zmierzających do usunięcia naruszenia jej interesu prawnego poprzez wezwanie Rady Powiatu Leszczyńskiego do usunięcia wskazanych zapisów tejże uchwały, a w przypadku nieuwzględnienia wezwania - zaskarżenie uchwały w postępowaniu sądowym w ustawowym terminie.

Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania

Rada Gminy podjęła jednogłośnie

UCHWAŁĘ Nr XVIII/147/2004

--------------------------------------------------

jak w załączniku do protokołu.


Ad. 18. Sprawy bieżące.

Radni Gminy Włoszakowice minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego Wernera Kenkla – właściciela firmy opakowań w Krzycku Wielkim, jednego z największych pracodawców na terenie Gminy znanego powszechnie z działalności dobroczynnej.Rada Gminy zapoznała się z treścią pisma do Starosty Leszczyńskiego w sprawie naliczenia Gminie rocznych stawek opłat za umieszczenie w pasie dróg administrowanych przez Powiat Leszczyński sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.


Wójt zapoznał Radę Gminy Włoszakowice z pismem Starosty Powiatu Leszczyńskiego w sprawie dofinansowania budowy drogi do Skarżynia. Radni nie wyrazili zgody. Rodzaj i wielkość pomocy ustalona została podczas spotkania w Skarżyniu z władzami Powiatu Leszczyńskiego i tylko taka pomoc jest możliwa.


Ad. 19. Wolne głosy i wnioski.

Radny Andrzej Czajka – wnioskował o wywóz śmieci z pojemnika przy sali w Grotnikach.

Wójt Gminy stwierdził, że jest to problem wszystkich sal na terenie Gminy. Zostanie wkrótce ustalony sposób gromadzenia śmieci przy salach wiejskich i ich wywozu.


Ad. 20. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku XVIII Sesji Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła obrady.Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy

(-) Mirosława Poloszyk-Miś (-) Irena Przezbór

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2004-11-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06