OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Inne informacje publiczne » Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.


O G Ł O S Z E N I E
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 19 stycznia 2017 r.

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XVIII/136/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2012 r. poz.3962)
z a p r a s z a m
wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych „projektu Uchwały Gminy Włoszakowice w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.”
Konsultacje odbędą się w terminie od 19 stycznia 2017 r. do 9 lutego 2017 r.
Treść projektu uchwały stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Do projektu można zgłaszać uwagi w formie opinii pisemnych w nieprzekraczalnym terminie do 9 lutego 2017 r. na:
adres poczty elektronicznej: gmina@wloszakowice.pl;
adres poczty tradycyjnej: Urząd Gminy, ul. K. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice.

Wójt
(-) Stanisław Waligóra


Załącznik do ogłoszenia
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 19 stycznia 2017 r.

Projekt
Uchwała Nr / ............/2017
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia …………............... 2017 roku

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1817 ze zm.) Rada Gminy Włoszakowice, uchwala co na następuje :

§ 1
Uchwala się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Włoszakowice w ramach inicjatywy lokalnej.

§ 2
Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Włoszakowice
2) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Włoszakowice,
3) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.)
4) zadaniu publicznym - należy przez to rozumieć zadanie publiczne realizowane w ramach inicjatywy lokalnej,
5) wniosku o realizację zadania publicznego - należy przez to rozumieć wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
6) wnioskodawcy - należy przez to rozumieć podmioty składające wniosek o realizację zadania publicznego.

§ 3
Podejmowanie inicjatywy lokalnej ma służyć realizacji zadań zmierzających do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej oraz przyczyniać się do poprawy warunków życia społeczności lokalnej.

§ 4
1. Wójt dokonuje oceny złożonych wniosków.
2. Od oceny wniosku dokonanej przez Wójta odwołanie nie przysługuje.

§ 5
1. Udział wnioskodawcy w realizacji zadania publicznego może polegać w szczególności na:
1) świadczeniu pracy społecznej,
2) świadczeniach pieniężnych,
3) świadczeniach rzeczowych.

2. Udział Gminy w ramach inicjatywy lokalnej może w szczególności mieć charakter:
1) rzeczowy,
2) finansowy,
3) organizacyjny.
3. Zakres wsparcia ustalany jest każdorazowo w odrębnych umowach pomiędzy Gminą a wnioskodawcą.

§ 6
1. Do oceny wniosków o realizację zadania publicznego brane pod uwagę są następujące kryteria:
1) celowość realizacji zadania publicznego z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej,
2) możliwość realizacji zadania publicznego zgodnie z wnioskiem,
3) wkład własny wnioskodawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1-3 ze szczególnym uwzględnieniem pracy społecznej,
4) udział finansowy Gminy w realizację zadania publicznego z uwzględnieniem rodzaju zadania publicznego,
5) liczba osób, którym służyć będzie zadanie publiczne,
6) zaawansowanie przygotowań do realizacji zadania publicznego,
7) liczba uczestników inicjatywy lokalnej.
8) przewidywany koszt eksploatacji przedmiotu inicjatywy w przypadku zadań publicznych - inwestycyjnych
9) trwałość zrealizowanego zadania publicznego w przypadku zadań inwestycyjnych
2. Wnioski o realizację zadania publicznego, które nie spełniają kryteriów określonych w ust. 1 pkt 1-2 podlegają odrzuceniu.
3. Pozostałe wnioski o realizację zadania publicznego podlegają ocenie punktowej, według kryteriów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-9. Za każde kryterium przyznawane jest od 0 - 10 punktów.
4. Wnioski przyjęte do realizacji winny uzyskać co najmniej 45 punktów. Maksymalnie można uzyskać 90 punktów.
5. Wójt odmówi przyjęcia do realizacji wniosku pomimo uzyskania wymaganej w ust. 4 liczby punktów jeżeli zadanie nie zostało ujęte w budżecie Gminy lub w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy, albo środki na zadanie zostały ujęte w budżecie Gminy lub w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy w kwocie niewystarczającej na zrealizowanie zadania.

§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Inne informacje publiczne
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-01-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-01-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06