OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXIII/196/2017 w sprawie odmowy uzgodnienia projektu uchwały sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie Przemęckiego Parku Krajobrazowego

Uchwała Nr XXIII/196/2017 w sprawie odmowy uzgodnienia projektu uchwały sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie Przemęckiego Parku Krajobrazowego

Numer uchwały: 196
Numer sesji: XXIII
Rok: 2017

UCHWAŁA Nr XXIII/196/2017
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 26 stycznia 2017 r.


w sprawie odmowy uzgodnienia projektu uchwały sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie Przemęckiego Parku Krajobrazowego.

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami), art 16 ust. 4b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr DSR-IV.7121.2.2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie Przemęckiego Parku Krajobrazowego w województwie wielkopolskim, Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1
Odmawia się uzgodnienia przedłożonego projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie Przemęckiego Parku Krajobrazowego w województwie wielkopolskim, ze względu na to, że przyjęcie uchwały prowadziłoby do ograniczenia możliwości rozwojowych gminy wynikających z ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w stopniu nieproporcjonalnym do wartości jakie park krajobrazowy ma chronić.

§ 2
Motywy odmowy uzgodnienia przedłożonego projektu uchwały zawiera uzasadnienie do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór


U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XXIII/196/2017 Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
Przepis art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, stanowi, że projekt uchwały sejmiku województwa w sprawie utworzenia, zmiany granic lub likwidacji parku krajobrazowego wymaga uzgodnienia z właściwą miejscowo radą gminy oraz właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Rada gminy może odmówić uzgodnienia projektu uchwały, wyłącznie w przypadku, gdy przyjęcie tej uchwały prowadziłoby do ograniczenia możliwości rozwojowych gminy wynikających z ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w stopniu nieproporcjonalnym do wartości jakie park krajobrazowy ma chronić.
Zdaniem Rady projekt uchwały przedłożony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, nie może zostać uzgodniony z powodów określonych w art. 16 ust. 4B ustawy o ochronie przyrody. Za odmową uzgodnienia projektu uchwały przemawiają następujące argumenty:

1. Przede wszystkim należy zauważyć, że wprowadza się zakazy na obszarze całego parku z wyłączeniem obszarów na których niektóre z nich nie obowiązują. Podkreślić jednak należy, że zakazy te jak i wspomniane obszary na których wyłączono ich stosowanie wyznacza się nie podając organowi uzgadniającemu motywów jakimi się kieruje Sejmik je ustanawiając. Wskazać należy zwłaszcza na następujące zakazy, które w znaczny sposób ograniczają możliwości korzystania z nieruchomości i tym samym przynajmniej częściowo ograniczają możliwości rozwojowe gminy:

1) realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.).
W granicach projektowanego Przemęckiego Parku Krajobrazowego na gruntach zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym Jezierzyce Kościelne, Krzycko Wielkie, Włoszakowice, Ujazdowo, Dłużyna, Charbielin, Dominice i Boszkowo znajdują się obszary oznaczone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice jako tereny zabudowy wiejskiej (stan istniejący), tereny rozwoju przestrzennego jednostek osadniczych, tereny o dominującej funkcji usługowej, tereny produkcji rolnej i obsługi rolnictwa, tereny przemysłowo składowe. Wprowadzenie zakazu realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) uznać należy za ograniczenie możliwości rozwojowych gminy.
W/w zakaz obejmuje zarówno przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko jak i przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Mając na względzie ilość przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) jak i usytuowanie nieruchomości położonych w granicach projektowanego Przemęckiego Parku Krajobrazowego mających charakter wynikający ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice, uznać należy, że przedmiotowy zakaz wpłynie najbardziej na ograniczenie możliwości rozwojowych gminy.

2) likwidowanie i niszczenie zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nawodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwu ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych.
W granicach projektowanego Przemęckiego Parku Krajobrazowego na gruntach zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym Jezierzyce Kościelne, Krzycko Wielkie, Włoszakowice, Grotniki, Dłużyna, Charbielin, Dominice i Boszkowo znajdują się obszary oznaczone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice jako tereny intensywnej produkcji rolnej, tereny rolnicze z możliwością innej funkcji oraz użytki zielone. Wprowadzenie zakazu likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nawodnych, nie wynikających z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwu ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych uznać należy za ograniczenie możliwości rozwojowych gminy.
Pomimo że od przedmiotowego zakazu wprowadzone zostały wyjątki dotyczące: gatunków drzew, obwodów pni, wieku samosiewów drzew i krzewów, przeznaczenia obszarów na których rosną drzewa w studiach zagospodarowania przestrzennego gmin oraz w przypadku rozbudowy i przebudowy istniejących obiektów budowlanych oraz budowy obiektów budowlanych w miejscu istniejących wcześniej. Szeroki wachlarz wyjątków od zakazu likwidacji i niszczenia zadrzewień śródpolnych nie uwzględnia innych okoliczności, w których obowiązywać będzie zakaz usuwania drzew. Na terenie gminy Włoszakowice istnieje duża ilość drzew rosnących na terenach (łąkach) podmokłych, wzdłuż granic nieruchomości. Przedmiotowy zakaz znacznie utrudni możliwości wycinki drzew, a w dalszej perspektywie wyłączy zarastające grunty z jakiegokolwiek użytkowania.
W projekcie uchwały należy uwzględnić znowelizowane przepisy zawarte w ustawie o ochronie przyrody dotyczące wycinki drzew i krzewów, w szczególności zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew (w tym zadrzewień śródpolnych), których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza: 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu kolonolistego; 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. Przedłożony projekt uchwały znacznie obniża te progi. Z zakazów, o których mowa w ust. 1 pkt 3 projektu uchwały powinny być również zwolnione osoby fizyczne, które wycinają drzewa i krzewy z własnej nieruchomości w celach nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz w przypadku wycinki drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.
Omawiany projekt, ogranicza w znacznym stopniu również kompetencję Rady Gminy Włoszakowice, która w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, może określić, że przepisów dotyczących uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości, nie stosuje się także do innych drzew lub krzewów wskazanych w oparciu o kryteria, m.in. gatunek, lub wiek, lub cel usunięcia drzewa lub krzewu itd. Uwzględniając powyższe, przedmiotowy zakaz jest niezgodny z przepisami ustawy o ochronie przyrody.3) pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu.
W granicach projektowanego Przemęckiego Parku Krajobrazowego na gruntach zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym Jezierzyce Kościelne udokumentowane zostało złoże torfu JEZIERZYCE KOŚCIELNE SD w kat. C1. Wprowadzenie w/w zakazu ograniczy możliwości rozwojowe Gminy Włoszakowice.

4) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych; zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu wodnoprawnym, o którym mowa w art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej.
W granicach projektowanego Przemęckiego Parku Krajobrazowego na gruntach zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym Włoszakowice, Grotniki, Dominice, Boszkowo znajdują się obszary oznaczone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice jako tereny usług turystycznych, tereny zabudowy rekreacyjnej i letniskowej, tereny planowanej zabudowy rekreacyjnej. Wprowadzenie zakazu budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych; zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu wodnoprawnym, o którym mowa w art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej uznać należy za ograniczenie możliwości rozwojowych gminy. Wyżej wymieniony zakaz pozbawia właścicieli nieruchomości realnego władztwa nad swoją własnością i w znaczny sposób ogranicza możliwości korzystania z nieruchomości oraz obniża ich realną wartość. Założyć należy, że nie każdy właściciel nieruchomości (która mogła by być objęta prawem zabudowy) będzie miał wiedzę o możliwości dochodzenia odszkodowania i nie każdy właściciel, który taką wiedzę posiądzie będzie dochodził swoich praw wynikających z art. 129 ustawy prawo ochrony środowiska dotyczących żądania wykupu nieruchomości lub odszkodowania za zmniejszenie wartości nieruchomości. Ponadto istotnym jest ograniczenie czasowe dochodzenia roszczeń do okresu dwóch lat od dnia wejścia w życie uchwały powodującej ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości.

5) używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych.
W granicach projektowanego Przemęckiego Parku Krajobrazowego na gruntach zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym Włoszakowice, Grotniki i Boszkowo znajdują się obszary oznaczone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice jako obiekty hydrograficzne (jeziora). Wprowadzenie zakazu używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych uznać należy za ograniczenie możliwości rozwojowych gminy.
Przedmiotowy zakaz nie dotyczy jezior wymienionych w § 4 ust. 8 projektu uchwały oraz jednostek pływających innych niż skutery wodne w okresie od 15 lipca do 31 grudnia. Wskazać należy, że przy sprzyjających warunkach używanie łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego odbywa się znacznie wcześniej (od okresu wiosennego). Mając na względzie fakt, że jezioro Dominickie jest wykorzystywane w szeroko rozumianych celach rekreacyjnych, a inne jeziora mogą stanowić miejsca gniazdowania ptaków wodnych, dlatego jezioro Dominickie powinno być wyłączone całkowicie z zakazu używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego. Zakaz winien obejmować wyłącznie skutery wodne.
Na jeziorze Dominickim funkcjonują trzy porty gdzie łącznie cumuje około 70 łodzi żaglowych. Wszystkie łodzie wyposażone są w silniki spalinowe umożliwiające bezpieczne wpływanie i wypływanie z portu oraz w razie pogorszenia warunków żeglarskich na jeziorze powrót do portu. Zakaz pływania łodzi z silnikami spalinowymi spowoduje wyprowadzenie żeglarstwa (także szkoleniowego) istniejącego od wielu lat na jeziorze Dominickim na inne akweny. Wprowadzenie takiego zakazu skutkować będzie stratami finansowymi dla podmiotów prowadzących tu działalność gospodarczą. Ponadto zakaz obniży rangę jeziora Dominickiego, będzie to woda zdegradowana i w małym stopniu możliwa do wykorzystania w celu uprawiania sportów wodnych. Wokół jeziora Dominickiego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przewiduje dominującą funkcję usług turystycznych.

2. Projekt uchwały w żaden sposób nie uzasadnia przebiegu wyznaczonych granic Przemęckiego Parku Krajobrazowego, ani argumentów czy założeń przyjętych podczas ich określania. Pomimo zmian granic Przemęckiego Parku Krajobrazowego w jego obszarze pozostała część miejscowości Włoszakowice zawarta pomiędzy ulicami: Leszczyńską, Wolsztyńską, Leśników oraz miejscowść Ujazdowo (arkusz B5) oraz część Krzycka Wielkiego – Adamowo (arkusz C6), Dłużyna (arkusz A5, B5), Jezierzyce Kościelne (arkusz C5, C6). W/w części miejscowości w perspektywie czasu mogą zostać zagospodarowane pod zabudowę mieszkaniową lub przemysłową, a projekt uchwały te możliwości ogranicza. Ponadto, wskazać należy, że dla części miejscowości Włoszakowice objętej projektem uchwały została ustanowiona Rozporządzeniem Nr 23/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 17 listopada 2014 r. strefa ochronna ujęcia wody podziemnej Nr 2, w miejscowości Włoszakowice. Rozporządzenie to wprowadza szereg zakazów dotyczących m.in. możliwości zabudowy nieruchomości oraz użytkowania gruntów rolnych. Jak wskazano powyżej, nieruchomości włączone w granice projektowanego Przemęckiego Parku Krajobrazowego pozbawiają właścicieli nieruchomości realnego władztwa nad swoją własnością i w znaczny sposób ograniczają możliwości korzystania z nieruchomości oraz obniżają ich realną wartość. Założyć należy, że nie każdy właściciel nieruchomości będzie miał wiedzę o możliwości dochodzenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości i nie każdy właściciel, który taką wiedzę posiądzie będzie dochodził swoich praw wynikających z art. 129 ustawy prawo ochrony środowiska.
Wskazać należy, że w granicach obszaru Przemęckiego Parku Krajobrazowego nie objęto nieruchomości położonych w obrębie wsi Zbarzewo, pomiędzy przysiółkami Zbarzyk i Daćbogi, a granicą województwa Wielkopolskiego i województwa Lubuskiego (arkusz C4 i C5). Przedstawiony obszar wykorzystywany jest w sposób leśny oraz rolniczy i stanowi cenny ekosystem leśny. Proponowany przebieg granicy Przemęckiego Parku Krajobrazowego stanowi załącznik nr 1 do uzasadnienia. Proponowany przebieg granicy uwzględnia uwarunkowania wynikające ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice, które stanowi załącznik nr 2 do uzasadnienia.

3. Mając na względzie skutki wynikające z projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie Przemęckiego Parku Krajobrazowego w województwie wielkopolskim dla właścicieli nieruchomości, jakie wynikną z wprowadzenia przedmiotowej uchwały, powinna zostać zapewniona możliwość wypowiedzenia się w tej sprawie społeczeństwa.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Albert Cygan
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-02-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-02-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06