OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr VIII/2003 z dnia 8 września 2003 r.

Protokół Nr VIII/2003 z dnia 8 września 2003 r.


P r o t o k ó ł Nr VIII/2003
-------------------------------------------
z VIII Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 8 września 2003 r. w sali Urzędu Gminy.
(treść protokołu została przyjęta przez Radnych Gminy Wloszakowice
na sesji w dniu 24 pażdziernika 2003 r.)

Otwarcia VIII Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.


Porzadek sesji:

 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.

 2. Informacja o pracy komisji w okresie międzysesyjnym.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 4. Interpelacje radnych.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie reorganizacji Gminnego Zakładu Komunalnego.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia gminnych jednostek organizacyjnych:

 • Środowiskowy Dom Samopomocy,

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia mienia komunalnego Gminy Przemęt (Boszkowo, Charbielin, Skarżyń).

 4. Wprowadzenie zmiany nazwy ulicy w Bukówcu Górnym.

 5. Ponowne zarządzenie wyborów sołtysa w Jezierzycach Kościelnych.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Gminnego Zakładu Komunalnego we Włoszakowicach w gminną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

 7. Skarga na Wójta w sprawie przydziału mieszkania.

 8. Skarga na uchwałę Rady Gminy dot. ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych.

 9. Ustalenie składu zespołu do przedstawienia Radzie Gminy kandydatów na ławników.

 10. Sprawy bieżące.

 11. Wolne głosy i wnioski.

 12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

 13. Zakończenie.


Ad. 1. Informacja o pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
Informację z posiedzeń Komisji złożyli:

 • z posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania - przewodnicząca Krystyna John;

 • z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - członek komisji Stefan Lis;

 • z posiedzenia Komisji Rolnictwa - przewodniczący Marek Dworczak

 • z posiedzenia Komisji Rewizyjnej - przewodniczący komisji Zenon Mejza.

Radny Bronisław Elimer odniósł się do wniosku i oświadczenia złożonego na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w sprawie wody pobieranej przez firmę “Hermes”, stwierdzając, że generalnie właśnie firme “Hermes” obwinia się za występujące tego lata problemy z zaopatrzeniem w wodę odbiorców z Włoszakowic. Innych uwag nie było.
Ad. 2. Informacja Wójta o realizacji uchwał z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Stanisław Waligóra. Uwag nie było. Informacja została przyjęta. Stanowi zał. nr 1 do protokołu.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Do protokołu z poprzedniej sesji radni nie zgłosili żadnych uwag. Protokół został przyjęty.

Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radny Bronisław Elimer
- wnioskował o pomalowanie przejścia dla pieszych w Boszkowie na ul. Dworcowej - do kaplicy leśnej.
Radny Aleksy Zaremba - wnioskował o wyjaśnienie, czy nie można występować o dofinansowanie budowy obiektów oświatowych z funduszy SAPARD. Ponadto wnioskował o rozważenie możliwości pomocy rolnikom, szczególnie tym, którzy posiadają V i VI klasę użytków rolnych, w zakupie kwalifikowanego materiału siewnego.
Radny Zenon Mejza - wnioskował o ulgi w podatku rolnym z powodu suszy.
Radna Irena Przezbór - wnioskowała o otwarcie dla ruchu samochodowego żużlówki przy parku i założenia progów zwalniających na ul. Słowiańskiej we Włoszakowicach oraz oznakowania zjazdu na ul. Zachodnią.
Radny Paweł Marcinek - wnioskował o próbę ponownego uruchomienia targowiska w Bukówcu Górnym.

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy.
Zaproponowano zwiększenie budżetu gminy na rok 2003 po stronie dochodów i wydatków o kwotę: 328.122 zł Wyjaśnień w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy na 2003 r. udzieliła Skarbnik Gminy Maria Rolka. Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła projekt uchwały. Po dokonanych zmianach ogólna kwota budżetu gminy na 2003 r. wynosi:

 • po stronie dochodów - 12.993.887 zł

 • po stronie wydatków 13.733.887 zł


Do projektu uchwały radni uwag nie wnieśli.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie

UCHWAŁĘ Nr VIII/64/2003
-------------------------------------------------

jak w załączniku nr 2 do protokołu

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie reorganizacji Gminnego Zakładu Komunalnego.
Radni wcześniej na posiedzeniach komisji przedyskutowali potrzebę zmiany zakresu zadań Gminnego Zakładu Komunalnego we Włoszakowicach, stąd do przedstawionego przez Przewodniczącą Rady Gminy Irenę Przezbór projektu uchwały radni uwag nie wnieśli.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie

UCHWAŁĘ Nr VIII/65/2003
-------------------------------------------------

 jak w załączniku nr 3 do protokołuAd. 7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia gminnych jednostek organizacyjnych:


 • Środowiskowy Dom Samopomocy


Wójt Gminy poinformował, że zorganizowanie na terenie Gminy Warsztatów Terapii Zajęciowej, których finansowanie powinno odbywać się przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, nie zostało podjęte z powodu braku możliwości uzyskania środków z funduszu na adaptację pomieszczeń na warsztaty oraz na ich funkcjonowanie. Środowiskowy Dom Samopomocy jest również skierowany do osób niepełnosprawnych umysłowo. Finansowanie odbywa się w oparciu o środki własne, środki Wojewody i środki sponsorów. Środki na adaptację pomieszczeń przekazał p. W. Kl.
Do przedstawionego przez Przewodniczącą Rady Gminy Irenę Przezbór projektu utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej uwag nie było.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie

UCHWAŁĘ Nr VIII/66/2003
-------------------------------------------------

 jak w załączniku nr 4 do protokołu


 • Gminny Zakład Usług Komunalnych


Po reorganizacji Gminnego Zakładu Komunalnego pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej postanowiono przekazać do realizacji przez nową gminną jednostkę organizacyjną pn. Gminny Zakład Usług Komunalnych. Do przedstawionego przez Przewodniczącą Rady Gminy Irenę Przezbór projektu uchwały w sprawie utworzenia Zakładu oraz jego statutu radni uwag nie wnieśli.
W wyniku przeprowadzonego głosowania

Rada Gminy podjęła jednogłośnie

 UCHWAŁĘ Nr VIII/67/2003
-------------------------------------------------

jak w załączniku nr 5 do protokołu


Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości
Projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej we Włoszakowicach przy ul. Wolności o pow. 0,55 ha w drodze przetargu. Do projektu uchwały uwag nie było.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie

UCHWAŁĘ Nr VIII/68/2003
-------------------------------------------------

jak w załączniku nr 6 do protokołu


Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.
Przedmiotem proponowanej zamiany własności są nieruchomości położone we Włoszakowicach przy ul. Rzemieślniczej, tj. dz. Nr 847/3 o pow. 253 m2 stanowiąca własność gminy i dz. Nr 846/1 o pow. 357 m (rów) stanowiąca własność osoby fizycznej. Zamiana nieruchomości uzasadniona jest uporządkowaniem stosunków wodno-prawnych w obrębie tych działek, a w szczególności rowu grotnickiego, który w części przebiega przez zamienianą działkę.
Uwag do proponowanej zamiany radni nie wnieśli.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie

 UCHWAŁĘ Nr VIII/69/2003
-------------------------------------------------

jak w załączniku nr 7 do protokołu

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia mienia komunalnego Gminy Przemęt (Boszkowo, Skarżyń, Charbielin).
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że w związku ze zmianą granic Gminy Włoszakowice poprzez przyłączenie do niej trzech wsi: Charbielin, Boszkowo, Skarżyń z Gminy Przemęt uregulować należy prawo własności nieruchomości gminnych położonych w obrębie tych trzech miejscowości.
Radni nie wnieśli uwag do przestawionego projektu uchwały nie wnieśli.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie

UCHWAŁĘ Nr VIII/70/2003
-------------------------------------------------

 jak w załączniku nr 8 do protokołu

Ad. 11. Wprowadzenie zmiany nazwy ulicy w Bukówcu Górnym.
Radni zapoznali się z wnioskiem w sprawie zmiany nazwy ulicy Obrzańskiej w Bukówcu Górnym (zał. nr 9). Nie wniesiono uwag do proponowanej zmiany nazwy na “Ul. Telesfora Śliwy”.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie

 UCHWAŁĘ Nr VIII/71/2003
-------------------------------------------------

 jak w załączniku nr 10 do protokołu


Ad. 12. Ponowne zarządzenie wyborów sołtysa w Jezierzycach Kościelnych.
Rada Gminy postanowiła ponownie zarządzić wybory sołtysa wsi Jezierzyce Kościelne, ustalając na dzień 3 października br. termin zebrania wyborczego, a na dzień 19 października br. wybory sołtysa. Zgodnie ze statutem jeżeli na zebraniu wyborczym zgłoszona zostanie tylko jedna kandydatura, wybory sołtysa przeprowadza się na tym samym zebraniu wyborczym.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie

 UCHWAŁĘ Nr VIII/72/2003
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 11 do protokołu

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Gminnego Zakładu Komunalnego we Włoszakowicach w gminną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Do projektu uchwały przedstawionego przez Przewodniczącą Rady Gminy Irenę Przezbór, Radni Gminy uwag nie wnieśli.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie

 UCHWAŁĘ Nr VIII/73/2003
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 12 do protokołu


Ad. 14. Skarga na Wójta w sprawie przydziału mieszkania.
Radni otrzymali w materiałach sesyjnych skargę na Wójta Gminy w sprawie dotyczącej przydziału mieszkania. Postanowiono udzielić odpowiedzi, że w Gminie Włoszakowice gospodarka lokalami mieszkalnymi odbywa się w oparciu o uchwalony przez Radę Gminy wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. W tymże zasobie mieszkaniowym brak jest wolnych mieszkań, w związku z tym nie ma możliwości przydziału mieszkania, którego wnioskująca się domaga. Radni postanowili takiej odpowiedź udzielić odrzucając jednocześnie skargę na Wójta, gdyż jest on zobowiązany przy wynajmie lokali mieszkalnych stosować uchwalony przez Radę program.

Ad. 15. Skarga na uchwałę Rady Gminy dot. ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych.
W związku ze skargą przedstawioną przez Przewodniczącą Rady Gminy Irenę Przezbór na uchwałę dot. ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych radni sprawdzili przywołane podstawy prawne, których złamanie wskazywali składający skargę, stwierdzający, że uchwała “uchybia wszelkim normom współżycia społecznego”.  Radni nie stwierdzili złamania prawa poprzez wydanie uchwały w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych .

Ad. 16. Ustalenie składu zespołu do przedstawienia Radzie Gminy kandydatów na ławników.
Do zespołu, którego zadaniem będzie przedstawienie Radzie Gminy kandydatur na ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu i do Sądu Rejonowego w Lesznie w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych wybrano następujących radnych:


  • Stefana Lisa

  • Pawła Marcinka

  • Zenona Mejzę.Ad. 17. Sprawy bieżące.
W sprawach bieżących Wójt poruszył sprawę artykułów ukazujących się w ABC, w których dziennikarze bezpodstawnie podają do wiadomości czytelników informacje o konfliktach Wójta i Starosty.
Rada Gminy zobowiązała radnego Marka Dworczaka - przewodniczącego Komisji Rolnictwa do uczestnictwa w pracach komisji konkursowej - Konkurs Na najlepszą zagrodę.
Ponadto Rada Gminy zobowiązała Krystynę John i Czesława Bartkowiaka do przeprowadzenia kontroli świetlic terapeutycznych działających przy szkołach w gminie Włoszakowice.

Ad. 18. Wolne głosy i wnioski.
Radny Marek Dworczak - wnioskował o pomoc finansową na dojazdy na treningi dla dwóch sportowców ze Zbarzewa
Rada Gminy postanowiła skierować do Pana W. K. podziękowanie za pomoc przy wszelkiego typu przedsięwzięciach gminnych, sponsorowanie wielu imprez, pomoc udzielaną potrzebującym, a szczególnie za przekazanie środków na adaptację pomieszczeń dla Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach.

Ad. 19. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
W sprawie przejścia dla pieszych w Boszkowie na ul. Dworcowej (do kaplicy leśnej) Wójt Stanisław Waligóra poinformował o planowanych zamierzeniach powiatu dot. budowy drogi do Boszkowa z udziałem funduszy SAPARD. W sprawie tymczasowego rozwiązania przejścia dla pieszych wniosek zostanie przekazany do Starostwa Powiatowego.
Możliwość uzyskania dofinansowania budowy obiektów oświatowych z funduszy SAPARD zostanie sprawdzona.
Pomoc rolnikom z powodu suszy będzie możliwa poprzez umarzanie podatku rolnego na podstawie protokołów komisji szacującej skutki suszy. Inna pomoc rolnikom, w tym pomoc w zakupie materiału siewnego, pozostaje do rozważenia.
Otwieranie, ale też i zamykanie żużlówki dla ruchu samochodowego odbywa się na wniosek mieszkańców korzystających z tego przejścia. Droga jest wygodnym skrótem na osiedle. Wnioski o zamknięcie motywowane są zachowaniem bezpieczeństwa dla pieszych. Sprawa ustawienia poprzecznych garbów na ul. Słowiańskiej i sprawa oznakowania zjazdu na ul. Zachodnią przekazane zostaną do Zarządu Dróg Gminnych.
Targ w Bukówcu Górnym jest sprawą otwartą. Do tej pory ze strony Gminy nie było uwag do prowadzących handel na parkingu w Bukówcu Górnym. Możliwość udzielenia pomocy dla sportowców ze Zbarzewa zostanie rozpatrzona.
Podziękowanie dla p. W. K. zostanie przygotowane.

Ad. 20. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku VIII Sesji Rady Gminy Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła obrady.


Protokołowała                                                                                                     Przewodnicząca Rady Gminy

(-) Mirosława Poloszyk-Miś                                                                                      (-)  Irena Przezbór
I N F O R M A C J A
o realizacji, uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.

Podjęte przez Radę Gminy uchwały na poprzedniej sesji w sprawie:

 • zamian w budżecie gminy na 2003 r.,

 • ustalenia opłaty adiacenckiej,

 • wyrażenia zgody na przejęcie majątku po likwidowanej Spółce Wodno-Ściekowej “Boszkowo”,

 • zarządzenia wyborów sołtysa wsi Jezierzyce Kościelne,

 • zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

 • nadania honorowego obywatelstwa gminy

zostały przedłożone do nadzoru Wojewody i Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Wojewoda dokonując oceny zgodności z prawem uchwał Rady Gminy Włoszakowice uchylił zapisy uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych dot.

§ 2 Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży może być uzależnione od sprawdzenia czy usytuowanie miejsca sprzedaży nie będzie uciążliwe dla właścicieli sąsiadujących posesji - uchylony.

§ 3 W uzasadnionych przypadkach Wójt po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych może zezwolić na odstępstwa od zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych, jeżeli prowadzenie tych punktów nie powoduje zakłóceń ciszy i porządku publicznego. W/w odstępstwa mogą dotyczyć w szczególności punktów sezonowych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w miejscowościach letniskowych - uchylony.

Do pozostałych uchwał uwag nie było. Uchwała w sprawie opłaty adiacenckiej została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i weszła w życie z dniem 20 sierpnia 2003 r.
W Jezierzycach Kościelnych na zarządzonym zebraniu wyborczym w dniu 25 lipca br. nie zgłoszono kandydatów na sołtysa. Na zebraniu obecnych było 6 osób.

Zgłoszone interpelacje :
Radna Krystyna John - przekazała wniosek mieszkańców Osiedla 700-lecia w Krzycku Wielkim o wprowadzenie ograniczenia prędkości do 40 km/godz. na drodze powiatowej do Boguszyna przebiegającej przy tym osiedlu. Radna poinformowała o uszkodzonej lampie ulicznej przy posesji nr 2 w Sądzi i o konieczności usunięcia suchego drzewa na placu zabaw przy sali w Krzycku Wielkim.
Wniosek dot. prędkości został przekazany do Starostwa Powiatowego - Sprawę przekazano do Wydziału Komunikacji i Rozwoju Dróg Starostwa Powiatowego. Decyzji w tej sprawie nie otrzymano.
Sprawa oświetlenia ulicznego przekazana została do Posterunku Energetycznego. Naprawy dokonano.
Suche drzewo zostało usunięte.
Radny Stefan Lis - wnioskował o zasypanie wyrwy przy przejeździe kolejowym we Wloszakowicach. Sprawę zgłoszono do drogowych służb powiatowych. Wyrwę służby drogowe powiatu naprawiły. Ponadto zostały poinformowane o źle wykonanej naprawie.

Radny Zygmunt Nędza - przekazał wniosek mieszkańców wsi Boguszyn o wprowadzenie ograniczenia prędkości do 40 km/godz. Na drodze przejazdowej przez Boguszyn. Wniosek przekazano do Starostwa Powiatowego. Realizacja podobna jak w przypadku Krzycka Wielkiego.
Radny Paweł Marcinek - wnioskował o wyczyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej w Bukówcu Górnym. Wniosek przekazano do Starostwa Powiatowego - Odpowiedzi na wniosek nie było. Z informacji wynika, że studzienki były czyszczone.

Podobnie Starostwie złożono monit dot. ustawienia lustra drogowego przy kościele w Dłużynie - Mimo monitu sprawa bez odpowiedzi.

Radny Czesław Bartkowiak - zgłosił uwagi do jakości wody z wodociągu w Bukówcu Górnym.
Radny Piotr Mądrzak - wnioskował o częstsze wywożenie śmieci w okresie letnim.
Odpowiedzi Gminnego Zakładu Komunalnego w załączeniu.
Radny Zenon Mejza - wnioskował o przedstawienie Radzie informacji o pracy Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - sprawozdanie w załączeniu.


WÓJT
(-) Stanisław Waligóra


Włoszakowice, 2003-09-08
 • Uchwała Nr VIII/ 64 /2003


Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 8 września 2003 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2003.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 roku ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.714) oraz art.109, art.110 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 roku ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz.594 ) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się zmienić dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2003 określone w
§ 1 uchwały Nr III/ 18 /2002 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok
1 ) po stronie dochodów zwiększyć o kwotę 328.122,- złotych, załącznik nr 1 do uchwały,
w tym dotacje na zadania zlecone zwiększyć o 6.262,- złote, załącznik nr 3 do uchwały,
2 ) po stronie wydatków zwiększyć o kwotę 328.122, - złotych, załącznik nr 2 do uchwały,
w tym wydatki na zadania zlecone zwiększyć o 6.262,- złote, załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2

Po dokonanych zmianach ogólna kwota budżetu gminy na rok 2003 wynosi:
1) po stronie dochodów 12.993.887,- złotych, w tym dotacji na zadania zlecone 554.711,- zł

2) po stronie wydatków 13.733.887,- złotych, w tym wydatki dotyczące zadań zleconych 554.711,- złotych.§ 3

Zwiększa się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określone w § 4 uchwały Nr III/ 18 /2002 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok o 50.000,-złotych, które po zmianie wynoszą 102.000,- złotych, załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych określonych w § 8 uchwały Nr III/ 18 /2002 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok o kwotę 117.000,- złotych i ogółem wydatki inwestycyjne po zmianie wynoszą 2.497.864 ,-złote, załącznik nr 5 do uchwały.


§ 5

Zmienia się wieloletnie programy inwestycyjne w związku ze wzrostem kosztów zadań planowanych do wykonania w roku 2004 dotyczące:

 • dalszej budowy kanalizacji sanitarnej, załącznik nr 6 do uchwały,

 • modernizacji i rozbudowy gminnej sieci wodociągowej, załącznik nr 7 do uchwały,


oraz ustala limit wydatków wieloletniego programu inwestycyjnego dotyczącego rozbudowy sieci dróg gminnych, załącznik nr 8 do uchwały.


§ 6

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w wydatkach Gospodarstwa Pomocniczego Boszkowo, załącznik nr 9 do uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena Przezbór

Uzasadnienie:
Uchwała ta wprowadza dotację Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie wypłaty dodatków mieszkaniowych i oświetlenia ulicznego, darowiznę p. W. K. na dofinansowanie adaptacji budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy, środki uzyskane ze sprzedaży fundamentów w Krzycku Wielkim, środki uzyskane ze Spółki Wodnościekowej oraz umniejsza dotacje z Sapardu do poziomu środków przyznanych. Dochody mają swoje odzwierciedlenie w wydatkach, dotacje przeznacza się zgodnie z przeznaczeniem, pozostałe środki przeznacza się na wykonywane zadania ponadplanowe oraz pokrycie zwiększonych kosztów, np. budowa remiz strażackich w Dłużynie i Boguszynie, naprawy dróg, zakup sprzętu czy organizowanie dodatkowych imprez sportowo- turystycznych. Do zadań inwestycyjnych wprowadza się adaptację budynku Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach oraz zwiększa środki na remizy. W związku ze wzrostem kosztów zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych i planowanych do wykonania w roku 2004, należy je zmienić w tym zakresie. Ponadto ustala się nowy wieloletni program inwestycyjny dotyczący rozbudowy sieci dróg obejmujący lata 2004 - 2006. W związku z otrzymaniem zwiększonych środków na FOŚiGW urealnia się jego przychody jak i wydatki, wprowadzając dodatkowe zadania do sfinansowania. Dokonuje się również przesunięć między paragrafami w Gospodarstwie Pomocniczym w związku z umniejszeniem zatrudnienia na umowę o pracę i przesunięciem zaoszczędzonych środków na wydatki rzeczowe, naprawy i remonty.UCHWAŁA Nr VIII/68/03
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 8 września 2003 r.


w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej we Włoszakowicach

Na podst. art. 18 ust.2 pkt.9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r ze zm.) art.28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. Nr 46 poz. 543 z 2000 r. ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§1
Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej, działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 692/13 o pow. 0,5550 ha zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lesznie pod nr 24587, położonej we Włoszakowicach przy ul. Wolności, w drodze przetargu.

§2
Ceną wywoławczą nieruchomości jest jej wartość ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego podwyższona o koszty przygotowania do sprzedaży.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Irena Przezbór
U C H W A Ł A Nr VIII/ 69 /2003
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 8 września 2003 r.


w sprawie zamiany nieruchomości we Włoszakowicach
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U z 2003r Nr 80 poz. 717) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. Nr 46 poz. 543 z 2000 r. ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U z 2003 r. Nr 96 poz.874) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na zamianę własności nieruchomości położonych we Włoszakowicach przy ul. Rzemieślniczej, obręb Grotniki w ten sposób, że działka oznaczona nr ewidencyjnym 847/3 o pow. 253 m2 , będąca własnością Gminy Włoszakowice, przechodzi na rzecz I.G., a działka oznaczona nr ewidencyjnym 846/1 o pow. 357 m2 , będąca własnością I. G., przechodzi na rzecz Gminy Włoszakowice bez wzajemnych dopłat.

§ 2
Koszty związanie z przeniesieniem własności nieruchomości pokrywa wnioskodawca.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Irena Przezbór


U z a s a d n i e n i e

Przedmiotem zamiany własności są nieruchomości położone we Włoszakowicach ul. Rzemieślnicza, obręb Grotniki:działka oznaczona numerem ewidencyjnym i 847/3 o pow. 253 m2 , będąca własnością Gminy Włoszakowice i działka oznaczona nr ewidencyjnym 846/1 o pow. 357 m2 , będąca własnością Pani I. G.
Zamiana nieruchomości uzasadniona jest uporządkowaniem stosunków wodno - prawnych w obrębie położenia działek , a w szczególności rowu grotnickiego, który w części przebiega przez nieruchomość Pani I. G.UCHWAŁA Nr VIII/70/2003
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 8 września 2003 r.


w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Włoszakowice i Gminą Przemęt

Na podst. art. 18 ust.2 pkt.9 lit. „a” w związku z art. 44 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. ze zm.) w związku z § 12 pkt.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999r. W sprawie ustalenia granic niektórych gmin. (Dz.U Nr 110 poz.1266) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Włoszakowice, a Gminą Przemęt, w formie aktu notarialnego, w celu nieodpłatnego przekazania Gminie Włoszakowice mienia komunalnego położonego w obrębie przyłączonych do Gminy wsi: Charbielin, Skarżyń, Boszkowo - w związku ze zmianą granic Gminy Włoszakowice.

§ 2
Wykaz przekazywanego mienia komunalnego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice
(-) Irena PrzezbórZałącznik do Uchwały Nr VIII/70/2003
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 8 września 2003r.WYKAZ NABYWANYCH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH


LP.

NUMER DZIAŁKI

POWIERZCHNIA - ha

POŁOŻENIE

1

163/5

0,0378

Boszkowo

2

163/14

0,0298

Boszkowo

3

165/11

0,0372

Boszkowo

4

170/3

0,0973

Boszkowo

5

170/4

0,0230

Boszkowo

6

170/30

0,0091

Boszkowo

7

163/32

0,4406

Boszkowo

8

163/30

0,1115

Boszkowo

9

146

1,9100

Charbielin
Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice
(-) Irena PrzezbórU z a s a d n i e n i e
W związku ze zmianą granic Gminy Włoszakowice i włączeniem w jej granice miejscowości Charbielin, Skarżyń, Boszkowo, uregulować należy prawo własności nieruchomości gminnych i pozostałych składników mienia komunalnego położonych w obrębie tych trzech miejscowości. Zmiana granic nie oznacza równocześnie przejęcia składników mienia. Formalnie więc właścicielem tego mienia jest Gmina Przemęt. Podpisanie tego porozumienia, jest naturalną konsekwencją zmiany granic, a ponadto powyższą sprawę ureguluje i będzie stanowić podstawę do ujawnienia prawa własności Gminy Włoszakowice w Księgach Wieczystych.


U C H W A Ł A Nr VIII/71/ 2003
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 8 września 2003 r.


w sprawie zmiany nazwy ulicy w Bukówcu Górnym
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami ostatnia zmiana Dz.U Nr 80 poz. 717 z 2003r.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się obecną nazwę ulicy Obrzańskiej w Bukówcu Górnym oznaczonej numerem geodezyjnym 494 i nadaje się tejże ulicy nazwę Telesfora Śliwy.

§ 2

Położenie ulicy w terenie określa mapa sytuacyjna stanowiąca załącznik do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice
(-) Irena Przezbór


U C H W A Ł A Nr VIII/72/2003
---------------------------------------------
Rady Gminy Włoszakowice z dnia 8 września 2003 r.

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa w Jezierzycach Kościelnych

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -
Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami ostatnia zmiana Dz.U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r.) oraz § 23 ust. 1 Statutu Sołectwa - przyjętego Uchwałą Nr VII/52/91 Rady Gminy Włoszakowice w dniu 30 stycznia 1991 z późniejszymi zmianami uchwala się co następuje:

§ 1

Zarządza się wybory Sołtysa w Jezierzycach Kościelnych.

§ 2

1. Termin zebrania wyborczego wyznacza się na dzień:
1) pierwszy termin: 3 października 2003 r. godz. 19.00
2) drugi termin: 3 października 2003 r. godz. 19.15

2. Termin wyborów sołtysa wyznacza się na dzień: 19 października 2003 r.
w godz. od 8.30 do 13.00.

 1. Na miejsce zebrania i wyborów sołtysa wyznacza się salę wiejską w Jezierzycach Kościelnych.

 2. Na przewodniczącego zebrania wyznacza się radnego Marka Dworczaka.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Gminy
(-) Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2003-09-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06