OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXIII/200/2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie + rozstrzygnięcie

Uchwała Nr XXIII/200/2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie + rozstrzygnięcie

Numer uchwały: 200
Numer sesji: XXIII
Rok: 2017

UCHWAŁA Nr XXIII/200/2017
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „c” i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tj. (Dz.U. z 2016 r. poz. 446), art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Zaciągnąć pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do kwoty 5.023.070 zł (słownie: pięć milionów dwadzieścia trzy tysiące siedemdziesiąt złotych) z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I” w ramach Programu priorytetowego nr 1.1.2 „ Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.
2. Wypłata pożyczki nastąpi:
- w 2017 r. 1.685.299 zł,
- w 2018 r. 1.511.851 zł,
- w 2019 r. 1.825.920 zł
3. Zadanie wymienione w ust. 1 ujęte jest w Uchwale Nr XXII/183/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: budżetu na 2017 r. i w Uchwale Nr XXII/184/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice
na lata 2017 – 2026.

§ 2. Źródłem spłaty pożyczki wraz z należnymi odsetkami będą dochody własne Gminy Włoszakowice.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Włoszakowice do zawarcia umowy pożyczki z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz do ustanowienia na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zabezpieczenia spłaty pożyczki poprzez wystawienie weksla „in blanco” z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
Irena Przezbór


Uzasadnienie
do uchwały Nr XXIII/200/2017 Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 26 stycznia 2017 r.


Niniejsza uchwała jest wymagana do zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I” .
Efektem rzeczowym przedsięwzięcia będzie wybudowanie 22,4 km sieci kanalizacji sanitarnej, wybudowanie 0,7 km sieci wodociągowej oraz zmodernizowanie 5,9 km sieci wodociągowej.
Realizacja projektu szacowana jest na 20.613.525,47 zł, z tego: pożyczka z NFOŚiGW stanowi kwotę 5.023.070 zł, dofinansowanie z Funduszu Spójności stanowi kwotę 10.593.744,19 zł, środki własne budżetu gminy stanowią kwotę 4.996.711,28 zł.
Obsługa długu z tytułu w/w pożyczki została uwzględniona w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Włoszakowice, z tego spłata rat pożyczki w latach 2021-2024, a odsetki w latach 2017-2024.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Karolina Nowak
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-02-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-03-08
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06