OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Akty prawa miejscowego » KADENCJA 2014-2018 Uchwała Nr XXIII/201/2017 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, w prowadzonym przez Gminę Włoszakowice publicznym przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

KADENCJA 2014-2018 Uchwała Nr XXIII/201/2017 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, w prowadzonym przez Gminę Włoszakowice publicznym przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych


(Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2017 r. poz.992 z dnia 1 lutego 2017 r.)

 

Uchwała Nr XXIII/201/2017
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, w prowadzonym przez Gminę Włoszakowice publicznym przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 6 ust.1 pkt 2, art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:
§ 1
Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o przedszkolu, należy przez to rozumieć przedszkole publiczne, oddział przedszkolny w szkole podstawowej, prowadzone przez Gminę Włoszakowice.
§ 2
W przedszkolu zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez 5 godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, zgodnie z organizacją określoną w arkuszu organizacyjnym danego przedszkola.
§ 3
1. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały, ustala się opłatę w wysokości 1,00 zł za godzinę zajęć.
2. Miesięczną wysokość opłaty za czas korzystania z wychowania przedszkolnego, ustala się jako iloczyn stawki godzinowej, o której mowa w ust. 1 oraz deklarowanej przez rodziców (lub prawnych opiekunów dziecka) łącznej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu ponad wymiar, o którym mowa w § 2.
§ 4
Na drugie i każde kolejne dziecko uczęszczające z tej samej rodziny do tego samego przedszkola obniża się opłatę o której mowa w § 3 ust. 1, o 50 %.
§ 5
Zwalnia się całkowicie z opłaty, o której mowa w § 3 ust. 1, dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
§ 6
Traci moc Uchwała Nr XXXV/303/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za usługi świadczone w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy zespołach szkół na terenie Gminy Włoszakowice w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Włoszakowice.

§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.
§ 8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice
Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Akty prawa miejscowego
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marek Wodawski
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-02-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-02-02
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06