OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół I/2002

Protokół I/2002


P r o t o k ó ł nr I/2002
-------------------------------------------
(protokół został przyjęty przez Radę Gminy,
uchwały przeszły nadzór Wojewody Wielkopolskiego)

z I sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 14 listopada 2002 r. w sali Urzędu Gminy.

Otwarcia I sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonał najstarszy wiekiem radny Bronisław Elimer, stwierdzając, że w sesji uczestniczył cały skład Rady Gminy (15 radnych), w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.

Porządek I sesji Rady Gminy

 1. Ślubowanie radnych i wójta.

 2. Wybór przewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice.

 3. Ustalenie liczby wiceprzewodniczących Rady Gminy Włoszakowice.

 4. Wybór wiceprzewodniczącego / wiceprzewodniczących Rady Gminy Włoszakowice.

 5. Powołanie Komisji Rewizyjnej.

 6. Wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 7. Powołanie komisji stałych Rady Gminy.

 8. Wolne głosy i wnioski.

 9. Zakończenie.Przed rozpoczęciem realizacji porządku sesji przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej we Włoszakowicach Marian Urbaniak wręczył radnym i wójtowi zaświadczenia o wyborze.

Ad. 1. Ślubowanie radnych i wójta.

Ślubowanie radnych
Rotę ślubowania odczytał radny Bronisław Elimer.
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Tak mi dopomóż Bóg.”
Radnych wywoływał kolejno najmłodszy wiekiem radny Piotr Mądrzak, a radni wypowiadali słowo „ślubuję”. Ślubowanie złożyli wszyscy radni gminy Włoszakowice.

Ślubowanie wójta
Wybrany na wójta gminy Stanisław Waligóra złożył wobec Rady Gminy ślubowanie następującej treści: „Obejmując urząd Wójta Gminy uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg.” Z tą chwilą Stanisław Waligóra objął obowiązki wójta gminy Włoszakowice.

Ad. 2. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
Prowadzący sesję radny Bronisław Elimer poinformował, że wybory przewodniczącego Rady Gminy są wyborami tajnymi. Głosowanie tajne przeprowadziła Komisja Skrutacyjna w składzie: Krystyna John, Czesław Bartkowiak, Stefan Lis.
Protokół Komisji Skrutacyjnej przedstawił przewodniczący Czesław Bartkowiak.Spośród ważnie oddanych głosów poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:
Irena Przezbór - 8 głosów
Andrzej Patelka - 7 głosów

Bezwzględną ilość głosów otrzymała Irena Przezbór i została wybrana przewodniczącą Rady Gminy Włoszakowice.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do uchwały o wyborze przewodniczącego Rady Gminy.
Rada Gminy Włoszakowice podjęła
U C H W A Ł Ę nr I/1/2002
---------------------------------------------------
jak w Załączniku nr 1 do protokołu

Po dokonanym wyborze prowadzący sesję radny Bronisław Elimer przekazał prowadzenie dalszej części sesji wybranej przewodniczącej Rady Gminy Irenie Przezbór, która podziękowała za obdarzenie jej zaufaniem i wybór na funkcję przewodniczącej Rady Gminy.


Ad. 3. Ustalenie liczby wiceprzewodniczących Rady Gminy Włoszakowice.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że radni mogą dokonać wyboru od 1 do 3 wiceprzewodniczących. Radni zaproponowali dokonanie wyboru jednego wiceprzewodniczącego. Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę nr I/2/2002
-------------------------------------------------
jak w Załączniku nr 2 do protokołu.


Ad. 4. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że wybory wiceprzewodniczącego Rady są także wyborami tajnymi. Głosowanie tajne przeprowadziła Komisja Skrutacyjna w składzie: Krystyna John, Czesław Bartkowiak, Piotr Mądrzak.
Zgłoszono jednego kandydata - Stefana Lisa, który otrzymał 13 głosów i został wybrany wiceprzewodniczącym Rady Gminy. Protokół Komisji Skrutacyjnej przedstawił Czesław Bartkowiak. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do uchwały.

Rada Gminy Włoszakowice podjęła
U C H W A Ł Ę nr I/3/2002
---------------------------------------------------
jak w Załączniku nr 3 do protokołuAd. 5. Powołanie Komisji Rewizyjnej.
Radni zaproponowali Komisję Rewizyjną powołać w składzie:

 • Bronisław Elimer

 • Zenon Mejza

 • Aleksy Zaremba

Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę nr I/4/2002
-------------------------------------------------
jak w Załączniku nr 4 do protokołu.

Ad. 6. Wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Radni na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zaproponowali Zenona Mejzę, który wyraził zgodę na przyjęcie funkcji przewodniczącego Komisji. Innych uwag i propozycji nie było.W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę nr I/5/2002
-------------------------------------------------
jak w Załączniku nr 5 do protokołu.

Ad. 7. Powołanie komisji stałych Rady Gminy
Radni zaproponowali powołanie Kkmisji w następujących składach:

  • Komisja Rolnictwa

   1. Andrzej Czajka

   2. Marek Dworczak

   3. Ryszard Lipowy


    1. Komisja Kultury i Sportu

     1. Paweł Marcinek

     2. Piotr Mądrzak

     3. Zygmunt Nędza


     Komisja Oświaty i Wychowania

     1. Czesław Bartkowiak

     2. Krystyna John

     3. Andrzej Patelka     Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

     1. Tadeusz Szalewski

     2. Stefan Lis

     3. Patelka Andrzej


     Innych propozycji radni nie wnieśli.


     W wyniku przeprowadzonego głosowania
     Rada Gminy podjęła jednogłośnie
     U C H W A Ł Ę nr I/6/2002
     -------------------------------------------------
     jak w Załączniku nr 6 do protokołu.
     Ad. 8. Wolne głosy i wnioski.
     N i e b y ł o.

     Ad. 9. Zakończenie.
     W związku z wyczerpaniem porządku I sesji Rady Gminy przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła obrady.     Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy
     (-) Mirosława Poloszyk-Miś (-) Irena Przezbór

     U C H W A Ł A nr I/1/2002
     ---------------------------------------------
     Rady Gminy Włoszakowice z dnia 14 listopada 2002 r.     w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice
     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. nr 142 poz.1591 z 2001 roku ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:


     § 1

     W wyniku głosowania tajnego przewodniczącą Rady Gminy Włoszakowice została wybrana: Irena Przezbór.


     § 2


     Protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


     § 3

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

     Przewodnicząca Rady Gminy
     (-) Irena Przezbór


        • P R O T O K Ó Ł

     Komisji Skrutacyjnej z tajnego głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice.

     Komisja Skrutacyjna w składzie:
     1. Czesław Bartkowiak - przewodniczący
     2. Stefan Lis - członek
     3. Krystyna John - członek

     stwierdza, że w przeprowadzonym głosowaniu tajnym na 15 radnych obecnych na I sesji Rady Gminy i uprawnionych do głosowania zostało oddanych głosów:
     - ważnych 15
     - nieważnych 0

     W wyniku dokonania obliczenia Komisja stwierdza, że spośród ważnie oddanych głosów poszczególni kandydaci na przewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice otrzymali następującą ilość głosów:

     1. Irena Przezbór 8 głosów
     2. Andrzej Patelka 7 głosów


     Kandydat Irena Przezbór otrzymała bezwzględną większość głosów przy obecności wymaganej w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. nr 142 poz.1591 z 2001 roku ze zmianami) i została wybraną przewodniczącą Rady Gminy Włoszakowice.


     Podpisy Komisji

     (-) Czesław Bartkowiak
     (-) Stefan Lis
     (-) Krystyna John

     Włoszakowice, 14 listopada 2002 r.
     U C H W A Ł A nr I/2/2002
     ---------------------------------------------
     Rady Gminy Włoszakowice z dnia 14 listopada 2002 r.


     w sprawie określenia liczby wiceprzewodniczących Rady Gminy Włoszakowice
     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:


     § 1

     Postanawia się dokonać wyboru jednego wiceprzewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice.


     § 2

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

     Przewodnicząca Rady Gminy
     (-) Irena Przezbór

     U C H W A Ł A nr I/3/2002
     ---------------------------------------------
     Rady Gminy Włoszakowice z dnia 14 listopada 2002 r.     w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice
     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. nr 142 poz.1591 z 2001 roku ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:


     § 1

     W wyniku głosowania tajnego wiceprzewodniczącym Rady Gminy Włoszakowice został wybrany: Stefan Lis.     § 2


     Protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


     § 3

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
     Przewodnicząca Rady Gminy
     (-) Irena Przezbór

        • P R O T O K Ó Ł


     Komisji Skrutacyjnej z tajnego głosowania w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice.

     Komisja Skrutacyjna w składzie:
     1. Czesław Bartkowiak - przewodniczący
     2. Piotr Mądrzak - członek
     3. Krystyna John - członek

     stwierdza, że w przeprowadzonym głosowaniu tajnym na 15 radnych obecnych na I sesji Rady Gminy i uprawnionych do głosowania zostało oddanych głosów:
     - ważnych 15
     - nieważnych 0

     W wyniku dokonania obliczenia Komisja stwierdza, że spośród ważnie oddanych głosów poszczególni kandydaci na wiceprzewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice otrzymali następującą ilość głosów:

     1. Stefan Lis 13 głosów

     Kandydat Stefan Lis otrzymał bezwzględną większość głosów przy obecności wymaganej w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. nr 142 poz.1591 z 2001 roku ze zmianami) i został wybrany wiceprzewodniczącym Rady Gminy Włoszakowice.     Podpisy Komisji

     (-) Czesław Bartkowiak
     (-) Piotr Mądrzak
     (-) Krystyna John
     Włoszakowice, 14 listopada 2002 r.
     U C H W A Ł A nr I/4/2002
     ---------------------------------------------
     Rady Gminy Włoszakowice z dnia 14 listopada 2002 r.     w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Na podstawie art. 18a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. nr 142 poz.1591 z 2001 roku ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:


     § 1

     Powołuje się Komisję Rewizyjną Rady Gminy Włoszakowice w składzie:

     1. Bronisław Elimer


     1. Zenon Mejza


     1. Aleksy Zaremba
     § 2

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
     Przewodnicząca Rady Gminy
     (-) Irena Przezbór

     U C H W A Ł A nr I/5/2002
     ---------------------------------------------
     Rady Gminy Włoszakowice z dnia 14 listopada 2002 r.     w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Na podstawie § 58 ust. 2 Regulaminu Rady Gminy w związku z § 4 ust. 1 Regulaminu Komisji Rewizyjnej stanowiących załączniki Nr 3 i Nr 4 do Statutu Gminy przyjętego Uchwałą nr XV/101/96 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 12 sierpnia 1996 r. z późniejszymi zmianami Rada Gminy uchwala, co następuje:


     § 1

     Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włoszakowice wybiera się:

      • Zenona Mejzę.     § 2

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

     Przewodnicząca Rady Gminy
     (-) Irena Przezbór

     U C H W A Ł A nr I/6/2002
     ---------------------------------------------
     Rady Gminy Włoszakowice z dnia 14 listopada 2002 r.     w sprawie powołania stałych komisji
     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. nr 142 poz.1591 z 2001 roku ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:


     § 1

     Powołuje się stałe komisje Rady Gminy Włoszakowice:

     1. Komisję Rolnictwa - obejmującą przedmiotem działania sprawy z zakresu rolnictwa, gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, szkoleń praktycznych.

     2. Komisję Kultury i Sportu - obejmującą przedmiotem działania sprawy z zakresu kultury, sportu, rekreacji i turystki.

     3. Komisję Oświaty i Wychowania - obejmującą przedmiotem działania sprawy z zakresu funkcjonowania szkół i przedszkoli.

     4. Komisję Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - obejmującą przedmiotem działania sprawy z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami komunalnymi, kanalizacji, wodociągów, utrzymania i budowy dróg.     § 2

     Składy osobowe komisji stanowią załącznik do uchwały.


     § 3

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


     Przewodnicząca Rady Gminy
     (-) Irena Przezbór
         • Załącznik

     do Uchwały nr I/6/2002
     Rady Gminy Włoszakowice
     z dnia 14 listopada 2002 r.     Składy osobowe Komisji Rady Gminy Włoszakowice


      • Komisja Rolnictwa

       1. Andrzej Czajka

       2. Marek Dworczak

       3. Ryszard Lipowy        1. Komisja Kultury i Sportu

         1. Paweł Marcinek

         2. Piotr Mądrzak

         3. Zygmunt Nędza         Komisja Oświaty i Wychowania

         1. Czesław Bartkowiak

         2. Krystyna John

         3. Andrzej Patelka         Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

         1. Tadeusz Szalewski

         2. Stefan Lis

         3. Patelka Andrzej     Informacje powiązane:
     Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
     Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
     Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
     Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
     Opublikowany dnia: 2002-11-14
     Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
     Zmian: 0


     Powiadom o zmianach w tym dokumencie
     Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
     Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


      

     Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06