OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXIII/202/2017 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy.

Uchwała Nr XXIII/202/2017 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy.

Numer uchwały: 202
Numer sesji: XXIII
Rok: 2017

  UCHWAŁA Nr XXIII/202/2017

RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 26 stycznia 2017r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie  umowy dzierżawy.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r.  poz. 446)  w związku  art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (tekst jednolity  Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy Włoszakowice na zawarcie w trybie bezprzetargowym  umowy dzierżawy dotyczącej składników majątkowych Gminy Włoszakowice określonych w § 2 niniejszej uchwały na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

 

§ 2

 

Przedmiotem dzierżawy jest lokal użytkowy (świetlica wiejska) położony w Krzycku Wielkim, na działce 435/10, zapisanej w  księdze wieczystej nr PO1L/00026805/1

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący

  Rady Gminy Włoszakowice

          

            Irena Przezbór

 

                         

 

 

U z a s a d n i e n i e

     do  Uchwały  Nr  XXIII/202/2017

Rady Gminy  Włoszakowice z dnia 26 stycznia 2017 r.

 

 

            Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  zastrzega do wyłącznej właściwości rady gminy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

            Rada Gminy Włoszakowice nie ustaliła zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Akt taki musiałby mieć charakter prawa miejscowego. Brak ustalonych zasad nakazuje uzyskanie przez wójta każdorazowo zgody rady na zawarcie umów dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

            Natomiast art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upoważnia odpowiednią radę  do wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów użytkowania, najmu lub dzierżawy. 

            Przedmiotem niniejszej uchwały jest lokal użytkowy (świetlica wiejska), położona w miejscowości Krzycko Wielkie, objęta umową najmu na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach. 

Mając na względzie przytoczone w uchwale przepisy, podjęcie niniejszej  uchwały jest zasadne.           

 

 

 

 

 

 

 

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-02-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-02-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06