OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokoł Nr XXIII/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.

Protokoł Nr XXIII/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.

Numer dokumentu: XXIII
Rok: 2017

 

Protokoł Nr XXIII/2017
z XXIII Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 26 stycznia 2017 r. w sali widowiskowej we Włoszakowicach w godzinach 11.00 - 13.10

Otwarcia XXIII Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że na ogólny stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzenie Rady Gminy Włoszakowice rozpoczęło się minutą ciszy dla uczczenia pamięci radnego kadencji 2006-2010 i 2010-2014 - Krzysztofa Poprawskiego, którego pogrzeb odbył się 24 stycznia br.

Rada Gminy przyjęła jednogłośnie wniosek przewodniczącej Rady Gminy o włączenie do porządku obrad uchwał w sprawie:
- wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy (w związku z planowanym przez Gminny Ośrodek Kultury wystąpieniem o środki zewnętrzne na remont świetlicy wiejskiej w Krzycku Wielkim),
- wyrażenia woli zawarcia porozumienia w przedmiocie zakładania i prowadzenia szkół, których prowadzenie należy do zadań własnych powiatu leszczyńskiego (w związku ze zmianami typów szkół i ich struktury wprowadzonymi ustawą o systemie oświaty).

Projekt porządku obrad z ww. zmianami został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
Porządek obrad:
1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie Przemęckiego Parku Krajobrazowego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Włoszakowice.
5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic drogom w miejscowości Włoszakowice.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie-Letnisku (obręb Grotniki).
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, w prowadzonym przez Gminę Włoszakowice publicznym przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia w przedmiocie zakładania i prowadzenia szkół, których prowadzenie należy do zadań własnych powiatu leszczyńskiego.
11. Interpelacje. Wolne głosy i wnioski.
12. Zakończenie.


Ad. 1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
Informację Wójta z realizacji uchwał, wniosków i pracy w okresie międzysesyjnym złożyła Skarbnik Gminy Maria Rolka. Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Paweł Marcinek przedstawił uszczegółowiony plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r.
Plan został przyj ęty jednogłośnie (jak w załączniku nr 3 do protokołu).

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że protokół z poprzedniej sesji został sporządzony zgodnie z wpisami ustalonymi na sesji, był opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej w związku z czym zaproponowała jego przyjęcie bez czytania.
Do protokołu w głosowaniu - większością głosów - przyjęto zgłoszone przez radnego Zbysława zmiany w punkcie - „Interpelacje. Wolne głosy i wnioski.” polegające na dopisaniu wyjaśnienia przewodniczącej Rady Gminy, że blokada została założona dla zapewnienia ładu i porządku oraz zastąpienia wyrażenia: „przy jednym głosie wstrzymującym” wyrażeniem: „przy jednym głosie przeciwnym ” (głosowanie nad planem pracy Komisji Rewizyjnej).
Kolejna zmiana zgłoszona przez radnego, polegająca na dopisaniu stwierdzenia „że plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r. nie jest zgodny ze Statutem Gminy” w głosowaniu została odrzucona większością głosów.

Rada Gminy przyjęła przy jednym głosie wstrzymującym protokół z XXII Sesji Rady Gminy Włoszakowice w brzmieniu opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej przy uwzględnieniu przyjętych zmian o jakich mowa wyżej.

Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie Przemęckiego Parku Krajobrazowego.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił pracownik Urzędu Gminy Albert Cygan udzielając dodatkowych wyjaśnień odnosząc się do projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie Przemęckiego Parku Krajobrazowego w województwie wielkopolskim. Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXIII/196/2017
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 5 do protokołu

Rada Gminy Włoszakowice odmówiła uzgodnienia przedłożonego projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie Przemęckiego Parku Krajobrazowego.

(W trakcie realizacji pkt. 3 porządku obrad przewodnicząca zarządziła kilkuminutową przerwę w obradach).


Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Włoszakowice.
Projekt uchwały przedstawiła pracownik Urzędu Gminy Maria Walkowska.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXIII/197/2017
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 6 do protokołu
Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic drogom w miejscowości Włoszakowice.
Projekt uchwały przedstawił i omówił pracownik Urzędu Gminy Bogusław Olejnik.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXIII/198/2017
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 7 do protokołu

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie-Letnisku (obręb Grotniki).
Projekt uchwały przestawił i omówił pracownik Urzędu Gminy Bogusław Olejnik.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXIII/199/2017
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 8 do protokołu

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Projekt uchwały przestawiła i omówiła Skarbnik Gminy Maria Rolka.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXIII/200/2017
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 9 do protokołu

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, w prowadzonym przez Gminę Włoszakowice publicznym przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Projekt uchwały przestawił i omówił pracownik Urzędu Gminy Marek Wodawski.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXIII/201/2017
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 10 do protokołu
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy.
Projekt uchwały przestawił i omówił pracownik Urzędu Gminy Bogusław Olejnik.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXIII/202/2017
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 11 do protokołu

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia w przedmiocie zakładania i prowadzenia szkół, których prowadzenie należy do zadań własnych powiatu leszczyńskiego.
Projekt uchwały ze zmianą treści § 1 przestawił i omówił pracownik Urzędu Gminy Marek Wodawski.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXIII/203/2017
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 12 do protokołu

Ad. 11. Interpelacje. Wolne głosy i wnioski.
Radna Irena Rakowska wnioskowała w sprawie utwardzenia kostką brukową terenu przed salą wiejską w Skarżyniu.
Radny Zbysław Drożdżyński wnioskował o przekazanie  wniosku do Powiatu Leszczyńskiego o lepsze zimowe utrzymanie dróg powiatowych wraz z chodnikami i ścieżkami pieszo-rowerowymi (wniosek został zaakceptowany przez Radę Gminy).
Ponadto wnioskował o wyjaśnienie kto zajmuje się zimowym utrzymaniem dróg i chodników wzdłuż nieruchomości niezabudowanych np. pola, łąki itp.
Radna Irena Przezbór - poruszyła sprawę dostępności harmonogramu odbioru odpadów - temat wyjaśniony w informacji wójta (harmonogramy dostępne w urzędzie, u sołtysów, na stronie internetowej gminy oraz poprzez miesięcznik „Nasze Jutro”).

Ad. 12. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zamknęła XXIII Sesję Rady Gminy Włoszakowice.

 

 

(Załączniki do protokołu od Nr 5 do Nr 12 stanowiące Uchwały Nr XXIII/196-203/2017 zostały opublikowane w zakładce "Dokumenty i Informacje. Uchwały Rady").

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: -
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-02-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-03-06
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06