OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr II/2002

Protokół Nr II/2002


P r o t o k ó ł nr II/2002
-------------------------------------------
(protokół został przyjęty przez Radę Gminy,
uchwały przeszły nadzór Regionalnej Izby Obrachunkowej)


z II sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 10 grudnia 2002 r. w sali Urzędu Gminy.


Otwarcia II sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 14 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 2. Informacja o pracy komisji.

 3. Interpelacje radnych.

 4. Ustalenie wysokości podatków na 2003 r.:

 • rolnego

 • od nieruchomości

 • od psów

 • od środków transportowych

 • opłaty miejscowej

 • określenie wzorów formularzy dot. podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości

 1. Zmiany w budżecie gminy na 2002 r.

 2. Zajęcie stanowiska w sprawie skargi p. P. J. dot. niewydania bonów paliwowych.

 3. Wolne głosy i wnioski.

 4. Zakończenie.


Ad. 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Do protokołu z poprzedniej sesji radni nie zgłosili żadnych uwag. Protokół został przyjęty.

Ad. 2. Informacja o pracy komisji.
Informacje z posiedzeń komisji złożyli:

 • przewodniczący Komisji Rolnictwa Marek Dworczak

 • przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zenon Mejza


Ad. 3. Interpelacje radnych.
Radny Stefan Lis - prosił o wyjaśnienie wyłączeń oświetlenia ulicznego na ul. Grotnickiej we Włoszakowicach.

Ad. 4. Ustalenie wysokości podatków na 2003 r.:

 • podatek rolny

Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że podstawą opodatkowania podatkiem rolnym jest liczba hektarów przeliczeniowych.
Stawka podatku rolnego jest uzależniona jedynie od ceny kwintala żyta ogłoszonej w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, którą Rada Gminy może obniżyć.
W roku 2003 podatek rolny będzie również wymierzany dla użytków rolnych do 1 ha (oznaczonych w ewidencji gruntów jako użytki rolne) i liczony będzie od 1 ha gruntów - równowartość pieniężną 5q żyta. Dla gospodarstw przelicznik ten wynosi 2,5 q.
Komisja Rolnictwa Rady Gminy zaproponowała obniżenie ceny żyta do 32 zł/q.
Rada Gminy propozycję przyjęła i obniżyła średnią cenę skupu żyta za 1q, ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i przyjmowaną jako podstawa do naliczania podatku rolnego na 2003 r. z kwoty 33,45 zł do kwoty 32,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ nr II/9/2002
--------------------------------------------------
jak w Załączniku nr 1 do protokołu


 • podatek od nieruchomości

Projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2003 r. przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór wraz z propozycjami Komisji Rolnictwa i Komisji Rewizyjnej. Do proponowanych stawek ustosunkowywano się kolejno i ustalano wysokości poszczególnych podatków.
Przyjęto następujące stawki:

 1. od gruntów:

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,47 zł od 1m powierzchni,

 1. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,38zł od 1 ha powierzchni,

 2. pozostałych - 0,08 zł od 1m powierzchni,


 1. od budynków lub ich części:

 1. mieszkalnych - 0,51 zł od 1m powierzchni użytkowej,

 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 14,50 zł od 1m powierzchni użytkowej,

 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,06 zł od 1m powierzchni użytkowej,

 4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,46 zł od 1m powierzchni użytkowej,

 5. pozostałych - 4,80 zł od 1m powierzchni użytkowej,


3. od budowli - 2% ich wartości.
Innych uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ nr II/10/2002
--------------------------------------------------
jak w Załączniku nr 2 do protokołu • podatek od psów

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że w zakresie podatku od psów ustawodawca nadał radom gmin pełne uprawnienia, a mianowicie: stanowienie stawek szczegółowych, z tym, że podatek od jednego psa w roku 2003 nie może przekroczyć kwoty 50,00 zł. Obligatoryjnie dwa psy w gospodarstwie są zwolnione z podatku. Rada Gminy postanowiła zwolnienie takie zastosować do jednego psa na nieruchomości. Od pozostałych psów podatek ustalono w wysokości 37,00 zł.
Innych uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ nr II/11/2002
--------------------------------------------------
jak w Załączniku nr 3 do protokołu


 • podatek od środków transportowych

Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nadaje radom gmin uprawnienia do stanowienia szczegółowych stawek podatku od środków transportowych, zakresu uprawnień co do wysokości stawek szczegółowych, jak również różnicowania stawek co do wskazanych przedmiotów opodatkowania.
W celu pobrania podatku od środków transportowych konieczne jest ustanowienie stawek podatku od poszczególnych przedmiotów opodatkowania. Zakres uprawnienia dla rady gminy co do wysokości stawek podatku jest obwarowany kwotą maksymalną oraz w niektórych przypadkach kwotą minimalną i maksymalną.
Radni ustalali stawki podatku od środków transportowych w wysokości obowiązującej w roku 2002. Innych zastrzeżeń radni nie wnieśli.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ nr II/12/2002
--------------------------------------------------
jak w Załączniku nr 4 do protokołu


 • opłata miejscowa

Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w miejscowościach posiadających korzystne warunki klimatyczne i walory krajobrazowe za każdy dzień pobytu. W gminie Włoszakowice takie miejscowości to Boszkowo i Dominice. Opłaty nie pobiera się od osób przebywających w szpitalach, zorganizowanych grup dzieci i młodzieży, osób, które płacą podatek od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych w takiej miejscowości.
Rada Gminy ustaliła dzienną stawkę opłaty miejscowej w wysokości 1,20 zł., a od dzieci i młodzieży do lat 18 oraz od emerytów i rencistów w wysokości 0,60 zł. Innych uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ nr II/13/2002
--------------------------------------------------
jak w Załączniku nr 5 do protokołu


 • określenie wzorów formularzy dot. podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości


Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że zgodnie z ustawami: o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym i o podatku leśnym osoby fizyczne i osoby prawne obowiązane są złożyć organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informację o gruntach, informację o lasach jak również składać deklaracje na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. Ustalono wzory formularzy jak w załączniku do uchwały.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ nr II/14/2002
--------------------------------------------------
jak w Załączniku nr 6 do protokołu


Ad. 5. Zmiany w budżecie gminy na 2002 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała o konieczności wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2002 r. poprzez zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 219.471,00 zł.
Po dokonanych zmianach ogólna kwota budżetu gminy na rok 2002 wynosi:

 1. po stronie dochodów 11.671.676 zł, w tym dotacje na zadania zlecone 601.340 zł

 2. po stronie wydatków 11.848.676 zł, w tym wydatki dotyczące zadań zleconych 601.340 zł.

Skarbnik gminy Maria Rolka wyjaśniła, że po stronie dochodów zwiększa się budżet o kwotę 230.401 zł., na którą składają się dotacja wojewody na sfinansowanie pomocy dla dzieci i młodzieży w kwocie 2.500 zł, podwyżek nauczycieli - 1.551 zł, sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli - 150 zł, na oświetlenie ulic nie gminnych - 8.447 zł, na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 2.165 zł, na dofinansowanie przygotowania mieszkań dla repatriantów -20.619 zł, odpis na fundusz świadczeń nauczycieli emerytów - 4.969 zł. Z majątku gminy planuje się uzyskać dodatkowo 90.000 zł, a z podatków i opłat 100.000 zł. Ponadto dochody zmniejszą się o środki przekazane na drugą turę wyborów w kwocie 10.930 zł.
Po stronie wydatków, celem zrównoważenia budżetu, otrzymane dotacje celowe przeznacza się na wykonanie zadań zgodnie z celem, na jaki je otrzymano. Ponadto środki z dochodów własnych przeznacza się na dodatkowe prace na drogach, na sport, na działalność straży pożarnych oraz na działalność administracyjną. Zmiany w zakresie oświaty wprowadza się na wnioski dyrektorów poszczególnych szkół w związku z uaktualnieniem konkretnych kwot potrzebnych na wynagrodzenia i pochodne i przesunięciem zaoszczędzonych środków na zadania rzeczowe. Wzrost środków na wypłatę wynagrodzeń spowodowany jest zatrudnieniem w ciągu roku dodatkowych osób w związku z wprowadzeniem dodatkowych zadań oraz wypłatą ekwiwalentu za zaległy urlop wypoczynkowy, a także podniesieniem kwalifikacji przez nauczycieli przedszkoli.
Uwag radni nie wnieśli.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ nr II/15/2002
--------------------------------------------------
jak w Załączniku nr 7 do protokołu

Ad. 6. Zajęcie stanowiska w sprawie skargi p. P.J. dot. niewydania bonów paliwowych.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła skargę P.J dot. odmowy wydania bonów paliwowych przez Urząd Gminy Włoszakowice na grunty dzierżawione przez ww. od syndyka masy upadłości RSP w Boguszynie oraz wyjaśnienie inspektora ds. podatków i opłat Urzędu Gminy w tej sprawie. Radni uwag do wyjaśnienia nie wnieśli. Uzyskanie bonów paliwowych warunkowane jest: opłacaniem podatku rolnego z gruntów (własność albo samoistne posiadanie), prowadzeniem działalności rolniczej na gruntach, posiadaniem ciągnika rolniczego, niezaleganiem w podatkach.
Bony zostały wydane po przedłożeniu przez zainteresowanego stosownego zaświadczenia syndyka masy upadłości Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Boguszynie.
Korespondencja w tej sprawie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 7. Wolne głosy i wnioski.
Radna Irena Przezbór - wnioskowała o usunięcie suchego drzewa przy wjeździe na ul. Leśną we Włoszakowicach.

Radny Ryszard Lipowy - wnioskował o wykup gruntu na poszerzenie wjazdu na ul. Machcińską w Bukówcu Górnym.

Radny Czesław Bartkowiak - wnioskował o wykonanie oznakowania przejścia dla pieszych oraz namalowanie pasów na ul. Powstańców Wlkp. w Bukówcu Górnym przy głównym budynku szkoły.

Radny Tadeusz Szalewski - wnioskował o ustawienie lustra drogowego w Dłużynie przy stromym zjeździe i łuku koło kościoła.

Radny Marek Dworczak - wnioskował o budowę dalszej części chodnika w Zbarzewie.

Radny Andrzej Czajka - wnioskował o zmianę organizacji ruchu na ul. Krótkiej w Grotnikach. Radni proponowali sprawę tę omówić na spotkaniu z mieszkańcami wsi.

Ad. 8. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku II sesji przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła obrady.


Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mirosława Poloszyk-Miś (-) Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2002-12-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06