OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr IV/2003

Protokół Nr IV/2003


P r o t o k ó ł Nr IV/2003
-------------------------------------------
(treść protokołu przyjęta przez radnych na V Sesji Rady Gminy w dniu 31 marca 2003 r.)

z IV sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 4 marca 2003 r. w sali Urzędu Gminy w godzinach od 17.00 -21.00.

Otwarcia IV sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 14 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.

Porządek obrad:

 1. Informacja Wójta Gminy o realizacji uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.

 2. Informacja o pracy Komisji Rady Gminy.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Interpelacje radnych.

 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

- we Włoszakowicach na ul. Wolsztyńskiej,
- we Włoszakowicach na ul. Spokojnej,
- w Dominicach.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej we Włoszakowicach ul. Rzemieślnicza.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg Gminnych.

 3. Określenie dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności.

 4. Zmiana Statutu Gminnego Zakładu Komunalnego.

 5. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 6. Nadanie imienia Karola Kurpińskiego:

- Gimnazjum we Włoszakowicach,
- Zespołowi Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

 2. Zarządzenie wyborów sołtysów, rad sołeckich i komisji rewizyjnych.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 4. Zmiana budżetu gminy na 2003 r.

 5. Skarga na uchwałę Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie rozpatrzenia zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (obręb Grotniki) Boszkowo - letnisko ul. Piaskowa.

 6. Skarga w sprawie braku oświetlenia ulicznego w Boszkowie.

 7. Wolne głosy i wnioski.

 8. Zakończenie.


Ad. 1. Informacja Wójta Gminy o realizacji uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra. Uwag nie było, informacja została przyjęta. Stanowi zał. nr 1 do protokołu.


Ad. 2. Informacja o pracy Komisji Rady Gminy.
Informacji z posiedzeń Komisji Rady Gminy udzielili:
Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu Paweł Marcinek,
Przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania Krystyna John,
Przewodniczący Komisji Rolnictwa Marek Dworczak,
Członek Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Stefan Lis.
Wyjaśnień na pytania radnych: Zenona Mejzy, Bronisława Elimera i Zygmunta Nędzy w sprawie proponowanych lokali do zbycia w Krzycku Wielkim, Włoszakowicach i Boguszynie udzielił przewodniczący Komisji Rolnictwa Marek Dworczak.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół z poprzedniej sesji został odczytany we fragmencie dotyczącym wolnych głosów i wniosków. Do treści tego punktu jak i do pozostałej części protokołu Radni uwag nie zgłosili. Protokół został przyjęty.

Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radny Marek Dworczak - wnioskował o utwardzenie drogi w Jezierzycach Kościelnych (od drogi głównej do punktu sprzedaży pasz).
Radny Aleksy Zaremba - wnioskował o zorganizowanie na terenie gminy odbioru padłych zwierząt poprzez podpisanie umów z przygotowanymi do tego zakładami (np. Zakład w Wilkowie Polskim gdzie rolnicy płacą za utylizację wspólnie z ARiMR).

Radny Zenon Mejza - poinformował o usunięciu drzew przydrożnych w Krzycku Wielkim i o pozostawieniu pni na wysokości ok. 60 cm.
Radny Tadeusz Szalewski - wnioskował o utwardzenie dróg w Dłużynie tj. od cmentarza w kierunku posesji p. Otto, z Dłużyny do Bukówca Górnego i drogi równoległej do szosy dłużyńskiej oraz w kierunku budowanej remizy OSP. Wnioskował ponadto o przełożenie chodnika przy drodze powiatowej oraz o jego przedłużenie.
Radny Ryszard Lipowy - wnioskował o utwardzenie ul. Wańskiego w Bukówcu Górnym.
Radny Andrzej Czajka - wnioskował o ustalenie granic drogi za salą wiejską w Grotnikach przy transformatorze i jej utwardzenie szczególnie do posesji p. L.R.
Radny Paweł Marcinek - wnioskował o zorganizowanie na terenie gminy dla mieszkańców legalizacji gaśnic (przez kilka dni w wyznaczonym obiekcie) i szerokiej informacji dla mieszkańców).
Radna Irena Przezbór - poinformowała o wniosku mieszkańców ul. Zalesie we Włoszakowicach o założenie płytek chodnikowych umożliwiających przejście pieszym.

Ad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
we Włoszakowicach na ul. Wolsztyńskiej (działka nr 652 położona po lewej stronie za ostatnimi zabudowaniami na ul. Wolsztyńskiej o powierzchni ok. 0,5 ha stanowiąca własność osoby fizycznej, zmiana z terenów rolnych na tereny pod budownictwo jednorodzinne). Zmiana zapoczątkowana została uchwałą Rady Gminy z sierpnia 2001r. Do projektu uchwały przedstawionego przez Przewodniczącą Rady Gminy Irenę Przezbór uwag nie wniesiono.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr IV/31/2003
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 2 do protokołu

we Włoszakowicach na ul. Spokojnej (działka nr 504 położona za budynkami parafialnymi o powierzchni ok. 1,5 ha stanowiąca własność Gminy, zmiana z terenów rolnych na tereny pod budownictwo jednorodzinne). Zmiana została zapoczątkowana uchwałą Rady Gminy z czerwca 1999 r. Do projektu uchwały przedstawionego przez Przewodniczącą Rady Gminy Irenę Przezbór uwag nie wniesiono.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr IV/32/2003
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 3 do protokołu

w Dominicach (teren za wsią przy jeziorze ok. 9,5 ha, stanowiący własność osób fizycznych, zmiana z terenów rolnych na tereny działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej i jednorodzinnej). Zmiana została zapoczątkowana uchwałą Rady Gminy z grudnia 2001 r. Do projektu uchwały przedstawionego przez Przewodniczącą Rady Gminy Irenę Przezbór wniesiono uwagi dotyczące ustalenia 10 - metrowej odległości zabudowy od jeziora. Wyjaśniono, że taką odległość planista ustalił z instytucjami opiniującymi zmianę planu.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła przy 2 głosach wstrzymujących
UCHWAŁĘ Nr IV/33/2003
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 4 do protokołu


Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej we Włoszakowicach ul. Rzemieślnicza.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że planowana do zbycia działka jest częścią drogi we Włoszakowicach wydzieloną z ul. Rzemieślniczej. Przedmiotowa działka po obu stronach graniczy z działkami będącymi własnością Firmy Werner Kenkel Spółka z o.o. Wydzielony grunt jest wykorzystywany jako teren umożliwiający prowadzenie działalności gospodarczej i jest niezbędny do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości. Na pytanie radnych dotyczących przejezdności tej drogi wyjaśnień udzielił inspektor Urzędu Gminy stwierdzając, że dojazd do posesji pozostanie od strony ul. Grotnickiej, który po odtworzeniu granic według zapewnień właściciela Firmy dojazd ten zostanie wyasfaltowany.
Innych uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr IV/34/2003
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 5 do protokołu
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg Gminnych.

W sprawie ustalania wynagrodzeń w gminnych jednostkach organizacyjnych w tym nowo powstałego Zarządu Dróg Gminnych wyjaśnień udzieliła Sekretarz Gminy. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego wynagrodzenie dla pracowników Zarządu Dróg Gminnych winna ustalić Rada Gminy. Wynagrodzenie zasadnicze składa się z dwóch czynników:
najniższego wynagrodzenia, które ustala Rada Gminy (proponowane w wysokości 600 zł)
wartości jednego punktu, który ustala pracodawca (kierownik Zarządu Dróg Gminnych) w porozumieniu z Radą Gminy. Kierownik Zarządu Dróg Gminnych zaproponował wartość jednego punktu w wysokości 8 zł.

W zapytaniach ustalono, że premia uznaniowa może wynosić 30% wynagrodzenia zasadniczego. Przy czym Sekretarz Gminy wyjaśniła, że premia nie jest doliczana do wynagrodzenia, gdyż za prace przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, a premie można przyznawać w sytuacjach uzasadnionych.
Innych uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr IV/35/2003
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 6 do protokołu

Ad. 8. Określenie dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła projekt uchwały wraz z załącznikiem określającym dni i godziny otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności. Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła przy 1 głosie wstrzymującym
UCHWAŁĘ Nr IV/36/2003
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 7 do protokołu


Ad. 9. Zmiana Statutu Gminnego Zakładu Komunalnego.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Zakładu Komunalnego. W dyskusji radni zwrócili uwagę na zapis o budowie i modernizacji tylko oczyszczalni gminnych. Nieruchomości zlokalizowane poza zasięgiem rurociągu głównego nie mają zatem żadnej możliwości skorzystania z pomocy gminy przy budowie własnych indywidualnych oczyszczalni. W związku z tym postanowiono zmienić brzmienie zapisu na następujące: “prowadzenie, budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków. Innych uwag nie było.W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr IV/37/2003
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 8 do protokołu


Ad. 10. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Po przedstawieniu przez Przewodniczącą Rady Gminy Irenę Przezbór projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych radni zapoznali się ze składem osobowym Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyjaśniła, że w 2002 r. Komisja odbyła 3 posiedzenia. W bieżącym roku posiedzeń będzie więcej z powodu ustawowego przekazania Komisji kompetencji w zakresie opiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Innych uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr IV/38/2003
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 9 do protokołu

Ad. 11. Nadanie imienia Karola Kurpińskiego:
Gimnazjum we Włoszakowicach
Rada Gminy przychyliła się do wniosku Rady Pedagogicznej, Komitetu Rodzicielskiego i Uczniów Gimnazjum we Włoszakowicach i postanowiła nadać Gimnazjum imię Karola Kurpińskiego. Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie było.W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr IV/39/2003
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 10 do protokołu

Zespołowi Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach
W związku z tym, że imię Karola Kurpińskiego posiada Szkoła Podstawowa, Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum postanowiono imię Karola Kurpińskiego nadać również Zespołowi Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach. Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie

UCHWAŁĘ Nr IV/40/2003
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 11 do protokołuAd. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
Przewodnicząca poinformowała, że Gminny Zakład Komunalny zwrócił się do Rady Gminy z wnioskiem o zatwierdzenie nowych taryf za zaopatrzenie w wodę w wysokości:
dla miejscowości Jezierzyce Kościelne i Zbarzewo - 1,82 zł/1 m3 (netto) tj.1,945 zł/1m3 (brutto)
pozostały teren gminy - 1,62 zł/1 m3 (netto) tj.1,731 zł/1m3 (brutto).
Różnica taryf dla odbiorców wody w Jezierzycach Kościelnych i Zbarzewie wynika z konieczności zakupu droższej wody z Zakładu Usług Wodnych we Wschowie, co powoduje, iż koszty sprzedaży wody w tych miejscowościach są wyższe.
Do tej pory na terenie całej gminy obowiązywała stawka: 1,50 zł/1 m3 (netto), tj.1,605 zł/1m3 (brutto).
Analiza kosztów zrzutu ścieków do oczyszczalni w Grotnikach uzasadnia utrzymanie taryf na ścieki w dotychczasowej wysokości z tym, że przepisy nie zwalniają, jak to było do tej pory, 15% zużytej wody od naliczania opłat za zrzut ścieków.
Proponowane taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków wynoszą:
ścieki komunalne 2,44 zł/1 m3 (netto)
ścieki przemysłowe 4,53 zł/1 m3 (netto)
ścieki komunalne przywożone beczkowozami 3,61 zł/1 m3 (netto).
W dyskusji poruszono temat przyłączenia Jezierzyc Kościelnych i Zbarzewa do hydroforni w Krzycku Wielkim, aby cena wody była jednakowa dla terenu całej gminy. Radny Marek Dworczak przedstawił obawy mieszkańców Zbarzewa dotyczące słabej jakości wody z ujęcia w Krzycku Wielkim w stosunku do wody z Piotrowic, mówiąc, że do tej pory była taka możliwość dopłaty bez konieczności wydatkowania na inwestycję podłączenia do hydroforni w Krzycku Wielkim. Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poddała projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła
przy 1 głosie przeciwnym 1 głosie
wstrzymującym

UCHWAŁĘ Nr IV/41/2003
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 13 do protokołu

Ad. 13. Zarządzenie wyborów sołtysów, rad sołeckich i komisji rewizyjnych.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich i komisji rewizyjnych na terenie gminy. Radni ustalili terminarz zebrań i wybrali spośród siebie prowadzących zebrania. Termin powszechnych wyborów sołtysa ustalono na dzień 13 kwietnia 2003 r.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr IV/42/2003
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 14 do protokołu

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy Włoszakowice do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 740.000 zł na realizację zadania pod nazwą “III etap budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Włoszakowice”, na które w roku bieżącym planuje się wydatkować 1.578.600 zł. Przedmiotowa pożyczka winna być zaciągnięta w okresie kwiecień - czerwiec, a spłacona w okresie listopad - grudzień.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr IV/43/2003
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 15 do protokołu

Ad. 15 Zmiana budżetu gminy na 2003 r.
Skarbnik Gminy poinformowała, że w budżecie gminy na 2003 r. należy wprowadzić następujące zmiany:
- obniżyć dotację Wojewody na wypłatę dodatków mieszkaniowych o 12.130 zł,
- obniżyć dotację Wojewody na prowadzenie administracji rządowej o 300 zł,
- obniżyć dotację Wojewody do OPS na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych o 500 zł,
- zwiększyć dotację na opłacenie składek zdrowotnych dla podopiecznych OPS-u o 1.000zł,
- zwiększyć subwencję ogólną o 773 zł,
- zwiększyć subwencję oświatową o 65.445 zł,
- obniżyć deklarowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o 30.658 zł
wprowadzić do budżetu gminy w całości zadanie “budowa kanalizacji sanitarnej we Włoszakowicach i w Boszkowie” w oparciu o środki pochodzące z dotacji SAPARD-u i z pożyczki.
Uwag do zmian w budżecie gminy nie wniesiono.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr IV/44/2003
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 16 do protokołu

Ad. 16. Skarga na uchwałę Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30.12.2002 r. w sprawie rozpatrzenia zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (obręb Grotniki) Boszkowo - letnisko ul. Piaskowa.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła skargę R. i T. S. na uchwałę Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2002 r. Nr III/28/2002 w sprawie rozpatrzenia zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tj. terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej w miejscowości Boszkowo-letnisko ul. Piaskowa (geodezyjny obręb: Grotniki). Skarga dotyczyła przede wszystkich zaprojektowania na działce skarżących drogi dojazdowej do działki sąsiedniej (do tej pory działka nie miała dojazdu). Inspektor Urzędu Gminy wyjaśnił, że wszelkie procedury związane ze zmianą planu zostały zachowane. Twierdzenie zaś przez skarżących, iż zaprojektowanie drogi na ich nieruchomości narusza ich prawa właścicielskie, jest nie do przyjęcia w świetle wymogów zawartych w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym, na które gmina nie ma wpływu.
Projekt odpowiedzi do Naczelnego Sądu Administracyjnego został przyjęty przez Radę Gminy i podpisany przez Przewodniczącą Rady Gminy.


Ad. 17. Skarga w sprawie braku oświetlenia ulicznego w Boszkowie.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła dwa pisma p. L. G. z dnia 5 grudnia 2002 r. i 6 lutego 2003 r. w sprawie przywrócenia oświetlenia ulicznego w Boszkowie w rejonie ulic Kanałowej i Jasnej. Radni Gminy mieli możliwość wcześniejszego zapoznania się z pismami, gdyż przekazano je wraz z materiałami sesyjnymi.
Ponadto Przewodnicząca poinformowała, że wskutek braku odpowiedzi na pismo z grudnia ubiegłego roku w lutym p. L. G. złożył skargę na brak odpowiedzi, rozszerzając jednocześnie sprawę braku oświetlenia w Boszkowie - letnisku. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Wójta o złożenie wyjaśnienia w temacie nieudzielenia w terminie odpowiedzi. Wójt poinformował Radnych, że powodem zaistniałej sytuacji była reorganizacja Urzędu i powołanie przez Radę Gminy do życia od 1 stycznia 2003 r. Zarządu Dróg Gminnych jako jednostki organizacyjnej Gminy działającej poza Urzędem. W uchwalonym przez Radę Gminy Statucie Zarządu Dróg Gminnych do kompetencji Zarządu przekazano zadanie oświetlenia ulicznego. Zarząd Dróg Gminnych nie załatwił zaległości jakie powstały przy prowadzeniu tego zadania w Urzędzie Gminy przez pracownika Urzędu, z którym przeprowadzona została rozmowa w tej sprawie. Wójt poinformował, że takie wyjaśnienie przekazał p. L. G., przedstawiając kserokopię pisma Radzie.

Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poprosiła Wójta Gminy o ustosunkowanie się do spraw poruszanych w pismach.

Wójt poinformował, że generalnie wyłączenia oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Włoszakowice w tym też w Boszkowie - letnisku, podyktowane są przede wszystkim względami oszczędnościowymi i finansami przeznaczanymi na ten cel w budżecie gminy. Uchwalane corocznie przez Radę Gminy środki na oświetlenie uliczne spowodowały konieczność przystosowania oświetlenia ulicznego do możliwości finansowej. Na podstawie przyznanych przez Radę Gminy środków w budżecie gminy ustalony jest harmonogram załączania oświetlenia ulicznego w gminie.

Z tych samych względów dokonano demontażu oświetlenia w rejonie ulic podanych we wniosku. Zdemontowane oświetlenie było przestarzałe i powodowało bardzo duże koszty dla budżetu. Oświetlenie uliczne założone było na zwykłych otwartych kloszach metalowych na żarówki zwykłe. Każdy deszcz i wilgoć powodowały uszkodzenia, a zarazem zgłaszanie awarii przez mieszkańców i dalej rosły koszty utrzymania oświetlenia ulicznego w tym rejonie. Ponadto Wójt poinformował, że nie jest prawdą, iż oświetlona jest cała pozostała część letniska, a także, że oświetlenie uliczne w rejonie ulic Kanałowej, Łąkowej, Jasnej, Różanej, Sosnowej, Wiewiórkowej i Zacisze w ogóle jest wyłączone.

W nawiązaniu do informacji Wójt poinformował, że do kosztów oświetlenia, które w 2002 r. wyniosły ogółem 88.438,99 zł bez nocnego wyłączania, można dodać jeszcze raz taką kwotę, a potem przemnożyć ją przez lata stosowania takiej oszczędności.

Należy zaznaczyć, że dochody budżetu Gminy ulegają zmniejszeniu, np. na dzisiejszej sesji również dokonano korekty budżetu. Następna korekta będzie konieczna po dokonaniu wymiaru podatku. Powód: przy ustalaniu podatku z działek, przede wszystkim w Boszkowie, będzie brany pod uwagę zapis w ewidencji gruntów, a nie rekreacyjny sposób użytkowania działki, tak jak to było dotychczas. Znaczna część gruntów to lasy, łąki, rola w tym V i VI klasy, od której podatku się nie nalicza.
Obniżka budżetu po stronie dochodów będzie powodowała cięcia wydatków i zaplanowanie kolejnych oszczędności.
Obecnie oświetlenie uliczne wykonywane jest w miejscowości Charbielin, w którym również lampy zostały przed kilkoma laty zdjęte z takich samych powodów jak w Boszkowie. Koszt założenia 8 lamp na istniejących słupach wraz z pozwoleniem i dokumentacją kosztuje ok. 15.000 zł. (plus koszty dalszego użytkowania).
Radni odpowiedź przyjęli i postanowili takiej odpowiedzi udzielić wnioskującemu. Radny Aleksy Zaremba wnioskował, aby w odpowiedzi również uwzględnić cały czas ciążące na gminie koszty spłacania kredytu zaciągniętego na budowę oczyszczalni ścieków na której trzeba przez 9 miesięcy w roku blokować 50% zdolności przerobowej dla potrzeb rekreacyjnych obrzeża jeziora Dominickiego w lecie. Przez dziewięć miesięcy oczyszczalnia jest obciążona zaledwie w 50%, co znacząco kształtuje koszty eksploatacji.
Ponadto na dzisiejszej sesji została podjęta uchwała o zaciągnięciu kredytu na budowę kanalizacji sanitarnej we Włoszakowicach i w Boszkowie. Radni stwierdzili, że w przypadku gdy sytuacja finansowa ulegnie poprawie i wystąpią możliwości skierowania większych środków na oświetlenie uliczne, zostaną podjęte zadania instalowania dodatkowego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy, w tym także w Boszkowie.

Ad. 18. Wolne głosy i wnioski.
Wójt Gminy poinformował, że w Gminie Włoszakowice ukonstytuował się Gminny Komitet Protestacyjny Rolników. Protestujący Rolnicy w dniach od 25, 26 i 27 lutego br. zorganizowali blokadę drogi powiatowej w miejscowości Jezierzyce Kościelne poprzez przechodzenie po pasach od godz. 10.00 do godz. 12.00 z przerwami i rozdawanie ulotek informujących o sytuacji w rolnictwie.
Podstawowe problemy protestujących rolników z gminy Włoszakowice:

 1. W wyniku braku określenia i następnie realizowania polityki rolnej przez państwo polskie, sytuacja finansowa gospodarstw (w tym działów specjalnych) została doprowadzona do tragicznej.

 2. Na produkcji rolniczej, za przyzwoleniem państwa, żerują w sposób nieograniczony pośrednicy i przetwórcy.

 3. Taka sytuacja zagraża już egzystencji rolników.

 4. Niskie emerytury członków rodzin rolników lub renty są zwykle podstawą bytu ich rodzin.

 5. Nie ma pieniędzy na remonty, nowe inwestycje lub odtworzenie majątku gospodarstw.

 6. W tej dramatycznej sytuacji rolnicy nie mają już innego wyjścia jak wyjść na drogi i poprzez zatrzymywanie ruchu zwrócić uwagę społeczeństwa na swą trudną sytuację.


Radny Marek Dworczak w imieniu protestujących rolników podziękował wójtowi Gminy Stanisławowi Waligórze za pomoc i wspólny udział z rolnikami w proteście.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła korespondencję w sprawie udziału w halowych mistrzostwach radnych w piłce ręcznej. Radni Gminy Włoszakowice nie zgłosili swojego udziału i w mistrzostwach.


Ad. 19. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku IV sesji Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła obrady.

Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy

(-) Mirosława Poloszyk-Miś (-) Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2003-03-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06