OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr V/2003

Protokół Nr V/2003


P r o t o k ó ł Nr V/2003
-------------------------------------------
(treść protokołu przyjęta przez Radę Gminy na sesji w dniu 29 kwietnia 2003 r.
uchwały przyjęte przez nadzór Wojewody i Regionalna Izbę Obrachunkową)

z V sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 31 marca 2003 r. w sali Urzędu Gminy w godzinach od 14.00 -16.30.

Otwarcia V sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 14 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.

Porządek obrad:

 1. Informacja Wójta Gminy o realizacji wniosków i interpelacji z poprzedniej sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 3. Interpelacje radnych.

 4. Upoważnienie Wójta Gminy do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 5. Zmiana uchwały Nr IV/44/2003 z dnia 4 marca 2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2003.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2003 r.

 7. Sprawy bieżące:

- zażalenie E. K.;
- pismo do Posła na Sejm RP Marka Wagnera,
- informacja o bieżących inwestycjach.

 1. Wolne głosy i wnioski.

 2. Zakończenie.Ad. 1. Informacja Wójta Gminy o realizacji wniosków i interpelacji z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra. Uwag nie było, informacja została przyjęta. Stanowi zał. nr 1 do protokołu.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Do protokołu z poprzedniej sesji radni uwag nie wnieśli. Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty bez czytania.

Ad. 3. Interpelacje radnych.

W trakcie zgłaszania interpelacji na sesję przybył radny Zenon Mejza. Dalsze posiedzenie odbywało się przy obecności 15 radnych.

Radny Ryszard Lipowy - poinformował, że wniosek rolników dot. wydania zezwolenia na wystawianie świadectw zdrowia zwierząt przez lekarza weterynarii, z którego usług najczęściej korzystają rolnicy z miejscowości Bukówiec Górny, Skarżyń nie został jeszcze załatwiony.

Radny Andrzej Czajka - wnioskował o rozważenie o wykonanie spisu telefonów dla terenu gminy.

Radny Paweł Marcinek - poinformował o nieuregulowaniu własności gruntu przy ul. Dłużyńskiej w Bukówcu Górnym przejętego pod chodnik. Ponadto poinformował o braku zabezpieczenia przewodów elektrycznych przy wiatraku w Bukówcu Górnym. Radny wnioskował o podanie do wiadomości w Naszym Jutrze wyniku przetargu na wynajem kawiarni w Bukówcu Górnym.

Radny Zygmunt Nędza - wnioskował o wykonanie przejścia dla pieszych (pasy) na drodze Krzycko Wielkie - Śmigiel w Boguszynie oraz wnioskował o obcięcie gałęzi dębu w Boguszynie przy drodze głównej posesja Nr 38.

Radny Andrzej Patelka - wnioskował o wystąpienie do Policji o wzmożenie kontroli policyjnych szczególnie na ul. Leszczyńskiej i Powstańców Wlkp. we Włoszakowicach w związku z rozpoczynającym się sezonem motocyklowym powodującym na tych ulicach szczególne zagrożenie swoją prędkością.

Radny Tadeusz Szalewski - wnioskował o wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych o sprzątnięcie rowów przy szosie dłużyńskiej i usunięcie połamanych gałęzi z drzew rosnących w pasie drogowym.

Radny Marek Dworczak - wnioskował o założenie oświetlenia przy kapliczce pogrzebowej w Jezierzycach Kościelnych.


Częściowo odpowiedzi na interpelacje udzielił Wójt Gminy informując, że wydanie spisu telefonów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych musi być poprzedzone wyrażeniem zgody przez zainteresowanych. Do tematu można wrócić wykorzystując do tego osoby odbywające praktykę szkolną w Urzędzie.
Koszt uregulowania własności gruntów jest poprzez wykonanie podziału geodezyjnego i kosztów notarialnych niewspółmiernie wysoki w stosunku do przejętego terenu pod budowę chodnika i wykonanie ozdobnych murków.
Wiatrak stanowi własność osoby fizycznej.Ad. 4. Upoważnienie Wójta Gminy do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Skarbnika Gminy o wyjaśnienie przyczyny ponownego skierowania do Rady Gminy projektu uchwały o upoważnieniu Wójta Gminy do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Skarbnik Gminy wyjaśniła, że poprzednio podjęta uchwała winna zostać uchylona z powodu uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. zapisu pożyczka krótkoterminowa. Do przedstawionego projektu uchwały radni uwag nie wnieśli.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr V/45/2003
-----------------------------------------------
jak w załączniku nr 2 do protokołu.

Ad. 5. Zmiana uchwały Nr IV/44/2003 z dnia 4 marca 2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2003.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że w uchwale podjętej na IV Sesji Rady w sprawie zmiany budżetu gminy nie ujęto środków na odsetki od planowanej pożyczki.
Do projektu uchwały radni uwag nie wnieśli.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr V/46/2003
-----------------------------------------------
jak w załączniku nr 3 do protokołu.

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
Skarbnik Gminy Maria Rolka poinformowała , że do budżetu gminy na 2003 r. należy wprowadzić dotację Wojewody w kwocie 3.564 zł na dożywianie dzieci szkolnych oraz środki SAPARD-u w kwocie 240.000 zł na rozbudowę i modernizację hydroforni w Krzycku Wielkim.
Wydatki należy uaktualnić w zakresie tych samych zadań ponadto zmniejszyć należy dotację do Gminnego Zakładu Komunalnego w związku z przejęciem dofinansowania w całości rozbudowy i modernizacji hydroforni w Krzycku Wielkim i wprowadzeniem tego zadania bezpośrednio budżetu gminy.Uwag ze strony radnych nie było.W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy podjęła jednogłośnie


U C H W A Ł Ę Nr V/47/2003
-----------------------------------------------
jak w załączniku nr 4 do protokołu.
Ad. 7. Sprawy bieżące:
zażalenie E. K.
Radni zapoznali się z treścią zażalenia na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz z wyjaśnieniami złożonymi przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Po zweryfikowaniu wyjaśnień Kierownika GOPS zarzutami podniesionymi w zażaleniu stwierdzono, że zarzuty są bezpodstawne, a zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.
Z wyjaśnień Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że składający zażalenie osobiście nie przybył do Ośrodka w celu złożenia wniosku o pomoc we własnym imieniu.
Wszelkie wnioski o zapomogi podlegają rozpatrzeniu jeśli odpowiadają wymogom formalnym. Radni upoważnili Przewodniczącą Rady Gminy do skierowania takiej odpowiedzi do E. K.

  • pismo do Posła na Sejm RP Marka Wagnera

Wójt Gminy Stanisław Waligóra przedstawił treść pisma jakie skierował do Posła na Sejm RP Marka Wagnera w sprawie istotnych przeszkód w funkcjonowaniu samorządów gminnych na postawie gminy Włoszakowice. Pismo znajduje się na stronie internetowej gminy www.wloszkowice.pl w serwisie informacyjnym - informacje bieżące.

Ad. 8. Wolne głosy i wnioski.
Radny Aleksy Zaremba - wnioskował o włączenie do porządku obrad najbliższej sesji wniosków z zebrań wiejskich. Wójt Gminy Stanisław Waligóra poinformował o zamierzeniach inwestycyjnych tj:
- rozpoczęcie budowy sali sportowej przy ZSO we Włoszakowicach
instalacja pieca ruchomy ruszt w Krzycku Wielkim (szkoła, sala , remiza)
zakup i instalacja pieca w Bukówcu Górnym (szkoła, sala).

Ad. 9. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad V Sesji Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła obrady.

Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mirosława Poloszyk-Miś (-) Irena Przezbór

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2003-04-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06