OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXIV/213/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XXIV/213/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Numer uchwały: 213
Numer sesji: XXIV
Rok: 2017

Uchwała Nr XXIV/213/2017
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.) oraz art. 191 ust. 1 - 4 i art. 206 ust. 1 - 4 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:
1) plan sieci publicznych szkół podstawowych z klasami dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Włoszakowice, a także granice obwodów tych szkół, prowadzonych przez Gminę Włoszakowice, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) plan sieci prowadzonych przez Gminę Włoszakowice klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice obwodów dla tych klas prowadzonych przez Gminę Włoszakowice, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
3) projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Włoszakowice, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Włoszakowice, od dnia 1 września 2019, który stanowi załącznik 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach Gimnazjum im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach z siedzibą we Włoszakowicach, ul. Karola Kurpińskiego 30, 64-140 Włoszakowice, włącza się do Szkoły Podstawowej im. Karola Kurpińskiego z siedzibą we Włoszakowicach, ul. Karola Kurpińskiego 30, 64-140 Włoszakowice, na następujących warunkach:
1) Szkoła Podstawowa im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r.,
2) kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018,
3) Gimnazjum im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

§ 3. W Uchwale nr XIV/105/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Włoszakowice o sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 1 w pkt 1 dodaje się lit. d) w brzmieniu: „d) Włoszakowice, Plac 21 Października 3”,
2) § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Dłużynie, Dłużyna 42”,
3) § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Jezierzycach Kościelnych, ul. Szkolna 25”.

§ 4. Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice, ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włoszakowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wiceprzewodniczący Rady Gminy Włoszakowice
Aniela PoloszykUZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXIV/213/2017 Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 24 lutego 2017 roku

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Obowiązek podjęcia uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wynika z art. 206 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), zgodnie z którym rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ww. ustawą.

Gmina Włoszakowice jest organem prowadzącym 5 dotychczasowych publicznych gimnazjów, spośród których 4 funkcjonuje w zespołach szkół ze szkołą podstawową oraz 1 w zespole szkół ze szkołą podstawową, zasadniczą szkołą zawodową i liceum ogólnokształcącym.

Z dniem 1 września 2017 r. zespoły szkół w Bukówcu Górnym, Dłużynie, Jezierzycach Kościelnych i Krzycku Wielkim, w skład których wchodzą jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, staną się z mocy ustawy ośmioletnimi szkołami podstawowymi. Niniejsze zostało uwzględnione w projekcie uchwały
.
W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 w przekształconych publicznych szkołach podstawowych, prowadzone będą także klasy dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu wygaszenia kształcenia.

Z dniem 1 września 2017 r. we Włoszakowicach rozpocznie funkcjonowanie zespół szkół z publiczną szkołą podstawową, szkołą branżową I stopnia oraz liceum ogólnokształcącym.

Niniejsza uchwała przewiduje również zmianę uchwały Rady Gminy Włoszakowice nr XIV/105/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Włoszakowice, poprzez aktualizację danych lokalizacyjnych oraz zmian wynikających ze zmian ustroju szkolnego.

Gmina Włoszakowice planuje przekształcić oddziały przedszkolne zorganizowane w szkołach podstawowych w Dłużynie i w Jezierzycach Kościelnych w przedszkola, a następnie przed 1 września 2019 r., przekształcić w/w przedszkola i szkoły podstawowe w zespoły szkolno - przedszkolne, co również zostało ujęte w niniejszej uchwale.

Uaktualniono w porozumieniu z dyrektorami szkół obwody szkół.

Niniejsza uchwała ma charakter intencyjny i stanowi podstawę do zasięgania obligatoryjnych opinii Kuratora Oświaty oraz związków zawodowych. Opinia Kuratora Oświaty jest wiążąca i odnosi się do oceny zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych w tej uchwale oraz oceny zapewnienia dzieciom zamieszkałym na terenie gminy możliwości realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marek Wodawski
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-03-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-03-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06