OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXIV/214/2017 w sprawie: zmiany budżetu na 2017 rok.

Uchwała Nr XXIV/214/2017 w sprawie: zmiany budżetu na 2017 rok.

Numer uchwały: 214
Numer sesji: XXIV
Rok: 2017

UCHWAŁA NR XXIV/214/2017
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 24 lutego 2017 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit "i" oraz pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz.. 446 ), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§ 1. 1. Dokonuje się przeniesień i zwiększenia dochodów budżetu na 2017 rok określonych w § 1 Uchwały Nr XXII/183/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok o kwotę 68.687,00 złotych, co wynika ze zwiększenia dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 97.630,00 złotych, co daje kwotę ogólną dotacji w wysokości 11.660.444,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 43.605.435,94 złotych, w tym dochodów bieżących 38.735.690,00 złotych i dochodów majątkowych 4.869.745,94 złotych.

§ 2. 1. Dokonuje się przeniesień i zwiększenia wydatków budżetu na rok 2017 określonych w § 2 Uchwały Nr XXII/183/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok o kwotę 218.687,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. W wyniku dokonanych zmian
1) kwota wydatków bieżących zwiększa się o 218.687,00 złotych i wynosi 37.546.850,85 złotych, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 215.537,00 złotych i ogółem wynoszą 23.832.307,85 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nie zmieniają się i ogółem wynoszą 14.315.469,00 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 215.537,00 złotych i ogółem wynoszą 9.516.838,85 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o 2.000,00 złotych i wynoszą ogółem 1.489.220,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 1.150,00 złotych i ogółem wynoszą 11.875.323,00 złote,
d) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 350.000,00 złotych,
2) kwota wydatków majątkowych nie zmienia się i wynosi 12.033.585,09 złotych, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
a) dotacje dla:
- jednostek sektora finansów publicznych 2.763.100,00 złotych,
- jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 182.000,00 złotych,
b) programy finansowane z udziałem środków europejskich 4.995.180,81 złotych.
3. Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o
97.630,00 złotych, a kwota ogółem wynosi 11.660.444,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 49.580.435,94 złote, w tym wydatków bieżących 37.546.850,85 złotych i wydatków majątkowych 12.033.585,09 złotych.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu o 150.000,00 złotych, który wynosi 5.975.000,00 złotych i zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4. Zmniejsza się kwotę rozchodów o 150.000,00 złotych i po zmianie wynosi 1.725.000,00 złotych, zgodnie z załącznikim Nr 6 do uchwały.

§ 5. W ustalonym limicie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 9.000.000,00 złotych:
1) zwiększa się limit na sfinansowanie planowanego deficytu o kwotę 150.000,00 złotych, który ogółem wynosi 5.975.000,00 złotych,
2) zmniejsza się limit na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym o 150.000,00 złotych, który ogółem wynosi 1.725.000,00 złotych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Aniela Poloszyk

Uzasadnienie:

1. Zmiany wprowadzone w dochodach ( zał. Nr 1 i 2) wynikają z:
1) uaktualnienia kwot subwencji i dotacji zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami,
2) uaktualnienia klasyfikacji budżetowej zgodnie z wprowadzoną zmianą do Rozporządzenia,
3) uaktualnienia kwot dochodów własnych wynikających z rozliczeń dotacji roku 2016.

2. Zmiany w wydatkach ( zał. Nr 3 i 5 ) dotyczą:
1) wprowadzenia pozycji dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej, na które otrzymano dotacje celowe,
2) uaktualniono kwoty na nowe zadania bieżące oraz zadania o rozszerzonym zakresie wykorzystując środki z uzyskanych dochodów oraz umniejszonych rozchodów.

3. W udzielonych dotacjach ( zał. Nr 4 ) zwiększono dotację dla Gminnej Spółki Wodnej o 2.000,00 złotych, tj. o środki niewykorzystane w roku 2016 oraz wprowadzono szczegółowy podział dotacji na działalność klubów sportowych.

4. W związku z pobraniem w roku 2016 kredytu niższego niż planowano, niższe też są raty spłat, co powoduje zmniejszenie rozchodów ( zał. Nr 6 ).Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-03-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-03-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06