OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr VI/2003

Protokół Nr VI/2003P r o t o k ó ł Nr VI/2003
-------------------------------------------
z VI Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 29 kwietnia 2003 r. w sali Urzędu Gminy.

Otwarcia VI Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 14 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.


Porządek sesji:

 1. Informacja Wójta Gminy o realizacji wniosków i interpelacji z poprzedniej sesji.

 2. Informacja o pracy Komisji Rady Gminy.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Interpelacje radnych.

 5. Sprawa absolutorium dla Wójta Gminy. Wniosek Komisji Rewizyjnej i zapoznanie się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 r. i dot. wniosku Komisji Rewizyjnej.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

 7. Ustalenie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokalu we Włoszakowicach ul. Zalesie 9”c”.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia gruntu na poszerzenie ulicy i położenie chodnika na ul. Zalesie i ul. J.Otto we Włoszakowicach.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia lokali w budynku administracyjnym po Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Boguszynie.

 11. Ustalenie górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/47/2003 z dnia 31 marca 2003 r.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2003 r.

 14. Sprawy bieżące:

- sprawa dalszego prowadzenia skupu kamieni polnych,

 • sprawa wykupu budynków od PKS Ostrów znajdujących się na terenie Ośrodka Żeglarskiego w Boszkowie,

 • inne sprawy bieżące.

 1. Wolne głosy i wnioski.

 2. Zakończenie.


Ad. 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra. Uwag nie było. Informacja została przyjęta. Stanowi zał. nr 1 do protokołu.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Do protokołu z poprzedniej sesji radni nie zgłosili żadnych uwag. Protokół został przyjęty.

Ad. 3. Informacja o pracy Komisji.
Informacje z posiedzenia Komisji Rewizyjnej złożył Przewodniczący Komisji Zenon Mejza , a z posiedzeń Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Przewodniczący Komisji Andrzej Patelka.

Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radny Ryszard Lipowy - wnioskował o ustawienie tabliczki z napisem zakazu wywozu śmieci na teren boiska pomiędzy Włoszakowicami a Bukówcem Górnym.
Radny Paweł Marcinek - wnioskował o wyczyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej w Bukówcu Górnym.

Ad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok i sprawa absolutorium dla Wójta Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że sprawozdanie z wykonania budżetu za 2002 r. zostało przekazane radnym celem zapoznania się i przygotowania do debaty budżetowej. Dnia 1 kwietnia 2003 r. szczegółowo analizą sprawozdania z wykonania budżetu gminy zajęła się Komisja Rewizyjna Rady Gminy przygotowując wniosek do Rady Gminy o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2002r.

Protokół z posiedzenia Komisji w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 r. i wniosek Komisji o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zenon Mejza, jak w załączniku nr 2 do protokołu.

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 30/2003 z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 r. i wniosek Komisji Rewizyjnej zostały przekazane do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Przewodnicząca przedstawiła Uchwałę Nr SO-3/25/A/2003/Ln Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włoszakowice w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2002 r. Skład Orzekający wyraził opinię, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włoszakowice został podjęty zgodnie z wymogami prawa z uwagą, aby ocenę wykonania budżetu oprzeć w przyszłości o sprawozdania statystyczne i prowadzone kontrole.

Ponadto radni wysłuchali uchwały Nr SO-17/5/S/Ln/2003 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2002. Skład Orzekający wyraził o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2002 r. wraz z odrębnymi sprawozdaniami z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych ustawowo opinię pozytywną z zastrzeżeniami oraz z wykonania planów finansowych zadań publicznych wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego opinię pozytywną. Do wskazanych zastrzeżeń ustosunkowała się Skarbnik Gminy Maria Rolka.
Radni wyjaśnienia przyjęli.
W debacie budżetowej Radni poruszyli sprawy z zakresu dochodów budżetu gminy dotyczące:

 • wpływów z świadectw miejsca pochodzenia zwierząt, jednocześnie zwracając uwagę , że w roku obecnym wpływów z tego zakresu Gmina nie uzyska, gdyż świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt zastąpiły świadectwa zdrowia wydawane przez lekarzy weterynarii,

 • wpływów wysokich odsetek bankowych uzyskanych ze zlikwidowania kilkuletniej lokaty bankowej, jednocześnie poinformowano, że na dzień dzisiejszy Gmina nie posiada żadnych innych lokat,,

 • wzrostu zaległości z tytułu opłacanych podatków, jednocześnie stwierdzono że w roku bieżącym można spodziewać się dalszego wzrostu zaległości pomimo poprawnie prowadzonych prac egzekucyjnych,

 • wywiązania się Wojewody z deklarowanych kwot dotacji na wykonywanie zadań zleconych oraz własnych.


Innych uwag nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdziła, że radni zapoznali się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji Rewizyjnej, uczestniczyli w debacie budżetowej, na swoje uwagi i wątpliwości uzyskali wyjaśnienia. W związku z tym przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr VI/48/2003
------------------------------------------------- jak w załączniku nr 3 do protokołu

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
Podczas realizacji tego punktu na sesję przybył radny Bronisław Elimer. Stan obecnych na sesji zwiększył się do 15 radnych.
Przewodnicząca poinformowała, że program rozpocznie obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Mieszkaniowy zasób gminy Włoszakowice obejmuje 34 lokale znajdujące się w 21 budynkach.
Z mieszkaniowego zasobu mieszkaniowego (Zbarzewo nr 54) mogą być wyznaczone 4 lokale socjalne o ogólnej powierzchni 141,3 m po ich opuszczeniu przez dotychczasowych lokatorów. W programie nie przewiduje się budowy nowych lokali mieszkalnych. Stan ilościowy i powierzchniowy zasobu będzie ulegał zmniejszaniu w drodze planowanej sprzedaży i rozbiórek budynków. Najemcy mieszkań znajdujących się w budynkach przeznaczonych do rozbiórki przenoszeni będą do wolnych lokali mieszkalnych.
Program przewiduje zakres remontowy lokali (z wyjątkiem lokali przeznaczonych do sprzedaży i rozbiórki). Ponadto program określa zasady polityki czynszowej.
Radny Zenon Mejza zadał pytanie, co z lokatorami, którzy nie płacą czynszu. Wójt wyjaśnił, że z niepłacącymi czynsz zawiera się ugody lub rozkłada na raty należność.
Radny Paweł Marcinek poruszył sprawę planowanej rozbiórki budynku starej szkoły w Bukówcu Górnym wnioskując jednocześnie, aby budynek ten jak najdłużej zachować. Są plany zorganizowania w nim zbioru pamiątek i różnych przedmiotów związanych ze szkołą. Wójt wyjaśnił, że w programie budynku tego nie planuje się pod zasiedlenie. Budynek zostanie rozebrany, kiedy stanie się zbędny, a miejsce będzie potrzebne np. pod budowę sali gimnastycznej. Dla estetyki tego rejonu również lepiej byłoby, aby budynek i całe zaplecze gospodarcze rozebrać.
Innych uwag do przedstawionego projektu uchwały Radni nie wnieśli.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła przy 1 głosie
wstrzymującym UCHWAŁĘ Nr VI/49/2003
------------------------------------------------- jak w załączniku nr 4 do protokołu
Ad. 7. Ustalenie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Sesję opuścił radny Andrzej Patelka. Dalszy ciąg obrad odbywał się przy obecności 14 radnych.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że przy rozpatrywaniu wniosków o wynajem wolnych lokali mieszkalnych niezbędne jest stosowanie zasad ustalonych przez Rady Gmin. Proponowane zasady są aktem prawa miejscowego i podstawą jego obowiązywania jest ich ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Radny Zenon Mejza zwrócił się z pytaniem, czy prowadzony przez Gminę wynajem budynków mieszkalnych przynosi zysk czy stratę. Wójt wyjaśnił, że najlepszym interesem dla Gminy była sprzedaż budynków i lokali mieszkalnych, nawet przy rozłożeniu płatności na raty z symbolicznym oprocentowaniem. Właściwym kierunkiem jest sukcesywne pozbywanie się wszystkich zbędnych Gminie lokali.
Innych uwag do przedstawionego przez Przewodniczącą Rady Gminy projektu uchwały Radni nie wnieśli.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr VI/50/2003
------------------------------------------------- jak w załączniku nr 5 do protokołuAd. 8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokalu we Włoszakowicach ul. Zalesie 9”c” Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej samodzielnego lokalu znajdującego się w budynku przy ul. Zalesie 9c (salka OSP) o pow. 56,7 m z przeznaczeniem na mieszkanie. Ceną wywoławczą nieruchomości będzie jej wartość ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego podwyższona o koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży. Lokal ten stał się zbędny Gminie. Pozostałe w budynku lokale (mieszkalny, sklep, centrala telefoniczna) zostały wcześniej sprzedane. Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr VI/51/2003
------------------------------------------------- jak w załączniku nr 6 do protokołu


Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia gruntu na poszerzenie ulicy i położenie chodnika na ul. Zalesie i ul. J.Otto we Włoszakowicach.
Projekt uchwały przekazany radnym dotyczy wyrażenia zgody na nabycie gruntu w celu położenia chodnika na ul. Zalesie i na ul. Jana Otto. Nabycie gruntu przez Gminę nastąpi bezgotówkowo w zamian za wykonanie podmurówki na działkach wzdłuż drogi. Koszty przeniesienia własności i przygotowania dokumentacji za nabywany grunt poniesie Gmina. Wójt wyjaśnił, że w przypadku ul. Zalesie położony został w ubiegłym roku dywanik asfaltowy, a proponowany wykup gruntu dotyczy lewej strony od ośrodka zdrowia z przeznaczeniem pod budowę chodnika. Radni uwag nie wnieśli.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr VI/52/2003
------------------------------------------------- jak w załączniku nr 7 do protokołuAd. 10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia lokali w budynku administracyjnym po Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Boguszynie.
Przedstawiony przez Przewodniczącą Rady Gminy projekt uchwały zakłada upoważnienie dla Wójta do przystąpienia do przetargu o nabycie lokali w budynku administracyjnym w Boguszynie wykazywanych do sprzedaży przez syndyka masy upadłości RSP w Boguszynie z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb lokalowych piłkarskiego zespołu sportowego “Dąb”.
Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr VI/53/2003
------------------------------------------------- jak w załączniku nr 8 do protokołu


Ad. 11. Ustalenie górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nadaje kompetencje Radzie Gminy do ustalania górnych stawek opłat za usługi świadczone przez firmę wywozową posiadającą zezwolenie Wójta Gminy na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W projekcie uchwały przy ustalaniu górnych stawek opłat uwzględniono koszty odbioru odpadów z posesji, koszty transportu na składowisko odpadów do Trzebani oraz koszty składowania na ww. składowisku. Pracownik Gminnego Zakładu Komunalnego Halina Drgas wyjaśniła, że proponowane stawki nie dotyczą śmieci segregowanych w zielonych, różowych czy żółtych workach. Odpady takie jak gruz przyjmowane są za darmo w punktach skupu kamienia polnego.
Zaproponowano następujące górne stawki za odbiór odpadów komunalnych:
1) za odbiór odpadów komunalnych w czarnych oznakowanych workach:
a) worek 120 l - 5,00 zł
b) worek 90 l - 4,50 zł
c) worek 60 l - 4,00 zł
2) za odbiór 1mł odpadów komunalnych odbieranych z posesji luzem - 53,50 zł
3) za 1mł odpadów komunalnych dostarczonych do Punktu Przeładunku Odpadów w Zbarzewie - 35,31 zł
Opłaty ww. zawierają podatek VAT.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr VI/54/2003
------------------------------------------------- jak w załączniku nr 9 do protokołu


Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/47/2003 z dnia 31 marca 2003 r.
Skarbnik Gminy poinformowała, że uchwałę należy podjąć w celu wyeliminowania błędu rachunkowego i pisarskiego w poprzedniej uchwale zmieniającej budżet. Według stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu błędy polegały na omyłkowym wpisaniu numeru porządkowego § 5 zamiast § 8 oraz omyłkowym wpisaniu w załączniku nr 4 tejże uchwały kwoty ogółem 2.120.600 złotych zamiast 2.120.560 złotych. Do proponowanych zmian w poprzedniej uchwale zmieniającej budżet gminy Radni uwag nie wnieśli.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr VI/55/2003
------------------------------------------------- jak w załączniku nr 10 do protokołu


Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2003 r.
Skarbnik Gminy poinformowała, że planowana jest zmiana dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2003:
1 ) po stronie dochodów należy zwiększyć o kwotę 10.230,- zł,
2 ) po stronie wydatków należy zwiększyć o kwotę 310.230, - zł.
Po dokonanych zmianach ogólna kwota budżetu gminy na rok 2003 wyniesie:

 1. po stronie dochodów 12.525.195,- zł, w tym dotacji na zadania zlecone 523.276,- zł,

 2. po stronie wydatków 13.265.195,- zł, w tym wydatki dotyczące zadań zleconych 523.276,- zł.

Źródłem pokrycia deficytu będzie przychód z zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW oraz z tytułu innych rozliczeń krajowych ( wolne środki ).
Uchwałą przyjęto ponadto wieloletni program inwestycyjny pn. “Budowa hali sportowej dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach”.
Zakres tego zadania obejmuje budowę hali sportowej dla ZSO w miejscowości Włoszakowice.
Realizatorem powyższego zadania jest Urząd Gminy Włoszakowice.
Okres realizacji przedmiotowego programu obejmuje lata 2003 - 2004, z przedłużonym okresem płatności na lata 2003 - 2006.
Szacowane nakłady finansowe na wykonanie powyższego zadania wynoszą 1.800.000 zł.

Wydatki do poniesienia:

 • - w roku 2003 ogółem wyniosą 550.000,- zł, w tym środki zabezpieczone przez gminę 250.000,- zł, wnioskowane z Urzędu Marszałkowskiego 300.000,- zł,

 • w roku 2004 ogółem wyniosą 750.000,- zł, w tym środki zabezpieczone przez gminę 250.000,- zł, wnioskowane z Urzędu Marszałkowskiego 500.000,-zł,

- w roku 2005 ogółem wyniosą 200.000,- zł, w tym środki zabezpieczone przez gminę 200.000,- zł,

 • w roku 2006 ogółem wyniosą 300.000,- zł, w tym zabezpieczone przez gminę 300.000,- zł.


Po wyjaśnieniu przez radnego Aleksego Zarembę zasad finansowania inwestycji (głównie ze środków subwencji oświatowej - z oszczędności poczynionych przez dyrektora Szkoły, dotacji Marszałka Województwa) innych uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr VI/56/2003
 jak w załączniku nr 11 do protokołu

Ad. 14. Sprawy bieżące:

 • sprawa dalszego prowadzenia skupu kamieni polnych,

 • Radni potwierdzili potrzebę prowadzenia skupu kamienia polnego z przeznaczeniem na utwardzanie i budowę dróg gminnych. Cena za 1 tonę wynosi 12 zł.

Uwag do projektu uchwały nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr VI/57/2003
------------------------------------------------- jak w załączniku nr 12 do protokołu

 • sprawa wykupu budynków od PKS Ostrów znajdujących się na terenie Ośrodka Żeglarskiego w Boszkowie

Wójt Gminy Stanisław Waligóra poinformował, że PKP Ostrów Wlkp. jest użytkownikiem terenu Ośrodka Żeglarskiego w Boszkowie, gdzie posiada 6 domków drewnianych posadowionych na fundamentach betonowych. Ze strony Gminy brak jest zgody na sprzedaż gruntu pod budynkami. PKP Ostrów Wlkp. wyszedł z ofertą sprzedaży Gminie domków za kwotę 110 tys.zł. Gmina nie jest zainteresowana kupnem tych obiektów za proponowaną cenę. Radni poparli takie stanowisko.

 • inne sprawy bieżące

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła pismo H. S. w sprawie przydzielenia mieszkania dla lokatorów zamieszkujących w jej budynku we Włoszakowicach. Pismo było adresowane do Rady Gminy, jednakże w treści wnioskująca zwracała się do Wójta Gminy. Radni stwierdzili, że nie mieli żadnego wpływu na wynajęcie mieszkania w budynku wnioskującej, stąd też nie mają żadnych zobowiązań wobec H. S. w sytuacji gdy Gmina nie posiada wolnych mieszkań. Wójta Gminy zobowiązano do udzielenia odpowiedzi na pismo.

Wójt poinformował o przeprowadzonych dnia 26 kwietnia br. ćwiczeniach jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Sądzi, Boguszyna, Jezierzyc Kościelnych, Zbarzewa, Włoszakowic, Krzycka Wielkiego.

Wójt złożył informację, że otrzymał od Wojewody Wielkopolskiego na płycie CD treść Traktatu dotyczącego przystąpienia RP do Unii Europejskiej. Zainteresowani mogą skorzystać i częściowo zapoznać się z jego treścią (tekst prawniczy).

Wójt poinformował, że w związku z uchyleniem od 1 stycznia 2003 r. planów ogólnych zagospodarowania przestrzennego gmin przyjętych przed 1995 r. (w przypadku naszej gminy plan taki został uchwalony w grudniu 1994 r.) została przygotowana oferta przetargowa na wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy .

Wójt poinformował, że aktualnie we Włoszakowicach przy parku trwają prace układania kostki brukowej na dojeździe do podwórza za przedszkolem i że została zmieniona sieć wodociągowa pod kostką wraz z założeniem w klombie hydrantu dla celów p.poż.

Wójt poinformował o wystąpieniu do Ministra Rolnictwa w sprawie odbioru padłych zwierząt, które w myśl wcześniejszej korespondencji miały odbierać od rolników zakłady utylizacyjne za symboliczną opłatę. Sprawa ta nie została załatwiona, a informacja przekazana rolnikom okazała się informacją mylną.

Ad. 15. Wolne głosy i wnioski.
Radny Zenon Mejza - zwrócił się z zapytaniem czy będą kontynuowane naprawy chodników. Wójt Gminy potwierdził prowadzenie prac przy przestawianiu chodników.

Ad. 16. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku VI Sesji Rady Gminy Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła obrady.


Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy

(-) Mirosława Poloszyk-Miś (-) Irena PrzezbórOdpowiedzi na interpelacje z V Sesji Rady Gminy - 31 marca 2003 r. 1. Zatkane kratki ściekowe. Kratki kanalizacji deszczowej czyszczone są przez pracowników Zarządu Dróg Gminnych w tym przede wszystkim na drogach powiatowych. Z informacji od Kierownika ZDG p. J. Michalskiego wynika, że kanalizacja deszczowa jest drożna (za wyjątkiem miejsca przy ul. Kurpińskiego na zakręcie gdzie nie ma kanalizacji, a jest tylko wykonany odpływ wody - nieskuteczny o czym informowano Zarząd Dróg Powiatowych po interpelacji p. Aleksego Zaremby. Podobnie wygląda sytuacja na ul. Powstańców Wlkp. gdzie nie ma kanalizacji deszczowej, a w zastosowanych miejscowych odprowadzeniach wody w widocznych załamaniach dróg podczas deszczów zapychają się włazy niesionymi przez wodę nieczystościami. Natomiast drożność odpływów jest zachowana. Na ul. Leśnej we Włoszakowicach w okresie zimowym miało miejsce zamarznięcie przewodów kanalizacji deszczowej. Innych zgłoszeń nie było. Proszę o podanie ewentualnie które miejsca należy przeczyścić.

 2. Przewężenie ul. Ogińskiego we Włoszakowicach. Sprawa jest od roku w trakcie załatwiania tj. od czasu zgłoszenia jej na zebraniu wiejskim. Propozycja odkupienia od p. R.części gruntu wymaga zgody właściciela. Pani R.nie jest zainteresowana sprzedażą swojego gruntu. Prowadzone są rozmowy z p. K. w sprawie wykupu gruntu. Prawdopodobnie sprawa zostanie sfinalizowana i droga w tym miejscu zostanie poszerzona o ok. 1,0 m od prawnej granicy, a ok. 1,5m od istniejącego opłotowania.

Działki p. D. nie znajdują się w przewężeniu drogi i ich nabycie nie jest konieczne.

 1. Spływ wody z ul. Bogusławskiego skierowany do rowu. Sprawdzenie na miejscu możliwości skierowania wody do rowu przekazałem Kierownikowi Zarządu Dróg

Gminnych.

 1. Wiszące dachówki na budynku przy ul. Kurpińskiego 2 we Włoszakowicach. Obiekt stanowi własność prywatną. Przekazałem wniosek właścicielowi.

 2. Założenie lamp oświetlenia ulicznego na ul. Chopina i w Jezierzycach Kościelnych zgłoszenie radnego Marka Dworczaka jest zadaniem Zarządu Dróg Gminnych w ramach środków jakie przekazała do dyspozycji Rada Gminy. W planie finansowym ZDG na rok bieżący nie ujęto takiego zadania. Propozycja została przekazana Zarządowi Dróg Gminnych do rozważenia przy ustalaniu planu finansowego na rok przyszły.

 3. Usunięcie pompy przy ul. Spokojnej we Włoszakowicach. Istnienie studni publicznych poza wodociągami jest konieczne dla umożliwienia niezależnego poboru wody. Studnia przy ul. Spokojnej jest studnią rezerwową. Istnieje problem remontu pompy.

 4. Znak pierwszeństwa dla drogi przy kiosku w stosunku do ul. Spokojnej. Znak stoi przy wejściu do sklepu p. W.. Drugi znak ustawiono przy wjeździe na ul. Kurpińskiego przy kwiaciarni.

 5. Sprawy przejść dla pieszych i obcięcia gałęzi i sprzątania rowów przekazałem do Zarządu Dróg Powiatowych.

 6. Oznakowanie ul. Osady przy posesji p. G.. Oznakowanie ulicy znajduje się przy wjeździe z szosy Boszkowskiej. W związku z tym że ulica ta składa się z kilku przecinających się dróg o tej samej nazwie trudno jest rozwiązać ten problem. Ze strony mieszkańców nie było przyzwolenia na uporządkowanie takiego stanu tj. zmiana numeracji i przedłużenie ul. Zachodniej w kierunku Ujazdowa oraz wprowadzenie ul. Dominicka na części ul. Osady. Obecnie umieszczanie nazwy ulicy na każdym skrzyżowaniu również nie uporządkuje sytuacji. Niemniej jednak przy posesji p. G. tabliczka z nazwą ulicy zostanie umieszczona. Zgodnie z prawem właściciel czy zarządca zobowiązany jest do umieszczania na nieruchomości tabliczki z numerem porządkowym i nazwą ulicy (§ 12 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 czerwca 1968 r. w sprawie numeracji nieruchomości Dz. U. z 1968 r. Nr 23 poz. 151) - akt obowiązujący.

 7. Zakaz wywożenia szlaki. Jeżeli jest to konieczne do umożliwienia dojazdu i nie ma protestu ze strony korzystających z dojazdu to jako właściciel dróg gminnych nie reagujemy. Jeżeli natomiast istnieje sprzeciw mieszkańców wobec takiego czasowego utwardzenia - wywożenie szlaki jest wstrzymywane.

 8. Otworzyć jedno z wejść na plac zabaw - wejście przy p. G. Rozważane jest inne zarządzanie placem zabaw. Jedno wejście na plac zabaw pozostawiono z powodów porządkowych. Wejścia z z każdej strony powodowały tzw. przejścia na skróty przez plac również rowerami i motorkami oraz składowanie śmieci w miejsce gdzie zgrabiano liście itp. z placu.

 9. Sprzątanie parkingu w Boszkowie. Prace porządkowe już trwają. Nawieziony piasek i inne nieczystości pochodzenia organicznego na parkingu w Boszkowie będą spychane po wykonaniu podobnych prac na boisku gminnym pomiędzy Włoszakowicami a Bukówcem Górnym. Na parking i boisko była wywożona ziemia i gałęzie z porządkowanych pasów drogowych przy drogach powiatowych. Koszty transportu ze strony gminy zbieranej ziemi i krzaków z pobocza w powyższe miejsca były niższe niż na śmietnisko w Sądzi (obecnie nieczynne), gdzie również należało dokonywać spychania i rekultywacji terenu. Wybrano rozwiązanie oparte o niższe koszty.

 10. Lampy oświetlenia w Boszkowie. Generalnie w Boszkowie oświetlenie uliczne w okresie martwego sezonu było wyłączone świeciły tylko niektóre lampy. Od jutrzejszego dia w Boszkowie letnisku oświetlenie uliczne czynne będzie przez całą noc aż do 15 października.

 11. Pismo w sprawie wzmożenia kontroli kontroli drogowych wobec motocyklistów skierowałem do Komendanta Policji Miejskiej w Lesznie.

 12. Zabezpieczenie prądu przy wiatraku w Bukówcu Górnym. Obiekt stanowi własnośc prywatną.

 13. Podanie do wiadomości w Naszym Jutrze wyników przetargu na kawiarnię w Bukówcu Górnym - zostanie informacja przekazana.

Włoszakowice, 2003-04-29 Wójt (-) mgr Stanisław Waligóra
W n i o s e k

do Rady Gminy Włoszakowice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Włoszakowice


Komisja Rewizyjna Rady Gminy Włoszakowice w składzie:
Zenon Mejza - przewodniczący
Bronisław Elimer - członek
Aleksy Zaremba - -„-

na swoim posiedzeniu w dniu 1 kwietnia 2003 r. rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2002 r.

Komisja kolejno ustosunkowywała się do wielkości wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy w roku 2002 r.

Odnośnie wykonania dochodów i wydatków Komisja Rewizyjna przyjęła wyjaśnienia złożone przez Wójta Gminy w sprawozdaniu z wykonania budżetu, a ponadto zwróciła uwagę na pozycje, których wykonanie znacząco odbiega od planu i przyjęła wyjaśnienia powstałych rozbieżności:
DOCHODY

 1. W § 083, rozdział 01095, dział 010 wpływy z świadectw miejsca pochodzenia zwierząt wykonano w 163% w związku z przyjęciem do planu kwoty realizacji z roku 2001, a skupujący zwierzęta rzeźne w roku 2002 przykładali większą wagę do posiadania świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt przez rolników.

 2. W rozdziale 70005, dział 700 wykonanie zawyżone w jednych paragrafach i zaniżone w innych spowodowane zostało przesunięciem w ciągu roku składników majątku gminy (planowane wpływy z najmu, dzierżaw użytkowania zastąpiono wpływami ze sprzedaży).

 3. W § 092, rozdział 75023, dział 750 wpływy z pozostałych odsetek zrealizowano na poziomie 389% z powodu konieczności zlikwidowania kilkuletniej lokaty pieniężnej w banku.

 4. Prawie we wszystkich rozdziałach działu 756 w § 091 wystąpiło zaniżone wykonanie w stosunku planu. Planowane kwoty szacowano w oparciu o dane z roku 2001, co jak się okazało nie było miarodajnym wskaźnikiem Wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat trudno jest do końca prawidłowo oszacować.

 5. Podobnie trudno jest przewidzieć wpływy od spadków i darowizn (§ 036, rozdział 75616, dział 756) stąd 222% wpływów w porównaniu do szacunku, którego podstawą było wykonanie z roku 2001.

 6. § 037, rozdział 75616, dział 756 nie uzyskano żadnych wpływów w podatku od posiadania psów. Ich właściciele korzystają ze zwolnień ustawowych lub wprowadzonych uchwałą Rady.

 7. § 083, rozdział 80113, dział 801 przeszacowano planowane wpływy z wynajmu autobusu, w związku z wycofaniem autobusu z wynajmu na cele pozaszkolne, a ostatecznie z eksploatacji.

 8. § 201, rozdział 85313, dział 853; Wojewoda przekazał całość deklarowanych środków na opłacenie składek zdrowotnych w kwocie 18.200 zł. Jednak w związku z niewykorzystaniem ich na określony cel zwrócono nadwyżkę, a zadania z tego zakresu wykonano w 100%.

 9. § 626, rozdział 90001, dział 900; są to zaległe środki od ludności na budowę kanalizacji sanitarnej. Plan określono w wysokości faktycznych zaległości wynikających z zawartych umów, jednak część mieszkańców odstąpiło od współuczestniczenia w kosztach budowy i nie należy spodziewać się dalszych wpływów z tego zakresu.

 10. Zaniżone wpływy w dziale 921 zostały spowodowane przeszacowaniem spodziewanych wpływów z Gminnym Ośrodku Kultury, a ponadto dotyczą one 3 kwartałów w związku z wyodrębnieniem GOK-u z dniem 1 października 2002 r. i rozpoczęcia jego działalności jako instytucji kultury.


WYDATKI

 • W § 3020, rozdział 616, dział 600 oraz rozdział 75011, dział 750 niższe niż planowano wykonanie spowodowane zostało niewypłaceniem nagród jubileuszowych mylnie zakwalifikowanych pracowników przesuwając obowiązek wypłaty tych nagród na okres należnej wypłaty.

 • W § 4300, rozdział 75011, dział 750, rozdział 75414, dział 754 niższe niż planowano wydatki zrealizowano w wysokości faktycznych potrzeb.

 • W § 4210, rozdział 75414, dział 754; rozdział 80110, dział 801; rozdział 80120, dział 801; rozdział 85401 dział 854; wydatki poniesiono w wysokości faktycznych potrzeb.

 • W§ 44010, rozdział 80146, dział 801; rozdział 85319 dział 853; rozdział 85404, dział 854; rozdział 85495, dział 854; rozdział 92116, dział 921 - środki zostały wydatkowane w wysokościach wynikających z zapotrzebowania; w przypadku opieki społecznej oraz biblioteki korzystano z samochodu służbowego Urzędu.

 • W rozdziale 85154, dział 851 przeszacowano środki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wyliczając je od wszystkich środków przeznaczonych na wypłatę, jednak w przypadku umów zleceń nie wszystkie osoby podlegały ubezpieczeniu.

 • W rozdziałach 80146 oraz 85495 poniesiono wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli szkół i przedszkoli zgodnie z złożonymi wnioskami przydzielając im środki według przyjętych kryteriów.

 • Rozdział 92116, dział 921 wykonano w 85%. W bibliotekach wprowadzono w roku 2002 zmiany organizacyjne, które spowodowały zaniżone wykonanie (od czwartego kwartału 2002 r. biblioteka funkcjonuje jako instytucja kultury i jej wydatki dot. Tego okresu nie występują bezpośrednio w budżecie).Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu materiałów opiniuje całościowe wykonanie budżetu gminy za 2002 r. pozytywnie i wnosi do Wysokiej Rady o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.


Przewodniczący Komisji
_____________________ Członkowie Komisji
Zenon Mejza
_________________
Bronisław Elimer

_________________
Aleksy Zaremba

Uchwała Nr VI/48/2003
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 29 kwietnia 2003 roku

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2002 i udzielenia absolutorium Wójtowi.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591, ostatnia zmiana Dz. U. Nr 214 poz. 1806 z 2002 r.) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 15 z 2003 roku poz. 148) Rada Gminy uchwala co następuje:§ 1


Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2002, zgodnie
z wynikiem głosowania jawnego, udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Włoszakowice.§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Gminy

(-) Irena Przezbór
        • UCHWAŁA Nr VI /49/03

Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 29 kwietnia 2003 r.


w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Włoszakowice.


Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2001r. Nr 71 poz. 733 z póżń. zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Włoszakowice, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice
(-) Irena Przezbór
Przyg. Z. Durczewski

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA
MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY WŁOSZKOWICE


Rozdział I
Przepisy ogólne

 • Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Włoszakowice, zwany dalej programem reguluje sposób gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Włoszakowice w okresie od 1 lipca 2003r do 30 czerwca 2008r.

 • Ilekroć w programie jest mowa o:

 • Gminie, Wójcie Gminy, Urzędzie Gminy -należy przez to rozumieć odpowiednio Gminę Włoszakowice, Wójta Gminy Włoszakowice, Urząd Gminy Włoszakowice

 • mieszkaniowym zasobie gminy Włoszakowice, zwanym dalej zasobem-należy przez to rozumieć lokale stanowiące własność gminy lub komunalnych osób prawnych, albo spółek prawa handlowego utworzonych z udziałem gminy, z wyjątkiem Towarzystwa Budownictwa Społecznego, a także lokale pozostające w posiadaniu samoistnym tych podmiotów.

 • lokatorze, właścicielu, współlokatorze, lokalu, lokalu socjalnym, powierzchni

użytkowej, opłatach niezależnych od właściciela, gospodarstwie domowym,
należy przez to rozumieć odpowiednio określenia zawarte w art. 2 pkt. 1 do 9
ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U Nr 71 poz. 733).

 • lokalu wyposażonym w centralne ogrzewanie, należy przez to rozumieć lokal

ogrzewany energią cieplną dostarczoną z ciepłowni, kotłowni lokalnej lub
indywidualnej, w tym etażowej.

 • łazience, należy przez to rozumieć wydzielone w lokalu pomieszczenie

posiadające stałe instalacje: wodociągowo-kanalizacyjne, ciepłej wody
dostarczanej centralnie bądź z urządzeń zainstalowanych w lokalu oraz
urządzenia łazienkowe (wannę, brodzik lub kabinę natryskową).

 • W.C, należy przez to rozumieć doprowadzoną do łazienki lub wydzielonego

pomieszczenia instalację wodociągowo-kanalizacyjną z podłączoną muszlą
sedesową i spłuczką; wydzielone pomieszczenie może być podłączone poza
lokalem na tej samej kondygnacji.

 • urządzeniach wodociągowo-kanalizacyjnych należy przez to rozumieć

przynajmniej jedno ujęcie wody oraz odpływ wewnątrz lokalu
Rozdział II
Prognoza wielkości oraz stan techniczny zasobu mieszkaniowego i plan remontów

3.Mieszkaniowy zasób gminy Włoszakowice obejmuje 34 lokale w 21 budynkach.

TAB. 1 WYKAZ BUDYNKÓW I MIESZKAŃ W GMINNYM ZASOBIE MIESZKANIOWYMLP.


MIEJSCOWOŚĆ
NR NIERUCHOMOŚCI


ILOŚĆ MIESZKAŃ
W
BUDYNKU


POW.
M


GRUPA


STAN
TECZNICZNYWYPOSAŻENIE


1.


WŁOSZAKOWICE
PL.21 PAŹDZIERNIKA 4


1


74,07


II


DOBRY


- INSTALACJA WOD-KAN
- ŁAZIENKA
- WC
- CO


2.


WŁOSZAKOWICE
UL. ZALESIE 9c


1


56,7


IIIDOSTATECZNY


- BEZ WYPOSAŻENIA


3.


WŁOSZAKOWICE
UL. POWSTAŃCÓW WLKP. 22


1


9,8


I


ZŁY


- BEZ WYPOSAŻENIA


4.


WŁOSZAKOWICE
UL. GROTNICKA 4a


4


105,08


II


DOBRY


- INSTALACJA WOD-KAN
- ŁAZIENKA
- WC
- OGRZEW. PODŁ. ELEKTR.


5.


WŁOSZAKOWICE
UL. J. OTTO 16


1


77,3


I


DOSTATECZNY


- INSTALACJA WOD-KAN
- ŁAZIENKA
- WC
- CO


6.


BOGUSZYN NR 36


1


73,6


II


DOSTATECZNY


- INSTALACJA WOD-KAN
- ŁAZIENKA
- WC


7.


KRZYCKO WIELKIE
UL. SZKOLNA 14


1


65,57


II


DOBRY


- INSTALACJA WOD-KAN
- ŁAZIENKA
- WC
- CO


8.


KRZYCKO WIELKIE
UL. PR. A. KRZYCKIEGO 116


1


48,1


II


DOBRY


- INSTALACJA WOD-KAN
- ŁAZIENKA
- WC
- CO


9.


KRZYCKO WIELKIE
UL. SZKOLNA 4


1


74,8


II


DOBRY


- INSTALACJA WOD-KAN
- ŁAZIENKA
- WC
- CO


10.


KRZYCKO WIELKIE
UL. PR. A. KRZYCKIEGO 49


1


54,0


II


DOSTATECZNY


- INSTALACJA WOD-KAN
- ŁAZIENKA
- WC


11.


ZBARZEWO NR 37


1


67,0


II


DOSTATECZNY


- INSTALACJA WOD-KAN
- ŁAZIENKA
- WC12.


ZBARZEWO NR 34


3


164,3


III


ZŁY


2MIESZK.BEZ WYPOSAŻENIA
1 MIESZK. WYPOSAŻONE. JW.


13.


ZBARZEWO NR 53


1


52,2


I


ZŁY


- INSTALACJA WOD-KAN


14.


ZBARZEWO NR 54


4


141,3


II


DOSTATECZNY


- INSTALACJA WOD-KAN
- WC
- CO


15.


JEZIERZYCE KOŚCIELNE
NR 54


1


70,3


II


DOSTATECZNY


- INSTALACJA WOD-KAN
- ŁAZIENKA
- WC
- CO


16.


JEZIERZYCE KOŚCIELNE
NR 90


1


42,8


I


ZŁY


- INSTALACJA WOD-KAN
- ŁAZIENKA
- WC
- CO


17.


JEZIERZYCE KOŚCIELNE
NR 29


3


129,7


II


DOBRY


- INSTALACJA WOD-KAN
- ŁAZIENKA
- WC
- CO


18.


DŁUŻYNA NR 42a


3


166,0


II


DOSTATECZNY


- INSTALACJA WOD-KAN
- ŁAZIENKA
- WC
- CO


19.


BUKÓWIEC GÓRNY
UL. POWSTAŃCÓW WLKP. 111


1


54,0


I


DOSTATECZNY


- INSTALACJA WOD-KAN
- ŁAZIENKA
- WC
- CO


20.


BUKÓWIEC GÓRNY
UL. POWSTAŃCÓW WLKP. 114


1


54,0


I


DOSTATECZNY


- INSTALACJA WOD-KAN
- ŁAZIENKA
- WC
- CO


21.


BUKÓWIEC GÓRNY
UL. POWSTAŃCÓW WLKP. 147


2


85


II


DOSTATECZNY


- INSTALACJA WOD-KAN
- ŁAZIENKA
- WC
- CO


   1. RAZEM
341665,62

OBJAŚNIENIE DO TAB. 1:


LP.


KLASYFIKACJA


CHARAKTERYSTYKA


1GRUPA I


MIESZKANIA PRZEZNACZONE DO LIKWIDACJI Z POWODU PLANOWANEJ
ZMIANY FUNKCJI LUB ROZBIÓRKI BUDYNKÓW


2


GRUPA II


MIESZKANIA OCENIANE JAKO DOSTATECZNE POD WZGLĘDEM
TECHNICZNYM I EKSPLOATACYJNYM.


3


GRUPA III


LOKALE, KTÓRE NALEŻY PRZYSTOSOWAĆ DO AKTUALNYCH WYMOGÓW
TECHNICZNYCH I EKSPLOATACYJNYCH DLA POTRZEB MIESZKALNICTWA
LUB ICH ZBYCIA
LP.
JEDNOSTKA
MIARYGRUPA IGRUPA IIGRUPA IIIRAZEM1BUDYNKISZT.6132212MIESZKANIASZT.624434


3


POWIERZCHNIA
UŻYTKOWA


M


221


1154,52


290,1


1665,62


    1. 4. Z mieszkaniowego zasobu gminy mogą być wyznaczone 4 lokale socjalne jak w tab. 2. po ich opuszczeniu przez dotychczasowych lokatorów.


   1. TAB.2 WYKAZ LOKALI SOCJALNYCH.      1. LP.


       MIEJSCOWOŚĆ
       NR NIERUCHOMOŚCI


       POW.
       M


       LOKALE
       SOCJALNE


       1.


       ZBARZEWO NR 54


       141,3


       4


       2.


       RAZEM


       141,3


       4       • Nie przewiduje się budowy nowych lokali mieszkalnych. Stan ilościowy i powierzchniowy zasobu będzie ulegał zmniejszaniu w drodze planowanej sprzedaży i rozbiórek budynków. Najemcy mieszkań znajdujących się w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, przenoszeni będą do wolnych lokali mieszkalnych.


       TAB. 3 WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W LATACH 2003-2008
       LP.
       LATA
       ADRES


       ILOŚĆ


       POW.
       LOKALI
       W m


       BUDYNKÓW


       LOKALI
       MIESZKALNYCH       1.       2003-2008       WŁOSZAKOWICE UL. ZALESIE 9c
       KRZYCKO W. UL PR. A. KRZYCKIEGO 116
       DŁUŻYNA NR 42a
       WŁOSZAKOWICE UL. GROTNICKA 4a


       ---
       ---
       1
       1


       1
       1
       3
       4


       56,7
       48,1
       166,0
       105,08


       2.


       RAZEM       2


       9


       375,88

       TAB. 4 WYKAZ BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI W LATACH 2003-2008
       LP.
       LATA
       ADRES


       ILOŚĆ


       POW.
       LOKALI
       W m


       BUDYNKÓW


       LOKALI
       MIESZKALNYCH       1.       2003-2008


       WŁOSZAKOWICE UL. POWST. WLKP. 22
       JEZIERZYCE KOŚCIELNE NR 90
       BUKÓWIEC G. UL. POWST. WLKP. 114


       1
       1
       1


       1
       1
       1


       9,8
       42,8
       54,0


       2.


       RAZEM       3


       3


       106,6


       • Stan techniczny budynków i lokali wchodzących do zasobu kwalifikuje do remontu budynki i lokale z grupy I, II i III, z wyłączeniem lokali przeznaczonych do sprzedaży i lokali przeznaczonych do rozbiórki . Opis stanu technicznego zawiera tabela nr 1 .

       7. Remonty lokali mieszkalnych będą przeprowadzane sukcesywnie w następującej
       kolejności:

       TAB. 5 PLAN REMONTÓW       LP       LATA         1. MIEJSCOWOŚĆ

       NR NIERUCHOMOŚCI       PLANOWANY
       RODZAJ ROBÓT


       ROCZNY
       SZACUNKOWY
       KOSZT REMONTÓW
       (W TYS. ZŁ)


       1


       2003/04


       ZBARZEWO NR 34


       REMONT LOKALU NR 1 (PIĘTRO)
       REMONT LOKALU NR 2 (PARTER)


       15,0


       2


       2004/05


       BOGUSZYN NR 36
       ZBARZEWO NR 54


       REMONT DACHU,
       REMONT DACHU, WYMIANA RYNIEN


       10,0


       3


       2005/06


       WŁOSZAKOWICE UL. J. OTTO 16
       ZBARZEWO NR 37


       REMONT DACHU,
       REMONT DACHU,


       6,0


       4


       2006/07


       KRZYCKO WIELKIE UL. SZKOLNA 14
       ZBARZEWO NR 34
       ZBARZEWO NR 54


       REMONT DACHU
       ADAPTACJA LOKALU NR 3
       REMONT ELEWACJI


       20,0


       5       2007/08


       KRZYCKO WIELKIE UL. SZKOLNA 4
       JEZIERZYCE KOŚCIELNE NR 54
       WŁOSZAKOWICE PL. 21 PAŹDZIERNIKA 4


       REMONT DACHU
       REMONT DACHU
       REMONT DACHU


       10,0


       8. Niezależnie od remontów wykazanych w pkt. 7 gmina będzie przeprowadzać
       bieżące remonty i konserwacje w zależności od potrzeb.


       Rozdział III
       Zasady polityki czynszowej

       9. Stawki czynszu za 1 m powierzchni użytkowej lokalu ustala Wójt Gminy
       Włoszakowice w drodze zarządzenia w oparciu o zasady określone niniejszą
       uchwałą o ile ustawy szczegółowe nie stanowią inaczej .

       10.Czynsz obejmuje: podatek od nieruchomości,koszty administrowania,
       koszty konserwacji, koszty utrzymania technicznego budynku,
       koszty utrzymania pomieszczeń wspólnych.

       11.Najemca oprócz czynszu jest zobowiązany do uiszczania opłat związanych z
       eksploatacją mieszkania, a niezależnych od właściciela tj. opłat za dostawę
       do lokalu energii, wody oraz za odbiór nieczystości płynnych i odpadów
       komunalnych w wypadkach, gdy korzystający z lokalu nie ma zawartej umowy
       bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług.

       12. Ustala się następujące czynniki podwyższające i obniżające stawki czynszu:

       Czynniki podwyższające:
       - lokal wyposażony w urządzenia CO - 20%
       - lokal z łazienką i WC - 20%
       - lokal na pierwszej kondygnacji - 20%

       Czynniki obniżające:
       - lokal z kuchnią bez oświetlenia naturalnego - 10%
       - lokal bez instalacji wod -kan. - 10%
       - lokal w złym stanie technicznym przeznaczony do rozbiórki - 10%

       13.Ustalając stawkę czynszu stosuje się najwyżej dwa dodatkowe czynniki obniżające
       lub podwyższające, o których mowa w pkt. 12.

       14.Najemcom, którzy na własny koszt podwyższają standard mieszkania nie
       zwiększa się stawki podstawowej czynszu z tego tytułu.

       15.Stawki czynszu o których mowa w pkt. 9 nie dotyczą lokali socjalnych.
       Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.

       16.W czasie trwania stosunku najmu wynajmujący może podwyższyć stawkę
       czynszu jeśli dokonał ulepszeń w lokalu, mających wpływ na wysokość czynszu.

       17.Czynsz najmu płatny jest z góry do 10-go dnia każdego miesiąca w kasie Urzędu
       Gminy lub na rachunek bankowy, z wyjątkiem przypadków gdy strony pisemnie
       ustaliły zmianę terminu i formę zapłaty.
       18.Wynajmujący lokal może podwyższyć czynsz wypowiadając dotychczasową
       wysokość czynszu, najpóźniej na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca
       kalendarzowego.

       19.Stawka czynszu może być podwyższana nie częściej niż raz w roku


            1. Rozdział IV

            2. Sposób i zasady zarządzania zasobem mieszkaniowym, źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej, wysokość wydatków w kolejnych latach.

            3.  

            4. 20. Gminny zasób mieszkaniowy jest zarządzany przez Wójta Gminy.

            5. W kolejnych latach obowiązywania wieloletniego programu

            6. gospodarowania zasobem będzie on nadal zarządzany przez Wójta Gminy.       21. Finansowanie gospodarki mieszkaniowej następować będzie z następujących
       źródeł:
       - czynsze
       - dochody ze sprzedaży lokali
       - z budżetu gminy w ramach corocznych uchwał budżetowych       Przewodnicząca
       Rady Gminy Włoszakowice
       (-) Irena Przezbór       UCHWAŁA Nr VI/50/2003
       RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
       z dnia 29 kwietnia 2003r.

       w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Włoszakowice       Na podstawie art. 21 ust. 1pkt. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( DzU. z 2001r. Nr 71, poz. 733 z późn. zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:


       § 1

       Uchwała reguluje zasady wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Włoszakowice oraz tryb rozpatrywania wniosków o przydział lokali mieszkalnych z tego zasobu.

       § 2

       1.Gmina Włoszakowice gospodaruje własnym zasobem mieszkaniowym poprzez wynajem lokali mieszkalnych osobom zamieszkałym na stałe na terenie gminy.
       2.W wyjątkowych wypadkach, podyktowanych charakterem wykonywanej pracy, Wójt Gminy może podjąć decyzję o wynajęciu lokalu mieszkalnego innym osobom niż wymienione w ust. 1 wyłącznie na czas trwania stosunku pracy.
       3.Lokale przeznaczone do wynajęcia na czas trwania stosunku pracy zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

       § 3

       1.Umowy najmu lokalu mogą być zawierane z osobami, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego i znalazły się w trudnej sytuacji materialnej
       2.Przez osoby, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i których warunki zamieszkania kwalifikują do ich poprawy, rozumie się osoby, które:


       • zamieszkują w lokalu, w którym na jedną uprawnioną do zamieszkania osobę przypada mniej niż 5 m powierzchni mieszkalnej,

       • zamieszkują w pomieszczeniach nie nadających się na stały pobyt ludzi,

       • zostały pozbawione mieszkania w wyniku zdarzeń losowych,

       • zostały objęte prawomocnym wyrokiem eksmisyjnym, w przypadku gdy obowiązek lokalu socjalnego spoczywa na gminie Włoszakowice,

       3.Przez osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej rozumie się:
       1) w przypadku zawierania umów o najem lokalu na czas nie oznaczony:
       a) osoby samotne, których dochód brutto nie przekracza 120% najniższej
       emerytury,
       b) rodziny, w których dochód brutto w przeliczeniu na jedną osobę jest niższy niż
       80% najniższej emerytury.


       2)w przypadku zawierania umowy o najem lokalu socjalnego:
       a) osoby samotne, których dochód brutto jest niższy niż 80% najniższej emerytury,
       b) rodziny, których dochód brutto w przeliczeniu na jedną osobę jest niższy niż
       50% najniższej emerytury.

       § 4

       1.Dochód miesięczny ustala się biorąc za podstawę średnią miesięczną wysokość dochodu z kwartału poprzedzającego datę rozpatrywania wniosku.
       2.Przez dochód miesięczny rozumie się przychody brutto pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania z wyjątkiem zasiłków celowych i okresowych z pomocy społecznej.
       3.Osoby posiadające tytuł prawny do lokalu socjalnego winny przedstawić corocznie zaświadczenie o dochodzie uzyskanym w III kwartale każdego roku.
       (4.W przypadku, gdy dochód gospodarstwa domowego najemcy lokalu socjalnego w przeliczeniu na jedną osobę jest wyższy od dochodu kwalifikującego do lokalu na czas nieoznaczony umowa najmu lokalu socjalnego ulega rozwiązaniu, a najemca zobowiązany jest do opuszczenia lokalu. W przypadku niższego dochodu umowę przedłuża się na następny rok.) Ust. 4 unieważniony przez Wojewodę Wielkopolskiego rozstrzygnięciem nadzorczym.

       § 5

       1.Ustala się, że pierwszeństwo w zawarciu umowy najmu przysługuje osobom, które:
       1)zostały pozbawione mieszkania w wyniku zdarzeń losowych np. pożaru, powodzi,
       katastrofy budowlanej,
       2)mieszkają w lokalu, który z uwagi na zły stan techniczny nie nadaje się do
       zamieszkania,
       3)posiadają prawomocny wyrok eksmisyjny, w przypadku gdy gmina Włoszakowice
       jest zobowiązana zabezpieczyć lokal socjalny,
       4)są inwalidami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji oraz w swej rodzinie mają
       dzieci niepełnosprawne z upośledzeniem w stopniu znacznym,
       5)znajdują się w trudnej sytuacji mieszkaniowej i materialnej,
       6)zostały usamodzielnione i opuściły Dom Dziecka, a przed umieszczeniem w
       placówce zamieszkiwały na terenie gminy Włoszakowice,
       2.Po zrealizowaniu wniosków określonych w ust. 1 o pierwszeństwie decyduje data złożenia wniosku.

       § 6

       Osoba, która otrzymała propozycję zawarcia umowy najmu mieszkania z zasobu mieszkaniowego gminy może jeden raz odmówić jego przyjęcia. Druga odmowa powoduje wykreślenie z rejestru osób oczekujących na mieszkanie z zasobu komunalnego.


       § 7

       1.Nie zamieszkanie w przydzielonym mieszkaniu w ciągu jednego miesiąca od dnia zawarcia umowy najmu skutkuje rozwiązaniem tej umowy z upływem tego terminu.
       2.Sytuacja wymieniona w ust. 1 jest równoznaczna w skutkach z pierwszą odmową przyjęcia propozycji zawarcia umowy najmu mieszkania.

       § 8

       1.Zamiana lokali mieszkalnych pomiędzy najemcami wymaga ich porozumienia oraz uzyskania zgody właściciela lokali.
       2.Właściciel lokalu odmawia zgody na proponowaną zamianę w przypadku, gdy w którymś z lokali nastąpiłoby przegęszczenie (mniej niż 5 m powierzchni na osobę)

       § 9

       (Osoby zamieszkujące w lokalach mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego gminy nie opłacające ciążących na nich należności (czynszu i opłat), a zajmujące lokale o dużej powierzchni (przekraczającej 10 m na osobę powierzchni mieszkalnej) mogą być przekwaterowane do lokali mniejszych, jednakże nie mniejszych niż zapewniających 5 m powierzchni mieszkalnej na osobę.) § 9 unieważniony przez Wojewodę Wielkopolskiego rozstrzygnięciem nadzorczym.

       § 10

       (W razie śmierci najemcy współmałżonek, dzieci najemcy i jego współmałżonka, osoby wobec których najemca był zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych oraz osoba pozostająca faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą, o ile stale zamieszkiwali w tym lokalu do chwili jego śmierci, wstępują w stosunek najmu lokalu.) § 10 unieważniony przez Wojewodę Wielkopolskiego rozstrzygnięciem nadzorczym.

       § 11

       W razie wygaśnięcia stosunku najmu najemca zobowiązany jest do opuszczenia lokalu wraz ze wszystkimi zamieszkującymi z nim osobami.

       § 12

       1.Rozpatrywanie spraw najmu lokalu mieszkalnego rozpoczyna się od złożenia wniosku o najem lokalu mieszkalnego. Wnioski o najem lokali składa się do Wójta Gminy Włoszakowice.
       2.Sposób przyjmowania i rozpatrywania wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego jest jawny. Jawny jest też sposób wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane. Jawność postępowania ma na celu realizację kontroli społecznej.
       3.Wnioski opiniuje kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w porozumieniu ze stanowiskiem ds. gospodarki komunalnej i lokalowej.
       4.Ostateczną decyzję o przydziale mieszkania podejmuje Wójt Gminy Włoszakowice.       § 13

       Wnioski mieszkaniowe złożone w danym roku oraz nie zrealizowane z lat poprzednich wpisane do rejestru osób oczekujących na mieszkanie, rozpatrywane i weryfikowane są raz w roku w miesiącu listopadzie.


       § 14

       Osoby, które złożyły wnioski o przydzielenie lokalu mieszkalnego i osoby, których wnioski znajdują się w rejestrze zobowiązane są do dostarczenia zaświadczenia o wysokości osiąganych dochodów pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia lub wykreślenia nazwiska z rejestru osób oczekujących na mieszkanie.

       § 15

       Listy nie zrealizowane w danym roku stają się automatycznie listami na rok następny, po zweryfikowaniu dochodów.

       § 16

       W przypadku, gdy zwolniony lokal nie spełnia warunków dla żadnej z osób z listy, z uwagi na powierzchnię, zostaje on przydzielony osobie z rejestru oczekujących na mieszkanie, stosownie do stanu liczebnego rodziny.

       § 17

       Wnioski o przydział lokalu mieszkalnego złożone w 2003r. oraz wnioski osób znajdujących się w rejestrze i osób oczekujących na mieszkanie zasobu mieszkaniowego gminy zostaną rozpatrzone w oparciu o zasady wynikające z niniejszej uchwały

       § 18

       Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

       § 19

       Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

       Przewodnicząca
       Rady Gminy Włoszakowice

       (-) Irena Przezbór


       Przyg. Z. Durczewski

       Załącznik do Uchwały Nr VI/50/2003
       Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 kwietnia 2003 r.

       Lokale przeznaczone do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy.

       LP.
       MIEJSCOWOŚĆ I NR LOKALU
       LOKALE MIESZKALNE-OGÓŁEM
       POWIERZCHNIA
       w[ m]       1       WŁOSZAKOWICE PL. 21 PAŹDZIERNIKA 4       1       74,07       2       KRZYCKO WIELKIE UL. SZKOLNA 14       1       65,57       3       JEZIERZYCE KOŚCIELNE NR 54       1       70,3       4       BUKÓWIEC G. UL. POWSTAŃCÓW WLKP. 147       2       85,0       5       RAZEM       5       294,94
       Przewodnicząca
       Rady Gminy Włoszakowice

       Irena Przezbór

       UCHWAŁA Nr VI /51 /03
       Rady Gminy Włoszakowice
       z dnia 29 kwietnia 2003 r.       w sprawie sprzedaży lokalu  we Włoszakowicach ul. Zalesie 9c

       Na pdst. art. 18 ust.2 pkt.9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) i art.28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. Nr 46 poz. 543 z 2000 r.) Rada Gminy uchwala co następuje:

       §1

       Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargowej samodzielnego lokalu nr 3 o pow. 56,7 m2 z przeznaczeniem na mieszkanie, znajdującego się w budynku przy ul. Zalesie 9c, na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 359/8 wraz z udziałem części wspólnej  co do budynku i gruntu oraz udziałem gruntu przyległego tj. działki nr 359/11  niezbędnego do korzystania przez nabywców
       lokali.
       §2

       Ceną wywoławczą nieruchomości jest jej wartość ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego podwyższona o koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.

       §3

       Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

       §4
       Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

       Przewodnicząca
       Rady Gminy Włoszakowice

       (-) Irena Przezbór

                                               UZASADNIENIE       Proponowany lokal do przetargowego zbycia to była świetlica OSP we Włoszakowicach o powierzchni 56,7 m2. Lokal ten stał się  zbędny gminie zatem po jego zbyciu może być adaptowany na mieszkanie. Pozostałe w budynku lokale (mieszkalny, sklep, centrala telefoniczna)  zostały sprzedane. Udział gminy w budynku wynosi 567/2259  części.

       UCHWAŁA Nr VI / 52 /03
       Rady Gminy Włoszakowice
       z dnia 29.04. 2003r.

       w sprawie nabycia gruntu na poszerzenie ulicy i położenie  chodnika na ulicy Zalesie  i J. Otto  we Włoszakowicach.
       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        Na podst. art. 18 ust.2 pkt.9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

       §1

       Wyraża się zgodę na nabycie gruntu w celu położenia chodnika na ul. Zalesie
       we Włoszakowicach z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu 345,
       346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 968, 969, 970 będących własnością osób
       fizycznych graniczących z tą ulicą .

       §2

       Wyraża się zgodę na nabycie gruntu w celu położenia chodnika na ulicy Jana Otto we Włoszakowicach z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu 211, 212/1, 212/3, 213 będących własnością osób fizycznych graniczących z tą ulicą.

       §3

       1.Wartość 1 m 2 nabywanego gruntu ustala się na kwotę 10,- zł
       2.Nabycie gruntu przez gminę nastąpi bezgotówkowo w zamian za wykonanie podmurówki na działkach  właścicieli wzdłuż drogi.

       §4
       Koszty  przeniesienia własności i przygotowania dokumentacji za nabywany grunt ponosi  Gmina Włoszakowice.

       §5

       Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

       §6

       Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
       Przewodnicząca
       Rady Gminy Włoszakowice
       (-) Irena Przezbór
       U Z A S A D N I E N I E
       -----------------------------------------

       Planowany wykup gruntu - pod poszerzenie i ułożenie chodnika - od właścicieli nieruchomości mieszkających  po jednej stronie ulicy J. Otto i Zalesie we Włoszakowicach poprzedzone zostało przeprowadzonymi rokowaniami i podpisaniem wstępnych protokółów uzgodnień. Wykonanie zamierzenia jest troską o zachowanie bezpieczeństwa na ruchliwych ulicach, z których jedna prowadzi do trzech firm  /Prywatnego Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego "ALP", Tartaku "STEFAN" i Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego "PALIMEX"/ zaś druga do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Włoszakowicach.

       -->[Author:(null)]
              UCHWAŁA Nr VI / 53 /03
       Rady Gminy Włoszakowice
       z dnia 29.04. 2003r.

       w sprawie nabycia lokali w budynku administracyjnym po  Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Boguszynie w upadłości.
       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

       Na podst. art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. "a" w związku z art. 7 ust.1 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

       §1

       Mając na uwadze zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie kultury fizycznej i urządzeń sportowych wyraża się zgodę na nabycie  lokali w budynku administracyjnym położonym w Boguszynie na działce  nr 40/1 wykazanych do sprzedaży przez syndyka masy upadłości RSP w Boguszynie  w cenie do kwoty 20 000 EURO.

                §2
       Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

       §3
       Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.       Przewodnicząca
       Rady Gminy Włoszakowice
       (-) Irena Przezbór
       U Z A S A D N I E N I E

       Zgodnie z postulatem społeczności Boguszyna oraz mając na uwadze zaspokojenie potrzeb lokalowych działającego w tej miejscowości piłkarskiego klubu sportowego "DĄB"zasadnym staje się przystąpienie do przetargu w celu nabycia lokali  w budynku administracyjnym po byłej RSP.

       U c h w a ł a Nr VI/ 54/ 2003
       Rady Gminy Włoszakowice
       z dnia 29.04.2003 r.
       w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości.
       ------------------------------------------------------------------------------------------------
       Na podstawie art. 6 ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. Nr 132, poz. 622 z 1996 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:
       § 1

       1. Ustala się górne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych :
       1) za odbiór odpadów komunalnych w czarnych oznakowanych workach:
       a) worek 120 l - 5,00 zł
       b) worek 90 l - 4,50 zł
       c) worek 60 l - 4,00 zł
       2) za 1mł odpadów komunalnych odbieranych z posesji luzem - 53,50 zł
       3) za 1m ł odpadów komunalnych dostarczonych do Punktu
       Przeładunku Odpadów w Zbarzewie - 35,31 zł
       2. Opłaty o których mowa w ust. 1 zawierają podatek VAT.
       § 2
       Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.
       § 3
       Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

       Uchwałę przygotowała : Halina Drgas
       Przewodnicząca Rady Gminy
       (-) Irena Przezbór       UZASADNIENIE

       Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nadaje kompetencje Radzie Gminy do ustalania górnych stawek opłat za usługi świadczone przez firmę wywozową posiadającą zezwolenie Wójta Gminy Włoszakowice na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Włoszakowice.
       Przy ustalaniu górnych stawek opłat uwzględniono koszty odbioru odpadów z posesji, koszty transportu na składowisko odpadów oraz koszty składowania na w/w składowisku.    Informacje powiązane:
    Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
    Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
    Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
    Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
    Opublikowany dnia: 2003-04-29
    Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
    Zmian: 0


    Powiadom o zmianach w tym dokumencie
    Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
    Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


     

    Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06