OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXIV/219/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020

Uchwała Nr XXIV/219/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020

Numer uchwały: 219
Numer sesji: XXIV
Rok: 2017


Uchwała Nr XXIV/ 219 /2017
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 24 lutego 2017 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na lata 2017- 2020


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami ) oraz art. 10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz 224 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice, uchwala co następuje :


§ 1.

Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
Aniela PoloszykZałącznik do Uchwały Nr XXIV / 219 /2017
z dnia 24 lutego 2017
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii
na lata 2017 – 2020.GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
w Gminie Włoszakowice na lata 2017 – 2020


Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Włoszakowice na lata 2017 – 2020 zwany dalej Programem ,został opracowany w oparciu o art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., o przeciwdziałaniu narkomanii ( tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 224 ze zmianami ).
Zgodnie z treścią tej ustawy zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii wykonuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo – wychowawczej i zdrowotnej, a w szczególności min. poprzez działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną , ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych.
Problem narkomanii to problem społeczny dotykający wszystkich środowisk. W ostatnich latach wzrosło wśród młodych ludzi zainteresowanie wszelkimi środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i innymi środkami ogólnie nazwanymi narkotykami.
Mając świadomość istniejących zagrożeń, należy podjąć działania, zwłaszcza profilaktyczne, zmierzające do ograniczenia rozpowszechniania narkotyków.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020 jest ukierunkowany przede wszystkim na profilaktykę oraz na zapobieganie patologiom społecznym. Działania profilaktyczne programu skierowane są do ogółu społeczeństwa, ale przede wszystkim do dzieci i młodzieży.

I. Cele programu :

Celem programu jest profilaktyka narkotykowa, ograniczenie sięgania po narkotyki, przeciwdziałanie negatywnym skutkom narkomanii oraz bieżące rozwiązywanie problemów a także podejmowanie kompleksowych działań mających na celu zwiększenie świadomości mieszkańców na temat zagrożeń wynikających z używania środków psychoaktywnych.

Cele programu
- dostarczenie fachowej wiedzy wszystkim podmiotom, min. nauczycielom, pedagogom szkolnym, rodzicom, informacji na temat zagrożeń związanych z narkomanią,
- nawiązanie merytorycznej współpracy różnych instytucji, stowarzyszeń oraz organizacji społecznych w celu realizacji programów edukacji zdrowotnej,
- realizowanie działań z zakresu edukacji społecznej polegającej na systematycznym i rzetelnym dostarczaniu fachowej wiedzy wszystkim podmiotom zainteresowanym tematem zagrożeń związanych z narkomanią i środkami odurzającymi,
- zapobieganie uzależnieniom poprzez pracę profilaktyczną w środowisku lokalnym, stworzenie systemu działań profilaktycznych adekwatnych do istniejącego na terenie gminy potencjalnego zagrożenia narkomanią w celu wyeliminowania czynników prowadzących do uzaleznienia.

II Zadania programu :

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej, dofinansowanie spotkań, prelekcji, spektakli, warsztatów dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z narkomanią wśród dzieci i młodzieży,
2. Organizowanie i dofinansowanie szkoleń i kursów z zakresu tematyki przeciwdziałania narkomanii,
3. Upowszechnianie materiałów informacyjno – edukacyjnych ( plakaty, ulotki, książki, filmy, itp. ) dot. tematyki antynarkotykowej .
4. Promowanie i dofinansowane alternatywnych form spędzania wolnego czasu takich jak imprezy o charakterze rozrywkowo - sportowym( festyny, zawody, wycieczki krajoznawcze, imprezy sportowe, których celem jest propagowanie zdrowego stylu życia, wolnego od narkotyków i innych używek.
5. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.
6. Stwarzanie dzieciom i młodzieży warunków do rozwijania własnych zainteresowań i spędzania wolnego czasu bez narkotyków.
III Źródła finansowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii realizowane będą ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.IV. Postanowienia końcowe

Zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii będą realizowane przez Urząd Gminy we Włoszakowicach we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz placówkami oświatowymi na terenie gminy.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Walkowska
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-03-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-03-10
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06